Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörün Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Yönelik Uyum Politikası Beyanı

ING Bank A.Ş. bünyesinde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansman, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadeleye ilişkin  ulusal ve uluslararası çabalara katkıda bulunmak amacıyla ve düzenlemelere uyum  yükümlülüğümüz kapsamında uyum programı oluşturulmuştur.

Uyum programının oluşturulmasında; 

 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili alt düzenlemeler
 • 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili alt düzenlemeler
 • 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ve ilgili alt düzenlemeler
 • ING’de yürürlükte olan Müşterini Tanı Politikası ve uluslararası standartlarla uyumlu olarak oluşturulan ilgili grup prosedürleri gözetilmiştir.

Ulusal mevzuat çerçevesinde “Yükümlü” grubunda yer alan Bankamız 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında müşterinin tanınması,  şüpheli işlem bildirimi, eğitim - iç denetim - kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması, uyum programı oluşturulması, devamlı bilgi verme, muhafaza ve ibraz, bilgi ve belge verme ile elektronik tebligat yükümlülüklerine tabidir.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı farklı faaliyet alanlarında çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Risk bazlı yaklaşım, her faaliyet alanına göre potansiyel suç geliri aklama risklerinin ölçülmesini, kriterler tanımlanmasını, riskleri azaltmak için uygun yöntemlerin devreye sokulmasını ve risklerin kontrol edilmesini sağlar. Bu kapsamda; ING Bank A.Ş. ile birlikte yerel mevzuat çerçevesinde finansal grubu oluşturan Türkiye’de yerleşik finansal kuruluş niteliğindeki iştirakleri, suç gelirlerinin aklanmasına ve terörün finansmanına ilişkin faaliyetleri engellemek amacı ile aşağıdaki tedbirleri içeren bir uyum programı oluşturmuştur.

 • Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması (ulusal risk değerlendirmesi kapsamında belirlenen hususlar da dikkate alınarak),
 • Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Raporlama, kayıtların saklanması yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Müşterinin tanınması (müşteri durum tespiti ile ilgili ilkeler dâhil),
 • Hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin finansal grup içinde paylaşımı
Uyum programının yeterli, etkin ve uygun bir şekilde yürütülmesi nihai olarak Yönetim Kurulu sorumluluğunda olup bütün çalışanlarımız bu programın gerekliliklerine uymak ile yükümlüdürler. Uyum programı bileşenlerinin yer aldığı kurum politika ve prosedürleri periyodik olarak gözden geçirilmekte olup, yapılan tüm güncellemeler çalışanlara duyurulmaktadır.