Yatırım - SSS


Göster: 

Araçlar

Yatırım Fonu Performans Hesaplama AracıDöviz Çevirici


Merak Ettikleriniz

Yatırım fonu nedir?

Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan birikimlerle, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, ulusal piyasalarda ve uluslararası borsalarda işlem gören kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Fon içtüzüklerinde belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'ini, devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar A Tipi, diğerleri B Tipi olarak adlandırılır. Fon tipleri fon türleri ile birlikte belirtilir.

Yatırım fonlarında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  • Yatırım fonları, portföylerinde bulunan menkul kıymetlerin türlerine ve portföydeki ağırlıklarına göre belli ölçülerde risk taşır. Piyasalardaki gelişmelere ve fiyat hareketlerine göre fon fiyatı artabileceği gibi düşebilir de. Yüksek potansiyel getirinin yüksek risk anlamına geldiği unutulmamalıdır. Yatırımcı fon tercihini yaparken, yatırım yapacağı fonun yönetim stratejisi ve risk derecesinin kendi yatırım tercihleri ve alabileceği riske uygun olup olmadığına karar vermelidir. 
  • Yatırımcılar yatırım yapmak istedikleri fonlar hakkındaki temel bilgiler, yönetim stratejileri ve alım satım esasları hakkında bilgi edinmelidir. 
  • Yatırım fonunun geçmiş dönemlerdeki performansı incelenmeli ve alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırılmalıdır. Ancak fon portföyünün geçmiş dönemlerdeki getirisi gelecek dönemler için de aynı getirinin sağlanacağı anlamına gelmez. 
  • Günlük fiyat dalgalanmaları yatırımcıların fon tercihini etkilememelidir. Likit fonlar dışındaki diğer tüm yatırım fonları orta ve uzun vadeli yatırım araçları olarak düşünülmelidir.

Yatırım fonlarında vergi uygulaması nasıl yapılmaktadır?

Sayın Müşterimiz,

01 Ekim 2006 Tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Yatırım Fonlarının vergilendirmesinde, fon katılma belgelerinden elde edilen gelirler stopaja tabi hale getirilmiştir. 01.10.2006 tarihinden itibaren yatırım fonu alım-satım gelirleri üzerinden %10 stopaj, işlem bazında tahsil edilmeye başlanarak, yatırımcı bazında vergilendirmeye geçilmiştir.

01.10.2006 tarihinden önce portföylerinde yatırım fonu olan müşterilerde, alış maliyeti olarak Eylül ayının son işlem günü oluşan kapanış fiyatı dikkate alınacaktır.

Müşterinin yatırım fonu satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden İlk Giren İlk Çıkar esası ile (FIFO yöntemi) vergi matrahı hesaplanacak ve işlemi gerçekleştirdiği anda elde ettiği alım-satım geliri üzerinden %10 oranında Gelir Vergisi Stopajı alınacaktır.

01.10.2006 tarihinden önceki vergi uygulaması ile karşılaştırıldığında, yatırım fonu portföyü üzerinden yapılan vergilendirmenin sona ermesi ve müşteri bazında vergilendirilmeye geçilmesi ile, mevcut uygulamaya göre toplamda ödenmiş olan vergi tutarında bir değişiklik olmayacak, sadece müşterinin vergi ödemesi yatırım fonunun kurucuya geri satış tarihine ertelenmiş olacaktır.

Bu uygulamayla birlikte, portföyünün %51'ini devamlı olarak hisse senetlerine yatırmış olan yatırım fonlarından;

  • INGBANK A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Fon11-Hisse)
  • INGBANK A Tipi İMKB 30 Endeks Fonu (Fon24-Endeks) 

en az bir yıl elinde bulunduran müşterilerimizin bu fonlarını satışından elde edecekleri kazanç üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Bir yıllık elde tutma süresinin hesaplanmasında alış tarihi esas alınacaktır.

Kurumlar için ise kesilen % 10'luk stopaj, kurumlar vergisinden mahsup edilebilir. Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin fona iadesinden sağlanan kazançlar üzerinden stopaj uygulaması yapılmaz. Kurumlar bu tip fon katılma belgelerini elde tuttukları sürece alış bedeliyle değerlediklerinden, fon gelirlerinin vergilerini erteleme olanağına sahip olmaktadırlar.

Saygılarımızla,

Müşteri Şikayet Sayısı

Yatırım Fonları Müşteri Şikayet Sayısı
2023 3. Çeyrek Sonuçları


Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı: 1
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı: %0,00
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar: 1
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler: 0 

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müşteri Şikayet Sayısı
2023 3. Çeyrek Sonuçları


Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı: 0
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı: %0,0
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar: 0
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler: 0

Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?

  • Risk ve getiri beklentilerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Yatırım tercihlerinize, beklentilerinizi ve risk iştahınızı göz önünde bulundurarak karar verilmesi önemlidir. 
  • Hemen ihtiyaç duymayacağınız tutarlarla, orta ve uzun vade perspektifinde yatırım yapmayı düşünebilirsiniz.
  • Tüm birikiminizi tek bir yatırım aracında değerlendirmek yerine, portföyünüzü çeşitlendirerek riski dağıtabilirsiniz.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) nedir?

Yatırım fonu katılma belgelerinin elektronik bir merkezi platformda fon kurucuları tarafından platformda yer alan dağıtım kuruluşları aracılığıyla satılmasına ve geri alınmasına imkan veren, takasın ve saklamasının Takasbank-MKK sistemi ile entegre bir şekilde tam otomasyona dayalı olarak gerçekleştirilmesine imkan sağlayan elektronik bir platformdur. TEFAS 9 Ocak 2015 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir.

Bankamız İnternet Şubesi'nde Diğer Kurum Fonları adımından TEFAS’a kayıtlı yatırım fonlarında alım-satım talimatı verebilirsiniz. İlgili yatırım fonlarına ilişkin alım-satım işlemleri TEFAS’ın işleyiş kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda fon alım talimatı; TL tutar ve/veya adet (katılım payı) üzerinden verilebilecektir. Fon satım talimatı; TL tutar üzerinden verilemeyecek olup, adet üzerinden verilebilecektir.

TEFAS’da işlem gören yatırım fonlarının kurucusu Bankamız değildir. Alım-satım talimatı vermek istediğiniz platforma kayıtlı yatırım fonlarına ait iç tüzük ve izahnamelere www.kap.gov.tr; ayrıca Takasbank Fon Bilgilendirme Platformuna www.fonturkey.com.tr ve www.fundturkey.com.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.

eBroker uygulamasını bilgisayarınıza nasıl kurabilirsiniz?

eBroker uygulamasını bilgisayarınıza kurarken bu kılavuzdan faydalanabilirsiniz.

Piyasa İzleme Ekranı, Hızlı ve Kolay Emir İletimi

Piyasa izleme ekranı, hızlı ve kolay emir iletimi ile ilgili bilgiler için bu kılavuzdan faydalanabilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı Fon Nedir?

Ana Para Koruma Amaçlı Yatırım Fonları, vade sonuna kadar beklenmesi durumunda "en iyi gayret esası" çerçevesinde anapara koruması amaçlayan yatırım fonlarıdır.

Borsa endeksleri, döviz, parite, altın, emtia gibi alternatif piyasaların değişken getirisinden anapara riski almadan faydalanıp; her durumda kazanma imkanı sunar. Diğer klasik yatırım fonlardan farklı olarak belirli bir vade için kurularak, talep toplama dönemlerinde yatırımcılara sunulur. Piyasadaki değişken getirili yatırım araçlarından anapara riski almadan faydalanmak isteyen yatırımcılar için alternatif oluşturmaktadır. Yatırımcılar, belirtilen vade sonuna kadar beklemeleri durumda ana para korumasına ek olarak belirlenen katılım oranı doğrultusunda çeşitli yatırım ürünlerinin değer değişiminden getiri sağlayabilmektedirler.

Örnek DCD işlemleri

ÖRNEK ( 1 ) Döviz Yatırımcısı (brüt oranlar üzerinden) 

500,000 USD’lık yatırım amaçlayan Ali Bey, 12 Şubat 2010 tarihindeki 1.5130 TL’lik USD kurunun 16 Mart 2010 (32 gün vade ) tarihinde 1.5550 TL ve üzerine çıkmayacağını düşünüyor. Ali Bey vade tarihinde USD/ TL kurunun 1.5550 TL ve üzerinde olması durumunda yatırımını aşağıdaki koşullarda anlaşma kuru olan 1.5550’den TL’ye dönmeye razı oluyor. 

Banka anlaşma opsiyonu karşılığı %7.20 ( brüt prim ) ,opsiyon süresince bağladığı mevduata ise (32 gün vadeli ) %2.30 ( brüt faiz ) veriyor. Böylelikle DCD getirisi %9.50 (brüt) oluyor. 

Vade: 32 Gün 

Opsiyon primi karşılığı: %7.20 yıllık brüt 

Opsiyon süresince bağlanan USD mevduat oranı: %2.30 yıllık brüt 

DCD getirisi: 9.50% yıllık brüt 

(a) Beklentinin Gerçekleşmesi Durumu 
Vade tarihinde spot (piyasa kuru) < 1.5550 olursa, 
(500,000USD * 32 * 9.50)/36500 = 4,164 USD (brüt) (mevduat faizi ve opsiyon primi getirisi) 

+ 500,000 USD 
= 504,164 USD (brüt) 

(b) Beklentinin Gerçekleşmemesi Durumu 

Vade tarihinde spot (piyasa kuru ) >= 1.5550 olursa ( örneğin 1,5700) 
(500,000USD * 32 * 9.5) / 36500 = 4,164 USD (mevduat faizi ve opsiyon primi getirisi) 
+ 500,000 = 504,164 USD 

=504,013 USD*1.5550= 783,740 TL (brüt) (müşteri 504,013 USD satar, 783,740 TL alır) 

** 783,740TL/1,5700USD = 499,197 USD (müşterinin anaparasının, DCD vadesinde piyasadan daha düşük olan anlaşma kuru ile TL’ye çevrilmesi sebebiyle, anaparasından zarar (499,197USD-500,000USD = -803USD) yaşanmıştır.) 
Göz atın...
Dijital Bankacılık

İnternet Şubesi, ING Mobil, Telefon Bankacılığı ve ATM'lerimizle 7/24 hizmetinizdeyiz...

Detaylı bilgi için tıklayın.