KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN KREDİ SÖZLEŞMESİ – 2015


Kredi Hesap Numarası veya IBAN : ……………………………………………
Kredi Referans No : ………
Kredi Tutarı: ……………

MADDE 1- GENEL
1.1.- Bir taraftan bu sözleşmede kısaca “Banka” diye anılacak olan ING Bank A.Ş. ile diğer taraftan son
sayfada isim ve imzaları bulunan “Kredili Müşteri ve Kefiller” arasında, aşağıdaki koşullarda ve tüm
hükümleri taraflarca ayrı ayrı müzakere edilerek varılan mutabakat çerçevesinde, bir sözleşme akdedilmiştir.
1.2.- Bu sözleşmenin amacı, Banka tarafından kredili müşteriye, limit dahilinde Türk Lirası sabit faizli şekilde;
“Kredi” tahsis etmek ve kredinin şartları ile kredinin kullanımından dolayı tarafların hak ve yükümlülüklerini
tespit etmektir.
1.3.-Kredili müşteri ve kefiller, Banka tarafından lehlerine açılması uygun görülen ve sözleşme ekinde yer
alan ödeme planına uygun olarak, kredinin kullandırılmaya başlamasından tamamen tasfiye tarihine kadar
geçecek süreye taalluk etmek üzere işleyecek kredi faizi, varsa ferileri ve diğer masrafların tahsilinde, işbu
sözleşme hükümlerinin cari ve muteber olacağını, kabul ve taahhüt ederler.
1.4.-Kredili müşteri, tahsis edilen kredinin Bankacılık teamülleri gereği kullandırılmaması ya da kendi talep
ettiğinden daha düşük tutarda kullandırılması durumunda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul
ve taahhüt eder.
1.5.-Kredili müşteri, Banka’nın muvafakati olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir ve
temlik edemez.
1.6.-Kredili müşteri ve kefiller, işbu sözleşmenin ekinde bulunan“ Kredi Şartları”nın, Sözleşme Öncesi
Bilgilendirme Formu’nun ve Konut Finansman Kredisi Bilgi Formu’nun işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası
olduğunu kabul ederler.
1.7.- Kredili Müşteri ve Kefillerin Bankaya verdiği belgeler, özellikle proforma fatura/fatura ve/veya tapu
senedi, kredi kullanılarak satın alınacak aracın/menkulün ve/veya konutun belirlenmesinde değil, verilecek
kredi miktarının saptanması için fiyat aralığı tesbitinde ve/veya ekspertiz raporunun hazırlatılmasında
kullanılacak olup, işbu kredinin belirli marka bir mal veya hizmetle ilişkilendirilerek tahsis edilmediği ve
kredinin belirli bir mal veya hizmetin finansmanı için kullanılmadığı hususunu taraflar (Kredili Müşteri,
Kefiller ve Banka) kabul ve beyan etmişlerdir.
1.8.- Kredili müşteri; ön ödemeli konut satış sözleşmesine konu taşınmazını kısmen veya tamamen bağlı
krediyle alması durumunda, (i) işbu sözleşmenin, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere,
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesinde belirlenmiş olan cayma hakkı süresinin
sonunda yürürlüğe gireceğini ve yürürlüğe girmesi ile kredinin kullandırılacağını (ii) Banka’ nın, Kredili
Müşteri’den, cayma hakkı süresi içerisinde faiz, peşin faiz geliri, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında
hiçbir masraf talep etmeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 2- KREDİ LİMİTİ, KREDİ FAİZİ VE VADESİ
Kredili müşteri ve kefiller Banka’dan işbu sözleşmenin eki “Kredi Şartları”nın 1’inci maddesinde belirtilen
konu/amaçla kredi kullanacaklarını kabul, ederler.
İşbu sözleşme ve ekinde yeralan akdi faiz; Banka tarafından belirlenen ve tüm müşterilere uygulanan faiz
oranını, katkılı faiz ise; Bankanın anlaştığı dağıtıcı ve/veya satıcı firma tarafından yapılan katkı payı veya
kredili müşteri tarafından kredinin kullandırımı sırasında peşin olarak ödenen peşin faiz geliri düşüldükten
sonra hesaplanan indirimli faizi ifade etmektedir.
Kredinin TL olması halinde, aylık taksit tutarı TL cinsinden anapara payı, kredi faizi, fon ve vergiyi içerecektir.
İşbu sözleşme eki kredi şartlarında yeralan taksit tarihlerinden birinin resmi tatile gelmesi halinde fiili ödeme
günü o tarihi izleyen ilk iş günü olacaktır. Taksitlerin ilk ve son ödeme tarihleri kredi sözleşmesi eki kredi
şartlarında yer alan geri ödeme planında gösterilmiştir.

Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682; İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere
Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul); İnternet Sitesi: www.ingbank.com.tr, 0850 222 0 600, MERSİS No: 2332-9421-6542-8742

MADDE 3- VERGİ VE MASRAFLAR

Aylık taksit tutarı anapara, kredi faizini ve tüm ferilerini içerecektir.
Kredili müşteri ve kefiller mevzuatın izin verdiği çerçevede, Konut Finansman Kredisi Bilgi Formu ve işbu
sözleşme kapsamında Banka’nın talep edeceği her türlü ücret, peşin faiz geliri ve masrafları,(diğer masraflar), bu arada adına açılan kredi dolayısıyla verilen/verilecek teminat ile ilgili işlemlerin gereği olarak
tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harçlarla, krediye ilişkin sigorta yapılması halinde sigorta primi ve
masrafları dahil bütün masrafları ve bunların gider vergilerini keza ileride konulabilecek bilcümle vergi ve
resimlerle sair diğer değişiklikleri, bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri de geri ödeme planındaki taksitlerle
birlikte Banka’ya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
Kredili Müşteri ve kefiller ödenmeyen taksitleri olursa bundan dolayı Banka’nın kendisine göndereceği ihbar
ve ihtarnameleri için yapacağı her türlü masrafları ve benzeri giderleri nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
K.K.D.F. ve/veya B.S.M.V. istisnası uygulanan türde kredi kullandırılması halinde, kur farkından kaynaklanan K.K.D.F. ve/veya B.S.M.V. tahsil edilmez.
Kullandırılmış olan kredinin vadesi sona ermeden ve kredi bakiyesi kapatılmadan, krediye konu olan/kredi teminatında bulunan taşınmazın üçüncü kişiye devredilmesi halinde konut edinme amacı ortadan kalkmış
olacaktır ve ilgili mevzuat gereğince daha önce istisna uygulanmış olan KKDF ve/veya BSMV tutarlarındaki muafiyet, devir tarihinden başlayarak ortadan kalkacaktır. Bu çerçevede taşınmazın devir tarihinden itibaren geri ödeme planında belirtilen faiz oranı üzerinden fon (KKDF) ve/veya Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) doğacaktır. Doğacak olan fon (KKDF) ve/veya Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve ayrıca bu işlem nedeniyle doğabilecek olan cezalar Kredili Müşteri ve kefiller tarafından ödenecektir. Kredili müşteri ve
kefiller, henüz vadesi gelmeyen kredi taksitlerine de KKDF ve/veya BSMV tutarları ekleneceğini bildiğini, bu tutarları ödemeyi, devir işlemini Banka’ya bildirmesi ile güncellenecek olan geri ödeme planını krediyi kullandığı Banka şubesine başvurarak teslim alacağını kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 4- BAŞVURU FORMU VE KREDİLİ MÜŞTERİNİN SORUMLULUĞU, BANKANIN YETKİLERİ

Kredili müşteri, Kredi Başvuru Formu’nda belirttiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Banka, bu bilgilerden herhangi birinin doğru olmadığının anlaşılması veya yapılan istihbarat sonuçlarının yeterli bulunmaması halinde krediyi iptal etmeye ve yapılmış olan ödemeleri faiz ve ferileri ile birlikte geri istemeye yetkilidir.

MADDE 5- VALÖR UYGULAMASI

Kredili müşteri ve kefiller, kredi tutarının müşteriye / taşınır-taşınmaz mal ve hizmet tedarik edene ödendiği/ödenmesi gereken tarihin valör tarihi olduğunu, bu tarihin Banka’ca faiz tahakkukunda dikkate
alındığını ve sözleşme ekinde yer alan Kredi Şartları’na uygun olarak Banka’ca işlem yapılmasını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 6- KREDİLİ MÜŞTERİ ADINA HESAP AÇILIŞI VE HESAPTAN TAHSİLAT YETKİSİ

Banka, Kredili Müşteri’ye işbu sözleşme kapsamında kredinin kullandırılması için bir hesap açabilecektir. Bu hesabın Kredili Müşteri tarafından münhasıran kredi geri ödemeleri ve işbu kredi ile ilgili sigorta primi ödemeleri gibi sadece kredi ile ilgili işlemlerin yapılması amacı ile kullanılması ve hesaptan başkaca işlemler
yapılmaması halinde, Banka, bu hesaptan herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep etmeyecek, kredi ile ilgili ödemeler sona erdiğinde, Kredili Müşteri’nin söz konusu hesabın açık kalması yönünde açık yazılı
Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi; Sicil Numarası: 269682; İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere
Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul); İnternet Sitesi: www.ingbank.com.tr, 0850 222 0 600, MERSİS No: 2332-9421-6542-8742
beyanı bulunmadıkça, Krdili Müşteri’den ayrı bir talep almaya gerek kalmaksızın açılan hesabı kendiliğinden kapatacaktır.
Kredili Müşteri, kredi ile ilgili açılacak hesabı münhasıran kredi ödemeleri ile ilgili kullanıp kullanmayacağı hususunda, Banka’ya ileteceği beyanı doğrultusunda işlem yapılmasını kabul ve taahhüt eder.
Bununla birlikte, Kredili Müşteri, işbu konuda Banka’ya ileteceği beyanı ne olursa olsun, söz konusu hesabını kredi ile ilgili olmayan diğer Bankacılık işlemleri için kullandığı anda, bu hesabın münhasıran kredi
ile ilgili işlemler için açılmış bir hesap olmaktan çıkacağını ve bu hesap sebebiyle Banka’nın bir ek hizmet vermekte olacağını, bu sebeple Banka’nın açılan hesaba ilişkin olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde
kendisinden ücret, masraf ve peşin faiz geliri talep edebileceğini ve kredi ile ilgili ödemeler sona erse dahi Banka’nın hesabı kendiliğinden kapatmayacağını kabul ve beyan eder.
Kredili Müşteri ve Kefiller, aldıkları krediyi sözleşme ekinde yer alan Kredi Şartları çerçevesinde ödeyeceklerini; anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan bir takside tekabül eden her bir taksitin vadelerinde, Banka nezdindeki Kredili Müşteriye ait bir mevduat hesabından ve/veya bu hesaba yine Kredili
Müşterinin talimatı üzerine Banka tarafından tanımlanmış Kredili Mevduat Hesabı (Destek Hesap) bulunması halinde bu hesaba tanımlı kredi limitinden –yine kredili müşterinin talebi üzerine- tahsile ve tahsil olunan miktarın hesaba/Kredili Mevduat Hesabı limitine borç kaydedilmesine Banka’nın yetkili olduğunu ve taksitlerden herhangi birinin ödenmesinin, ondan evvelki taksitlerin ve faizlerin ödendiği anlamında kabul edilmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 7- ERKEN ÖDEME

Müşteri Banka’ya borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Ancak sabit faiz oranı ile hazırlanan sözleşmelerde Banka tarafından ilgili mevzuat kapsamında erken ödeme tazminatı tahsil edilir. Erken ödeme tazminatı, gerekli faiz
indirimi yapılarak hesaplanan ve kredili müşteri tarafından Banka’ya erken ödenen tutarın, kredinin kalan vadesi otuz altı ayı aşmadığı durumda yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçmeyecektir.
7.1. Kredi Taksit/Taksitlerinin Vadesinden Önce Ödenmesi
Kredili Müşterinin vadesi gelmeyen bir veya birden fazla taksitini erken ödemesi halinde, Banka meri mevzuat kapsamında yapılması gereken erken ödeme indirimini yapar.
7.2. Kredi Borcunun Tamamının Vadesinden Önce Ödenmesi (Kredinin Erken Kapatılması)
Kredili Müşteri, Banka tarafından kendisine tahsis edilen Kredi’den doğan bakiye borcunu vadeden önce ve tümüyle kapatmayı talep ettiği ve söz konusu ödemeyi yapacağı günü Banka’ya bildirdiği takdirde, erken kapatma sırasında ödenecek tutar, meri mevzuatın izin verdiği esaslar çerçevesinde belirlenir.
Kredili Müşteri, Banka tarafından belirlenen erken kapama tutarını, taahhüt ettiği gün içinde Banka’ya ödemediği takdirde, başvurusu hiç yapılmamış sayılarak normal ödeme planının işlemeye devam edeceğini ve varsa daha önce ödemiş olduğu geri ödeme tutarlarına ilişkin fon, vergi iadesi vs. yapılmayacağını,
Banka’nın bundan kusuru olmamak kaydıyla herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.
7.3.Bu konuda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri saklıdır.

MADDE 8- KREDİNİN KULLANILDIRILMASI USULÜ
Banka ayrıca tahsis ettiği krediyi konusu/müşteri talebi gereği kredili müşterinin talimatı üzerine nakden veya hesaben satıcı firmaya ödeyebilir. Kredinin ödenmesinden tamamen kredili müşteri ve kefilleri sorumlu olup
satın alınacak taşınır/taşınmaz/hizmetle ilgili satıcı, dağıtıcı firma, imalatçı, üretici gibi kişiler ile aralarında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, kredi borcunun geri ödenmesine yönelik yargı kararı bulunmadıkça
kredinin geri ödemesine ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklere hiçbir etkisi olmayacağını kabul ederler. Banka dilerse, tahsis edilecek krediyi kredili müşterinin gerekli teminatları tesisi ve bu kredi sözleşmesini
imzalamasını müteakiben doğrudan kredili müşteri nam ve hesabına satıcıya veya satıcı nam ve hesabına dağıtıcı firmaya ödeyerek kullandırılabilecek olup, kredili müşteri bu işlemlerin ve kendi adına tahsis edilen kredinin yine kendi nam ve hesabına yapılmış ödeme olarak satıcı ve/veya dağıtıcı firmaya doğrudan yapılması hususunda Banka’yı yetkili kıldığını, işbu maddenin aynı zamanda yazılı, süresiz yetki belgesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankanın krediyi, dilerse kredili müşteri adına ve kredi tutarında bir bloke çek düzenlemek suretiyle kullandırabilmesi de mümkün olup, kredili müşteri kredinin bu şekilde de kullandırılabileceğini, kabul ve beyan etmiştir.

MADDE 9-TEMERRÜT FAİZ ORANLARI, KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜDE DÜŞMENİN HUKUKİ SONUÇLARI

9.1-Temerrüt Faizi
Müşteri ve Kefil/Kefilleri bu sözleşmeden doğan borçlarını ifada, özellikle geri ödeme planında gösterilen kredi anapara, faiz ve teferruatını veya bu sözleşme uyarınca muaccel hale gelmiş borçlarını gününde ödenmediği veya sair suretle gecikmeye düştüğü takdirde, gecikmenin doğduğu andan itibaren bunları
Banka’ya fiili ödeme tarihine kadar geçen günler için işbu sözleşmenin eki Kredi Şartları’nın 4.2 maddesinde belirtilen oranda gecikme faizini ve bu faiz üzerinden hesaplanacak fon ve vergisini ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
İşbu krediye uygulanan akdi faiz oranı sözleşmenin eki Kredi Şartlarının 4.1.a. maddesinde belirtilen oran olmakla birlikte Kredili Müşteri ile yapılan müzakere sonucu katkılı faiz oranı olarak ek Kredi Şartlarının
4.1.b.maddesindeki oranın uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak tüketicinin gecikmesi halinde krediye konu gecikme faiz oranı, ek Kredi Şartlarının 4.2. maddesinde belirtilen oranda uygulanır.

9.2- Muacceliyet
Geri ödeme planında gösterilen taksitler ihtara gerek kalmaksızın vadelerinde muaccel olurlar.
Kredili müşteri ve kefiller, işbu sözleşmenin Kredi Limiti, Kredi Faizi ve Vadesi başlıklı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde ve/veya bilahare ekli Kredi Şartlarına uygun olarak borcun tediye edileceğini kabul ederler. Geri ödeme planında detayları belirtilen taksitlerden birbirini takip eden en az iki tanesinin, kısmen
ya da tamamen vadesinde ödenmemesi durumunda, Bankanın borcun tamamının ifasını talep etme hakkı saklıdır. Böyle bir durumda Bankanın göndereceği 30 günlük muacceliyet ihbarına rağmen ödeme yapılmaz ise, kredili müşteri ve kefiller bu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülükleri, özellikle henüz vadesi gelmemiş olan bütün taksit borçlarının tamamı için mütemerrit sayılacaklarını ve ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanacak borçlarını derhal nakden tediye ile sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
Gerek vadenin dolması gerekse borcun Banka tarafından kısmen ya da tamamen belirtilen şekilde muaccel kılınması durumunda, muaccel olan alacağa muacceliyet tarihinden fiili ödeme gününe kadar bu Sözleşme’de belirlenmiş gecikme faizi uygulanacaktır.

9.3- Banka’nın Takibe Geçmesi ve Tedbir İsteme Yetkisi
Banka, muaccel olsun veya olmasın bu sözleşmeden doğan her türlü alacağı için kanunen kabul edilebilir
nedenlerinin bulunması halinde, ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alabilir ve alacaklarını temlik edebilir.
Banka’nın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmesi diğer takip yollarına müracaat hakkını ortadan kaldırmayacaktır.
Bankanın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde teminat yatırmamasını da Müşteri ve kefiller kabul eder.
Temerrüde düşen Kredili Müşteri/Kefiller, gecikme faizi ödemek zorunda kalacak, aleyhinde rehnin paraya çevrilmesi ve haciz yolu ile takip yapılabilecek, bu kapsamda teminatlar paraya çevrilebilecek, mevzuat çerçevesinde rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takibin alacağın tamamını karşılamaması halinde aşan kısım için haciz yolu ile takip yapılabilecek, konutun satışı için yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gereken işlemler yürütülebilecek, konutun satışının gerçekleştirilmesi ve elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmının kredili müşteriye ödenmesini takiben kredili müşteri veya zilyedliğin devredilmiş olması halinde zilyedliği elinde bulunduran üçüncü şahısların konutu tahliye etme yükümlülüğü doğacak, konutun tahliye edilmemesi halinde konut sahibi veya zilyedliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine icra yoluna başvurulabilecek, bütün bu işlemler nedeniyle doğacak masraflar, vergi ve harçlar, mevzuatın belirlediği çerçevede Kredili Müşteri/Kefiller tarafından karşılanmak durumunda kalınacaktır.

MADDE 10- KREDİNİN TEMİNAT KARŞILIĞI KULLANDIRILMASI

Kredili müşteri ve kefiller, bu sözleşme gereğince, Banka’dan temin edecekleri kredilerin teminatı ve karşılığını teşkil etmek üzere; Banka’nın kabul edeceği nitelik, şart ve tutarda her türlü teminat tesisini, beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme gereğince Kredili müşteri dışında 3. Şahıslardan herhangi bir
teminat alınır ise bu teminatın hangi krediye istinaden alındığı ilgili teminat sözleşmesinde belirtilecektir.
Kredili müşteri ve kefiller, tesis edilmiş teminatın değerinin düşmesi yetersiz kalması ve/veya herhangi bir nedenle toplam kredi borcunu karşılayamaz olması durumunda Banka’nın talep ettiği her türlü tamamlayıcı teminatı vermeyi, teminatlara ilişkin marj oranlarının Banka tarafından tespit edileceğini ve Kredili Müşterinin borç bakiyesine göre Banka’nın uygun göreceği kıymet marjını muhafaza etmeyi kabul ve taahhüt ederler.
Kredili müşteri, teminat veya ek teminat alınması ile ilgili işlemlerin gerektirdiği ve gerektireceği her türlü resim, harç vergi ve masrafları da ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna mukabil borç devam ederken rehinin kıymeti yükselirse bunlardan herhangi birinin iadesini isteme haklarının olmayacağını beyan ve kabul ederler.
Kredili Müşteri Banka’ya olan kefalet ve sair borçlarını tamamen ödediği takdirde, en kısa zamanda Banka’ya müracaat ederek ipoteğin fekkini talep etmelidir. Banka, Kredili Müşteri’nin talebi üzerine ipoteğin fekki için
gerekli işlemleri yerine getirir. Kredili Müşteri, söz konusu fek işlem için gerekli olan her türlü harç ve masrafı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11- TEMİNATLAR

MADDE 11.1-REHİN ve REHİN HÜKÜMLERİ

11.1.1- Muhafaza
Kredili Müşteri teminat olarak Bankaya rehin, tevdi ve/veya teslim ettiği/edeceği mevzuatın izin verdiği her tür taşınırın, bakım, muhafaza, yeddi emin, üçüncü kişiye teslim, nakliye, kira v.s. bedellerini; bunlara ilişkin her tür vergi, resim, harç, masraf, sigorta bedellerini Banka’ya derhal ve nakden ödeyeceğini, sözkonusu rehinli taşınır, istirdadına kadar doğabilecek bu tür ödemelerin kendi borcu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kredili müşteri Banka’ya rehin ve teslim ettiği işbu sözleşmenin eki Kredi Şartları’nda özellikleri belirtilen taşınır üzerinde Banka’nın rehin hakkının ve satılamaz kaydının varsa İlgili Sicil Memurluğu’na tescil ve kayıt ettirileceğini, Banka’ca İlgili Sicil Memurluğu’ndan rehin ve satılamaz kaydının silinmesi konusundaki yazılı talebine kadar ve/veya her koşulda Banka’nın yazılı izni olmaksızın taşınırı bir başkasına devretmeyeceğini, Banka’nın krediden doğan alacağının faiz, harç, masraf, vekalet ücreti vs. ile birlikte tamamen ödenmesine
kadar, İlgili Sicildeki rehnin ve satılamaz kaydının kaldırılmayacağını ve İlgili Kanun ve Mevzuat hükümleri cevaz vermediği sürece taşınırın kendisine teslim edilmeyeceğini, taşınırın yeddi emin nezdinde telef olması, zarar görmesi veya değerinin eksilmesinden, Banka’nın sorumlu olmayacağını, Banka’nın rehin hakkının ve satılamaz kaydının ilgili sicil memurluklarınca dercedilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.1.2- Zarar

Kredili müşteri, kefiller veya Rehin Veren, hırsızlık, ihtilal, yangın, kayıp gibi haller dolayısıyla sigortalı olsun veya olmasın Bankanın uhdesindeyken rehinde meydana gelebilecek zararlardan kusuru olmamak kaydıyla ,
Banka’ya hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

11.1.3- TL , Yabancı Para (Döviz) Tevdiat Yatırım ve Sair Hesapların Rehni ile ilgili şartlar
Kredili müşteri, kefiller veya rehin veren üçüncü şahıs, kredi risk ve fer’ilerinin; tasfiye, vade, ödeme tarihlerinde veya alacağın muaccel olduğu günde, rehinli vadeli/vadesiz TL/döviz mevduat Yatırım ve Sair hesabının, (Yabancı Para (Döviz) tevdiat ise Banka’nın gişe efektif alış kuru üzerinden dövizlerin alışı
yapılarak) tamamının veya bir kısmının, hesabın vadesinden önce veya vadesinde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işlemiş faizleri ile birlikte riske veya borca mahsup edilmesine böyle bir durumun ortaya çıkmasında yapılan işleme, vadenin bozulması nedeniyle meydana gelecek faiz ve diğer kayıplara karşı itirazda bulunmayacaklarını bu sebeple Banka’yı ibra ettiklerini, beyan, kabul ve taahhüt ederler. Diğer taraftan; rehinli mevduatın herhangi bir suretle riske veya borca mahsubundan sonra kalacak bakiyesini;
Banka dilerse kredili müşteri adına açılacak vadesiz bir mevduat hesabında tutabileceği konusunda Banka’nın yetkili ve mezun olduğunu beyan ve kabul ederler.
Kredili müşteri, kefiller veya rehin veren; Banka’ya rehin edilen TL/döviz vadeli mevduat Yatırım ve Sair hesabının vadesinin; kullandırılan kredi veya borcun ödenip tamamen tasfiye edilinceye kadar, faizli bakiyesi ile birlikte ve o günkü faiz koşullarına uygun olarak, önceki vadeye paralel veya Banka’nın uygun göreceği süreye kadar, Banka’nın rehin hakkı devam etmek üzere, Banka’ca re’sen temdit edilmesini veya karşılıklarının muvakkat bir hesapta bekletilmesini, beyan, kabul ve taahhüt ederler.

11.1.4- Kıymetli Evrak Niteliğinde Olmamak Kaydı ile, Sermaye Piyasası Kanunu’nda Halen Belirtilmiş ve İleride Belirtilecek Olan Sermaye Piyasası Araçlarının Rehni Kıymetli evrak niteliğinde olmayan Sermaye Piyasası Türev Araçlarının Banka’ya rehnedilmesi halinde Banka’nın iş bu Sermaye Piyasası Türev Araçları üzerindeki rehin hakkı, rehinli Sermaye Piyasası Türev
Araçlarının rehinli menkul değerlerin sağladığı bütün hakları, ve her türlü imtiyazlarını da kapsar. Ancak, rüçhan hakkının kullanımı ve apel ödemelerinin yapılması ile ilgili takip müşteri tarafından yapılacak olup, bu
konuda Banka’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, ancak bu işlemin tek taraflı olarak Banka’ca re’sen yapılmasına da muvafakat ettiklerini ve yapılacak masrafların derhal ve defaten müşteri tarafından
ödeneceğini beyan ve kabul ederler.

11.1.4.1- Banka’ya _________rehin edilen kıymetli madenleri ve bu madde kapsamında rehnedilen teminatları bankalar
arası işlemler icabı Banka’nın dilediği şekil ve işlerde kullanmasına ve bu arada zaman zaman T.C. Merkez
Bankası’na karşılık göstermesine ve bir başkasına rehnetmesine Medeni Kanunu’nun 942. maddesi uyarınca
muvafakat ettiklerini beyan ve kabul ederler.

11.1.4.2- Banka rehnedilen diğer teminatlara ilişkin hakları korumak ve kullanmak için gerekli hukuki işlemlerin müşteri tarafından yapılacağını, bu hususta Banka’nın sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11.2- TAŞINMAZ İPOTEĞİ HÜKÜMLERİ

Verilecek ipotekler hakkında aşağıdaki hükümler cari olacaktır.
11.2.1- Müşteri, bu taşınmazların tamamı veya bir kısmına ait istihkak davası veya müdahale veya münazaaların ve mülkiyetin infisahını mucip fesat ve butlan sebepleri veya bunlar üzerinde tesis olunan
herhangi bir mükellefiyet veya intifa ve irtifak haklarını Banka’ya derhal bildirmeyi taahhüt eder.
11.2.2- İpotekli taşınmazın değeri malikin kusuru olmaksızın azalırsa, Müşteri Medeni Kanun’un 867. Maddesi uyarınca alabileceği tazminatı Banka’nın bilgi ve muvafakati olmaksızın tahsil edemeyecektir. Banka, dilerse
anılan tazminatı ödeyecek kişi veya kuruluştan Müşteri’nin izni olmaksızın istemek, almak ve vadesi gelmese de Müşteri’nin borcuna mahsup etmek konusunda tam izin ve yetki ile hareket etmek konusunda serbesttir.
İpotekli taşınmazın devredilmiş olması, kredi müşterisi ve/veya kefillerin borcunda herhangi bir değişiklik yaratmaz. İpotek edilen gayrimenkulün bir bölümünün veya tamamının üçüncü kişilere devredilmesi halinde
veya taksim vuku bulduğunda, yeni malik borcun tamamını kabul etse dahi, Medeni Kanunun 888 ve 889. maddeleri gereğince Bankaca ipotek borçlusu kredi müşterisi ve/veya kefillere herhangi bir ihbar
yapılmasına gerek kalmaksızın müşteri ve/veya kefillerin borçluluğu devam edecektir.
11.2.3- Bankaca ipotek alınan taşınmaza ilişkin kayıtlar ekli Kredi Şartları’nın 7.3 maddesindedir.
11.2.4-Kıymetli Madenlerin Rehni Kredili müşteri ve/veya kefil veya rehin veren, tahsis edilen krediden doğacak borcun teminatını teşkil etmek üzere ekli Kredi Şartlarında özellikleri ve rehin tutarı belirtilen altın ve sair kıymetli madenleri Banka’ya rehnettiğini, İstanbul Altın Borsasında işlem gören ve/veya Banka nezdinde saklanan ve/veya fiziken ibraz edilecek rehinli kıymetli madenlerin her türlü muvazaadan ari olduğunu, rehnedilen kıymetli madenlerin mülkiyetini Bankanın onayı olmaksızın üçüncü şahıslara devretmeyeceklerini, bunlar üzerindeki rehnin, kullanılan kredinin anaparası, akdi faizleri, icra takip ve yargılama giderlerinin, her türlü vergi, resim, harçlar, peşin faiz geliri ve masraflardan kaynaklanan borçların teminatını teşkil edeceğini beyan, kabul ve taahhüt
eder.

MADDE 11.3- TAŞIT REHNİ HÜKÜMLERİ
Kredili müşteri ve/veya kefil, rehin veren sıfatı ile, tahsis edilen krediden doğacak borcun teminatını teşkil etmek üzere ekli Kredi Şartlarının 7.2 maddesinde özellikleri belirtilen taşıtı/taşıtları, yine ekli Kredi Şartlarının
7.2 maddesinde kayıtlı rehin tutarı üzerinden, Banka’ya rehin ve teslim ettiğini, ayrıca tesis edilen bu rehnin, kullanılan kredinin anaparası, akdi faizleri, icra takip ve yargılama giderlerinin, her türlü vergi, resim, harçlar, peşin faiz geliri ve masraflardan kaynaklanan borçların teminatını teşkil edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
MADDE 11.4- KEFİLLERİN SORUMLULUĞU
Bu Sözleşmeyi “kefil” sıfatıyla imzalayan kefil veya kefiller, bu Sözleşme dolayısıyla Müşteri’nin borçlandığı ve borçlanacağı bütün meblağları, işbu sözleşmenin eki Kredi Şartları’nın 7.1 maddesinde belirtilen miktara kadar aşağıda yer alan beyanları çerçevesinde kefil sıfatıyla üstlenirler.
Kefil veya kefiller bu kefalet miktarının, anaparadan ayrıca bu Sözleşme ve eki Kredi Şartları’nda öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi faizleri, varsa fon ve gider vergilerini, bu Sözleşme ve eki Kredi Şartları ile
belirlenecek şekilde hesaplanacak gecikme faizlerini, masraf, peşin faiz geliri, vekalet ücreti, mahkeme giderleri, takip masraflarını ve diğer her türlü gider ile bunlara isabet eden vergi, resim, harç ve fonları da
kapsadığını kabul ve beyan ederler.
Kefiller;
- İşlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumluluğu,
- Kredili müşterinin iflası, konkordato istememiş veya mirasının her ne şekilde olursa olsun tasfiyesi hallerinde, iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her türlü kayıtları yaptırmayı ve Banka’nın da bu konularda gerekeni yapmaya yetkili olmakla beraber kusuru bulunmamak kaydıyla bu
yüzden sorumluluğu bulunmadığını,
- Banka’nın kredili müşteri ile ilgili konkordatoyu muvafakati halinde de kefalet sorumluluğunun aynen
devam edeceğini,
- Banka’nın, kredili müşterinin taahhütlerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, borç
için verilmiş olan teminatları kısmen veya tamamen geri vermesi, fek etmesi hallerinde kefaletinin aynen
devam edeceğini,
- Bu borç için veya kredili müşterinin diğer borçları için başka kefillerin sözkonusu olması halinde
Banka’nın mevzuata aykırı olmamak kaydıyla diğer kefillerden vazgeçebileceğini, diğer kefilleri veya mirasçılarını ibra edebileceğini, bu durumun kefalet sorumluluğunu etkilemeyeceğini, kefaletinin, diğer
kefillerin varlığı ve her türlü kefalet koşulundan bağımsız olduğunu, bu anlamda birlikte kefaletin söz konusu olmadığını, diğer kefillerin alacaklı tarafından kefalet borcundan kurtarılması veya kefaletlerinin sona ermesi
söz konusu olsa dahi kefaletinin aynen devam edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder/ederler.
Öte yandan müracaat formunda kefillerle ilgili olarak beyan edilen bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Banka, işbu sözleşmeden doğan alacakları nedeniyle, mevzuatın izin verdiği haller saklı kalmak kaydıyla sadece ve tek başına kefillere müracaat etmeyeceğini ve kefilin sorumluluğunun asıl borçluya ve varsa diğer
teminatlara başvurulmuş olmasına bağlı olacağını kabul eder.

MADDE 11.5- ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKÜMLERİ
Kredili müşteri, kefiller veya alacağını temlik eden üçüncü şahıs, kredi risk ve fer’ilerinin; tasfiye, vade, ödeme tarihlerinde veya alacağın muaccel olduğu günde, Banka’ya temlikli alacağın tamamının veya bir kısmının, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işlemiş faizleri ile birlikte riske veya borca mahsup edilmesini ve Banka’nın bu konularda yetkili ve mezun olduğunu, böyle bir durumun ortaya çıkmasında yapılan işleme, meydana gelecek kayıplara karşı hiç bir itirazda bulunmayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Diğer
taraftan; temlikli alacağın herhangi bir suretle riske veya borca mahsubundan sonra kalacak bakiyesini, alacak temlik hakkı devam etmek üzere; Banka dilerse kredili müşteri adına açılacak vadesiz bir mevduat hesabında tutabileceği gibi muvakkat bir bloke hesapta bekletme konusunda Banka’nın yetkili ve mezun olduğunu beyan ve kabul ederler.
Kredili müşteri, kefiller veya alacağını temlik eden üçüncü şahıs, ING Bank A.Ş. Genel Müdürlük Birimleri ve tüm şubelerince, açılmış ve açılacak krediler için işbu sözleşme eki Kredi Şartları’nın 7.6 maddesinde belirtilen ve Bankaya ibraz edilmiş bulunan alacağın dayanağı Sözleşme/ Belgelerde yer alan koşullara
uygun olarak ve temlik tutarına ilaveten ayrıca cezai şart, tazminat ile gecikme faizi vb. her tür alacak haklarının ING Bank A.Ş. Genel Müdürlük Birimleri ve Şubelerine, Türk Borçlar Kanunu’nun 183 vd. Maddelerine uygun olarak ve aşağıdaki şartlarla devir temlik edildiğini kabul ve beyan eder.
11.5.1- Kredili müşteri/Temlik eden, temlik edilen alacağın temlik muamelesi anında mevcut olduğunu, başka rehine ve başka bir temlik sözleşmesine konu olmadığını, temlike konu alacağın borçlusunun ödeme gücüne sahip olduğunu,
11.5.2- Kredili müşteri/Temlik eden, temlike konu alacağını azaltacak, erteleyecek ve geri bırakacak işlemler yapmamayı, bu alacak ile ilgili olarak borçlusu tarafından kendisine bir ödeme yapılması halinde derhal bu parayı temellük eden ING Bank A.Ş.’ne yatırmayı,
11.5.3- Kredili müşteri/Temlik eden temlike konu alacağın gerek dayanağını teşkil eden sözleşme, gerekse muhatap ile arasında ayrıca yapmış olduğu başka herhangi bir sözleşme ile temlik yasağına alınmadığını, aksi durumun ortaya çıkması halinde temellük edene karşı temlike konu alacak tutarından bizzat sorumlu olacağını,
11.5.4- Kredili müşteri/Temlik eden, muhatabın alacağın esasına ya da tutarına karşı olan itirazlarının vaki olması ya da başkaca herhangi bir nedenden dolayı ödemekten imtina etmesi veya aczinden Bankaya karşı bu temlikten ötürü bizzat kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu sorumlu olduğunu,
11.5.5- Kredili müşteri/Temlik eden, Banka’ya alacağını ispata yarayan tüm delilleri ve hakları beyana yarayan her tür bilgiyi ve belgeyi vermeyi,
11.5.6.- Kredili müşteri/Temlik eden, Banka’nın bu temliği muhataba yazılı olarak tek başına bildirme konusunda yetkili olduğunu işbu maddenin aynı zamanda yazılı yetki belgesi niteliğinde bulunduğunu, muhatabın muhasebe kayıtlarına intikalini sağlamayı ve muhatabın bildirimi aldığına dair teyit mektubunu
Bankaya vermekle yükümlü olduğunu,
11.5.7- Kredili müşteri/Temlik eden, temellük eden Banka’nın temlik olunan alacağı tahsile yetkili olduğunu, ancak bunun dava takip hakkının da münhasıran temellük edene ait olması anlamına gelmeyeceğini, temellük
edenin dava ve takip etme hususunun kendi ihtiyarında bulunduğunu, bu açıdan sorumluluğunun bulunmadığını, temlike konu alacağın ödenmesinde doğabilecek gecikmelerden temlik eden olarak sorumlu olacağını,
11.5.8- Kredili müşteri/Temlik eden, işbu temlikin Banka’nın borcun tamamı üzerinden takip hakkını etkilemeyeceğini,
11.5.9- Kredili müşteri/Temlik eden, bu temlike aykırı davranılması halinde temlike konu alacak tutarından Bankaya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt eder.
MADDE 12- BANKANIN HAPİS VE REHİN HAKKI
Kredili müşteri ve kefiller; Banka’ya karşı işbu sözleşmeden doğmuş veya doğacak tüm borçları için, Banka nezdinde mevcut olan veya olabilecek her türlü hak ve alacaklarını, vadesi gelmiş ya da gelecek Türk lirası mevduat, Yabancı Para (Döviz) tevdiat ve bloke hesaplarının üzerine Banka lehine hapis hakkının ve Banka lehine rehin olduğunun mevcudiyetini kabul eylediğini, herhangi bir zaman ve şekilde Banka’nın nezdinde bulunan poliçe, bono ve çeklerden, kıymetli madenlerden doğan her türlü alacak haklarını, Sermaye Piyasası
Araçları ve Sermaye Piyasası Araçlarından doğan temettü, faiz vb. haklarını, Sermaye Piyasası faaliyetlerinden doğan her türlü hak ve alacaklarını, ücret ve/veya maaşları üzerinde de Banka lehine hapis hakkının olduğunu ve bunların Banka lehine rehinli olduğunu, Banka’ya olan borçlarını ihbarda bulunmadan Banka’da mevcut her türlü alacaklarını, mevduat ve Yabancı Para (Döviz) tevdiat ile bloke hesapları veya tahsil edilen çek veya senet bedelleriyle ya da taraflarına gönderilen havale tutarlarıyla Banka’nın takas ve mahsup hakkının ve bunlar üzerinde Banka’nın rehninin bulunduğunu, beyan, kabul ve taahhüt ederler.
12.1 - Kredili müşteri ve kefiller, Banka’ya karşı asaleten ve/veya kefaleten doğmuş/doğacak tüm borçları sebebiyle, Banka’da mevcut/mevcut olacak her tür hak ve alacakları, vadesi gelmiş/gelecek her tür para cinsinden vadeli/vadesiz mevduatları, tahsile verdiği/vereceği kambiyo senetleri ve bunlardan doğmuş/doğacak alacak bedelleri, sermaye piyasası araçları, hisse senetleri ve bunlara ilişkin doğacak faiz, temettü, kar payı, vb. hakları, havale bedelleri üzerinde Banka’nın rehin hakkı bulunduğunu, Banka’nın her
tür alacağı sebebiyle tüm hesap ve mevduatları arasında dilediği zamanda dilediği miktarda kısmen/tamamen süresiz virman yapma yetkisinin bulunduğunu, işbu maddenin aynı zamanda rehin sözleşmesi ve süresizyazılı
virman yetkisi niteliğinde bulunduğunu bu yetkiye rağmen Banka’nın bunu kullanma zorunluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
12.2 - Kredili müşteri ve kefiller, işverenlerinden doğmuş ve doğacak ikramiye, temettü, kıdem tazminatı, mevzuatın cevaz verdiği ölçüde maaş tutarı ile her ne nam altında olursa olsun, taraflarına ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını Banka’ya rehin amacıyla temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacaklarını
işverenlerinden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka’nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve beyan ederler.
Ayrıca, kredili müşteri ve kefiller, mevzuatın izin vermesi halinde Banka’nın rehinli tüm menkul değerlerinden dilediğini dilediği bedelle satarak rehin bedelini tahsile yetkili olduğunu kabul eder.

MADDE 13- SİGORTA HÜKÜMLERİ
A) ZORUNLU SİGORTALAR
Kredili müşteri, kredinin teminatı olarak Banka lehine, ipotek tesis edilen taşınmaz için zorunlu deprem sigortası (ZDP), yaptırmakla yükümlüdür.
Kredili müşteri, mevzuat gereğince, yapılması zorunlu olan ve bundan sonra zorunlu kılınacak sigortaları yaptırmakla yükümlü olup, bu konuda seçim hakkı yoktur. Şu kadar ki, Müşteri zorunlu sigortaları Bankanın acentesi bulunduğu sigorta şirketinden veya dilediği başka bir sigorta şirketinden yaptırmakta serbesttir.
Banka, Kredili Müşterinin Bankanın acentesi bulunduğu sigorta şirketi dışındaki bir sigorta şirketinden sağladığı teminatı ve poliçeyi aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde kabul edecektir: i) Sigorta
kredi konusuyla uyumlu olmalıdır. ii) Meblağ sigortalarında, sigorta kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu
olmalıdır. iii) Sigorta poliçelerinin üzerinde Banka’nın adı dain ve mürtehin olarak gösterilmiş olmalıdır.
Kredili müşteri; Banka’nın acentesi olduğu sigorta şirketi dışında bir sigorta şirketine daha önce yaptırmış olduğu zorunlu sigorta poliçelerini Banka’ya bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi veya söz konusu poliçelerde Banka’nın dain ve mürtehin olarak yer almasını temin etmeyi; açılacak kredi sebebiyle yaptırılan
tüm zorunlu sigorta poliçelerini vadelerinin hitamında yenilemeyi; Kredili müşteri’nin yenilemeyi yapmaması ya da poliçeyi kredi vadesi içerisinde iptal etmesi ve Banka’nın talebi üzerine Banka’ya yeni bir poliçeyi derhal ibraz etmemesi halinde söz konusu poliçelerin Banka tarafından, Banka takdirinde olmak üzere
yenilenebileceğini; her yıl yenilenen sigorta bedelinin; Banka’nın riskini teminat altına alacak marj oranıyla belirleyeceği tutardan düşük olmayacağını, yenilenen sigorta ücretini ödeyeceğini ve/veya Banka nezdinde mevcut mevduat hesabından ya da açık yazılı talebi alınmış olmak kaydı ile, kredili mevduat hesaplarından sigorta primleri ile tüm fer’ilerini de Banka’nın tahsile yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
Banka, zorunlu sigortalarda sigorta pirimlerinin kredili müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, mevzuat gereği yapılması zorunlu olan sigortaya ilişkin rizikoyu krediye uygun şart, kayıt ve müddetlerle, lehdarı kendisi olmak üzere dilediği sigorta şirketine sigorta ettirebilir ve bu primleri kredili müşteriden bu kredi sözleşmesi şartları dahilinde talep ve tahsil edebilir. Kredili Müşteri ve Kefilerin Sigorta primlerini ödememesi durumunda Bankanın bu tutarların tahsili için aleyhe yasal yollara müracaat hakkı saklıdır.
B) İSTEĞE BAĞLI SİGORTALAR:
Kredili Müşteri, isteğe bağlı sigorta yaptırmaya yönelik açıkça talepte bulunmak kaydı ile dilediği sigorta şirketine, isteğe bağlı sigortalardan dilediğini yaptırabilir. Kredili Müşterinin Banka’nın acentesi olduğu sigorta şirketi dışındaki bir sigorta şirketine isteğe bağlı bir sigorta yaptırması durumunda, Banka söz konusu teminatı/poliçeyi aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde kabul edecektir: i) Sigorta kredi
konusuyla uyumlu olmalıdır. ii) Meblağ sigortalarında, sigorta kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu
olmalıdır. iii) Sigorta poliçelerinin üzerinde Banka’nın adı dain ve mürtehin olarak gösterilmiş olmalıdır.
Banka bu şartları birlikte taşımayan sigorta poliçelerini kabul etmek zorunda olmayıp, yerine söz konusu şartları taşıyan bir poliçenin ibrazını talep edebilir.
Kredili Müşteri, Sigorta yapılması hususunda talebi olması ve kredinin teminatını teşkil edecek isteğe bağlı sigortaların daha önce yaptırılmış olması halinde, sigorta poliçesinde Banka’nın lehdar olarak gösterilmesini,
poliçeleri Banka’ya bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi, süresi biten sigortaları yeniletmeyi, teminatların değerinde her ne nedenle olursa olsun tamamen veya kısmen değer kaybı halinde sigorta bedelinin Banka tarafından sigorta şirketinden alınmasını ve borçlarına mahsup edilmesini, sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatın rehin kapsamında olduğunu, sigorta prim, vergi ve masraflarının kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. Şu kadar ki; Müşteri, kredi vadesi içinde yenilemesi gelen poliçeyi süresinde yenilememesi
halinde söz konusu poliçelerin Banka tarafından, Banka takdirinde olmak üzere, yenilenebileceğini veya Banka tarafından Müşteri adına, kalan borç tutarı ve kredi vadesiyle uyumlu yeni bir sigorta yapılabileceğini
kabul eder.
Kredili müşteri, devam eden sigorta poliçesinin kredinin vadesi içinde iptali talebinde bulunur ise, Banka’nın talebi üzerine, aynı koşul ve şartlar ile yeni bir poliçeyi Banka’ya derhal ibraz edeceğini; yeni bir sigorta poliçesini ibraz etmemesi halinde Banka’nın, Banka takdirinde olmak üzere, Müşteri adına kalan borç tutarı ve kredi vadesiyle uyumlu ve lehtarı Banka olan yeni bir sigorta poliçesi yaptırabileceğini kabul eder.
Kredili müşteri, kendisi tarafından yenilenmeyen veya iptal edilen poliçelerin Banka tarafından yenilenmesi veya yeni bir poliçe düzenlenmesi halinde, prim ödeme borcunun kendisine ait olduğunu ve Banka’nın söz konusu sigorta primleri ile tüm ferilerini, Müşteri’nin Banka nezdindeki mevduat hesabından veya açık yazılı talebi bulunması halinde Kredili Mevduat Hesabından tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kredili Müşteri kredi ile ilgili gerek zorunlu gerekse isteğe bağlı sigortanın primlerini, masraflarını ve gider vergilerini sigorta şirketine vadesinde ödeyeceğini, sigorta poliçelerinde Banka’nın dain (alacaklı) ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını, sigorta ile ilgili bir riskin doğması halinde, sigorta bedellerinin Banka’ca sigorta şirketinden tahsil, ahzu kabz ve alınmasını ve kredi alacağına mahsup edilmesini ve ayrıca sigorta ettirilen teminatlarla ilgili olarak, sigorta şirketine karşı hasarı ihbar, prim ödeme v.s. gibi tüm
yükümlülüklerini layıkıyla yerine getireceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14- TARAFLARIN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Kredili müşteri ve kefiller, işbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda tarafların bilgisayar, defter ve evraklarındaki
kayıtların geçerli olacağını, bu maddenin taraflar arasında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve kefiller, aksine açık yazılı talimatları olmadığı takdirde, işbu sözleşme kapsamında kullanılan kredi için hesap özeti gönderilmesinin Banka’nın takdirinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

MADDE 15- BİLGİ VERME
Kredili Müşteri ve Kefiller, Banka nezdinde mevcut kredisine ve kredi ilişkisine ait tüm bilgi ve belgelerin,
Banka tarafından kendileri hakkında bilgi isteyen, yasaların yetkili kıldığı kişi ve mercilere, Banka’nın acenteliğini yaptığı şirketlere, iş birliği ve iş ortaklığı yaptığı tüm 3. Kişi şirket/şahıs, kurum ve kuruluşlara;
verilmesine veya kendilerinin mali durumu ve hesapları hakkında sair 3. Kişi şahıslar, şirketler, kurum ve kuruluşlardan bilgi talep etmeye yetkili olduğunu kabul, taahhüt ve muvafakat ederler.
Kredi Müşterisi, kredi ilişkisinin devam ettiği süre boyunca, her yıl hesap dönemini izleyen 6 ay içinde, hesap durum belgesi ya da kredi kullandırım anında Banka tarafından bir örneği verilen “Ticari Kredi Niteliği Taşımayan İşlemler İçin Gerçek Kişilerden Alınacak Hesap Durum Belgesi”ni, başkaca bir ihbara gerek kalmaksızın düzenleyerek krediyi kullandığı Banka Şubesi’ne teslim edeceğini, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 16- TAKİP, MAHKEME MASRAFLARI ve AVUKATLIK ÜCRETİ

Kredili müşteri ve kefiller, işbu sözleşmeden doğan borçlarının tahsili hususunda Banka’nın mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde bu sebeple yapılacak bütün
masrafları ve anapara faiz ve sair her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden yasal avukatlık ücretini ve bunun gider vergisini Banka’nın ödeyeceği cezaevi harcı ile diğer harç ve belgeleri ve bunlarla ilgili gider vergisini Banka’ya ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 17- KANUNİ İKAMETGAH ve YETKİLİ MAHKEME, İCRA DAİRELERİ
Kredili müşteri ve kefiller, Banka tarafından işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi amacıyla, gerekli tebligatın yapılabilmesi için, aşağıda isim ve imzalarının yanında yazılı yeri veya adres paylaşım
sisteminde kayıtlı adresileri kanuni ikametgah olarak gösterdiklerini, bu adreslerden herhangi birine yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, kanuni ikametgahlarının değişmesi halinde, yeni adresi derhal Banka’ya noter vasıtasıyla bildirmeyi, bu bildirime kadar eski adreslerinin muteber olacağını
kabul ve taahhüt ederler.
Diğer taraftan; işbu sözleşmeden doğan her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) ve/veya sözleşmenin yapıldığı Banka şubesinin kanuni ikametgâhındaki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler. Ancak, bu Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili kılınması, Banka tarafından 4077 sayılı kanun, bunun yerine geçecek kanun ve bunlara yapılan eklemeleri de içeren mevzuat çerçevesinde, tüketicinin ikametgahı mahkemesinde dava açılmasına veya Müşteri ve kefillerin ikametgahının ve Müşteriye/kefillere ait mal ve
değerlerin bulunduğu yerin adli mercilerine başvurulmasına ve kovuşturma yapılmasına engel teşkil etmez.
Ayrıca, Kredili Müşteri ve kefiller işbu sözleşme imzalanmadan önce sözleşme koşulları ve kredi genel bilgilerini içeren, “Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu” veya bunun yerine geçen belgeyi, 5582 sayılı yasanın öngördüğü süreye uygun şekilde teslim alıp, yine bu süre çerçevesinde incelemiş ve hükümlerini anlamış
olduklarını beyan ve kabul ederler.
Kredili Müşteri ve Kefiller, bu kanun kapsamında, kanunen yetkili kılınmış merciler tarafından düzenlemesi yapılacak mevzuat çerçevesinde yürürlüğe konulacak uygulamaların, ayrıca ihbara gerek kalmaksızın, kendilerine uygulanmasını ve bu uygulamanın getireceği hukuki ve mali sorumlulukları gecikmeksizin yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler.
5582 sayılı yasa kapsamında düzenlenmiş bulunan ve 17 maddeden müteşekkil işbu Kredi Sözleşmesi imzalanmadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz nitelikteki eki olan kredi ile ilgili genel bilgiler ve kredi detaylarını içeren Bireysel Krediler Başvuru Formunu/ Kredi/Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (Form) yasanın öngördüğü şekilde yasada belirlenen süre boyunca incelemiş olduğumuzu ve Bankanın kredi teklifini kabul ederek, işbu sözleşmenin, ayrılmaz niteliğindeki eki olan Kredi Şartları ve Konut Finansman Kredisi Bilgi Formu ile birlikte tamamını okuduğumuz ve ayrıca bir suretinin (Müşteri Kopyası) tarafımızca teslim alınmış
olduğunu kabul ve beyan ederiz.

MÜŞTERİ BEYANI Bankanız ile imzalamış olduğum işbu Sözleşmenin ekleri ile birlikte bir suretini aldığımı, işbu sözleşmenin tüm şart ve hükümlerinin tarafımla karşılıklı olarak müzakere edildiğini, bu şart ve hükümlerin açık ve anlaşılır olduğunu, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerimi bilerek işbu sözleşmeyi imzaladığımı, beyan kabul ve taahhüt ederim.

Müşterinin:
Ad ve Soyadı/Unvanı:
Adresi:
İmzası:
Eki: Ayrılmaz parça niteliğindeki --------------------------- Referans numaralı ek kredi şartları, Konut Finansman Kredisi Bilgi Formu, Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu ve geri ödeme planı, Sözleşmenin, sözleşme ekinin ve geri ödeme planının bir nüshasını teslim aldım. (Yukarıdaki ifade müşteri tarafından imza bölümünün
altına el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır)