Ücretlendirme Politikası

Amaç
Bu politika dokümanı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddelerine ve Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik’e dayanarak hazırlanmıştır.

Banka’nın faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapılarına uyumlu aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak yazılı bir ücretlendirme politikası oluşturulacak olup, ilgili politikanın etkinliğinin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından en az yılda bir defa olmak üzere gözden geçirilecektir. 

Kapsam

Ücretlendirme Politikası; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, İcra Komitesi, Genel Müdür Yardımcıları dahil olmak üzere Banka’nın üst yönetimi ve tüm Banka çalışanları için geçerli olan ücretlendirme ilke ve kurallarını belirler.

Faaliyetler

  • Banka’nın ücretlendirme politikasının ve uygulanışının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla İcrai görevi olmayan en az iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşan bir Ücretlendirme Komitesi oluşturulacaktır. Komite tarafından ücretlendirme politikası ve uygulanışı risk yönetimi ilkeleri çerçevesinde değerlendirilecek ve önerileri bir rapor halinde yıllık olarak Yönetim Kurulu’na sunulacaktır. İlgili incelemenin gerçekleştirilmesi sırasında, Yönetim Kurulu ve Ücretlendirme Komitesi, Banka’nın şeffaflığı, performans kriterleri ve ölçümü ile aşırı risk alımının önlenmesi hususlarına odaklanacaktır. 
  • Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu üyelerinin, üst yönetimin ve diğer ilgili personelin (geçerli yönetmelik gereğince) ücretlerinin Banka’nın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlayacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komite üyelerine ilişkin ücretlendirmelerde bu kişilere bu hususta atanan sorumluluklar dikkate alınacaktır. 
  • Personelin görev tanımları ve dağılımlarıyla ilgili kriterler ile performansa dayalı teşvik ödemeleri üst düzey yönetim tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır. Performansa dayalı olarak yapılacak ödemelerin miktarı önceden garanti edilemez. Söz konusu kriterler bu şekilde belirlenen standartlar ile özel görevlerle ilgili sorumluluklara dayanarak düzenli aralıklarla gözden geçirilecektir.

    İç kontrol, teftiş ve risk yönetimi birimlerinde çalışan yöneticilere ve personele yapılacak ödemeler, denetim ve gözetimlerinde bulunan ya da kontrol ettikleri birimlerin performanslarından bağımsız olarak belirlenecek olup, bu hususta ilgili personelin kendi fonksiyonunun performansı dikkate alınacaktır. 
  • Ücretlendirme Komitesi tarafından en az yılda bir kez olmak üzere Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere bir Ücretlendirme Raporu hazırlanacak ve ilgili raporda üst yönetimin ücretlendirmeleri ile bunların dayandığı politika şeffaf bir şekilde belirtilecektir. Ücretlendirme Politikası her durumda, Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin gerektirdiği bilgileri içerecek, ING Bank A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kurumsal yönetim uygulamalarına uygun olacak ve Yıllık Rapor’un bir parçası olacaktır. 
Tazminatlar
Bankamızdan ayrılacak personele yapılacak tazminat ödemeleri, ilgili personelin geçmiş performansı ve Banka’nın uzun vadeli performansına katkısı da dikkate alınmak suretiyle yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Sorumluluklar
Ücretlendirme Komitesi, toplantılardan en az bir tanesi Hissedarlar Olağan Genel Kurulu öncesinde olmak kaydıyla, en az yılda iki defa olmak üzere toplanacak ve bu toplantılardan biri Banka’nın değişken ücretlendirme uygulamaları dahil ücretlendirme politikaları ve uygulama esaslarının gözden geçirilmesine ayrılacaktır. Ayrıca toplantılar Ücretlendirme Komitesi Başkanı’nın gerekli görmesi halinde veya Yönetim Kurulu ya da Genel Müdür’ün talebi üzerine gerçekleştirilebilecektir. Geçerli çoğunluğun sağlanması için Ücretlendirme Komitesi’nin her toplantısında minimum iki üyenin katılımı gereklidir.