Etik İlkeler

1. Genel Hükümler
Etik ilkeler ING BANK A.Ş. ve tüm İştirak çalışanlarının görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Etik ilkeler metni içinde geçen ve ING Bank A.Ş.’ye ve çalışanlarına atfedilen bütün hususlar iştirakler ve iştirak çalışanları için de geçerlidir.

Amaç ve Kapsam: Bu ilkelerin amacı çalışanlar, müşteriler ve Banka arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

ING İlkeleri: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükmüne dayandırılan Bankamız ilkeleri aşağıda yer almaktadır. Bu ilkelere aykırı tutum ve davranışlar Disiplin Yönetmeliği gereğince incelenecek olup, disiplin suçu olarak değerlendirilecektir. Çalışanlarımızdan beklentimiz, bu kuralların kapsamına girmeyen durum ve şartlarda da sağduyu ve iyi niyet kurallarına göre hareket etmeleridir. 

Bankamız Etik İlkeleri doğrultusunda çalışanlarımız; 

 1. ING İş İlkeleri Bildirgesinde detaylı olarak belirtildiği üzere; tüm iş ilişkilerinde dürüstlük, açıklık ve şeffaflık, karşılıklı saygı, topluma ve doğal çevreye sorumluluk bilinciyle davranmalıdır. 
 2. Tarafsızlığı ilke edinerek müşterileri ve çalışma arkadaşları arasında ayrım gözetmemeli ve önyargılı davranışlardan kaçınmalıdır
 3. Görevleri ile ilgili konularda, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer dahili düzenlemeleri detaylı olarak bilmeli ve bunlara bağlı kalmalıdır. Yapacakları işlem veya tavsiyelerin sonucunda, hiçbir şekilde Bankayı ya da kendilerini, kurallara ve/ veya mevzuata uymama gibi bir duruma sokamazlar. Müşterileri adına veya Banka adına, aksi yönde davranılması kendilerinden istenmiş olsa dahi, kuralları çiğnememelidirler. ING çalışanları; ING varlıklarının, müşterilerinin ve çalışma arkadaşlarının güvenliğinden sorumludur. 
 4. Çalışma İlkeleri Uygulama Esaslarında detaylı olarak belirtildiği üzere; halka açık olmayan bilgileri, bilmesi gereken kişiler dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde açıklamamalı ve bu bilgileri kullanarak şahsı ve yakın ilişkide bulunduğu kişiler adına işlem yapmamalı, bu bilgileri kişisel çıkarı için kullanmamalıdır.
 5. Çalışma şartlarının düzenlenmesi, iş disiplininin korunması ile ilgili olarak çıkarılacak emir, yönetmelik, uygulama esasları, işlem adımları ve diğer talimatları günü gününe takip edip incelemeli; iş ve işlemlerinde bunlara uygun davranmalıdır.
 6. Banka’nın varlık ve kaynaklarını verimli ve özenli kullanılmalıdır.
 7. Bankacılık ürün ve hizmetleri söz konusu olduğunda potansiyel ve mevcut müşterileri öncelikle ING Bank AŞ’ye yönlendirmelidir.
 8. Sorumluluk alanları ve yetki sınırları dahilinde olan görevleri için açıklama yapma yükümlülüğü içerisinde olduklarının bilincinde olmalıdır.
 9. Bankadaki görevlerinin ifası sırasında gerek müşteriler gerek üçüncü şahıslarla yaşadıkları sorunlardan kaynaklanmış ve yargı organları önüne intikal etmiş bulunan her türlü uyuşmazlığı bağlı bulundukları bir üst unvandaki ünite yöneticisi aracılığıyla derhal İnsan Kaynakları Stratejik İş Ortaklığı Grubu’na bildirmekle yükümlüdür. Uyum Grubu tarafından yayımlamış Gizli İhbar Uygulama Esaslarında çalışanlarımızın karşılaştıkları; kanun ve iç düzenlemelere, ING İş İlkelerine, Bankanın Etik İlkelerine aykırı işlemler uygulamalar konusunda bildirim sağlanması; genel, operasyonel ve finansal nitelikteki düzenlemelere aykırılık iddialarının, şikâyetlerin alınması, saklanması ve yürütülmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. 
 10. Siyasi, sosyal ve dini görüşlerini asla çalışma ortamında başkalarını rahatsız edecek şekilde ifade etmemelidir. 
 11. Sosyal medya veya medya platformlarında, kendi adları ile veya kimliklerini gizlemek ve/veya değiştirmek sureti ile bankalar, finansal kurumlar, müşteriler ve iş ortakları hakkında itibar zedeleyici ifadelerde bulunmamalıdır.
 12. Çalışma İlkeleri Uygulama Esaslarında detaylı olarak belirtildiği üzere; kıyafeti her zaman iş ortamıyla uyumlu, sade ve şık olmalıdır. Tüm çalışanlarımızın giysileri ve genel görünümleri konusunda aynı özeni göstermesi beklenmektedir. 
 13. Banka’da, kadın-erkek eşitliğine, saygısına ve genel ahlak ile toplumda kabul görmüş ahlaki kurallara aykırı davranmamalıdır. 

Çalışanların bu ilkelerle düzenlenmiş olan kurallara uygun davranmasından,  Birim Yöneticileri ve idari yapıda bağlı olduğu ilk yöneticileri 1. derecede sorumludur. 

2. Çıkar Çatışmaları
Çalışma İlkeleri Uygulama Esaslarında detaylı olarak belirtildiği üzere; çalışanlarımızın, görev ve yetkilerini kötüye kullanarak veya her ne suretle olursa olsun kendilerine veya diğer kişilere doğrudan/dolaylı olarak yarar sağlamaları, gerçek/tüzel kişilere yarar sağlama vaadinde bulunmaları yasaktır. Bankadaki görev sorumlulukları ile olası herhangi bir çıkar çatışması yaratacak firmaların hisse senetleri veya diğer yatırım araçları ile kişisel yatırım yapamazlar. ING Bank AŞ. çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşen özel işlemlerde, fiyat ve ödemeler objektif kriterlere göre belirlenmelidir.

Çalışanların ING Bank A.Ş. dışında katılacakları sosyal faaliyetler, hiçbir şekilde çıkar çatışması yaratmayacak şekilde icra edilmelidir.

Aşağıdaki; ING Bank A.Ş. dışında yapılması söz konusu olan işler için çalışanlar kendi bağlı bulundukları yöneticilerinden veya İnsan Kaynakları Stratejik İş Ortaklığı Grubu’ndan ve Uyum Risk Yönetimi Görevlisinden yazılı izin almalıdırlar.

 • Kamu Kurumlarında ya da Kamu Kurumları adına yapılacak işler (çalışana ödeme yapılsın ya da yapılmasın),
 • Parasal ödeme yapılacak işler ve pozisyonlar (danışman; eğitmen),
 • Parasal ödeme yapılacak ve hesap verme yükümlülüğü yaratacak işler ve pozisyonlar (hazine, şirket yöneticiliği),
 • Danışmanlık veya denetçilik işleri (çalışana ödeme yapılsın ya da yapılmasın),
 • İşyeri açmak ya da işletmek (yerel otoritelerden izin alınsın ya da alınmasın).

3. Müşterilere Yönelik Hediye ve Ağırlamalar
Uyum Grubu tarafından hazırlanan “Hediye, Ağırlama ve Rüşvetin Önlenmesi Uygulama Esaslarında” çalışanlarımızı hediye ve ağırlama kabulü ile ilgili çıkar çatışmalarından korumak, kamu görevlileri veya kurumları ile olan doğrudan veya dolaylı tüm ilişkilerinin rüşvet veya rüşvet gibi algılanabilecek fiil ve işlemlerden (ağırlama, hediye vb.) bağımsız olarak yürütülmesini sağlamak ve Bankamızın defter ve kayıtlarında doğruluk ve şeffaflığı sağlamak amacıyla düzenlemeler bulunmaktadır. Çalışanlar bütün bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

4. Kurumsal Ödemeler ve Siyasi İçerikli ve Bağışlar
Banka’nın faaliyetlerinin devamı ile ilgili veya Banka yararına olabilecek herhangi bir kararın etkilenmesi amacıyla hiçbir şekilde hiçbir devlet yetkilisine, siyasi parti adayına kurumsal veya kişisel ödeme (bağış) yapılamaz, hediye verilemez. 
Banka’nın faaliyetlerinin devamı ile ilgili veya Banka yararına olabilecek herhangi bir kararın etkilenmesi amacıyla hiçbir şekilde hiçbir devlet yetkilisine, siyasi parti adaylarına kişisel ödeme, yardım veya bağışta bulunulamaz. Banka’yı temsil anlamına gelecek şekilde siyasi toplantı ve gösterilere katılınamaz. 

5. Borçlanma İle İlgili Düzenlemeler
Banka çalışanlarının yalnızca kanuni olarak yetki verilen, kredi ve borç para verme işlemleri için kurulmuş banka/bankalara borçlanmaları esastır. Bu konu ile ilgili unsurlar Çalışma İlkeleri Uygulama Esaslarında detaylı olarak belirtilmiştir. 

6. Müşterilere Vekalet Anlaşmaları
Banka çalışanları, müşteriyi kanunen temsile yetkili vasilik görevini üstlenemez ve müşteriye vekalet edemez; müşterinin hesapları üzerinde kendilerini yetkili bir konuma getiremez. 

7. Bilgi Akışını Düzenleyici Kurallar
Banka’ya ait her türlü bilgi gizlilik esasına haiz olup, Bankacılık Kanununun 73. maddesine göre bu bilgilerin 3. şahıslara aktarılması ve ticaretinin yapılması yasaktır. 
Çalışanların işin gereği ulaşabildiği ING Bank A.Ş.’nin faaliyet alanında yer alan tüm bilgiler prensip olarak gizlidir ve özel bilgilerden ayrı tutulmalıdır. 
Çalışanlar bilgi güvenliği ve korunmasında sorumluluk sahibidir. Gizli ve içeriden öğrenilen bilgi sadece olağan görevleri gereği bilmesi gerekenlere, kanunlar tarafından izin verildiği ölçüde açıklanmalıdır. 
İş saatleri dışında önemli bilgilerin güvenli bir şekilde saklandığından emin olunmalıdır. Gizli bilginin doğru bir şekilde korunabilmesi için bilgi bariyerleri oluşturulmalıdır. 

8. Banka'ya Ait Bilgiler
Bankaya ait özel ticari sırlar, mali bilgiler, müşteri – çalışan bilgileri ve çalışılan süre içinde derlenen tüm bilgiler, materyaller, programlar ve dokümanlar, bilgisayarlar ve telekomünikasyon işlemleri, hardware – software ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar ile çalışanların bankadaki çalışma süreleri içerisinde yapmış oldukları tüm işler, anlaşmalar ve geliştirdikleri ürünler gizlidir ve bankanın mülkiyeti altındadır. Bu tür doküman, bilgi veya araçların izin verilen ve bankadaki görevin gerektirdiği durumlar haricinde, kullanılması kesinlikle yasaktır. Buluşların patent hakkı bankaya aittir. 
Ayrıca çalışanlarımız; Temiz Masa Uygulama Esaslarında detaylı olarak belirtilen; gizlilik derecesi olan bilgi ve belgelere ulaşımı kısıtlayarak yetkisiz kişilerce ele geçirilmesini engelleyici kurallara uymak ile yükümlüdür. 

9. Bilgi Sistemleri
Hangi amaçla (kişisel veya işle ilgili) olursa olsun Banka’da geliştirilen veya dışarıdan satın alınan hiçbir software yetkisiz ve izinsiz olarak kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm çalışanların bankaya ait bilgi sistemlerini kullanarak yasaklı sitelere girmesi, oyun indirmesi, kumar oynaması, ırkçı veya politik söylemler içerisinde olan siteleri ziyaret etmesi ya da bu gibi etik dışı işlemleri yapması yasaktır.

10. Elektronik veya Diğer Bilgilerin Gizliliği
Banka çalışanlarının, kişisel ve özel niteliği olan bilgileri hazırlamak, saklamak veya göndermek için Banka’nın ekipman, sistem veya e-mail sistemini kullanmamaları esastır. Ancak bunları kullananlar, kişisel bilgilerin gizliliğinden feragat etmiş sayılır. Banka’nın denetim ve güvenliğinden sorumlu çalışanlar, bu tür bilgileri inceleme hakkına sahiptir.  Banka çalışanları kendilerine banka tarafından verilen şifrelerin güvenliğinden ve saklanmasından şahsen sorumludur.

11. Gizli Bilgiye Sahip Çalışanların Gizli Bilgi ile İlgili Finansal Enstrüman Üzerinden İşlem Yapması
Gizli Bilgiye sahip olan çalışanların, bu bilgileri kullanarak piyasada, ilgili finansal enstrüman üzerinden kendi nam ve hesabına işlem yapması, yada piyasaları manipüle edici bir aksiyonda bulunması kesinlikle yasaktır.

12. Hizmet Kalitesi
Banka genelinde; müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en uygun zaman yer ve koşullarda sağlamaya yönelik: teknolojik altyapı, insan kaynağı ve ürün segmenti yapılanması sağlanmalı, tüm müşterilere aynı kalitede ve seviyede hizmet sunulmalıdır.  Ancak, farklı müşteri kitleleri ve risk grupları göz önünde bulundurulduğunda uygun hizmet farklılaşması yoluna gidilebilir.

13. Güvenlik
Bankaya ait bilgi sistemleri, operasyonel yapı, insan kaynağı, çevresel faktörler ve müşteri bilgilerinin korunması amacı ile her türlü stratejik, hukuki ve teknik önlemler en üst düzeyde ele alınmalıdır. Güvenlik tedbirleri; dijital kanallar, elektronik bankacılık ve pek çok alanda meydana gelen değişimler ve gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Müşteriler yerine getirilen önlemler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin güncellemeler doğrultusunda bilgilendirilmelidir.

14. Banka ve Banka Çalışanları İlişkileri
İstihdam edilen tüm Banka çalışanları; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve mevzuatta ifade edilen şartları taşıyan kişilerden seçilmeli, seçilen çalışanların gerekli eğitim, etik değerler ve mesleki uygunluk kriterlerine sahip olduğundan emin olunmalıdır. Banka çalışanlara dönemin gerektirdiği koşullar doğrultusunda; eğitim ve farkındalık oluşturulmalı tüm çalışanların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasına yönelik ilgili önlemler alınmalıdır.

15. Banka Çalışanları ve Müşterileri Arasındaki İlişkiler
Banka çalışanları müşterileri ile kurdukları ilişkilerde karşılıklı güven ortamının azami ölçüde tesis edilmesinden sorumludurlar. Müşterilere sağlanan bilgi ve hizmetlerde açık anlaşılır doğru ve güvenilir olunmasına özen göstermelidirler. Bankacılık ürün ve hizmetlerin temin edilmesinde zamanında ve etkin olunmalıdır. Müşterilerin ihtiyaçları ve finansal durumları iyi değerlendirilerek; değerlendirme sonucu ölçüsünde, ürün ve hizmet tavsiyeleri verilmelidir.
Banka çalışanları ve müşterileri arasında herhangi bir kefalet, borç alacak ortak hesap ya da ticari, herhangi bir ilişki, etik olarak, kurulmamalı ve böyle bir ortam yaratılmamalıdır.

16. Banka Çalışanlarının Hakları
Banka çalışanları, bağlı oldukları mevzuat çerçevesinde, tüm haklarını zamanında ve bütün olarak alırlar.
Eğitim, performans değerlendirme, sosyal haklar, iş güvenliği, genel sağlık ve hijyen gibi konularda tüm banka çalışanları eşit haklara ve imkanlara sahiptir.
Mobbing (psikolojik taciz) ve her türlü taciz eyleminin önlenmesi için gereken tedbirler banka çapında alınır ve uygulanır. Taciz eylemlerinin tespiti halinde mevzuatın gerektirdiği yaptırımlar uygulanır.


17. Mali Bilgiler
Banka’nın tüm kayıtları gerçeği tam ve doğru biçimde yansıtacak şekilde genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak yapılır. Tüm işlemler, kontroller, borçlar ve alacaklar, kazançlar ve harcamalar mutlaka gerektiği şekilde kaydedilir ve raporlanır. Gizli ve kayıt dışı hiçbir anlaşma,kontrat yapılamaz ve kazanç  elde edilemez. Herhangi bir işlem veya hesapla ilgili hiçbir şekilde yanlış, hayali veya yanıltıcı kayıt tutulamaz. 

18. Bilgi Belge ve Raporlamalar
Banka’nın mali durumu ve operasyonların kanuna uygunluğu gibi  konularda düzenli olarak kanunen yapılması zorunlu olan tüm bilgi belge evrak dosya ve raporların doğru ve eksiksiz hazırlanması esastır. Bu tür bilgilerin yetkili makamlardan veya denetimcilerden saklanması, bilgilerde tahrifat veya değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır. 

19. Medya Araştırmaları ve Röportaj Talepleri
Medyada (gazete, dergi, televizyon vs.) kullanılacak her türlü röportaj ve açıklama talepleri mutlaka Kurumsal İletişim Grubumuz tarafından koordine edilip, cevaplandırılacaktır. Çalışanlar,  Kurumsal İletişim Grubu ve Uyum Risk Yönetimi Bölümünün izni olmadan Banka ile ilgili konularda, yazılı, sözlü, görsel basına ve sosyal medyaya hiçbir açıklama yapamaz. Kongre, konferans, seminer gibi başkaları tarafından tertip edilen toplantılarda konuşulması, tebliğ sunulması veya panelist olunması için İnsan Kaynakları Stratejik İş Ortaklığı Grubu’nun yazılı onayı gerekir. Aynı zamanda gerekli onaylar alınmadan   Bankadaki unvanlar kullanılarak, makale, yazı, resim hazırlanamaz. 
20. Müşteri Şikayetleri
Müşterilerimizin Banka ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü şikayetlerini Müşteri İletişim Sistemi üzerinden yapmalarının sağlanması, konunun hızlı ve doğru bir şekilde gereken yerlere yönlendirilmesi için önem arz etmektedir. Ayrıca Banka’nın saygınlığını etkileyebilecek derecede ciddi ve olağandışı her türlü şikâyet, gecikmeksizin ilgili ünite yöneticilerine iletilmelidir. 
Müşteriler ile olan ilişkilerde Müşteriye yaklaşımda 5 Altın İlke ’ye uygun şekilde hareket edilmelidir. 

21. Gayri Hukuki Müşteri İlişkileri
Müşterilerimize kanunlara uymayan herhangi bir işlem gerçekleştirmelerinde ya da kara paranın meşrulaştırılması işlemlerinde yardımcı olmak kesinlikle yasaktır. 

22. Müşterilerle İlgili Yasal Soruşturmalar
Yetkili makamlar tarafından, müşterilerimize yönelik olarak istenilen bilgiler ancak ilgili İş Birimi ve Hukuk Bölümünün bilgisi dahilinde verilebilir. 

23. Rekabet Yasalarına Aykırı İşlemler
Banka çalışanları hiçbir koşulda rakiplerle fiyatlama ve pazarlama politikalarını etkileyebilecek anlaşmalar içinde yer alamaz. Çalışan istihdamı hususunda haksız rekabet ve diğer bankalara zarar verilebilecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. Daha önceden diğer bankalarda çalışmış Banka çalışanlarının, Bankacılık Düzenlemeleri kapsamında, sır saklamalarına ilişkin gerekli önlemler alınır. Bankamız ilan ve reklamlarının yanıltıcı bilgi içermeyen, genel ahlak kurallarına uygun, diğer bankaların ürün ve hizmetleri hakkında uygunsuz ifadelere yer verilmeyecek şekilde kurgulanması esastır. 

24. Hukuki Konular
Banka çalışanlarının, hangi sebeple olursa olsun (tanık olarak dinlenmek üzere veya suçlanan taraf olarak), herhangi bir kanuni veya resmi soruşturmaya dahil olmaları, tutuklanmaları, sorgulanmaya alınmaları veya mahkum edilmeleri halinde derhal yöneticilerini ve İnsan Kaynakları Stratejik İş Ortaklığı Grubu’nu bilgilendirmeleri gerekmektedir. 
Banka çalışanları, eğer kanunen zorunlu kılınmamışsa Banka’nın saygınlığını, devamlılığını ve yürütülen işleri etkileyecek konularda tanıklık edemez, üçüncü şahısların isteği üzerine hazırlanmış savunmaları imzalayamaz. 

25. Suç Gelirleri ve Terörün Finansmanı ile Mücadele
Suç Gelirleri ile Mücadele Uygulama Esaslarında detaylı olarak belirtildiği üzere; Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Yükümlülüklere Uyum Programı Yönetmeliği, Bankamızın da dahil olduğu ING Grubu’nda yürürlükte olan Mali ve Ekonomik Suç Politikası ile eki Asgari Standartlar ve Çok Yüksek Riskli Ülkeler ve Dış Ticaret Uygulama esasları dokümanları doğrultusunda, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanına ilişkin olarak; 
Banka ve çalışanlarının yasal ve idari yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirilmelerini, aklamaya konu olan değer ve menfaatlerin tespit edilmesi ve Banka imkanları kullanılarak bu değer ve menfaatlerin aklanmasının engellenmesini amaçlamakta ve buna ilişkin kurum prosedürlerini düzenleyerek, ING Bank AŞ’nin bankacılık faaliyetlerini güvenli bir ortamda sürdürmesini, itibarının ve müşteri kalitesinin korunmasını hedeflemektedir. 
ING hiçbir şekilde, suç teşkil eden işler ile uğraşan kişiler ile iş yapmamaktadır.(uyuşturucu ticareti, kumar, kara para aklama vb.) Çalışanların bu kurala uyarak, müşteri nezdinde vergiden kaçınmak veya yasal olmayan yollardan gelir edenler ile çalışılmak istendiği izlenimini yaratmaması gerekmektedir. İlgili ING Grubu Politikaları bu amaçlar için hazırlanmıştır.

26. İnsan Kaynakları
Banka çalışanları ile ilgili tüm politika ve uygulamalar (fırsat eşitliği, performans değerlendirme, ücret ve yan ödeme uygulamaları ve istihdam ile ilgili tüm diğer konular) İnsan Kaynakları Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından, yasal düzenlemelere uygun olarak geliştirilir ve ilişkilerde çalışma hayatını düzenleyen mevzuat hükümleri aksi belirtilmedikçe uygulanır. 
Banka çalışanlarının, Etik İlkeler, üst yönetimin talimatları, sektör genel davranış ve teamülleri ile yasalara aykırı davranışta bulunmaları halinde Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
Çalışanların Etik İlkeler, kural ve standartlara aykırı davranışları ilgili yerlere bildirmemeleri de başlı başına bir kural ihlali sayılacak ve bu durum, tespiti halinde disiplin cezalarına konu olacaktır. 

27. Yetki Devri
Yönetim sorumluluğu taşıyan çalışanlar, işlerin devredildiği kişilerin işin tatmin edici şekilde yapılması için gereken yetenek ve deneyime sahip olduklarından emin olarak iş paylaşımı ve yetki devri yapmak zorundadır.

28. Bankacılık Etik Değerlerinin Güncellenmesi ve Geliştirilmesi
Bankamız, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan, “Bankacılık Etik İlkelerinin”  güncellenmesi ve geliştirilmesine yönelik öneri, talep ve görüşlerini; ilgili Kuruluş Birlikleri Yönetim Kurullarına her zaman iletmeye yetkilidir.

29. Türkiye Bankalar Birliği'ne Başvuru Usül ve Esasları
Bankamız çalışanları ve müşterileri, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan,  “Bankacılık Etik İlkelerine” aykırı herhangi bir durum tespit ettiklerinde, ilgili durumun gerçekleştiği tarihi izleyen günden itibaren, bir yıl içerisinde Türkiye Bankalar Birliğine yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru sırasında tüm bilgi ve belgeler açık ve anlaşılır olarak başvuruya eklenmelidir. Yapılan başvurular, Türkiye Bankalar Birliği tarafından nitelik, bilgi ve belge yönünden değerlendirilir ve kontrol edilir. Uygun görülen başvurular, Birlik tarafından Birlik Etik Komisyonu’na iletilir. Etik Komisyonu uygun gördüğü başvuruları TBB Yönetim Kuruluna gönderir. Yönetim Kurulu’nca etik ilkelere aykırılığın tespiti halinde, etik ilkelere aykırı hareket edenler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilir ve haklarında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 81. maddesinin 3. fıkrası hükümleri uygulanır.