TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1


Değerli Müşterimiz,
Kullanmış olduğunuz Taşıt Kredisine ilişkin aşağıdaki sözleşme hükümlerini lütfen dikkatle inceleyiniz. Kredi Toplam Tutarı, Kredi Şartları, Kredi Sözleşmesi Eki Kredi Şartlarında (“Ödeme Planı”) belirtilmiştir.
Sözleşme Süresi: Kredi Vadesi kadardır.
Kredi Türü:Taşıt kredisidir.
Kredi Hesap Numarası ve IBAN:
Kredi Referans No:
Kredi Anapara Tutarı:
Bu sözleşmenin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) kapsamında bağlı kredi sözleşmesi olarak nitelendirildiği hallerde, sözleşme konusu mal veya hizmete ilişkin bilgiler ekli fatura/satış sözleşmesi/sipariş formu örneği üzerinde gösterilir.

GENEL HÜKÜMLER
Bu sözleşme ING Bank A.Ş. (“Banka”) tarafından Müşteriye tahsis edilen limit dâhilinde kullandırılan sabit faizli taşıt kredisine ilişkin tarafların hak ve sorumluluklarını kapsar. “Ödeme Planı” ve “Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ” (“FORM”) bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.Müşteri,Sözleşmenin bir örneğini düzenlendiği tarihten itibaren ilk yıl içinde ücretsiz olarak alabilir. Müşteri’nin banka’yı doğru bilgilendirme yükümlülüğü: Müşterinin verdiği belgeler ve özellikle proforma
fatura/fatura, kredi kullanılarak satın alınacak aracın belirlenmesi için değil, verilecek kredi miktarının saptanması için fiyat aralığı tespitinde kullanılacaktır. İşbu kredinin belirli bir marka/mal/hizmetle ilişkilendirilerek tahsis edilmediğini ve belirli bir mal/hizmetin finansmanı için kullanılmadığını taraflar kabul ve beyan etmişlerdir.
Cayma Hakkı: Müşteri, sözleşme şartlarını edindiği tarihten itibaren 14 gün içinde aşağıda yer alan iletişim kanalları dahilinde Bankaya yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirerek sözleşmeden cayabilir. Krediden cayarsa, anapara ve kredi kullanım tarihinden geri ödeme tarihine kadar işleyecek akdi faizi (“Toplam Tutar”)
cayma bildirimini göndermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Bankaya ödemesi gerekir, aksi halde caymamış sayılır. Ödemeyi, “Cayma Sebebiyle Ödeme” açıklamasıyla yapar ve bu ödemenin cayma sebebiyle yapıldığını ve krediden mahsup edilebileceğini bankaya yazılı olarak veya Müşteri İletişim Merkezi’ni
arayarak bildirir. Aksi takdirde ödemiş olduğu tutarın üzerine haciz/tedbir vb. sınırlamalar konması ve sair zararlardan Banka sorumlu olmayacaktır. Müşteri cayma hakkını kullanırsa, Bankanın bir kamu kurum/kuruluşuna/3.kişilere ödediği masraflar da müşteriden tahsil edilir. Cayma Bildiriminin Yapılabileceği İletişim Bilgileri: Telefon Numarası:0850 222 0 600,İnternet sitesi: www.ingbank.com.tr

AKDİ FAİZ ORANI, UYGULANMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR VE EFEKTİF YILLIK FAİZ ORANI

a) Bu sözleşme eki ödeme planında, krediye uygulanan aylık/yıllık akdi faiz oranı, kredinin toplam tutarı, her taksitin içindeki anapara, faiz ve feri giderler gösterilir. Akdi faiz oranı sabittir; onayınız olmadan aleyhinize değiştirilemez. İşbu sözleşme kapsamındaki işlemlerde bileşik faiz uygulanmaz.
b) Yıllık efektif faiz oranı hesabında, kredi tahsis ücreti, fon, vergi ve 3.şahıslara ödenen tutar bileşenleri dikkate alınır. Efektif yıllık faiz oranı ödeme planında gösterilir.
VERGİ VE MASRAFLAR Müşteri ve Kefil’den talep edilebilecek ücretler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan FORM’da belirtilmiştir. Müşteri ve Kefil; FORM’da yer alan ücretleri, ileride konulabilecek tüm vergi ve resimlerle bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri Banka’ya ödemekle yükümlü olduklarını, gerektiği takdirde noter masraflarını ödeyeceklerini taahhüt ederler.
Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682; İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere
Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul); İnternet Sitesi: www.ingbank.com.tr, 0850 222 0 600, MERSİS No: 2332-9421-6542-8742

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 2

Müşteri ve kefil, KKDF ve BSMV oranlarındaki lehe ve aleyhe değişikliklerin değişiklik tarihinden itibaren
borçluya yansıtılacağını kabul ederler. Müşteri ve Kefil, ihbar ve ihtarname masraflarını ek bedel yansıtılmaması kaydıyla nakden ve bir defada ödemeyi taahhüt ederler. K.K.D.F. ve/veya B.S.M.V. istisnası uygulanan türde kredi kullandırılması halinde, kur farkından kaynaklanan K.K.D.F. ve/veya B.S.M.V. tahsil edilmez.

KREDİLİ MÜŞTERİ ADINA HESAP AÇILIŞI

 Banka, nezdinde aktif hesabı olmayan Müşteriye kredinin
kullandırılması için bir hesap açabilir. Bu hesabın kredi geri ödemeleri, sigorta primi ödemeleri gibi sadecekrediyle ilgili işlemler için kullanılması ve başka işlem yapılmaması halinde, Banka, bu hesaptan herhangi bir ücret talep etmeyecek, krediyle ilgili ödemeler sona erince, Müşterinin kredi vadesi içinde ilettiği hesabın açık
kalmasına dair açık yazılı beyanı bulunmadıkça, Müşteriden ayrıca talep almaksızın açılan hesabı kapatacaktır. Ancak Müşteri, bu hesabı, krediyle ilgili olmayan diğer bankacılık işlemleri için kullandığı anda hesabın akıbetiyle ilgili Banka’ya ilettiği beyanı ne olursa olsun, Banka krediyle ilgili ödemeler bitse dahi açılan
hesabı kendiliğinden kapatmaz ve hesaba ilişkin ücret talep edebilir. Müşteri /Kefil, taksitlerin vadesinde kendi mevduat hesabından veya hesaba talimatıyla tanımlanmış destek hesaptan talebi üzerine tahsile Banka’nın yetkili olduğunu taahhüt eder.

ERKEN ÖDEME

Müşteri vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi
borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebilir. Banka, ödenen tutara göre gereken indirimleri yapar. TKHK’nın hükümleri saklıdır.

KREDİNİN KULLANILDIĞI MAL VE HİZMET ALANINDA BANKANIN SORUMLULUĞU
 
Banka tahsis ettiği krediyi niteliği/müşteri talebi gereği Müşterinin talimatıyla nakden veya hesaben Müşteri tarafından belirlenen mal/hizmeti aldığı satıcı firmaya ödeyebilir. Kredinin ödenmesinden müşteri sorumludur. Satın alınacak mal/hizmetle ilgili satıcı, dağıtıcı firma, imalatçı, üretici gibi kişilerle arasında çıkabilecek anlaşmazlığın,
kredinin geri ödenmesine ve bu sözleşmedeki yükümlülüklere aksine bir yargı kararı olmadıkça etki etmeyeceğini kabul eder. Bağlı Kredi kullanan müşteri bedelden indirim hakkını kullanırsa bağlı kredi de bu oranda indirilerek ödeme planı buna göre değiştirilir. Müşteri sözleşmeden dönme hakkını kullanırsa, Banka, satıcı ve sağlayıcı, o güne kadar yapılan ödemenin iadesi hususunda müteselsilen sorumludur. Bankanın
sorumluluğu kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere 1 yıldır. Bu süre mal teslim veya hizmet ifa edilmediyse (yerine getirilmediyse) satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen teslim/ifa tarihinden; mal teslim veya hizmet ifa edildiyse teslim/ifa tarihinden itibaren başlar. Bağlı kredide, Müşteri’nin mal/hizmet tedarikine
ilişkin sözleşmeden cayması ve durumu cayma süresi içinde Bankaya yazılı veya Bankanın erişebileceği kalıcı veri saklayıcıyla iletmesi halinde, bağlı kredi sözleşmesi tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer. Müşteri bağlı krediden cayarsa anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadarki sürede işleyen faizi cayma bildiriminden kaynaklandığı açıklamasıyla en geç bu bildirimi Bankaya göndermesinden sonra 30 gün içinde geri öder. Aksi halde yukarıdaki tutarın satıcı tarafından iade edilmesini sağlamakla yükümlüdür. Müşteri bu yükümlülüğüne uymazsa meydana gelebilecek zarardan/yapılacak işlemlerden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu taahhüt eder. Müşteri, teminatların tesisi ve bu kredi sözleşmesini imzalamasından sonra kredinin doğrudan kendisinin nam
ve hesabına satıcıya veya satıcı nam ve hesabına dağıtıcı firmaya ödenerek kullandırılabileceğini, bu işlemler için Banka’yı yetkili kıldığını, bu maddenin yazılı, süresiz, yetki belgesi niteliğinde olduğunu, Bankanın krediyi, dilerse müşteri adına ve kredi tutarında bir bloke çek düzenleyerek kullandırılabileceğini taahhüt eder.

TEMERRÜT (GECİKME FAİZİ ORANLARI) VE KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ
Müşteri bu sözleşmeden doğan borçlarını gününde ödemezse, gecikme tarihinden ödeme yaptığı tarihe kadar Ödeme Planını’nın 13.maddesinde belirtilen oranda gecikme faizi, fon ve vergisini ödemeyi kabul eder.
Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682; İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere
Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul); İnternet Sitesi: www.ingbank.com.tr, 0850 222 0 600, MERSİS No: 2332-9421-6542-8742

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 3

Muacceliyet (borcun ödenmesi gereken hale gelmesi, vadesinin gelmiş olması):Ödeme planındaki taksitler ihtara gerek kalmaksızın vadelerinde muaccel olurlar. Taksit vadesinin tatil gününe rastlaması durumunda vade bu günü izleyen ilk iş günüdür. Bankanın borcun tamamının ödenmesini talep hakkı saklıdır. Müşteri, Ödeme Planındaki taksitlerden birbirini takip eden en az 2 tanesini vadesinde ödemezse ve Banka’nın Müşteriye göndereceği 30 günlük muacceliyet ihbarına rağmen ödeme yapmazsa vadesi gelmemiş taksitler dâhil bu sözleşmeden doğan tüm borçları için temerrüde düşmüş sayılacağını, anapara, fer’ileri, gecikme faizi
ve kamusal yükümlülükleriyle birlikte tüm borçları derhal ödemekle sorumlu olduğunu, temerrüdün hukuki sonucu olarak aleyhinde icra takibi yapılarak malvarlığının haczedilebileceğini, teminatların paraya çevrilebileceğini tüm bu işlemler nedeniyle doğacak masraf, vergi ve harçların kendisinden talep edileceğini kabul ve taahhüt eder.

TAŞIT ÜZERİNDE REHİN

Müşteri/Kefil, Ödeme Planı’nda kredinin teminatını teşkil etmek üzere özellikleri ve
tutarı belirlenen taşıtı bu tutar üzerinden Banka’ya rehin ve teslim ettiğini, ayrıca tesis edilen bu rehinin, tahsis edilen Kredi’nin anaparası, akdi faizleri, takip/dava giderlerinin, vergi, resim, harçlar, komisyon ve masraflardan kaynaklanan borçlarının da teminatını teşkil edeceğini, muaccel hale gelmiş alacaklarının tasfiyesi için rehinli taşıtın Banka tarafından paraya çevrilebileceğini, haciz koydurulabileceğini kabul ve
taahhüt eder.

SİGORTA HÜKÜMLERİ

Müşteri, önceden yaptırıdığı sigorta poliçesinde Banka’nın lehdar olarak gösterilmesini,
poliçeleri Banka’ya bir zeyilname (ek sigorta sözleşmesi) ile ciro ve devretmeyi, , teminatların değerinin kaybı halinde sigorta bedelinin Bankaca sigorta şirketinden alınarak borçlarına mahsup edilmesini, sigorta tazminatının rehin kapsamında olduğunu, sigorta prim, vergi ve masraflarının kendisine ait olacağını kabul eder.

TRAFİK SİCİLİNE TESCİL VE SATILAMAZ KAYDI

Rehinli taşıtın, rehin süresince başka özel/tüzel kişiye satılamayacağını, trafik siciline “rehinlidir ve satışı yapılamaz” kaydının konularak Banka’nın rehin haklarını trafik siciline münferiden kayıt etme/ettirme yetkisinin olduğunu taraflar kabul eder.

BANKA’NIN REHİN, HAPİS VE MAHSUP HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE TEMİNATLAR

Müşteri ve Kefil;
bu sözleşmeden doğmuş/doğacak tüm borçları için, Banka nezdindeki tüm hak ve alacakları (ücret, maaş, vadeli vadesiz TL mevduat, döviz tevdiat ve bloke hesapları vb.) üzerinde Bankanın rehin hapis ve ihbarda bulunmadan takas ve mahsup hakkı bulunduğunu, Rehin hakkına istinaden tüm hesap ve mevduatları arasında dilediği zamanda/miktarda kısmen/tamamen virman (para transferi) yapma yetkisi olduğunu,
İşverenlerinden doğmuş/doğacak ikramiye, temettü (kar payı), kıdem tazminatı mevzuatın izin verdiği ölçüde maaş ile her tür hak ve alacaklarını Banka’ya rehin amacıyla temlik ettiklerini ve bu alacaklarını ilgilisinden tahsile Banka’nın yetkili olduğunu, kabul ederler. Bu sözleşme, Müşteri’nin anapara, faiz ve tüm ferileriyle birlikte Banka’ya olan borcunun tamamını ödemesi kaydıyla, kredi vadesinin dolduğu veya kredinin tamamının erken ödenerek kapatıldığı tarihte, bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Banka, kredi için adi kefalet, rehin, alacak temliki, garanti vb. teminatlar talep edebilir. Alacaklarınıza ilişkin verilen şahsi teminatlar kanunlarda aksine hüküm yoksa müteselsil kefalet sayılır.

BANKA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda Banka defter, kayıt ve belgelerinin geçerli olup, bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir.

BİLGİ VERME

Müşteri ve Kefil, Banka nezdindeki kredi ilişkisine ait tüm bilgi/belgelerin, Banka tarafından yasaların yetkili kıldığı kişi ve mercilere, Banka’nın acentesi olduğu, iş birliği/iş ortaklığı yaptığı, hizmet ve danışmanlık aldığı 3. kişilere verilmesine veya kendilerinin mali durumu ve hesapları hakkında sair 3. Kişilerden bilgi talep etmeye yetkili olduğunu kabul, taahhüt ve buna muvafakat ederler.
Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682; İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere
Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul); İnternet Sitesi: www.ingbank.com.tr, 0850 222 0 600, MERSİS No: 2332-9421-6542-8742

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ-4

BANKA’NIN TAKİP HAKKI, KANUNİ İKAMETGAH VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Banka’nın Kredi borcunun tahsili için rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapması, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla sair takip yollarına müracaat hakkını ortadan kaldırmaz. Müşteri ve Kefil, aşağıda yazılı yeri veya adres paylaşım sisteminde kayıtlı adreslerini kanuni ikametgâh olarak gösterdiklerini, bu adreslerden herhangi birine yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, kanuni ikametgâhları değişirse yeni adresi Banka’ya noter vasıtasıyla bildirene dek eski adreslerinin geçerli
olacağını taahhüt ederler. Müşteri’nin bu kredi sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemesi veya tüketici hakem heyetlerine ve Banka’nın Müşteri Çözüm Merkezi’ne başvurma hakkı bulunmaktadır. Taraflar; bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda İstanbul Çağlayan veya sözleşmenin yapıldığı Banka şubesinin ikametgâhındaki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler. Bu Mahkeme
ve İcra Daireleri’nin yetkili kılınması, Banka tarafından 6502 sayılı veya yerine geçecek kanun çerçevesinde tüketicinin ikametgâhı mahkemesinde dava açılmasına veya Müşteri ve kefillerin ikametgâhının ve Müşteriye/Kefillere ait mal ve değerlerin bulunduğu yerin adli mercilerine başvurulmasına ve kovuşturma yapılmasına engel teşkil etmez.

Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682; İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere
Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul); İnternet Sitesi: www.ingbank.com.tr, 0850 222 0 600, MERSİS No: 2332-9421-6542-8742

Eki: Ayrılmaz parça niteliğindeki ______________ Referans numaralı ek Kredi Şartları (Geri Ödeme Plaanı) Taşıt Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ve Müşteri Bilgi Formu Sözleşmenin, sözleşme eklerinin ve geri ödeme planının bir nüshasını teslim aldım.
(Yukarıdaki ifade müşteri tarafından imza bölümünün altına el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır )
0ûWHULQLQ
Ad ve Soyadı/Unvanı:
 Adresi:
İmzası:
Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682; İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere
Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul); İnternet Sitesi: www.ingbank.com.tr, 0850 222 0 600, MERSİS No: 2332-9421-6542-8742
5