Yeni bir özellik! Artık T.C. Kimlik Numaranız ve ING Nakit Kart / Kredi Kartı bilgilerinizle de İnternet Şubesi'ne giriş yapabilirsiniz.

Aydınlatma Beyanı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni
 
ING Bank A.Ş. (“ING Bank” veya “Bankamız”) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Bankamız olarak müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve gizli tutulmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere bankacılık ile ilgili düzenlemeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları  

Bankamız hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda bilgisi yer alan amaçlarıyla sınırlı olmak üzere genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz (Özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir). Bankamızın müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen işlenebilmektedir:

 • Kimlik verileriniz, iletişim için gerekebilecek kişisel verileriniz; biyometrik, görsel/işitsel/fiziksel verileriniz,  
 • Bankamızdan aldığınız bankacılık ve ilgili sair hizmetler kapsamında gerekebilecek finansal ve malvarlığınıza ilişkin verileriniz, 
 • Bankamızdan Sigorta Acentesi sıfatıyla sigorta hizmeti satın almanız halinde, sigorta poliçesinin oluşturulabilmesi için sağlık verileriniz. Ayrıca, Bankamızın doğrudan veya dolaylı online hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi, mobil uygulamalarımızı veya internet sitemizi gezdiğinizde/kullandığınızda, Bankamızın düzenlediği toplantı veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;
 • Bankacılık, finans, yatırım ve acente sıfatıyla sigorta faaliyetlerine ilişkin ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve gelişmeler hakkında bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve bu doğrultuda müşteriler ile sözleşme kurulması ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesi dahil söz konusu faaliyetler için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Dış ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  
 • Bankamızın sunduğu ürünler, hizmetler, avantajlar ve elektronik/mobil uygulamaları (ParaMara vb.) dahil benzeri konularda mevcut veya potansiyel müşteriler ile iletişim kurulabilmesi, 
 • Bankacılık, finans, yatırım veya sigorta hizmetlerine ilişkin mevcut veya yeni ürünlerin çapraz satışın yapılabilmesi, size özel tekliflerin iletilmesi, ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmelerde bulunması ve bu kapsamda gerekli verilerinizin iştiraklerle paylaşılması,
 • Kredi işlemleri ile müşterilerin kredibilitesinin/moralitesinin de değerlendirilmesi kapsamında gerek müşteri gerekse müşterinin hissedar ve ortaklarının istihbarat, kredi geçmişi, kredibilite ve diğer gerekli verilerin analizi ve süreçlerin tamamlanması, ödemesi geciken kredi alacaklarının takibinin gerçekleştirilmesi,
 • Bankamızın anlaşmalı kurumları ve iş ortakları (örn. taşıt satışı yapan firmalar, teknolojik ürünlerin satışını yapan firmalar, çeşitli mal ve hizmet satan internet siteleri/firmalar vs.) tarafından müşterilerimize teklif sunulabilmesi, müşterilerimizin bilgilendirilmesi, ve kredi satış işlemlerinin yapılması ve kredi geri ödemesinin yapılması,
 • İş ortaklarımız ile müştereken sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satış ve kredilendirilmesi, mil programı vs. gerçekleştirilmesi kapsamında işlemlerin yapılması, 
 • ING Bank’ın müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için çeşitli kanallar (örn. şubeler, İnternet Bankacılığı, anlaşmalı mağazalar, çağrı merkezleri, gerçekleştirilen toplantılar, sosyal medya, ATM’ler vb.) ile hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimizin olası taleplerinin önceden öngörülebilmesi amacıyla analiz, hazırlanmış modeller doğrultusunda müşterilerin davranışsal eğilimlerinin belirlenerek strateji ve verimlilik çalışması yapılması, tanıtım, pazarlama, promosyon, çekiliş, hediye gönderimi, kampanya ve reklam faaliyetlerinin çeşitli kanallarla yürütülmesi ve duyurulması, müşterilere genel ve özel teklifler, ürünler ve hizmetler sunulması, müşteri memnuniyetinin veya şikayetlerinin değerlendirilmesi ve bu kapsamda Çağrı Merkezi'nin hizmetlerinden faydalanılması, müşteri ile yapılan telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi,  
 • Bankamız bünyesinde yapılan toplantı, organizasyon, kampanya, çekiliş ve duyuruların gerçekleştirilebilmesi, 
 • Çağrı Merkezi aramalarında talep doğrultusunda ses ile kimlik doğrulama hizmetinin sunulması, 
 • Banka iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında anket, modelleme, risk değerlendirmesi ve risk izleme, segmentasyon ve diğer analitik çalışmaların yapılması ve iyileştirme, kontrol, iç yönetim ve yönetim planlaması, çeşitli raporların ve araştırmaların hazırlanması ve proje/satış vb. performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, 
 • Firmalar ile maaş anlaşması yapılması ve ilgili firma çalışanları ile maaş müşterisi olarak sözleşme yapılması, 
 • Müşteri ve banka güvenliğinin sağlanması, kimlik tespit ve teyidinin yapılması, dolandırıcılığın önlenebilmesine ilişkin kontrollerin gerçekleştirilmesi, iç sistemlere ilişkin yükümlülükler başta olmak üzere mevzuatın öngördüğü kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması  
 • Bankamızın hizmet kanallarını ve müşterilerinin varlıklarını hedef alan finansal dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı gibi suç girişimlerinin ve dolandırılan müşterilerin bilgileri kullanılarak diğer bankalardan sahte işlemler yapılmasının önlenmesi, aranan şüpheli kişiler ile mevcut veya potansiyel müşterilerinin aynı kişiler olup olmadığının tespiti ile (Çağrı Merkezi, İnternet Bankacılığı dahil vb. yöntemlerle) şüpheli işlemlerin bildirimi, 
 • Bağış yapan müşterilerin verilerinin bağış yaptığı ilgili vakıf, dernek vb. kuruluşlara bildirilmesi, 
 • Raporlama ve denetim yapılabilmesi, güvenlik uygulamaları sebebiyle, Bankamız Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve şubelerimizin ziyaret edilmesi halinde kamera ile görüntülerinin kaydedilmesi, ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik kimlik verisinin işlenmesi, ziyaret esnasında internetin kullanılması halinde log kayıtlarının tutulması, 
 • Bankamızın, iştiraklerinin, ana hissedarının ve ana hissedarının iştiraklerinin ve risk grubunun tabi oldukları yurtiçi yurtdışı ve uluslararası mevzuata, yasal düzenlemelere, iç-dış kural ve politikalara uyum sağlayabilmesi, konsolide finansal tablo hazırlanması, global risk yönetimi ve denetim uygulamalarının yapılabilmesi, adli süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, bankacılık hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve müşteri taleplerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. Ayrıca, Bankamıza ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında, aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak üzere Kanun ve Bankacılık Kanunu’nda belirtilen şartlar kapsamında aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir: 

İlgili Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Risk Merkezi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Sermaye Piyasası Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Findeks, Bankalararası Kart Merkezi, Varlık Yönetim Şirketleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, mahkemeler, avukatlar, danışmanlar ve denetimciler dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, Bankacılık mevzuatı kapsamında destek hizmeti alınan firmalar, yetkili temsilci ve acenteler, yurt içi ve yurt dışındaki diğer bankalar, sigorta şirketleri, ekspertiz firmaları, müşteriler tarafından bağış yapılan vakıf ve dernekler, Milli Piyango Teşkilatı, Bankamızın iştirakleri, ana hissedarı, ana hissedarının iştirakleri ve bağlı olduğu risk grubundaki şirketler ve aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketler, pay satışı kapsamında muhtemel alıcılar, Bankamız tarafından sunulan hizmetlerin ifasını teminen cep telefonuna TL yükleme amacıyla telekomünikasyon şirketleri gibi tahsilata aracılık hizmetleri verdiğimiz şirketler ile tahsilata aracılık hizmetleri aldığımız şirketler, arşiv şirketleri, aramaların yapılabilmesi için çağrı merkezi şirketleri, kredi garantilerinin tesisi için ipotek hizmeti sağlayan firmalar, müşterilerin başvurularına uygun olarak banka ve kredi kartı çıkarılması için kart basım firmaları, anket ve araştırma şirketleri, müşterilerle iletişime geçebilmek için sosyal medya firmaları gibi anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle toplanabilmektedir; 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Genel Müdürlük, şubelerimiz, anlaşmalı firmalar, iş ortaklığı kurulan firmalar, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, internet siteleri üzerinden yapılan başvurular, internet şubelerimiz, ATM’ler, sosyal medya mecraları, çağrı merkezleri, SMS, müşteriler ile yapılan görüşmeler/toplantılar, kimlik paylaşım sistemi, adres paylaşım sistemi, mobil uygulamalar, anlaşmalı mağazalar, üye işyerleri, PTT, Bankalararası Kart Merkezi vb. kanallar ile istihbarat faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan diğer kanallar vasıtasıyla yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Bankamızın sözleşmelere ilişkin ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Mevzuat uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz: 
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı ilgili kişi başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;
 • Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8, 34467 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresine veya herhangi bir şubemize kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya,
 • Bankamızın rt.pek.30sh###knabgni posta adresine veya,
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Bankamızın, rt.moc.knabgni###amurokirev adresine veya,
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. 
Bankamız, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.