Kredi Kartı Sözleşmesi


Değerli Müşterimiz,
Bankamızdan kullanabileceğiniz kredi kartı ve hizmetleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bu üründen faydalanmanız halinde imzalamış olduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin Giriş Hükümleri ve Ortak Hükümleri de tarafınıza uygulanacaktır.

A)TANIMLAR:

Asistans Hizmetleri: Kart Hamilinin okuyup kabul ettiği şartları, kapsamı ve kullanım şekli, teminat ve limitleri ilgili broşürde açıklanan yardım ve hizmetlerin bütününü,
Asgari Ödeme Tutarı: 08.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranları şu şekilde değiştirilmiştir: 01.01.2014 tarihinden 01.01.2015 tarihine kadar kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirası’na kadar olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun %27’sinden, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirası’ndan 20.000 Türk Lirası’na kadar olan kredi kartları için dönem borcunun %32’sinden aşağı olamayacak; kredi kartı limiti 20.000 Türk Lirası ve üzerinde olan kredi kartları için ise dönem borcunun %40’ı olarak devam edecektir. 08.10.2013 tarihinden önce tahsis edilen, ancak kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık süresi dolmamış kartlarda, asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40’ından aşağı olmayacaktır. 08.10.2013 tarihinden sonra tahsis edilen kredi
kartları için ise asgari ödeme oranları, limit kısıtlamasına göre sırasıyla, limiti 15.000 Türk Lirası’na kadar olan kartlarda dönem borcunun %30’undan, 15.000 Türk Lirası’ndan 20.000 Türk Lirası’na kadar olan kartlarda dönem borcunun %35’inden, 20.000 Türk Lirası ve üzeri olan kartlarda dönem borcunun %40’ından ve yeni tahsis edilen kartlarda kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40’ından aşağı olamayacak ve Banka bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarı belirleyebilecektir. 08.10.2013 tarihinden önce tahsis edilen kredi kartlarına, 01.01.2015 tarihinden sonra, bir önceki paragraftaki oranlar uygulanacaktır. Uygulanacak asgari ödeme oranları www.ingbank.com.tr internet sitesinde yer alır. Ayrıca, asgari ödeme tutarı ile ilgili bilgi Kart Hamili’ne gönderilen
Hesap Özeti’nde yer verilecektir. Bir takvim yılı içerisinde en fazla üç defa, dönem borcunun yüzde ellisine kadar ödeme yapılan kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanıma kapatılır.
Azami Harcama Limiti (Kredi Kartı Limiti): Banka’ca belirlenerek Kredi Kartı Hamillerince harcamalarda ve nakit çekiminde aşılmaması (Kredi Kartı Limiti) gereken tutarı, Ek Kart Hamili: Kart Hamili (veya Müşteri’nin) yazılı talimatı ile kendi hesabından ve aynı limit dâhilinde tasarrufta bulunabilen, kendisi ile birlikte müşterek ve müteselsil borçlu olan kişiyi, Gecikme Faizi: Hesap Özetinde bildirilen Asgari Ödeme Tutarının Son Ödeme Tarihinde Ödenmemesi halinde ya da kısmi ödenmesi halinde, son ödeme gününden ödeme tarihine kadar, asgari tutarın ödenmeyen kısmına ya da hiç ödememe halinde asgari ödeme tutarının tamamına yürütülen ve uygulanan oran sınırları 5464 Sayılı Yasa ile belirlenmiş bulunan faizi, Hesap Kesim Tarihi: Kredi Kartı Hamillerinin Kredi Kartı ile bir önceki hesap kesim tarihinden itibaren yapmış olduğu işlemlere ait borç ve alacak kayıtlarının düzenlendiği tarihi, Kart Hamili: Talebi halinde adına verilen kredi kartını doğrudan kullanma yetkisine sahip ve bu Sözleşmeyi Müşteri sıfatıyla imzalayan kişiyi, Kredi Kartı/Ek Kart: Banka’nın Kart Hamili’ne ve/veya Ek Kart Hamili’ne tanıdığı azami kredi limiti dâhilinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında ikamet eden işyerlerinde kullanılmak için veya yüz yüze yapılmayan ve harcama belgesi imzalanmaksızın tamamlanan işlemlerin de yapılmasına yönelik olarak çıkartılan, yapılan anlaşmaya bağlı olarak banka kartı olarak da kullanılabilen, kredi kartları ve diğer özel plastik kartları (işbu Sözleşme’de kısaca Kart olarak nılacaklardır),
Kredi Kart Hamilleri: Kart Hamili ve Ek Kart Hamili için ortak olan hükümlerde, Kart Hamili ve Ek Kart Hamilini, Kredi Kartı Hesap Özeti: Kredi kartları için, Kart Hamili’ne gönderilmekle Ek Kart Hamili için de bağlayıcı olan, hesap detayları, alacak borç bilgileri ve Banka’nın kararına göre, işbu Sözleşme’de ve Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Kredi Kartı Bilgi Formu’nda belirtilen şekilde uygulanmaya başlayacak faiz, ücret vb. her türlü değişikliği gösteren ve borcu olması halinde, her bir hesap dönemi sonunda elektronik posta yolu ile de gönderilebilen hesap dökümünü,


Kredi Kartı Sözleşmesi

Kredi Kartı Sigorta Prim Bedeli: Kartın kaybolması ya da çalınması halinde, Kart Hamili’nin yapacağı bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımından doğan zararlarda, Kart Hamili’nin sorumlu olduğu tutarın da sigorta kapsamına alınması için Kart Hamili tarafından ödenen bedeli, Kredi Kart Sistemleri: Kart Hamili İşyeri Sözleşmesi yapma yetkisi veren Visa, Eurocard/Mastercard gibi uluslararası kuruluşları, Nakit Ödeme (Çekme) Belgesi: Nakit çekme karşılığında düzenlenip Kart Hamili/Ek Kart Hamili’nce imzalanan veya ATM’lerden nakit çekme halinde ATM’nin ürettiği belgeyi, POS: Kartla yapılan işlemlerin otokontrolünü yapan ve Banka’dan otorizasyon alan özel terminali, Sanal Kart: Kredi Kartı hamillerinin internet, telefon, mail order gibi iletişim araçlarını kullanarak, fiziken karta ihtiyaç
duyulmayan alışverişlerde kullanılmak üzere Kart’a bağlı olarak ek kart niteliğinde verilen ve yukarıda belirtilen alanlar dışında kullanılamayan Kredi Kartını, Tüketici Kredisi Sözleşmesi Niteliğindeki Kredi Kartı Sözleşmeleri: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 22’nci maddesinde düzenlenen; faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelendiği veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlanan kredi kartı sözleşmelerini; Üye İşyeri: “Kart Hamili İşyeri Sözleşmesi” imzalamış olan gerçek veya tüzel kişileri, Temassız Kart: KART HAMİLİ’nin Bankaya bildirdiği kayıtlı cep telefonu üzerinden ödeme aracı olarak tanımlanarak, elektronik işlem terminaline (POS) temassız olarak okutup işlem yapmasını sağlayan kartı, ifade eder.

B)GENEL HÜKÜMLER

1. BANKA, kredi kartını asıl KART HAMİLİ’ne teslim eder veya teslim edilmesini sağlar. EK KART ile yapılan işlemlerden doğan her türlü borçtan EK KART HAMİLİ de KART HAMİLİ ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. KART’ın arka
yüzündeki yetkili imza bandı, KART’ın üzerinde adı yazılı olan KART HAMİLİ veya EK KART HAMİLİ tarafından KART teslim alındığında hemen imzalanır. KART’ın KART HAMİLİ veya EK KART HAMİLİ tarafından imzalanmamasından doğacak olan her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluk KREDİ KART HAMİLLERİ’ne aittir. KREDİ KARTI HAMİLLERİ’nin sorumlulukları BANKA tarafından kendilerine tahsis edilmiş KART’ı ve şifreyi, KART HAMİLİ’nin teslim alması ile ayrıca fiziki olarak KART’ın varlığını gerektirmeyen (örneğin sanal kart ile yapılan) işlemlerde, sadece KART numara ve/veya şifresinin herhangi bir işlemde kullanımı ile başlar. BANKA, kredi kartı almak üzere yapılan başvuruları değerlendirir ve kart verilme süresini belirler.

2. Kredi Kart Hamili Kartının kaybolması ya da çalınması durumunda derhal telefonla bankaya bildirimde bulunacaktır. Aksi takdirde 5464 sayılı Kanunun öngördüğü hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır. Müşteri, kendisine/Ek Kart Hamili’ne verilen Kartı ve Kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde
korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Müşteri, kendisine/Ek Kart Hamili’ne verilen Kartın ve Kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybedilmesi, çalınma, zorla alınma gibi herhangi bir şekilde elden çıkması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, bu hususu derhal Banka’ya bildirecektir. Kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması ve çalınması halinde Kart Hamili’nin Banka’ya yapacağı bildirimden önceki 24 saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden, Kart Hamili, sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Kart Hamili, Banka’ya yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan yüz elli Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumlu olup, hukuka aykırı kullanımın, kendisinin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yirmi dört saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınırın uygulanmayacağını kabul etmektedir. KREDİ KARTI HAMİLİ’nin 5464 Sayılı Yasa kapsamında sorumlu olduğu tutarın da tazmini konusunda talepte bulunabilmesi için sigorta prim bedelini ödemiş olması şarttır. Prim ödenmediği takdirde BANKA’nın, KART HAMİLİ’nin sorumlu olduğu bu tutarı tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır. KART HAMİLİ ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için sigorta yaptırılmasını talep edebilecektir. Nakit çekim işlemleri ve şifreli işlemler sigorta kapsamı dışındadır. Bildirim tarih ve saati ile ilgili ihtilaf halinde, aksi ispatlanmadığı sürece BANKA kayıtları esas alınır. BANKA tarafından kartın yenilenmesi halinde KREDİ KART HAMİLLERİ doğacak kart bedeli ve diğer masrafları peşinen ödemeyi ve/veya KART HAMİLİ hesabına kendiliğinden borç kaydedilmesini kabul ederler.


3. Nakit Çekim Limiti doğrudan doğruya BANKA tarafından belirlenir. Kart Hamili’nden talep alınmadıkça kart limitleri artırılmayacaktır. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ nakit çekme işlemlerinde BANKA’nın belirleyeceği limitleri
aşmamayı ve nakit çekme işlemi esnasında BANKA tarafından kendisine talep ettiğinden fazla ödeme yapılması halinde, fazla olan bu tutarı BANKA’ya derhal geri ödemeyi taahhüt eder. BANKA, KREDİ KARTI HAMİLİ’ne duyurmak suretiyle nakit kredi limitini günün koşullarına ve KART HAMİLİ’nin durumuna göre azaltma yetkisine sahiptir. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ, BANKA’ca imkân tanınan elektronik bankacılık hizmetleri aracılığı ile veya sair şekilde düzenli ödeme/fatura ödemeleri/otomatik ödemelere ilişkin başvuru talimatı verdiği takdirde, ilgili ödemenin BANKA’ca yapıldığı tarihte, provizyon (onay) alınmak suretiyle KART hesabının BANKA’ca kendiliğinden borçlandırılacağını kabul ve beyan eder. KREDİ KARTI HAMİLLERİ; KART hesabından nakit çekme işleminde ve nakit özelliği taşıyan diğer işlemlerde aldığı nakit kadar KART hesabına aynı gün borç kaydı yapılacağını, faizin aynı gün işlemeye başlayacağını ve işlem tarihinden itibaren o tarihte geçerli olan orandan nakit avans ücreti, nakit avans faizi ve faiz üzerinden de KKDF ve BSMV tahakkuk ettirileceğini kabul ve taahhüt eder. 5464 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi uyarınca nakit kullanıma ilişkin borçlar hakkında, faizin başlama tarihi olarak işlem tarihi esas alınacaktır. BANKA’nın ve anlaşmalı bulunduğu kredi kartı
sistemlerinin üyesi kuruluşlara ait ATM’ler aracılığı ile nakit çekme işleminden doğan uyuşmazlıklarda, tarafların belge ve kayıtları esas alınır. Aynı şekilde KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ, BANKA’nın ATM’leri ile nakit yatırdıkları takdirde
beyan edecekleri meblağ ile BANKA yetkililerince zarfın açılması sırasında tutulacak tutanak arasında farklılık olması halinde; BANKA yetkililerince tespit edilen tutarın esas alınacağını, kabul ve taahhüt ederler.

4. Harcama Belgesinin Düzenlenmesi: KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ, Harcama Belgesi düzenlemelerine imkân
olmayan alışveriş ve işlemlerin, ancak BANKA kayıtları ile ispat edilebileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi niteliğinde
olduğunu ve satış, nakit çekme veya teslim belgesi bulunmadığı gibi itirazlar öne sürerek BANKA’ya karşı bu Sözleşme’den
kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden kaçınamayacaklarını beyan ve kabul ederler.

5. Alacak Belgesi, Banka kartı veya kredi kartı kullanılarak alınmış olan malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halinde Kart Hamili’nin hesabına alacak kaydedilmek üzere üye işyeri tarafından
düzenlenen belgedir.

6. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ, ATM’lerden veya şubelerden BANKA’nın belirlediği limitler dâhilinde çektikleri ya da mal ve hizmet alımlarında harcama yaptıkları tutarlar kadar borçlandıklarını ve bu borcu kabul ettiklerini
ve bu tutarların KART hesabına faiz, KKDF, BSMV vb. ile birlikte BANKA tarafından kendiliğinden borç kaydedileceğini, sonra varsa Alacak Belgelerinin KART hesabına alacak kaydını kabul ve taahhüt ederler. Dönem borcunun bir kısmının son ödeme tarihine kadar ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden, hesap kesim tarihinden itibaren, faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari
tutarı aşan kısmı için akdi faiz uygulanır. Gecikme hali de dâhil olmak üzere faiz hesaplamalarında bileşik faiz uygulanmaz. Nakit kullanımına ilişkin borçlar ve nakit kullanımı kapsamında değerlendirilecek tüm işlemler için faiz, işlem tarihi itibariyle hesaplanacaktır. Uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranları T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranların üstünde olmayacaktır. KART HAMİLLERİ BANKA’nın belirlediği ücret, faiz ve vergileri vs., BANKA’ya ödemeyi kabul ve beyan ederler. Oran ve miktarlarda yapılacak değişiklikler KART HAMİLLERİ’ne Hesap Özeti ile veya Kredi Kartı Bilgi Formu’nda belirtilen şekillerde bildirilecektir.

7. BANKA; Yabancı para üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak, KART’ın dâhil bulunduğu yabancı KART (VISA/MASTERCARD) kuruluşlarınca uygulanan pariteler üzerinden hesaplanan yabancı para tutarı üzerinden bildirilen her
türlü borç kaydını, hesap kayıt tarihinde bu işlemler için kendi kullanacağı Kur ve Kambiyo Gider Vergisi ile komisyonunu Türk Lirası’na çevirmeye ve KART hesabına kendiliğinden borç kaydetmeye veya KREDİ KART HAMİLLERİ’nden yabancı para
veya Türk Lirası üzerinden talebe ve bunları kredi kartı hesap özetine yansıtmaya yetkilidir. BANKA’nın Kredi KARTI alacağını yabancı para üzerinden talep etmesi halinde tutar, KREDİ KARTI HAMİLLERİ tarafından Türk Lirası olarak ödenmek istenirse fiili ödeme günündeki BANKA efektif satış kuru esas alınarak ödenir. Ayrıca kartın ilgili bulunduğu uluslararası kuruluş ve sistemlerce kartın kullanımı ile ilgili olarak BANKA’ya bildirilecek masraf, ek ödeme ve komisyonlar da vergi, resim, harç ve fon gibi feri’leri ile birlikte BANKA’ca yukarıdaki esaslar çerçevesinde Türk Lirası’na çevrilerek hukuk kurallarına uygun şekilde KART hesabına borç kaydedilecek veya yabancı para üzerinden de hesap özetine yansıtılabilecektir.

8. İlk defa KART sahibi oluyorsanız; tüm KART’larınızın toplam limiti, ilk yıl için, aylık ortalama net gelirinizin iki katın ı, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşmayacaktır; ve aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyiniz tespit edilemiyorsa tüm
KART’larınız için toplam limitiniz en fazla bin Türk Lirasıdır. BANKA, KART limitini Müşteri’ye, KART’ın teslimi sırasında gönderilen doküman ile bildirir. BANKA, azami harcama limitlerini günün şartlarına ve/veya KART HAMİLİ’nin mali durumuna göre artırıp azaltmak suretiyle değiştirebilir ve bu değişiklik KART HAMİLİ’ne değişikliğin yürürlüğegirmesinden 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilir. KART HAMİLİ’nden talep alınmadıkça kart limiti artırılmayacaktır. Limit artışı için talebi alınan KART HAMİLİ’ne, artışın gerçekleşeceği tarihten 30 gün öncesinde ayrıca
yapılacak bildirime KART HAMİLİ’nce itiraz edilmemesi halinde limit artışı geçerli olacaktır. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ, Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca belirlenecek kredi kartı limitinin BANKA’nın inisiyatifi dışında KART HAMİLİ’nin harcamalarıyla aşılması halinde ve/veya tahsis edilen limitin yüzde %20’sini geçmemesi ve bir sonraki hesap döneminde kapatılması koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla olmamak üzere, kart limitinde aşım olması halinde aşılan tutar için işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için Banka’nın kullanmış olduğu akdi faiz oranlarının üzerinden faiz ve yasal kesintilerin hesaplanacağı, KART Hesabına borç kaydedileceğini kabul eder. BANKA, limit aşımı halinde kart hesabını kapatıp Sözleşme’yi feshederek KART’ı geri isteme hakkına sahiptir. BANKA, birden fazla KART’ı tek bir KART hesabına bağlayabilir ve bu kartlar için tek bir azami harcama limiti belirleyebilir. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ, BANKA’nın azami harcama limiti içinde nakit çekme ve bunun dışındaki işlemlerin limitini ayrı ayrı belirleyip KART HAMİLİ’ne HESAP ÖZETİ ile bildirmesi halinde, genel olarak azami harcama limiti müsait olsa dahi, tek tek bu limitlere uyacaklarını ve uymamalarından doğacak sorumluluğun kendilerine ait olacağını kabul ve taahhüt ederler.

9. KART HAMİLİ, talimatlarını faks, elektronik bankacılık veya BANKA’nın kurduğu telefon sistemi aracılığı ile gönderebilecektir. BANKA, KART HAMİLİ’nin gönderdiği ve her sayfasında KART HAMİLİ’nin imzasını taşımayan faks talimatlarını işleme koymama hakkına sahiptir. BANKA, faks talimatının aslının kendisine gönderilmemesi halinde veya faks, telefon veya elektronik bankacılık aracılığı ile gönderilen talimatların taraflar arasında imzalanan Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’ne ve/veya işbu Sözleşme’ye aykırı olduğunu tespit ettiği takdirde işlem yapmama hakkına sahiptir. KART HAMİLİ, Elektronik Bankacılık ve BANKA’nın kurduğu telefon sistemi aracılığı ile güvenlik adımlarından geçirilmiş olan şifre ve kullanıcı bilgileri ile vereceği talimatların doğruluğunu ve yukarıda belirlenen koşulları içeren talimatların BANKA ile olan uyuşmazlıklarda delil oluşturacağını beyan ve kabul eder.

10. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ, KART’ın yurtiçinde veya yurtdışında kullanımından dolayı hesaba yapılacak tüm borç ve alacak kayıtlarının Hesap Kesim Tarihi’nde HESAP ÖZETİ’ne dökülerek Sözleşme’de beyan ettiği adresine gönderilir. Yurtdışında yapılan alışveriş ve nakit avans işlemleri TL’ye dönüştürülerek hesap özetinde döviz cinsi ve tutarı da bildirilerek belirtilir. Bu harcamalar, işlem gününden bir önceki günkü Banka döviz satışı kuru üzerinden TL’ye çevrilir. Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen işlemler (USD hariç), Visa ve MasterCard tarafından, bu kuruluşların uyguladığı %2 dönüşüm kurları esas alınarak önce USD’ye çevrilir ve Banka’ya USD olarak yansıtılır. Bu işlemler, işlemlerin Banka’ya yansıdığı tarihteki Bankamızın gişe döviz satış kuru ile Türk Lirası’na çevrilerek kart hesabına borç kaydedilir. Yurtiçinde
faaliyet gösteren yabancı işyerlerinden ya da internet siteleri üzerinden yapılan bazı mal/hizmet alımlarında, satış işlemi/belgesi TL tutar üzerinden düzenlenmiş olmasına rağmen, ilgili işyerinin anlaşmalı bankasının yurtdışında yerleşik olması nedeniyle, işlem tutarları Bankamıza VISA ve MASTERCARD tarafından USD cinsinden transfer edilmektedir. Bu uygulama Uluslararası Kartlı Ödeme Sistemleri kuralları gereği olup, Bankamızdan kaynaklanmamaktadır. USD cinsinden gelen harcama tutarları Bankamızca ilgili kurdan TL’ye dönüştürülerek ekstrenize yansıtılmaktadır.
KART HAMİLİ, yazılı olarak talep etmesi halinde, BANKA’nın da kabulü şartıyla, HESAP ÖZETİ’nin adresine değil, BANKA’ya yazılı olarak bildireceği e-posta adresine, cep telefonuna, faksına gönderilmesini kabul ve taahhüt eder. KART HAMİLİ’nin borca itirazı, yapması gereken ödemeyi durdurmaz. Ayrıca ekstrenin ulaşmaması halinde KART HAMİLİ, borcunu BANKA’nın diğer kanalları aracılığıyla öğrenmeye özen göstermek zorundadır.

11. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ, GEÇiCi KART ile yapılan harcamalar ve nakit çekimlerden doğan borçları da dâhil olmak üzere, KART kullanımından doğan ve HESAP ÖZETİ’nde bildirilen asgari tutar ı Son Ödeme Tarihi’ne kadar ödemekle yükümlüdür. KREDİ KART HAMİLLERİ, yapacakları ödemelerde KART numarasının verilmemesi veya eksik bilgi nedeniyle ödemenin KART hesabına eksik ve/veya yanlış yansımasından, buna benzer çıkabilecek ihtilaflardan BANKA’nın kusuru olmadığı takdirde sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt ederler. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ, kendilerine HESAP ÖZETİ’nde belirtilen oran ve şartlarda faiz, KKDF ve BSMV uygulanmasını kabul ederler. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ, KART ile Nakit Çekme işleminde Nakit Avans Ücreti alınacağını ve işlem tutarı üzerinden faiz, KKDF ve BSMV’nin BANKA tarafından nakit çekme tarihinden itibaren uygulanacağını kabul eder. Son Ödeme Tarihi’ne kadar KREDİ KARTI HAMİLLERİ’nin mal ve/veya hizmet alımı ve/veya nakit çekme işlemi, mal veya hizmet alımından kaynaklanan taksitli ve/veya vadeli alışveriş yapmasından ve/veya KART’ın herhangi bir şekilde kullanımından doğan ve kendisine HESAP ÖZETİ ile bildirilen borcun tamamı ödenmediği (borcu Sözleşme’de kendisine tanınan imkânlar
çerçevesinde kredilendirdiği) takdirde yürürlükteki hukuk kurallarına uygun şekilde, borcun ödenmeyen kısmına, tespit olunan veya sonradan değiştirilecek olan azami sınırları geçmemek kaydıyla, yetkili merciler tarafından tayin edilen oranlarda faiz, gecikme faizi, KKDF ve BSMV ödemeyi kabul eder. Ödeme gününün tatil gününe rastlaması durumunda vade bugünü izleyen ilk iş günüdür. KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ; KKDF ve BSMV gibi vergi ve fonların oranlarında yetkili merciilerce değişiklik yapılması halinde bu yeni oranların değişiklik tarihinden itibaren kendilerine uygulanmasını kabul eder. Faiz oranlarındaki artışın ise; kağıt üzerinde yazılı olarak veya Kredi Kartı Bilgi Formu’nda belirtilen şekiller ile bildirilmesinden 30 gün sonra uygulanmasını kabul eder. KREDİ KARTI HAMİLLERİ faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyerek Kredi Kartı’nı kullanmaya son verirse faiz artışından etkilenmeyecektir. Aksi halde faiz artışını kabul etmiş sayılır. Faiz oranının artırılması halinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. BANKA faiz, komisyon ve masraflarda yapacağı değişikliği HESAP ÖZETİ’nde gösterir. KREDİ KARTI HAMİLLERİ tarafından yapılan harcamaya esas tarih, alışverişin yapıldığı ve taksit ve/veya vadelere bölündüğü günün tarihi olup, işbu tarih, harcamaya konu ilgili alışverişin Harcama Belgesi kopyasında kayıtlıdır. KREDİ KARTI HAMİLLERİ, kartlarını kullanarak yapmış oldukları alışverişlerden, borç tamamen kapatılıncaya kadar, KART herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmiş ve/veya geçerlilik süresi dolmuş olsa dahi sorumludur. Bu durumda BANKA, geçerlilik süresi dolan ve yenilenmeyen KART’larla ilgili olarak vadeli borçlarından dolayı KREDİ KARTI HAMİLLERİ’ne Hesap Özeti göndermeye devam eder. KART HAMİLİ, bu vadeli borçlarını Sözleşme’de düzenlenen hükümlere göre Hesap Özeti’nde gösterilen tarihlerde ödemek zorundadır. KART HAMİLİ’nin ve/veya EK KART HAMİLİ’nin
birbirini takip eden iki dönem Hesap Özeti’nde belirtilen Asgari Tutar’ı son ödeme gününde kısmen veya tamamen ödemeyerek gecikmeye düşmesi halinde, BANKA, kalan tüm borcun ifasını talep etme ve KART HAMİLİ aleyhine yasal işlemlere başlama hakkına sahiptir. KART HAMİLİ ve Sözleşme’de imzası bulunan diğer sorumlular, alacağın muaccel olduğu/ödenmesinin gerektiği tarihten itibaren KART’ın kat edildiği tarihteki Merkez Bankası tarafından yayınlanan Kredi Kart işlemlerinde uygulanacak Azami Gecikme Faizi ve faizin gider vergisini, komisyon, ücretler vb.’ni ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranları T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranların üstünde olmayacaktır. Bileşik faiz uygulanmayacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan borçlarının tahsili konusunda KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ ve kefiller aleyhine dava veya icra takibine başvurulduğu takdirde ve BANKA’nın haklı çıkmış olması şartıyla bütün dava ve icra harç ve masrafları, ihtarname masrafı yanı sıra Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre hesaplanacak avukatlık ücreti ve bunun gider vergisini icraca tahsilatta BANKA’nın
ödeyeceği cezaevi harcını da ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Kart Hamili ve/veya EK KART HAMİLİ ve kefiller, Banka’nın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde teminat yatırmamasını kabul eder. Ancak KART HAMİLLERİ
ve kefiller yetkili makamlarca teminat istenildiği takdirde diğer bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyonların kendileri tarafından ödeneceğini kabul ve taahhüt ederler. Aynı durum Sözleşme’nin herhangi bir nedenden dolayı feshi, kredi değerliğini yitirme veya Kredi Kartı’nın iptali durumunda da geçerlidir. Bankanın Taksitli ve Vade Farklı satışlar için yetki verdiği bir veya birden fazla Üye işyeri ile
arasında mevcut olan sözleşmenin feshi durumunda, KART HAMİLLERİ o Üye işyeri/Üye işyerlerinden Taksitli veya Vade Farklı işlem yapmayı talep edemez. Banka, KART borcunuzun teminatı için adi kefalet, rehin, alacak temliki, garanti vb. teminatlar talep edebilir. Alacaklarınıza ilişkin verilen şahsi teminatlar kanunlarda aksine hüküm yoksa müteselsil kefalet sayılır. Borcun ödenmemesi halinde BANKA, işbu teminatlara başvurarak alacağını tahsil edebilir. Teminat ile güvenceye alınan borcun tamamen ödenmesi ve kredi ilişkisinin sona ermesi halinde kefiller ile rehin verenlerin hakları
ayrık kalmak üzere, teminat iade edilir Borçlu dışında 3. Şahıslardan bir teminat alınır ise bu teminatın hangi krediye istinaden alındığı ilgili teminat sözleşmesinde belirtilecektir.

12. BANKA, ancak yazılı ve BANKA’nın Telefon Bankacılığı kanalı ile yapacağı sözlü bildirimin BANKA’ya ulaşmasından sonra kartı geçersiz kılacak işlemleri başlatabilecektir. Kredi Kartı Hamilleri’nin bu bildirimin BANKA’ya ulaştığı tarihe kadar yapılmış olan harcama ve nakit çekmelerden kaynaklanan borçtan doğan sorumlulukları devam eder. Kredi Kart Hamilleri, elektronik ortamda yapacakları alışverişler veya BANKA’nın internet hizmeti sunması sırasında herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza vb. teknik sebepler ile bu hizmetlerin sunulmasına ara veya son
verilmesinden yahut hizmetin kesintiye uğramasından, keza yazılım ve donanım veya internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle doğacak zararlardan BANKA’nın kusuru olmaması kaydıyla sorumlu olmayacağını kabul ve beyan ederler. KART HAMİLİ, KART’ın kullanımı sonucu kendilerine verilecek ödüller nedeni ile doğacak her türlü vergi ve harçların kendisine ait olduğunu ve BANKA’nın bu tutarları KART’ına borç kaydetmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. KART HAMİLİ’nin asgari ödeme tutarını Son Ödeme Günü’nde ödememesi veya BANKA’nın, KART HAMİLİ’nin kusuru nedeni ile herhangi bir sebeple hesabı kapatarak KART’ı iptal etmesi durumunda, kazanılmış olan ödüller kullanılamaz.

13. Kart, belirli bir işyerinde ya da belirli bir marka mal/hizmet alımı şartıyla verilmeyip, uluslararası kart kuruluşlarının  düzenlemelerine tabi olduğundan, BANKA; Kart ile alınacak mal veya hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, bedeli, garantisi, nakli, taksit tutarı ve sayısı, ayıplı çıkması, iptali, iadesi ve sair konularda anlaşmazlık olduğu takdirde herhangi bir sorumluluk kabul etmediği gibi aracı ve taraftar da değildir ve bu konuda herhangi bir araştırma yapmak yada garanti vermekle de yükümlü tutulamaz. Banka mal ya da hizmet alımından doğacak uyuşmazlıklardan, mal ya da
hizmetin ayıbından, hiç ya da gereği gibi ifa/teslim edilmemesinden sorumlu değildir. Bu nedenlere dayalı olarak Banka’ya karşı bu Sözleşme’den doğan borçların ödenmesi aksatılamaz ya da savunma olarak Banka’ya karşı ileri sürülemez.

14. BANKA, tüm hak ve borçları ile birlikte işbu Sözleşme’yi veya KART HAMİLİ’nden olan alacaklarını üçüncü kişilere temlik edebilir, bu Sözleşme’den kaynaklanan tüm hak ve alacaklarını bir başka kuruluşa devredebilir ve rehnedebilir, ileride yetki vereceği başka bir kuruluş vasıtasıyla KART işlemlerini yürütebilir.

15. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ, BANKA’ya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçlar için BANKA’nın merkez ve tüm şubelerinde mevcut olan ve olabilecek her türlü hak ve alacakları, mevduat hesapları, bloke POS bedelleri, döviz tevdiat hesapları, bloke hesapları üzerinde BANKA lehine rehin hakkı tesis ettiğini, herhangi bir şekilde BANKA nezdinde bulunabilecek her türlü kıymetli evrak, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurumu Türev Araçları üzerinde BANKA’nın rehin ve hapis hakkı olduğunu, BANKA’nın ihbarda bulunmadan BANKA’da mevcut her türlü alacakları,
Destek Hesap (KMH) dâhil her türlü hesapları veya tahsil edilen kıymetli evrak bedelleri ile takas ve mahsup hakkının olduğunu, KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ tarafından yapılan ödemelerin mahsubunda BANKA’nın Borçlar Kanunu’na göre uygulama yapma yetkisi bulunduğunu ve yine BANKA’nın, lehine gelmiş olan havaleleri ihbarda bulunmadan adına kabul etmeye yetkili olduğunu kabul eder. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ’nin BANKA tarafından hesaplanan borca ve hesaplama yöntemine itirazı ödemeyi durdurmaz. KART HAMİLLERİ’nin Banka personeli olması halinde Banka’dan aldıkları her türlü maaş, ücret, ikramiye, prim, ihbar veya kıdem tazminatı, izin ücreti vs. olmak üzere yukarıda sayılan türden her türlü hak ve alacağının Banka lehine rehinli olduğunu kabul ile BANKA’nın hapis ve mahsup
hakkına sahip olduğunu kabul ederler.

16. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ BANKA’ca belirlenecek tutarda, her yıl üyelik aidatlarını (Kart ve/ veya Ek Kart Yenileme Ücreti) ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adete kadar kart yenileme karşılığında ücret alınmayacak olup ikiden fazla kart yenilemelerinde yenileme ücreti alınacaktır KART HAMİLLERİ’nden Sözleşme’de yer alan ücret, komisyon, masraf ve vergiler dışında herhangi bir isim altında ödeme talep edilmeyecek ve hesabından kesinti yapılmayacaktır. Uygulanacak
tutar ve oranlar şöyledir: ING Bonus Card ve ek kartlar için Kayıp/çalıntı nedeni ile kart yenileme ücreti 5 TL’dir. Ek kartlar da uygulamaya dâhildir. Bonus Card 90 TL (Ek Kart:45 TL), Bonus Plus Card 104.50 TL (Ek Kart: 52 TL) , Bonus Premium Card 117.50 TL (Ek Kart:58.50 TL) Bonus Platinum Card 117.50 TL (Ek Kart:58.50 TL) Özel Bankacılık kredi kartı 117.50 TL (Ek Kart: 58.50 TL), Pegasus BolBol Classic Kart 59 TL (Ek Kart: 29.50 TL) Pegasus BolBol Premium Kart 159 TL(Ek Kart: 79.50 TL) dir.

Nakit çekim işlemlerinde yurtiçinde uygulanacak ücret, çekilen kredi tutarının %4’ü+8 TL, yurtiçi diğer bankalarda %4+10 TL, yurtdışında ise %3+5 USD olarak uygulanmaktadır. Ayrıca; Kredilendirme ve Nakit Avans Faizi: %1.84 , Gecikme Faizi:
% 2.34 , Limit Aşım Faizi:% 1.84 ’dir. Başlangıçtaki tüm vergiler dâhil yıllık efektif faiz oranı % 26.50 ’dir. TCMB’nin belirlediği ve açıklayacağı oranlarda değişiklik gerçekleşecektir. KKDF: %15, BSMV: %5 ve Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen işlemler (USD hariç), Visa ve MasterCard tarafından, bu kuruluşların uyguladığı %2 dönüşüm kurları esas alınarak önce USD’ye çevrilir ve Banka’ya USD olarak yansıtılır. Bu işlemler, işlemlerin Banka’ya yansıdığı tarihteki Bankamızın gişe döviz satış kuru ile Türk Lirası’na çevrilerek kart hesabına borç kaydedilir. Yurtiçinde faaliyet gösteren
yabancı işyerlerinden ya da internet siteleri üzerinden yapılan bazı mal/hizmet alımlarında, satış işlemi/belgesi TL tutar üzerinden düzenlenmiş olmasına rağmen, ilgili işyerinin anlaşmalı bankasının yurtdışında yerleşik olması nedeniyle, işlem tutarları Bankamıza VISA ve MASTERCARD tarafından USD cinsinden transfer edilmektedir. Bu uygulama Uluslararası Kartlı Ödeme Sistemleri kuralları gereği olup, Bankamızdan kaynaklanmamaktadır. USD cinsinden gelen harcama tutarları Bankamızca ilgili kurdan TL’ye dönüştürülerek ekstrenize yansıtılmaktadır. PTT Online Şube ve Merkezlerinden yapacağınız her bir kredi kartı borç ödemesi için işlem başına 4.15 TL ücret yansıtılmaktadır. Taksitli Avans İşlemlerinde, çekilen taksitli avans tutarına kullandırılan tüm vadelerde %1.84 faiz oranı yansıtılacaktır. (Bu orana KKDF ve BSMV dâhil değildir.) Kredi kartından EFT yoluyla yapılacak Borç Transferi için 3-6 ay vadelerde uygulanacak net faiz oranları Taksitli Avans faiz oranları ile aynıdır. Borç transferi işlemlerinde, Havale/EFT yansıtılacaktır. (Bu orana KKDF ve BSMV dâhil değildir.) Kart Hamilleri, Banka’nın yukarıdaki faiz ve ücretlerin oran miktar ve
asgari tutarlarını belirlemeye, artırıp eksiltmeye tek taraflı yetkili olduğunu, bunlarda yapılacak değişikliklerin Hesap Özeti veya Kredi Kartı Bilgilendirme Formu’nda belirtilen şekiller ile bildirileceğini kabul ederler. KART HAMİLİ talep etmek suretiyle
kartı iptal ettirmek ve Sözleşme’yi feshetmek hakkına sahiptir. Kartın iptal edilmesine ve Sözleşme’nin feshine ilişkin KART HAMİLİ’nce yapılan talebin en geç 7 gün içinde BANKA tarafından yerine getirilmesi zorunludur. İşbu maddede belirtilen oran ve tutarlar güncel tutarlara göre süreç içerisinde Banka tarafından değiştirilebilir. 

17. KART HAMİLİ herhangi bir zamanda ücretsiz olarak, en geç 1 ay öncesinden Banka’ya bildirimde bulunarak Sözleşme’yi feshedebilir. Banka da dilediği zaman KART HAMİLİ’ne en geç 2 ay önceden bildirimde bulunarak Sözleşme’yi feshedebilir.
Şu kadar ki; haklı nedenlerin varlığı halinde Banka’nın bildirim süresini beklemeksizin Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır. İşbu halde Banka KART HAMİLİ’ni mümkün olması halinde fesihten önce veya en geç fesihten hemen sonra, fesih ve nedenleri hakkında bilgilendirir. İşbu madde kapsamında yapılacak bildirimler yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapılabilir.

18. TKHK, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve kredi kartlarına ilişkin sair ilgili mevzuata uygun olması kaydıyla, Banka Kart Hamili’ne talebine istinaden Kartta Kredi ürünü ile kredi kartı alışveriş limitinden ayrı olarak bir
kredi kartı limiti tanımlayabilir.

19. Banka’nın Kart’a bağlı düzenleyeceği promosyonlar, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olup Kart Hamili/ Ek Kart Hamili; bu promosyon şartlarına uyacaklarını ve gerek bu promosyonlar, gerekse kartın kullanımı ya da bulundurulması neticesinde kazandıkları bonusların/ödüllerin/promosyonların kullanımı için Kart’larının, Banka’ya olan borçları veya Sözleşme’ye aykırı kullanımı nedeniyle Banka tarafından veya kendi talepleri üzerine kullanım dışı bırakılmamış/iptal edilmemiş olması gerektiğini, aksi takdirde ödüllerin kullanılmayan kısmı üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamayacağını ve kapatılan/iptal edilen Banka ve Kredi kartları üzerinde biriken
bonusların/ödüllerin/promosyonların Banka tarafından, Müşteri’ye bildirimde bulunularak her bir takvim yılı sonunda silineceğini kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca Banka, bir takvim yılı içerisinde kullanılmayan ödül ve bonusları kartın kapalı veya açık olmasına bağlı olmaksızın, Müşteri’ye önceden bildirimde bulunarak bunlara ilişkin son kullanım tarihi belirleyebilecek ve geri alabilecektir. Kart Hamili ve Ek Kart Hamili, nakit çekimi veya bu Sözleşme gereğince nakit çekimi hükmünde olan işlemler için ödül
kazanamayacaklardır. Hangi tip kullanımların ödül kazandırıcı kullanım olduğunu belirleme yetkisinin Banka’da bulunduğunu, Banka’ca herhangi bir faiz tahakkuk ettirmeksizin gerçekleştirecekleri taksitli mal ve hizmet alımlarında ödülün, her bir taksit/ödeme vadesinde kazanılabileceğini kabul ve beyan ederler.

20. BANKA, KART HAMİLİ’nin ölümü, iflası, kısıtlanması, aleyhinde icra takibi başlatılması, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi veya taraflar arasındaki diğer sözleşmelere aykırılık, kartın kullanılmasındaki aksaklıklar dâhil,
asgari ödenmesi gereken tutarın ödenmeyerek ilgili yasa gereği muacceliyet işlemine tabi tutulması, limitin aşılması ve bunun gibi BANKA alacağının geri ödenmesini ve Sözleşme’nin yürütülmesini zora sokacak sair objektif nedenler ile de Sözleşme’yi fesih ve bakiyeyi talep edebilir. KART HAMİLİ, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Sözleşme’nin feshi durumunda ayrıca ihbara gerek olmaksızın tüm borçlarını derhal ve nakden ödemeyi ve bu Sözleşme’den doğan borçlarını gününde ödememeleri halinde BANKA’ca yasal takibe başvurulması halinde gecikme faizi, faizin gider vergisi, icra
masrafları ve avukatlık ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Talep halinde KART HAMİLLİĞİ’nin sona ermesiyle, bu Sözleşme şartlarında KART HAMİLİ’nin ödeme yükümlülükleri doğrultusunda KART hesabı alacak bakiyesi veriyor ise, kart üyeliğinin sona erişinden itibaren en geç iki ay içinde KART HAMİLİ’ne iade edilir. Asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda BANKA tarafından KART HAMİLİ’ne yapılacak bildirimden itibaren bir aylık süre içerisinde bu tutarın ödenmemesi ya da Banka Kartı ile Kredi Kartı kullanımından dolayı adli cezaların uygulanması halinde, BANKA tarafından KART HAMİLİ’ne verilen Kredi Kartları iptal edilir ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmez.

21. BANKA, KART HAMİLİ’nin lehine olan değişiklikleri, taraflara herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal Sözleşme’ye ilave etmeye ve uygulamaya yetkilidir. Akdi faiz oranı dışında Sözleşme’nin diğer şartlarında yapılacak değişiklikler Kart Hamili’ne 30 gün önceden hesap özetiyle, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilir. Kartın kullanılmaya devam olunması halinde, Sözleşme’de meydana gelen değişikliklerin kabul edildiği varsayılır. Bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde KART HAMİLİ’nin kartı iptal ederek sözleşmeyi fesih hakkı vardır. Faiz oranlarının artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden KART HAMİLİ’ne bildirilmesi zorunludur. Değişiklikler, Hesap Özeti’nde en az on iki punto harfler kullanılarak belirtilir. KART HAMİLİ faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. KART HAMİLİ talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve Sözleşme’yi feshetmek hakkına sahiptir.

22. Borcu ödeyen kefiller ile rehin verenlerin halefiyetten doğan yasal hakları saklı kalmak kaydıyla borç ödendiğinde teminat iade edilecektir. Borcun teminatına kefalet alınması halinde, kefil için gecikme hali, Kart Hamili’nin borcunun kendisine bildirilmesi ile başlayacaktır. Kefalet 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun adi kefalet hükümlerine tabi olup önce asıl borçluya başvurulup tüm tahsil yolları denenmeden kefilden borcun ödenmesi talep edilmeyecektir. İşbu Sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artıracak değişikliklerin ve kart limitindeki artışın kefil açısından geçerli
olabilmesi kefilin yazılı onayına bağlıdır.

23. KART HAMİLİ ve/veya EK KART HAMİLİ, BANKA’nın haklı sebeple yetkili kuruluş ve mercilere haklarında bilgi vermesine rıza gösterir (muvafakat eder).

24. KART HAMİLİ’nin gecikmeye düşmesi halinde veya diğer herhangi bir durumda BANKA’nın işbu şart ve koşullar ile sahip olduğu hak ve yetkileri kullanmaması, hiçbir şekilde bu hak ve yetkileri kullanmaktan feragat ettiği/vazgeçtiği anlamına gelmez.

25. KART HAMİLİ’nin Hesap Özeti ile kendisine bildirilen borç ve alacak kayıtlarına ilişkin itiraz hakkı saklıdır. Ancak KART HAMİLİ, itirazlarını son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde ve yazılı olarak KART’ını aldığı BANKA Genel Müdürlüğü
Kart Hizmetleri Grubu’na (Banka’nın kurduğu Telefon Bankacılığı sistemine) veya Banka Şubesine yapacağını, daha sonraki itirazların kabul edilmeyeceğini beyan ve kabul eder. Bu halde Hesap Özeti İcra İflas Kanunu’nda belirtilen kesin belgelerden
sayılır.

26. İşbu Sözleşme içinde geçen ve KART HAMİLLERİ’nin Kredi Kartı kullanımında imza atılmasını gerektiren tüm işlemlerde KART HAMİLLERİ’nce PIN pad aracılığı ile girilen şifre ile elektronik imza da atılabilecektir.

27. Kart Hamili, adresinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içinde Banka’ya bildirmekle yükümlü olup, adres değişikliğini söz konusu süre zarfında Banka’ya bildirmemesi halinde eski adresine yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. 

28. Kart Hamillerinden işbu Sözleşme’de yer alan ücret, komisyon, masraf ve vergiler dışında herhangi bir isim altında ödeme talep edilemeyecek ve hesabından kesinti yapılamayacaktır.

29. Kesintisiz olarak en az 180 gün süreyle hareket görmeyen KART hareketsiz kabul edilir. Hareketsiz kalınan müddetçe yıllık üyelik aidatı tahsil edilmeyecektir. Ancak Banka’nın Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin Ortak Hükümler bölümünde düzenlenen yöntemlerle bildirimde bulunarak KART’ı kapatma hakkı da bulunmaktadır.

30. Müşteri, sözleşme şartlarını edindiği tarihten itibaren 14 gün içinde aşağıda yer alan iletişim kanalları dahilinde Bankaya yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirerek sözleşmeden cayabilir. Krediden cayarsa, anapara ve kredi kullanım tarihinden geri ödeme tarihine kadar işleyecek akdi faizi (“Toplam Tutar”) cayma bildirimini göndermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Bankaya ödemesi gerekir, aksi halde caymamış sayılır. Ödemeyi, “Cayma Sebebiyle Ödeme” açıklamasıyla yapar ve bu ödemenin cayma sebebiyle yapıldığını ve krediden mahsup edilebileceğini bankaya yazılı olarak veya Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak bildirir. Aksi takdirde ödemiş olduğu tutarın üzerine haciz/tedbir vb. sınırlamalar konması ve sair zararlardan Banka sorumlu olmayacaktır. Müşteri cayma hakkını kullanırsa, Bankanın bir kamu kurum/kuruluşuna/3.kişilere ödediği masraflar da müşteriden tahsil edilir.
Cayma Bildiriminin Yapılabileceği İletişim Bilgileri: Telefon Numarası:0850 222 0 600,İnternet Sitesi: www.ingbank.com.tr

31. KART HAMİLİ’ne tahsis edilmiş olan bireysel kredi kartları bireysel kullanıma yöneliktir. Kredi Kartının ticari amaçlı olarak kullanıldığının, amaç dışı kullanıldığının veya gerçek olmayan (fiktif) işlemlere konu edildiğinin Banka tarafından tespit
edilmesi halinde, BANKA’nın söz konusu kartı kapatma ve/veya kart limitini ve/veya ticari harcamalardan kazanılan puan, promosyon ve benzeri faydaları iptal etme/geri alma hakkı bulunmaktadır.

32. KART HAMİLİ’nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemesi veya tüketici hakem heyetlerine ve Banka’nın Müşteri Çözüm Merkezi’ne başvurma hakkı bulunmaktadır. KART HAMİLİ, sözleşmenin bir örneğini sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren ilk yıl ücretsiz olarak almak hakkına sahiptir. . Kart sözleşmesi bu amaçla şubelerimizin sistemlerinde hazır hale getirilmiştir.

33. Temassız KART’ın temassız mobil ödeme işlemlerinde kullanımı; KART HAMİLİ’nin Bankaya bildirdirdiği kayıtlı cep telefonunu ödeme aracı olarak tanımlayıp, elektronik işlem terminaline (POS) temassız olarak okutup işlem yapmasını
sağlar. Bu işlemlerde harcama belgesi düzenlenmesi/imzalanması zorunlu değildir. KART’ın temassız mobil ödeme işlemlerinde kullanılabilmesi için KART HAMİLİ, BANKA’nın söz konusu dönemde desteklediği teknolojiyle uyumlu cep telefonu için gereken teknolojik çözüme sahip olmalıdır. KART HAMİLİ, cep telefonunun temassız işlemlerde kullanılabilmesi için, Android Akıllı telefonundan INGBANK ParaMara uygulamasını indirerek bu uygulama içerisinde BANKA tarafından kendisine tanımlanmış kredi kartını uygulamaya tanıtıp aktif hale getirmesi ve bu karta Temassız özellik tanımlaması gerekmektedir. Müşteri; bu işlemler kapsamında Banka tarafından Müşteriye ait asıl KART’a bağlı bir EK KART yaratılacağını, yaratılan EK KART’ıyla BANKA tarafından belirlenen ve BANKA tarafından müşteriye gönderilen Kredi Kartı
Hesap Ekstresin’de duyurulan limitler dahilinde temassız işlemlerini sorumluluğu ken disinde olmak üzere şifresiz gerçekleştirebileceğini kabul ve beyan eder. Temassız kartlar MasterCard logolu kartlar olacağından müşterinin asıl kartının Visa olması halinde oluşturulacak ek kartı MasterCard olacaktır ve sadece MasterCard kampanyalarından yararlanabilecektir. BANKA, şifresiz işlem adedini, şifresiz işlem üst tutarını ve toplam şifresiz işlem tutarını değiştirebilir, bu değişiklik müşteriye kredi kartı hesap ekstresinde bildirilir. KART HAMİLİ, BANKA sisteminde kayıtlı cep telefonunu mobil ödeme işlemlerinde yukarıda belirtilen surette temassız ödeme aracı olarak kullanacağını, bu özelliğin münhasıran kendi kullanımında olacağını, temassız olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerin hesabına borç kaydedileceğini, temassız mobil ödeme işlemleri için Müşteri tarafından belirlenen işlem adedi başına kullanacağı şifrenin, PIN’in gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını, başka hiçbir kişiye hiçbir durumda kullandırmayacağını veya kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilere kesinlikle açıklamayacağını, bunu açıklamasından doğacak her türlü zararın ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu, temassız mobil ödeme işlemleri için kullanacağı telefon hattının başka bir SIM kartla değiştirilmesi ve/veya başka bir GSM operatörüne geçirilmesi durumlarında SIM kartın imha edilmesiyle ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. KART HAMİLİ, temassız mobil ödeme işlemleri için kullanacağı Telefonun, SIM kartın veya hafıza kartının, çalınması veya üçüncü kişilerin eline geçmesinden şüphe duyması veya şüphe duyduğu söz konusu durumların gerçekleşmesi halinde, derhal BANKA’nın Çağrı Merkezi’ni bilgilendireceğini, bu durumda BANKA’nın telefon üzerinde bulunan kredi kartını kapatacağını kabul ve beyan eder. Bildirimin yapılmaması halinde üçüncü şahıslarca kullanılabileceğini, bu tür
işlemlere ilişkin her türlü hukukî, malî ve cezaî sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu işlemler açısından 01 Mart 2006 tarih, 26095 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun kartın sigortalanmasına ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağını kabul ve beyan eder.

34. KART HAMİLİ, kart kullanımı hakkında kart ile birlikte gönderilen yazılı dokümanlardan ve www.ingbank.com.tr kredi kartları bölümünden bilgi alabilir.
35. KART HAMİLİ, kart borcunu ING Bank şubeleri, İnternet Bankacılığından, ING Bank ATM’lerinden ve 0850 222 0 600’den öğrenebilir kanallarından ödeyebilir.
36. Ekleri: Ayrılmaz parça niteliğindeki “Kredi Kartı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ve Kredi Kartı Bilgi Formu” Aşağıda imzası bulunanlar, 10 sayfadan oluşan bu Sözleşmenin tamamını anladıklarını, müzakere ettiklerini ve Sözleşmeyi kısmen veya tamamen kabul edebileceklerini bildiğini ve bununla beraber mevcut durumda tüm Sözleşme hükümlerinin haklarında geçerli olacağını bunun için de her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını, kabul ve beyan ederler. 

(NOKTALI KISMA EL YAZINIZ İLE Kredi Kartları Hizmet Sözleşmesinin bir örneğini teslim aldım YAZINIZ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarih:
Müşteri Adı/Soyadı ve İmzası: ING Bank AŞ
03120041000007062017