Sigorta ve Emeklilik - SSS


Göster: 

Merak Ettikleriniz

Yaptırdığım Trafik Sigortası kendi arabamın hasarını karşılar mı?

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Trafik Sigortası poliçemi vade bitiminde yenilemeyi unutursam sonuçları ne olur?

Araç sahibi olarak, Trafik Sigortası poliçenizi sözleşme bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüsünüz. Sözleşme bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirilmeyen her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır. Ayrıca trafik zabıtasının yapacağı kontollerde aracınızın trafik sigortası  bulunmadığı tespit edilirse, aracınız trafikten men edilir ve para cezası uygulanır.

Zorunlu Trafik Sigortası nedir?

Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar. Tazminat ile maddi zararların yanısıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı kazada hayatını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik gösterir.

Prim ödemelerimi nasıl gerçekleştirebilirim?

Prim ödemelerinizi kredi kartınızdan ya da hesabınızdan; ister peşin, ister taksitli olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Kasko Sigortası genel şartlarındaki değişiklikler nelerdir?

Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve 01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni "Kasko Sigortası genel şartları" uyarınca;
 • Kasko poliçelerinde sigorta bedeli yer almayacaktır.
 • Hasar anında aracın rayiç bedelinin tespitinde, hangi kurumun değerlerinin referans alınacağı poliçe üzerinde belirtilecektir.
 • Araç onarımında orijinal ya da eşdeğer parça kullanımı poliçe üzerinde belirtilecektir.
 • Onarımı yapan servisi sigorta şirketinin mi yoksa sigortalının mı seçtiği poliçe üzerinde belirtilecektir.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için hangi bilgiler gereklidir?

Sigortalının:
 • Adı
 • Adresi
 • Telefonu
 • Cep Telefonu 
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:
 • Açık Adresi 
 • Tapu Bilgileri
 • İnşa Yılı 
 • Yapı Tarzı
 • Toplam Kat Sayısı
 • Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin): 
 • Brüt Yüzölçümü (m2)
 • Kullanım Şekli

Zorunlu Deprem Sigortası teminat kapsamı dışındaki durumlar nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar. Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

 Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası'nın azami teminat limiti nedir?

DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 17 Ocak 2018 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 190 Bin TL’dir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, aşan kısım için ek teminat alabilirsiniz. Detaylı bilgi için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri

 Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortaları, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:
 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

Bireysel Emeklilik Sistemi nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, emekliliğiniz için güvenli bir şekilde tasarruf yapmanızı ve bu tasarruflarınızı yatırıma dönüştürmenizi sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Yatırımlarınızla elde ettiğiniz birikimi emeklilikte ister toplu para, ister emeklilik maaşı olarak almanızı sağlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi sosyal güvenlik sistemine ek olarak ikinci bir emeklilik geliri sağlayan, fonların uzman özel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiği bir sistemdir. Devlet tarafından vergi avantajları ve %30 Devlet katkısı ile desteklenir. Sosyal güvenlik sistemine bir alternatif değil, aksine tamamlayıcı bir sistemdir. Bu sisteme katılım, sosyal güvenlik kuruluşlarından farklı olarak isteğe bağlıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sunulan haklar nelerdir?

a.Hakların Kullanımı
Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Bu sözleşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimin aktarımı hakları, sözleşmede belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır. Emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, sponsor kuruluş, fon dağılımı değişikliği hakkının kullanımını katılımcıya devredebilir. Katılımcının kabul etmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir.

b.Fon Karması Değişikliği
Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, bir yılda azami altı kez değiştirebilirsiniz. Bu yöndeki değişiklik talebinizi, yazılı olarak veya çağrı merkezimizden veya internet sitemizde bulunan Müşteri Girişi'ndeki güvenli sayfanızdan yapabilirsiniz.

Katkı payı dağılım oranları; 
• Değişiklik talebinde bulunulan tarihten itibaren ödenecek katkı payı tutarlarını,
• Bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri,
• Bireysel emeklilik hesabındaki birikimler ile değişiklik talebinde bulunulan tarihten itibaren ödenecek katkı payı tutarlarını kapsamak üzere yeniden belirlenebilir.

c..Plan Değişikliği 
Emeklilik planınızı bir yılda azami 4 kez değiştirilebilirsiniz. 

d.Başka Bir Şirkete Aktarım 

Başka bir şirketten aktarımla düzenlenmemiş ise, emeklilik sözleşmenizi, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle aynı şirkette kalmak suretiyle başka bir şirkete aktarabilirsiniz. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin, tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise, ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. Aktarım, birikimin ve devlet katkısı hesabına ilişkin tutarın tamamını kapsayacak şekilde yapılır. 
Eğer giriş aidatı borcunuz varsa bu tutar birikimlerinizden indirilir. 
Aktarım yapılan şirketteki yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giriş tarihinizden kaynaklanan süreye ilişkin haklarınız aktarım yapılan şirkette aynen korunur. 

e.Hesapların Birleştirilmesi 

Hesap birleştirme işlemi ancak emekliliğe hak kazanıldığında yapılabilir. 
Birden fazla emeklilik sözleşmeniz varsa, emeklilik hakkı kazandığınızda, yürürlükte bulunan sözleşmelerinizin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak hesaplarınızı birleştirebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin işleyişi nasıldır?

Risk getiri tercihiniz doğrultusunda şirketimizin önerdiği ya da kendi tercihinizle emeklilik planları arasından size uygun bir plan ve yatırım stratejisi seçersiniz. Emeklilik planları farklı risk kategorisinde yatırım fonları içerir. Yatırabileceğiniz tutara göre emekliliğinizde elde edeceğiniz tahmini birikim tutarını görebilirsiniz. Kabul ettiğiniz taktirde Giriş Bilgi Formu'unu ve Teklif Formu'nu doldurup imzalamanız gerekmektedir. İmzalı formların birer örneği ile tanıtım kılavuzu size verilir. Emeklilik sözleşmeniz teklif formunu imza tarihinizi takiben otuzuncu günde yürürlüğe girer. Dilerseniz emeklilik planınızı yılda dört defa, ödediğiniz katkı paylarının fonlara dağılımını yılda altı defa olmak kaydıyla değiştirebilirsiniz. Sözleşme yapıldıktan bir yıl sonra birikimlerinizi, sözleşmede belirtilen koşullara göre, haklarınızı kaybetmeden başka bir şirkete aktarabilirsiniz. Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesaplarınızı birleştirilebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kimler katılabilir?

Bireysel emeklilik sistemine herkes katılabilir. 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte artık fiil ehliyeti bulunmayan kişiler de yasal temsilcileri aracılığıyla bireysel emeklilik sisteminin avantajlarından faydalanabiliyor. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne başvurabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giriş süreci nasıl oluyor?

Bireysel Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.
Teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan beş iş günü içinde ödeyene iade edilir. 

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde nasıl emekli olunur?

Katılımcılar, 10 yıl süreyle katkı payı ödemesi yaptıktan ve 56 yaşını doldurduktan sonra emeklilik hakkı kazanırlar.

Emeklilik sözleşmesi nedir?

Emeklilik sözleşmesi, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmenize, katkı paylarınızın ödenmesine ve fonlarda yatırıma yönlendirilmesine, birikimlerinizin bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, yapılacak kesintilere, sistemden ayrılmanıza, emekli olmanıza, tarafınıza veya lehtarlarınıza yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususları düzenleyen sözleşmedir. Teklif formu ve giriş bilgi formu emeklilik sözleşmesinin ayrılmaz birer parçasıdır.

Emeklilik planı nedir?

Emeklilik planı, plan kapsamında katılımcılarımıza sunulan fonların unvanlarını, asgari katkı payı tutarını, giriş aidatını, yönetim giderini, fon işletim giderini ve bunlara ilişkin hesaplamalar ile emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin diğer teknik esasları içerir.

Emeklilik planı nasıl seçilir?

Yatırım profilinizi belirleyerek size en uygun emeklilik planını önerebilmemiz için Şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz. 

Eğer isterseniz size önerilen plandan farklı bir emeklilik planı da seçebilirsiniz. Seçtiğiniz emeklilik planını, bir sene içinde en fazla 4 defa başka bir emeklilik planı ile değiştirme hakkınız vardır.
Göz atın...
Dijital Bankacılık

İnternet Şubesi, ING Mobil, Telefon Bankacılığı ve ATM'lerimizle 7/24 hizmetinizdeyiz...

Detaylı bilgi için tıklayın.