OTOMOTİV ÜRÜNLERİ KREDİ SÖZLEŞMESİ


Kredi Hesap Numarası veya IBAN : ……………………………………………………..
Kredi Referans No : ………
Kredi Tutarı: ……………

Madde 1 – Sözleşme’nin Tarafları ve Amacı Bir tarafta bu Sözleşme’de kısaca “Banka” diye anılacak olan ING Bank A.Ş.ile diğer tarafta son sayfada isim ve imzaları bulunan “Müşteri ve Kefiller” arasında, aşağıdaki koşullarda ve tüm hükümleri taraflarca ayrı ayrı müzakere edilerek varılan mutabakat çerçevesinde, işbu sözleşme akdedilmiştir. Bu sözleşmenin amacı, Banka tarafından Müşteriye, limit dahilinde sabit faizli şekilde; “Kredi”tahsis etmek ve kredinin şartları ile kredinin kullanımından dolayı tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektir. Müşteri ve Kefiller, işbu sözleşmenin ekinde bulunan “Kredi Şartları”, “Taşıt Kredisi Bilgi Formu” ve “Sözleşme Öncesi Bilgi Formu”’nun işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.

Madde 2 – Müşteri’nin Banka’yı Doğru Bilgilendirme Yükümlülüğü Müşteri, Banka’ya vermiş olduğu Başvuru Formu ve varsa ekleri ile Bankacılık teammülleri gereği veya bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu Kredi için kendisinden istenilen tüm bilgi ve belgelerin sahte ya da tahrif edilmiş olmadığını, tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerden herhangi birinin eksik/yanlış/sahte/tahrif edilmiş veya değiştirilmiş olması gibi Banka’nın kredi kullandırımına ilişkin uygulamaları ile aykırılık teşkil eden bir durumun saptanması halinde Banka, Kredi henüz kullandırılmamış ise tahsis edilen krediyi kullandırıp kullandırmamaya ya da Müşteri’nin kabulü kaydıyla, talep edilenden daha düşük tutarda kredi kullandırmaya tam yetkilidir. Müşterinin verdiği belgeler ve özellikle proforma fatura/fatura, kredi kullanılarak satın alınacak aracın belirlenmesi için değil, verilecek kredi miktarının saptanması için fiyat aralığı tesbitinde kullanılacak olup, işbu kredinin belirli marka bir mal veya hizmetle ilişkilendirilerek tahsis edilmediği ve kredinin belirli bir mal veya hizmetin finansmanı için kullanılmadığı hususunu taraflar (Müşteri, Kefiller ve Banka) kabul ve beyan etmişlerdir.

Madde 3 - Cayma Hakkı Müşteri, işbu otomotiv ürünleri kredisi sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin bu hakkını kullanabilmesi için yukarıda belirtilen süre içinde cayma bildirimini Banka’ya yöneltmesi gerekmekte olup, bu bildirimi Banka’nın çağrı merkezine telefon aracılığı ile veya krediye başvurulan Banka şubesine yazılı talimat vermek suretiyle Banka’ya iletmesi gereklidir. Cayma hakkını kullanan Müşteri’nin krediden faydalandığı hâllerde, Müşteri, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi (“Toplam Tutar”) en geç cayma bildirimini Banka’ya göndermesinden sonra otuz gün içinde, cayma bildiriminden kaynaklandığına dair açıklama ile birlikte geri öder. Şu kadar ki; Müşteri her halükarda ödemeyi yaptıktan sonra, şubeye yazılı talimat vermek veya Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak bilgi vermek suretiyle yapmış olduğu ödemenin, cayma bildirimine istinaden yapılan geri ödeme olduğunu ve kredisine mahsup edilebileceğini Banka’ya bildireceğini ve teyit edeceğini; bu yükümlülüğe uymaması halinde meydana gelebilecek zarardan ve/veya yapılacak işlemlerden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır. Müşteri, cayma bildirimini göndermesinden itibaren otuz gün içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak olan bedelin tamamını Banka’ya ödemediği takdirde, sözleşmeden caymamış sayılır. 30 günlük geri ödeme süresi içinde vadesi gelmekle muaccel olan kredi taksitleri müşteri hesabında bulunan ve Banka lehine rehinli olan tutarlardan Bankaca resen tahsil edilerek kredi borcuna mahsup edilir, Müşterinin talimatı varsa bu tahsilat hesaba tanımlı destek hesaptan da gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde Müşteri’nin cayma bildirimini Banka’ya gönderdikten sonra otuz gün içinde, Toplam Tutar’ın tamamını ödemeyerek kısmi ödeme (“Kısmi Ödeme”) yapması durumunda da vadesi gelmekle muaccel olan kredi taksitleri Müşterinin yapmış olduğu Kısmi Ödeme tutarından Bankaca resen tahsil edilerek kredi borcuna mahsup edilir. Muaccel olmayan Banka alacakları için ise mahsup yapılmaz. Müşterinin cayma hakkını kullanması durumunda, Banka Müşteri’den, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

Madde 4 – Kredi’nin Kullandırılması Kredi; Müşteri’nin gerekli teminatları tesisi ve işbu Kredi Sözleşmesi’ni imzalamasını takiben Müşteri’ye, doğrudan Müşteri nam ve hesabına satıcıya veya satıcı nam ve hesabına, dağıtıcı firmaya ödenerek kullandırılabilir. Müşteri kendi adına tahsis edilen kredinin yine kendi nam ve hesabına yapılmış ödeme olarak satıcı ve/veya dağıtıcı firmaya doğrudan yapılması hususunda Banka’yı yetkili kıldığını, işbu maddenin aynı zamanda yazılı, süresiz yetki belgesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredinin ödenmesinden tamamen Müşteri ve kefilleri sorumlu olup satın alınacak taşınır ile ilgili satıcı, dağıtıcı firma, imalatçı, üretici gibi kişiler ile aralarında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların, kredi borcunun geri ödenmesine yönelik yargı kararı bulunmadıkça kredinin geri ödemesine ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklere hiçbir etkisi olmayacağını kabul ederler. Kredinin, Banka (kredi veren) ile satıcı veya sağlayıcı arasında münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin akdedilen bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve işbu Sözleşme ile mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu (kredinin bağlı kredi olarak kullandırıldığı) durumda; Banka’nın mevzuattan doğan sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden; malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda ise malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır. Kredinin bağlı kredi olarak kullandırıldığı durumlarda, Müşteri’nin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca Banka’ya da işbu sözleşmenin cayma hakkı maddesinde belirtilen usulde yöneltilmesi halinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erecektir. Müşteri, kredinin bağlı kredi olarak kullanıldığı durumlarda cayma hakkını kullanması halinde, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi cayma bildiriminden kaynaklandığına dair açıklama ile birlikte geri ödemekle veya yukarıda belirtilen tutarın satıcı tarafından iade edilmesini sağlamakla yükümlüdür. Şu kadar ki; Müşteri her halükarda ödemeyi yaptıktan sonra, şubeye yazılı talimat vermek veya Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak bilgi vermek suretiyle yapmış olduğu ödemenin, cayma bildirimine istinaden yapılan geri ödeme olduğunu ve kredisine mahsup edilebileceğini Banka’ya bildireceğini ve teyit edeceğini; bu yükümlülüğe uymaması halinde meydana gelebilecek zarardan ve/veya yapılacak işlemlerden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

Madde 5 – Kredi Tahsisi’nde Nihai Yetki ve Sözleşme’nin Bağlayıcılığı Anı Kredi Şartları’nın ve Sözleşme’nin diğer hükümlerinin Banka ve Müşteri yönünden nihai bağlayıcılığı ve Sözleşme’nin tekemmülü, Banka’nın satıcıya verdiği Kredi talimatına ilişkin Onay Kodu’nun Müşteri’nin işbu Sözleşme’deki imzasının yanına derc edilmesi ile başlar. Banka, Kredi almak isteyen Müşteriler’in başvurularını kabul veya red konusunda nihai karar verme yetkisini haizdir.

Madde 6 – Faiz, Vergi ve Masraflar Müşteri/kefil/leri alınan Kredi’yi, Banka tarafından işbu Sözleşme’nin Kredi Şartları’nda belirtilen oran ve tutarda Kredi faizi ve bu faiz üzerinden BSMV, KKDF gibi vergi mükellefiyeti ile işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Taşıt Kredisi Bilgi Formu ve Kredi Şartları gereğince Banka’nın talep edebileceği ücret, peşin faiz geliri ve masraf tutarları ve krediye ilişkin sigorta yapılması halinde sigorta primi ve masrafları ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Banka, işbu Sözleşme’nin eki Kredi Şartları’nda belirlenen Sözleşme süresi içinde Müşteri’nin aleyhine herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. Ancak Müşteri, tarafların tasarrufunda olmayan, resmi mercilerce ileride konulabilecek vergi, faiz, resim vb. hususlarda veya bu konuda mevcut yükümlülüklere yapılacak ilaveler ve indirimler nedeniyle Geri Ödeme Planı’nda (Sözleşme eki Kredi Şartları’nda) değişiklikler yapmaya Banka’nın yetkili olduğunu, yapılacak bu değişikliklere, yürürlük tarihinden itibaren yeni ödeme planı doğrultusunda derhal uymayı ve ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca, işbu Kredi Sözleşmesi’ne ilişkin olarak alınacak teminatlar, kendisine gönderilecek ihtar ve ihbarnameler ve Banka lehine konulan rehne ilişkin noterde ve sair mercilerde bu nedenle ortaya çıkacak her türlü masrafı, vergi, harç ve benzeri giderleri, kendisine ek bir bedel yansıtılmaması kaydıyla nakden ve def’aten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. K.K.D.F. ve/veya B.S.M.V. istisnası uygulanan türde kredi kullandırılması halinde, kur farkından kaynaklanan K.K.D.F. ve/veya B.S.M.V. tahsil edilmez. İş bu sözleşme ve ekinde yer alan akdi faiz; Banka tarafından belirlenen ve tüm müşterilere uygulanan faiz oranını, katkılı faiz ise; Bankanın anlaştığı dağıtıcı ve/veya satıcı firma tarafından yapılan katkı payı veya Müşteri tarafından kredinin kullandırımı sırasında peşin olarak ödenen peşin faiz geliri düşüldükten sonra hesaplanan indirimli faizi ifade etmektedir.

Madde 7 – Gecikme Faizi Oranı Bu Sözleşmeden doğan borçlarını ifada, özellikle geri ödeme planında gösterilen kredi anapara, faiz ve teferruatını veya bu sözleşme uyarınca muaccel hale gelmiş borçlarını ifada gecikmeye düşmeleri halinde, gecikme tarihinden, Banka’ya fiili ödeme tarihine kadar geçen günler için, işbu Sözleşme eki Kredi Şartları’nın 13. maddesinde yazılı gecikme faiz oranı üzerinden gecikme faizi ile bu faiz üzerinden BSMV, KKDF gibi vergi mükellefiyetlerini ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. İş bu krediye uygulanan akdi faiz oranı işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz nitelikte bir parçası olan Kredi Şartlarının 7.1. maddesinde belirtilen orandır. Müşteri/Kefil ile yapılan müzakere sonucu katkılı faiz oranı belirlendiği hallerde, faiz oranı olarak ek Kredi Şartlarının 7.2. maddesindeki oranın uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak Müşterinin/Kefillerin gecikmesi halinde krediye konu gecikme faiz oranı

Madde 8 – Geri Ödeme Planı ve Ödeme Noktaları Müşteri, Banka tarafından kendi adına tahsis edilen Kredi’yi, Geri Ödeme Planı çerçevesinde belirlenen tarihlerde tam ve eksiksiz olarak Banka’ya veya Banka tarafından belirlenip tahsilatla yetkili kılınmış diğer bankalar veya ödeme noktaları vasıtası ile Banka’daki hesabına geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Taraflar, Kredi’nin Geri Ödeme Planı’na göre işleyeceğini kabul ve beyan ederler. Geri Ödeme Planı’nda belirtilen aylık Kredi taksidi; Kredi tutarı olan anaparanın belli bir bölümü ile Kredi faizi ve yasal olan ve işbu Sözleşme’den doğan mükellefiyetleri içerir. Müşteri, Geri Ödeme Planı’nda yer alan taksitleri vadesinde ödemediği veya eksik ödediği durumlarda Bankanın ilgili tutarları, Banka nezdindeki Müşteriye ait bir mevduat hesabından tahsile ve/veya Müşteri’nin talebi çerçevesinde hesabına tanımlanan Kredili mevduat hesaplarından yine Müşteri’nin talimatı doğrultusunda tahsile yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, aylık geri ödemelerini yaparken, Müşteri IBAN’ını, isim ve soyadını/unvanını ve Geri Ödeme Planı’nda yer alan taksit tutarını doğru olarak yazmak veya yazdırmak zorundadır. Aksi takdirde Müşteri, ödemeyi yaptığını hiçbir tereddüde imkan vermeyecek şekilde kanıtlayamadığı sürece, geri ödeme yapılmamış sayılarak işbu Sözleşme’de hükme bağlanan koşullar çerçevesinde muacceliyet durumunun doğacağını ve söz konusu ödeme doğru ve eksiksiz gerçekleştirilinceye kadar geçecek sürede kendisine Sözleşme’de belirlenen gecikme faizinin tahakkuk ettirileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve Kefiller, taksitlerden herhangi birinin ödenmesinin, ondan evvelki taksitlerin ve faizlerin ödendiği anlamında kabul edilmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. Kredinin TL. olması halinde, aylık taksit tutarı TL. cinsinden anapara payı, kredi faizi, fon ve vergiyi, kredinin Yabancı Para (Döviz) cinsinden kullandırılması halinde ise aylık taksit tutarı Yabancı Para (Döviz) cinsi üzerinden anapara payı, kredi faizi, fon ve vergiyi içerecektir.

Madde 9 - Kredili Müşteri Adına Hesap Açılışı Banka, Müşteri’ye işbu sözleşme kapsamında kredinin kullandırılması için bir hesap açabilecektir. Bu hesabın Müşteri tarafından münhasıran kredi geri ödemeleri ve işbu kredi ile ilgili sigorta primi ödemeleri gibi sadece kredi ile ilgili işlemlerin yapılması amacı ile kullanılması ve hesaptan başkaca işlemler yapılmaması halinde, Banka, bu hesaptan herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep etmeyecek, kredi ile ilgili ödemeler sona erdiğinde, Müşteri’nin söz konusu hesabın açık kalması yönünde açık yazılı beyanı bulunmadıkça, Müşteri’den ayrı bir talep almaya gerek kalmaksızın açılan hesabı kendiliğinden kapatacaktır. Müşteri, kredi ile ilgili açılacak hesabı münhasıran kredi ödemeleri ile ilgili kullanıp kullanmayacağı hususunda, Banka’ya ileteceği beyanı doğrultusunda işlem yapılmasını kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Müşteri, işbu konuda Banka’ya ileteceğibeyanı ne olursa olsun, söz konusu hesabını kredi ile ilgili olmayan diğer Bankacılık işlemleri için kullandığı anda, bu hesabın münhasıran kredi ile ilgili işlemler için açılmış bir hesap olmaktan çıkacağını ve bu hesap sebebiyle Banka’nın bir ek hizmet vermekte olacağını, bu sebeple Banka’nın açılan hesaba ilişkin olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde kendisinden ücret, masraf ve komisyon talep edebileceğini ve kredi ile ilgili ödemeler sona erse dahi Banka’nın hesabı kendiliğinden kapatmayacağını kabul ve beyan eder.

Madde 10 – Kredi’nin Erken Kapatılması Müşteri Banka’ya borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Müşteri erken ödemede veya bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunduğu takdirde Banka erken ödenen miktara göre gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimini yapacaktır. Müşteri, Banka tarafından kendisine tahsis edilen Kredi’den doğan bakiye borcunu vadeden önce ve tümüyle kapatmayı talep ettiği ve söz konusu ödemeyi yapacağı günü Banka’ya bildirdiği takdirde, erken kapatma sırasında ödenecek tutar, meri mevzuatın izin verdiği esaslar çerçevesinde belirlenir. Müşteri, Banka tarafından belirlenen erken kapama tutarını, taahhüt ettiği gün içinde Banka’ya ödemediği takdirde, başvurusu hiç yapılmamış sayılarak normal ödeme planının işlemeye devam edeceğinive daha önce ödemiş olduğu geri ödeme tutarlarına ilişkin fon, vergi iadesi vs. yapılmayacağını, Banka’nın bundan dolayı kusuru olmamak kaydıyla herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

Madde 11 – Kredi Borcu’nun Muacceliyeti Geri Ödeme Planı’nda gösterilen taksitler, ihtara gerek kalmaksızın vadelerde muaccel olurlar. Müşteri’nin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda Banka’nın borcun tamamının ifasını talep etme hakkı saklıdır. Geri Ödeme Planında belirtilen taksitlerden birbirini izleyen en az iki taksidin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ve Banka’nın Müşteri ve Kefillere göndereceği otuz günlük muacceliyet ihbarına rağmen ödeme yapılmaması halinde Müşteri ve Kefiller, bu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin, özellikle henüz vadesi gelmemiş bütün taksit borçlarının tamamı için mütemerrit sayılacaklarını ve anapara ve fer’ileri ve gecikme faizi ile birlikte tüm borçları derhal nakden tediye ile sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt eder. Vade tarihinde ödenmeyen veya Geri Ödeme Planı’na uygun olarak ödenmeyen taksitlere vade tarihinden ödeme tarihine kadar Kredi’nin muacceliyeti halinde uygulanacak olan gecikme faizi aynen uygulanır. Müşteri’nin gecikme halinde veya herhangi bir durumda Banka’nın işbu Sözleşme ile sahip olduğu hak ve yetkileri Müşteri’ye karşı kullanmaması hiçbir şekilde bunların kullanımından feragat ettiği anlamına gelmez.

Madde 12 - Kefiller Kefil, Banka ile Müşteri arasındaki bu Kredi Sözleşmesi’nin kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin özellikle işbu Sözleşme’nin geri ödeme noktasına ilişkin hükmünün kendi hakkında da aynen uygulanmasını, bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ettiğini beyan ve kabul eder. Banka, işbu sözleşmeden kaynaklanan alacaklarının tahsili için, mevzuatın izin verdiği haller saklı kalmak kaydıyla, asıl borçluya başvurmaksızın sadece ve tek başına kefile başvurmayacağını kabul etmiştir. Kefil, başka kefillerin varlığı halinde Banka’nın mevzuata aykırı olmamak kaydıyla diğer kefillerden vazgeçebileceğini, diğer kefilleri veya mirasçılarını ibra edebileceğini, bu durumun kefalet sorumluluğunu etkilemeyeceğini, kefaletinin, diğer kefillerin varlığı ve her türlü kefalet koşulundan bağımsız olduğunu, bu anlamda birlikte kefaletin söz konusu olmadığını, diğer kefillerin alacaklı tarafından kefalet borcundan kurtarılması veya kefaletlerinin sona ermesi söz konusu olsa dahi kefaletinin aynen devam edeceğini kabul ve beyan etmiştir.

Madde 13 – Taşıt Üzerinde Rehin Müşteri veya Kefil, rehin veren sıfatı ile, Müşteri adına tahsis edilen Kredi’den doğacak borcun teminatını teşkil etmek üzere kredi şartlarında yer alan özellikleri kayıtlı taşıtı, aynı yerde kayıtlı rehin tutarı üzerinden Banka’ya rehin ve teslim ettiğini, ayrıca tesis edilen bu rehnin, tahsis edilen Kredi’nin anaparası, akdi faizleri, icra takip ve yargılama giderlerinin, her türlü vergi, resim, harçlar, komisyon ve masraflardan kaynaklanan borçlarının da teminatını teşkil edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve kefil, ayrıca, rehin veren sıfatı ile muaccel hale gelmiş alacaklarının tasfiyesi için işbu Sözleşme ile rehnedilen taşıtı, İcra İflas Kanunu’nun menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile satışını yaparak paraya çevirmeye, bedelini muaccel hale gelmiş alacaklarına mahsuba Banka’nın yetkili olduğunu, yukarıda düzenlenmemiş hususlarda işbu Sözleşme’nin diğer maddelerinde yer alan hükümlerin uygulanacağını ve Banka’nın mevzuat çerçevesinde taşıt üzerine icra takibi yolu ile de haciz koydurabileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme gereğince kredi borçlusu dışında 3. Şahıslardan herhangi bir teminat alınır ise bu teminatın hangi krediye istinaden alındığı ilgili teminat sözleşmesinde belirtilecektir.

Madde 14 – Trafik Siciline Tescil ve Satılamaz Kaydı Rehin konusu otomotiv ürünü, rehin müddetince bir başka özel veya tüzel kişiye satılamaz. Taşıtın trafik siciline “rehinlidir ve satışı yapılamaz” kaydının konulması hususunda taraflar mutabıktırlar. Bu suretle Müşteri ve kefil, Banka’nın rehin haklarını trafik siciline münferiden kayıt etme ve ettirme yetkisini kabul eder.

Madde 15 – Banka’nın Rehin, Hapis ve Mahsup Hakkı Müşteri ve kefil/leri, Banka ve şubeleri nezdindeki Türk Lirası ya da yabancı para üzerinden açılmış çalışır ya da bloke tüm hesapları ve her türlü hak ve alacakları üzerinden Banka lehine rehin hakkı tesis ettiklerini, bunlar ve bunlara ilaveten Banka’da adlarına bulunabilecek senetler, çekler, nama veya emrine yazılı hisse senetleri, tahviller ve lehine gelecek havaleler üzerinde Banka’nın, hiçbir ihbara gerek kalmaksızın virman, takas ve hapis ve mahsup hakkı olduğunu ve bunların işbu Sözleşme kapsamında doğmuş ve doğacak borçlarını karşılayacak miktarının Banka’ya rehinli bulunduğunu; kabul ve taahhüt eder. Müşteri ve kefil/leri, işbu sözleşme kapsamında doğmuş ve doğacak maaş, ikramiye, temettü, kıdem tazminatı gibi kendilerine ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını veya mevzuatın izin verdiği orandaki tutarını Banka’ya rehin amacı ile temlik ettiklerini, bu alacaklarını ilgili kişi ve kuruluşlardan talep, tahsil ve ahzu kabza Banka’nın yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 16 - Sigorta Hükümleri Zorunlu Sigortalar Müşteri, mevzuat gereğince, yapılması zorunlu olan ve bundan sonra zorunlu kılınacak sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. Şu kadar ki, Müşteri zorunlu sigortaları Banka’nın acentesi bulunduğu sigorta şirketinden veya dilediği başka bir sigorta şirketinden yaptırmakta serbesttir. Banka, Müşteri’nin Banka’nın acentesi bulunduğu sigorta şirketi dışındaki bir sigorta şirketinden sağladığı teminatı ve poliçeyi aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde kabul edecektir: i) Sigorta kredi konusuyla uyumlu olmalıdır. ii) Meblağ sigortalarında, sigorta kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olmalıdır. iii) Sigorta poliçelerinin üzerinde Banka’nın adı dain ve mürtehin olarak gösterilmiş olmalıdır. Müşteri’nin zorunlu sigortaları yaptırmaması veya yaptırmış olduğu zorunlu sigortaların yukarıdaki koşulları karşılamaması halinde Banka, krediyi tahsis etmekten kaçınabileceği gibi, kredi tahsis ettiği takdirde, Banka’nın takdirinde olmak üzere, sigorta poliçesini istediği sigorta şirketi aracılığı ile resen, Müşteri’nin ayrıca yazılı talebini almaksızın düzenlemeye yetkilidir. Müşteri; Banka’nın acentesi olduğu sigorta şirketi dışında bir sigorta şirketine daha önce yaptırmış olduğu zorunlu sigorta poliçelerini Banka’ya bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi veya söz konusu poliçelerde Banka’nın dain ve mürtehin olarak yer almasını temin etmeyi; açılacak kredi sebebiyle yaptırılan tüm zorunlu sigorta poliçelerini vadelerinin hitamında yenilemeyi; Müşteri’nin yenilemeyi yapmaması ya da poliçeyi kredi vadesi içerisinde iptal etmesi ve Banka’nın talebi üzerine Banka’ya yeni bir policeyi derhal ibraz etmemesi halinde söz konusu poliçelerin Banka tarafından, Banka takdirinde olmak üzere yenilenebileceğini; her yıl yenilenen sigorta bedelinin; Banka’nın riskini teminat altına alacak marj oranıyla belirleyeceği tutardan düşük olmayacağını, yenilenen sigorta ücretini ödeyeceğini ve/veya Banka nezdinde mevcut mevduat hesabından ya da açık yazılı talebi alınmış olmak kaydı ile, kredili mevduat hesaplarından sigorta primleri ile tüm fer’ilerini de Banka’nın tahsile yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Banka, zorunlu sigortalarda sigorta pirimlerinin Müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, mevzuat gereği yapılması zorunlu olan sigortaya ilişkin rizikoyu krediye uygun şart, kayıt ve müddetlerle, lehdarı kendisi olmak üzere dilediği sigorta şirketine sigorta ettirebilir ve bu primleri Müşteriden bu kredi sözleşmesi şartları dahilinde talep ve tahsil edebilir. Müşteri ve Kefillerin Sigorta primlerini ödememesi durumunda Banka’nın bu tutarların tahsili için aleyhe yasal yollara müracaat hakkı saklıdır. İsteğe Bağlı Sigortalar: Müşteri, isteğe bağlı sigorta yaptırmaya yönelik açıkça talepte bulunmak kaydı ile dilediği sigorta şirketine, isteğe bağlı sigortalardan dilediğini yaptırabilir. Müşteri’nin Banka’nın acentesi olduğu sigorta şirketi dışındaki bir sigorta şirketine isteğe bağlı bir sigorta yaptırması durumunda, Banka söz konusu teminatı/poliçeyi aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde kabul edecektir: i) Sigorta kredi konusuyla uyumlu olmalıdır. ii) Meblağ sigortalarında, sigorta kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olmalıdır. iii) Sigorta poliçelerinin üzerinde Banka’nın adı dain ve mürtehin olarak gösterilmişolmalıdır. Banka bu şartları birlikte taşımayan sigorta poliçelerini kabul etmek zorunda olmayıp, yerine söz konusu şartları taşıyan bir poliçenin ibrazını talep edebilir. Müşteri’nin sigorta yapılması hususunda talebi olması ve kredinin teminatını teşkil edecek isteğe bağlı sigortaların daha önce yaptırılmış olması halinde Müşteri, sigorta poliçesinde Banka’nın lehdar olarak gösterilmesini, poliçeleri Banka’ya bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi, süresi biten sigortaları yeniletmeyi, teminatların değerinde her ne nedenle olursa olsun tamamen veya kısmen değer kaybı halinde sigorta bedelinin/tazminatın Banka tarafından sigorta şirketinden alınmasını ve borçlarına mahsup edilmesini, sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatın rehin kapsamında olduğunu, sigorta prim, vergi ve masraflarının kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. Şu kadar ki; Müşteri, kredi vadesi içinde yenilemesi gelen poliçeyi süresinde yenilememesi halinde söz konusu poliçelerin Banka tarafından, Banka takdirinde olmak üzere, yenilenebileceğini veya Banka tarafından Müşteri adına, kalan borç tutarı ve kredi vadesiyle uyumlu yeni bir sigorta yapılabileceğini kabul eder. Müşteri, devam eden sigorta poliçesinin kredinin vadesi içinde iptali talebinde bulunur ise, Banka’nın talebi üzerine, aynı koşul ve şartlar ile yeni bir poliçeyi Banka’ya derhal ibraz edeceğini; yeni bir sigorta poliçesini ibraz etmemesi halinde Banka’nın,Banka takdirinde olmak üzere, Müşteri adına kalan borç tutarı ve kredi vadesiyle uyumlu ve lehtarı Banka olan yeni bir sigorta poliçesi yaptırabileceğini kabul eder. Müşteri, kendisi tarafından yenilenmeyen veya iptal edilen poliçelerin Banka tarafından yenilenmesi veya yeni bir poliçe düzenlenmesi halinde, prim ödeme borcunun kendisine ait olduğunu ve Banka’nın söz konusu sigorta primleri ile tüm ferilerini, Müşteri’nin Banka nezdindeki mevduat hesabından veya açık yazılı talebi bulunması halinde Kredili Mevduat Hesabından tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri kredi ile ilgili gerek zorunlu gerekse isteğe bağlı sigortanın primlerini, masraflarını ve gider vergilerini sigorta şirketine vadesinde ödeyeceğini, sigorta poliçelerinde Banka’nın dain (alacaklı) ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını, sigorta ile ilgili bir riskin doğması halinde, sigorta bedellerinin Banka’ca sigorta şirketinden tahsil, ahzu kabz ve alınmasını ve kredi alacağına mahsup edilmesini ve ayrıca sigorta ettirilen teminatlarla ilgili olarak, sigorta şirketine karşı hasarı ihbar, prim ödeme v.s. gibi tüm yükümlülüklerini layıkıyla yerine getireceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde 17 – Kredi’ye İlişkin Hükümler Müşteri, Kredi’ye ilişkin olarak öncelikle işbu Sözleşme hükümlerinin, bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde ise bu konuda yürürlükte bulunan veya yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümlerinin uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 18 – Tarafların Kayıtlarının Geçerliliği Müşteri ve kefil/leri, işbu Sözleşme’den doğanihtilaflarda, Tarafların defter, belge ve kayıtlarının delil olacağını, herhangi bir ihtilaf halinde Tarafların, bilgisayar kayıtlarının, mikro film ve mikrofişlerinin ve faks mesajlarının delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt ederler.

Madde 19 – Banka’nın Takibe Geçme ve Tedbir İsteme Yetkisi Banka, muaccel olsun veya olmasın bu Sözleşme’den doğan her türlü alacağı için kanunen kabul edilebilir nedenlerinin bulunması halinde, ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alabilir ve alacaklarını temlik edebilir. Banka’nın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde, aksine Mahkeme kararı olmazsa teminat yatırmamasını da Müşteri ve kefil/leri kabul ederler. Banka, Müşteri ve kefil/leri hakkında dilediği takip yolunu seçebilir. Banka’nın Kredi borcunun tahsili için rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapması, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla sair takip yollarına müracaat hakkını ortadan kaldırmaz.

Madde 20 – Tebligat Usulü, Mahkeme Masrafları ve Avukatlık Ücreti Müşteri ve kefil/leri, Banka’nın işbu Sözleşme gereği yapacağı ihbar ve göndereceği mektupları iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile yapmakta serbest olduğunu, kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve kefil/leri, Sözleşme’ye aykırılık nedeniyle işbu Sözleşme’den doğan borçlarının tahsili hususunda Banka’nın mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takibat yapmak ya da yaptırmak mecburiyetinde kalması halinde, ihbar ve benzeri ihtarnameler de dahil, bu yolda yapacağı tüm masrafları ve yasal avukatlık ücretini ve bunun gider vergisini Banka’ya ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

Madde 21 – Kanuni İkametgâh ve Tüzel Kişilerin Unvanı Müşteri ve kefil/leri, yukarıda sözü edilen hususların yerine getirilmesi için kredi şartlarında yer alan adreslerinin veya adres paylaşım sisteminde kayıtlı adreslerinin kanuni ikametgâh adresleri olduğunu beyan ve Banka’nın sözü geçen adreslerden herhangi birine yapacağı tebliğlerin şahıslarına yapılmış sayılacağını kabul ederler. Müşteri ve kefil/ler, kredi şartlarında yer alan unvan ve/veya ikametgâhlarını değiştirdikleri takdirde yeni ikametgâhlarını ve/veya unvanlarını Banka’ya iadeli taahhütlü mektupla bildirmedikleri sürece yukarıda sözü geçen adreslerine yapılacak tebliğlerin kendilerine yapılmış sayılacağı konusunda mutabıktırlar.

Madde 22 – Bilgi Verme Müşteri, Banka nezdinde mevcut kendisine ve Kredi ilişkisine ait tüm bilgi ve belgelerin Banka tarafından, kendisi hakkında bilgi isteyen, yasaların izin verdiği kişi ve mercilere; Banka’nın acenteliğini yaptığı şirketlere; iş birliği ve iş ortaklığı yaptığı, hizmet veya danışmanlık aldığı tüm 3. kişi şirket/şahıs, kurum ve kuruluşlara verilmesine veya kendisinin mali durumu ve hesapları hakkında sair 3. kişi şahıslar, şirketler kurum ve kuruluşlarından bilgi talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kredi Müşterisi, kredi ilişkisinin devam ettiği süre boyunca, her yıl hesap dönemini izleyen 6 ay içinde, hesap durum belgesi ya da kredi kullandırım anında Banka tarafından bir örneği verilen “Ticari Kredi Niteliği Taşımayan İşlemler İçin Gerçek Kişilerden Alınacak Hesap Durum Belgesi”ni, başkaca bir ihbara gerek kalmaksızın düzenleyerek krediyi kullandığı Banka Şubesi’ne teslim edeceğini, kabul ve taahhüt eder.

Madde 23 - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri Müşteri ve kefil/ler, Sözleşme’den doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin ve/veya Kredi’nin açıldığı Banka şubelerinin bulunduğu yerin Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkisini kabul ederler. Ancak bu Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili kılınması, Banka tarafından 6502 sayılı veya bunun yerine geçecek kanun çerçevesinde tüketicinin ikametgahı mahkemesinde dava açılmasına veya Müşteri’nin ikametgâhının veya Müşteri’ye ve kefil/lere ait mal ve değerlerin bulunduğu yerin adli mercilerine başvurulmasına ve kovuşturma yapılmasına engel olmaz. İşbu 23 maddeden müteşekkil Kredi Sözleşmesi’nin ve işbu sözleşmenin ayrılmaz niteliğindeki eki Kredi Şartları’nın, Taşıt Kredisi Bilgi Formu’nun ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nun tamamı taraflarca okunarak imzalanmış ve bir sureti borçlular tarafından teslim alınmıştır. Müşteri ve kefiller 23 maddeyi de okuyup anladıklarını ve her sayfanın imzalanmasına gerek olmadığını, beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Eki: Ayrılmaz parça niteliğindeki --------------------- Referans numaralı ek Kredi Şartları (Geri Ödeme Planı) Taşıt Kredisi Bilgi Formu, Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Sözleşmenin, sözleşme eklerinin ve geri ödeme planının bir nüshasını teslim aldım. (Yukarıdaki ifade müşteri tarafından imza Bölümünün altına el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır)

Müşterinin:
Ad ve Soyadı/Unvanı:
Adresi:
İmzası: