ING Bank A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ

1. Taraflar:

Bu sözleşme ING Bank A.Ş. (bundan böyle ‘Banka’ olarak anılacaktır) ile Müşteri arasında aşağıdaki konuları içermek üzere imzalanmış bulunmaktadır.

2. Sözleşme Hakkında Müşteri’nin Bilgilendirilmesi ve İçeriğini Öğrenme İmkânı Sağlanması:

Müşterilerin, Banka’nın her şubesinden güncel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin bir örneğini edinmek, içeriğini incelemek ve bilgilenmek hakkı mevcuttur. Ayrıca güncel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin bir örneği Banka’nın internet sitesinde de Müşteri incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Müşteri ayrıca, işbu sözleşme imzası öncesinde Banka tarafından sözleşmenin özellikle Banka yararına hükümler içeren bölümleri hakkında bilgilendirme yapan Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nu ve Sözleşmeyi edindiğini, incelediğini ve akabinde işbu sözleşmeyi imzalamak üzere Banka’ya başvurduğunu beyan etmektedir.

3. Sözleşmenin Kapsamı ve Bütünlüğü:

Bu Sözleşme Banka tarafından sunulabilecek bankacılık hizmetlerine ilişkin hükümleri içermektedir. Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalamakla giriş hükümlerine, ortak hükümlere ve yararlanacağı ürünlerin özel hükümlerine tabi olacağını ve Sözleşmenin tüm ek ve formlarla birlikte bir bütün teşkil ettiğini kabul etmektedir. Sözleşme hükümleri, Müşteri adına Banka’nın tüm şubeleri nezdinde açılmış ve açılacak bütün hesapları ve Müşteri’ye sunulan bütün bankacılık hizmetlerini kapsar. Sözleşmenin imza tarihinden önceki tarihte açılmış olan hesaplar da bu Sözleşmeye tabi olacaktır.

4. Tanımlar

Aşağıdaki kelimeler bu Sözleşmede karşılarındaki anlamı taşımaktadırlar. ATM: Üzerinde para çekme, yatırma, virman/havale, bakiye sorgulama vb. işlemlerin yapılabildiği elektronik işlem makinelerini,

Banka: ING Bank A.Ş.
Banka Kartı: Banka’nın, Müşterilerine ve/veya Müşterilerinin talimatı ile Ek Kart hamillerine, bir şifre numarası ile kullanılmak üzere verdiği ve mevduat hesabının kullanımı dahil, bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan, yurt içinde veya yurt içi/yurt dışında geçerli olan kartları,
Başvuru Formu/Talimat Mektubu: İşbu Sözleşme kapsamında Banka’nın sunduğu ya da aracılık ettiği hizmetlerden yararlanmak için, kendi hesapları ile lehine havale yapacağı üçüncü kişilere/kuruluşlara ait Banka nezdindeki hesap bilgilerini ve gerekli diğer bilgileri içeren, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan formları ve talimatları, BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
Destek Hesap: İşbu Sözleşme hükümleri gereğince Banka’ca belirlenecek kurallara göre ve Banka tarafından Müşteri’ye tanınan limit dahilinde belirlenmiş kredinin kullandırılması için, Müşteri adına açılan vadesiz mevduat hesabını,
Ek Kart Hamili: Müşteri’nin yazılı talimatında belirtilen hususlar dahilinde adına, Müşteri’nin Banka kartına bağlı bir kart düzenlenen ve bu kart ile Müşteri’nin Banka kartıyla yapabildiği işlemleri (Müşteri’nin belirlediği sınırlar dahilinde) tek başına yapabilen, kendi yaptığı işlemler nedeniyle Müşteri ile müşterek ve müteselsil borçlu durumunda olan gerçek kişiyi, ifade etmektedir.
Elektronik Bankacılık Hizmetleri: Banka tarafından Telefon, Telefon Bankacılığı, Kişisel Bilgisayar, Web TV, İnternet, GSM Bankacılığı, WAP, SMS, ATM, PALM, Kiosk vb. aracılığı ile sunulacak bankacılık hizmetlerini,
Fonlar: İşbu Sözleşme kapsamında açılan hesaplar ve yapılan işlemler ile ilgili olarak ödenmesi gereken Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Savunma Sanayi Destekleme Fonu ve diğer tüm fonları,
Hesap: Banka nezdinde Türk Lirası (TL), Yabancı Para (YP) veya kıymeti bulundurmak ve bunlarla bağlantılı araç ve hizmetlerden yararlanmak amacıyla açılan, kredisiz veya Müşteriye tanınan limit dahilinde kredili olarak kullandırılan her türlü hesabı,
Hesap Özeti: Bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle/hesaplarla ilgili alacak ve borç hareketlerini gösterir hesap dökümünü,
IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası): Müşteri’nin Banka nezdindeki hesaplarını tanımlamak için Banka tarafından üretilmiş numara olup, bu numarayı değiştirme yetkisi Banka’ya aittir. İşbu tanımın Uluslararası ISO standartlarına uygun, ulusal hesap numarası standardı karşılığı IBAN’dır (International Bank Account Number).
KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’nu,
Kuruluşlar/Kişiler: Müşteri’nin adlarına havale yapılması için başvuru formunda belirttiği üçüncü kişileri,
Müşteri: Adına/Adlarına hesap açılan ve bu Sözleşme çerçevesinde hesapları üzerinde tasarrufta bulunmaya yetkili olan gerçek veya tüzel kişi/kişileri,
Sözleşme: İşbu Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ile eklerini,
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı, Vergiler: İşbu Sözleşme kapsamında açılan hesaplar ve işlemler ile ilgili olarak ödenmesi gereken tüm vergileri ifade eder.

1. Bölüm
Ortak Hükümler
1. Sözleşmenin İmzalanması ve Temsil Yetkisi:

1.1 Tüzel kişi Müşteri, işbu Sözleşmenin imzalanması sırasında tüzel kişiliğe ait ana sözleşmeyi, noter tasdikli imza sirkülerini ve bu sözleşmeyi tüzel kişilik adına imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını Banka’ya ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. Banka’ya karşı yalnız imza yetkileri imza örnekleriyle birlikte, Banka’ya belgelendirilen kimseler tüzel kişi Müşteri adına hesapta tasarruf yetkisine sahiptir. Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması veya değişmesi halinde, tüzel kişilik tarafından bu durum yazılı olarak hemen Banka’ya bildirilecektir. Mevzuatın öngördüğü belgelerle birlikte bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği Banka’ya yazılı olarak bildirilmedikçe, hesaptaki tasarruf yetkileri yürürlükte kalacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ya da başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak olan yayınlar tüzel kişi Müşteri tarafından Banka’ya yazılı olarak bildirilmedikçe Banka’yı bağlamayacaktır. Bildirim yapılmaması veya bildirimlerdeki gecikmelerden doğabilecek her türlü zararlardan münhasıran tüzel kişi Müşteri sorumlu olacaktır. Gerçek kişi Müşteri/temsilci ise, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslını Banka’ya ibraz edecektir. Müşteri, bir vekil ya da temsilci marifetiyle işlem yaptırabilmek için Banka tarafından uygun görülecek bir vekâletnamenin veya temsil belgesinin Banka’ya ibraz edilmesinin şart olduğunu kabul eder. Banka, tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere Banka’ya tevdi edilen belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir.
1.2 Genel vekâlet belgeleri, belirli sınırlamaları kapsamadıkça, Müşteri’yi Banka ile olan bütün ilişkilerde ve hesapta tasarruf konusunda genel olarak temsil etme yetkisini tanımış sayılır. Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup da, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse, Banka her bir imza yetkilisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul edebilir. Banka’nın makul bir inceleme sonucu fark edemeyeceği yetkilendirmedeki sakatlıklar ya da sahteliklerden Banka sorumlu değildir. Banka, yazılı olarak bilgi verilmiş olmadıkça, Müşteri’nin ya da bir üçüncü kimsenin ehliyetsizliğinin sonuçlarından sorumlu değildir. Banka’ya yazılı olarak bildirimde bulunulmuş olmadıkça ehliyetsizliğin ilan edilmiş olması Banka’yı bağlamaz.
2. Kimlik Tespiti ve İncelemesi: Müşteri, işbu sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemler ile ilgili olarak Banka tarafından kendisinden istenebilecek belgeleri ibraz etmeyi kabul eder. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca Müşteri üçüncü kişi adına/hesabına işlem yaptığında, Banka’ya bunu ayrıca yazılı olarak beyan edecek ve adına/hesabına işlem yaptığı üçüncü kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini ilgili mevzuat çerçevesinde Banka’ya ibraz edecektir. Müşteri’nin aksine yazılı bir beyanı olmadığı takdirde, işbu sözleşme kapsamında yapılan iş ve işlemlerin Müşteri’nin kendisi adına/hesabına yapıldığı kabul edilecektir.
3. Elektronik Bankacılık ile Sunulan Hizmetlere İlişkin Hükümler: Banka tarafından Telefon, Telefon Bankacılığı, Kişisel Bilgisayar, WebTV, Internet, GSM Bankacılığı, WAP, SMS, ATM, PALM, Kiosk vb. aracılığı ile sunulacak bankacılık hizmetleri ile ilgili olarak;
3.1 Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen Müşteri, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gereken önkoşulları teminden, parasal sonuç doğuran işlemlerde şahsi hesap bakiyelerinin bu işlemler için yeterli olmasından bizzat sorumludur. Gerekli önkoşulları yerine getirmeyen veya parasal sonuç doğuran işlemlerde şahsi hesap bakiyeleri yeterli olmayan Müşteri’nin verdiği talimatların yerine getirilmemesinden Banka sorumlu değildir.
3.2 Müşteri, Elektronik Bankacılık ile Banka’ca kendisine sunulan hizmetlerden yararlanma hakkının kendisine ait olduğunu ve bu hizmetleri bir başka şahsa kullandırmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, işbu madde kapsamındaki işlem ve hizmetlerle ilgili olarak Banka’ya yazılı, sözlü, elektronik bankacılık aracılığı ile verdiği bilgilerin tamamının doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu, bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmamasından doğacak zararlardan sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.3 Müşteri, Elektronik Bankacılık aracılığı ile verilen hizmetlerden yararlanırken Banka tarafından kendisine bildirilen veya tavsiye edilen ilke ve kurallar ile Bankanın “güvenlik kuralları” ve “işlem adımlarına” uyacağına beyan, kabul ve taahhüt eder. Banka, uygun gördüğü zamanda bu ilke ve kuralları değiştirmeye yetkili olup, yapılan değişikliği Müşteri’ye bildirecektir. Müşteri, Elektronik Bankacılık Hizmetlerinden yararlanırken karşılaşabileceği her türlü riskten haberdar olduğunu, özellikle İnternet Bankacılığı’nın çeşitli riskler taşıdığını, müşteriye ait internet bankacılığı kullanıcı kodu ve şifrelerini öğrenmek için üçüncü kişilerin çeşitli yazılımlar ve virüs programları geliştirdiğini, dolayısıyla; bu programların ve virüslerin zarar verici etkilerinden korunmak için kendisine ait bilgisayarlarda anti virüs programları da dahil olmak üzere, teknolojik gelişmeler çerçevesinde gerekli her türlü güvenlik önlemini alacağını, aksi halde, doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını, beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.4 Müşteri, Elektronik Bankacılık Hizmetlerini alırken kullandığı ürünlerde ve özellikle bilgisayarlarda, virüslere, hacker saldırılarına ve Trojan programlarına karşı her türlü güvenlik önlemini alacağını, Güvenlik Duvarı (Firewall), Anti-Virüs ve Anti Trojan vb. yazılımları yükleyerek, söz konusu bu programları sık aralıklarla güncelleyeceğini, aksi takdirde doğabilecek tüm zararların kendisine ait olduğunu, bahsi geçen güvenlik önlemlerini alsa dahi, İnternet Bankacılığı’nın da içinde bulunduğu web tabanlı sistemlerin kötü niyetli saldırılara maruz kalma riski taşıdığını bildiğini, bu risklere karşı Banka’ca gereken güvenlik önleminin alındığını, buna rağmen kötü niyetli saldırılara karşı Banka’nın tam güvenlik garantisi veremediğini/vermediğini ve bu riskleri bilerek bu ürünü kullanmayı kabul ettiğini; virüs, trojan, şifre ele geçirmek için kullanılan programlar (key-logger, screen-logger, vb.) kullanılarak yapılabilecek saldırılardan doğacak her türlü zararın kendisine ait olduğunu, anılan risklerin gerçekleşmesi halinde, gerek kendisi, gerekse üçüncü şahıslar nezdinde doğacak zararlardan Banka’nın kusuru olmadığı takdirde sorumlu olmadığını, beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.5 Müşteri, Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili işlemleri sistem gereği imzası olmaksızın, güvenlik adımlarından geçirilmiş olan “şifre” ve “kullanıcı bilgileri” aracılığı ile yapacağını beyan kabul ve taahhüt eder. Banka, Müşteri’ye sadece kendisine münhasır bir şifre verecek ve herhangi bir bankacılık hizmet birimi aracılığı ile söz konusu olan kişinin kimliğini araştırmaksızın Müşteri’nin şifresini kullanarak vereceği talimatı aldığında, talimatı yazılı teyit beklemeksizin yerine getirecektir. Müşterek hesaplarda her kişinin ayrı ayrı şifresi olabileceği gibi müşterek şifre de olabilir. Müşteri, Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerden yararlanmak için kendisine verilen “şifre” ve “kullanıcı bilgileri”ni gizli tutmakla yükümlü olup, “şifre” ve “kullanıcı bilgileri”ni kullanma hakkı münhasıran Müşteri’ye aittir. Müşteri, “şifre” ve “kullanıcı bilgileri”nin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, “şifre” ve “kullanıcı bilgileri”ni üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğini, “şifre” ve “kullanıcı bilgileri”nin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, “şifre” ve “kullanıcı bilgileri”nin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.6 Müşteri tüzel kişi ise, “şifre” ve “kullanıcı bilgileri”ni tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler alacak ve bu kişiler tüzel kişi adına ve hesabına kullanacaktır. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler dışındaki şahısların “şifre” ve/veya “kullanıcı bilgileri”ni alması veya kullanması halinde Banka’nın sorumluluğu olmayacaktır.
3.7 Tüzel Kişi Müşteri, (Müşteri) belirleyeceği bazı gerçek kişi kullanıcıların Banka’nın belirlediği koşullarda ve kapsamda Kurumsal Internet Bankacılığı hizmetinden yararlanmaları için, bu kişilere Banka tarafından kullanıcı kodu, onay kodu ve internet şifresi üretilmesini talep edebilir. Böyle bir durumda Müşteri, belirlediği kullanıcıları ve bu kullanıcıların hangi işlemler için ne kapsamda yetkili olduklarını yazılı olarak Banka’ya bildireceğini, aksi açıkça bildirilmedikçe bu kişilerin tek başlarına ve sınırsız olarak işlem yapmaya yetkili olduklarını, ayrıca bu kişiler tarafından internet şubesinde gerçekleştirilen her türlü işlemler ile ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, bu kişilerin yetkilerinde işlem ya da limit bazında ya da başka biçimde herhangi bir sınırlama talep ettiğini yazılı olarak açıkça bildirmedikçe, yapılan her türlü işlemden sorumlu olacaktır. Tüzel kişi Müşteri, belirleyeceği gerçek kişi kullanıcıların birden fazla olması halinde, her bir kullanıcının sadece kendi kullanıcı kodu, onay kodu ve internet şifresini kullanarak işlem yapmasını sağlamayı, kullanıcıların birbirlerine ait kullanıcı/ onay kodu ya da şifrelerle işlem yapmalarının sonuçlarından ve internet ortamında sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere verilebilecek zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Internet aracılığı ile yapılacak işlemler için işlem tutarı ile işlem ücreti, vergi fon vs. toplamlarını hesaplarında bulunduracağını, bulundurmadığı takdirde Banka’nın dilerse işlem yapmayabileceğini, bununla birlikte hesaplarda işlem tutarı ve ferilerinin bulunmaması halinde dahi işlemin yapılması durumunda, işlem ve varsa ferilerine ilişkin tutarı Banka’ya derhal ödemekle yükümlü olduğunu, derhal ödeme yapılmadığı takdirde Banka’nın ödediği meblağı herhangi bir hesabına borç kaydederek gecikme faizi ve ferileri ile birlikte tahsil edebileceğini kabul ve taahhüt eder. Tüzel kişi ya da belirleyeceği gerçek kişi kullanıcılar tarafından internet aracılığı ile girilen bilgilerin hatalı girilmesi nedeniyle doğacak her türlü zarar Müşteriye aittir. Bu sebeple doğacak yasal takip işlemleri Müşteri tarafından bizzat yapılacaktır. Müşteri, belirleyeceği gerçek kişi kullanıcılar için Banka tarafından üretilen kullanıcı/onay kodu ve internet şifrelerinin, sadece Müşteri’yi temsil ve ilzama yetkili kişilere veya temsil ve ilzam yetkisini haiz kişilerce yetkili kılınan kişilere imza karşılığı teslim edileceğini kabul eder.
3.8 Müşteri’ye, Banka tarafından verilecek Elektronik Bankacılık Hizmetleri sunulması, Banka’nın, Müşteri’ye donanım/yazılım temini konusunda bir taahhüdünü oluşturmaz. Tüzel Kişi Müşteri kendisi tarafından veya Banka’ca sağlanacak donanım ve cihazları kullanarak da Bankaca kurulacak sistemler aracılığı ile münhasıran Bankaca belirlenen kurallara uygun olarak Elektronik Bankacılık Hizmetlerinden yararlanabilecektir. Donanım ve cihazların Banka tarafından sağlanması halinde bunların kendisine “Donanım Teslim Tutanağı” ile teslim edileceğini, mülkiyetinin Banka’ya ait olduğunu, Bankaca bu donanım ve cihazlar üzerinde mülkiyet hakkı gereği tasarrufta bulunulabileceğini, Banka’nın mülkiyet hakkını kullanımını engelleyecek, zorlaştıracak, ihlal edecek eylemlerde bulunmamayı, üçüncü şahıslar tarafından Banka’nın mülkiyet hakkının ihlaline yol açacak eylemlerin bulunması halinde derhal Banka’ya bildirimde bulunmayı kabul ve taahhüt eder.
3.9 Müşteri, bu madde kapsamındaki hizmetlerin verilmesi sırasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza vesair teknik sebepler ile bu hizmetlere ara veya son verilmesinden ya da hizmetin kesintiye uğramasından, aynı şekilde donanım/ yazılım ve/veya her tür Elektronik Bankacılık Sisteminden kaynaklanan aksaklıklar sonucu oluşabilecek hatalar, zararlar, kayıplar, gecikmeler, vadesinden önce gerçekleşen işlemler veya üçüncü şahısların kendisine ait bilgilere erişiminden, Banka’nın kusuru olmamak kaydıyla, sorumlu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.10 On sekiz yaşından küçüklerin veya vesayet altındaki kişilerin Banka tarafından Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmet ve ürünlerden yararlanabilmeleri kanuni temsilcilerinin onayı ile mümkündür. Bu ürün ve hizmetlerin bu kişiler tarafından kullanımı esnasında onları her türlü maddi ve manevi zarar ve kayıptan korumak kanuni temsilcilerinin sorumluluğunda olup, Banka bu tür zarar ve kayıplardan dolayı mesul tutulamaz.
3.11 Müşteri’nin ölümü veya hacir altına alındığının Banka’ya bildirilmesinden önceki kendisine ait “şifre” ve “kullanıcı bilgileri”nin kullanılması suretiyle bu madde çerçevesindeki hizmetler kapsamında yapılacak tüm işlemler nedeniyle sorumluluğu olmayacaktır.
3.12 Müşteri’nin Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerle ilgili olarak yapmış olduğu yabancı para işlemlerinin TL’ye çevrilmesinde veya TL’den yabancı paraya çevrilmesinde ya da dövizler arasında arbitraj yapılması hallerinde Banka’nın kurları uygulanır.
3.13 Müşteri elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanmak için Banka’ya bildirmiş olduğu cep telefonu numarasının değişmesi, cep telefonunun bağlı olduğu SİM Kartı’nın çalınması, kaybolması halinde bu durumun derhal Banka’ya bildirmeyi taahhüt etmektedir. Aksi halde, gerek bu sebeplerle gerekse SİM Kart’ın herhangi bir nedenle üçüncü şahıslar tarafından kullanılması veya GSM operatörleri veya üçüncü şahıslar tarafından kopyalanması sonucunda ortaya çıkan zararlardan, Banka sorumlu olmayacaktır.
3.14 Müşteri, Banka’nın cep telefonlarına yönelik olarak sunduğu hizmet ve uygulamalarına erişim için kullanmakta olduğu cep telefonuna ait cep telefonu numarası bilgisini hizmeti alan Müşteri’nin kimliğini tespit etmeyi sağlayan bir güvenlik bileşeni olarak kullanılmak üzere, müşterisi olduğu mobil operatör sistemleri üzerinden Banka ile paylaşılmasına onay vermektedir.
3.15 Müşteri’nin, cep telefonu kullanarak SMS, MMS, GPRS, Wap, cihaza özel uygulamalar, Sim Kart Menüleri ve/veya uygulamaları veya Telefon Araması Yöntemleri ile Banka’dan talep ettiği her türlü bankacılık işlem bilgisi ile İnternet/ (Cep Şubesi)/Şubelerinde kullanılacak şifre/şifreler, parola/parolaların cep telefonuna SMS ile gönderilmesi veya cep telefonu SMS aracılığı ile Banka’dan istenmesine yahut Banka’nın sunmuş olduğu ve ileride sunacağı diğer bankacılık hizmetlerinden yararlanmaya yönelik Müşteri’nin Banka kayıtlarında tanımlı bulunan cep telefonu numarası/numaralarından gelen taleplerin kabulü ile işlemler hakkında Müşteri’nin cep telefonuna bilgi verilmesi ve bu bilgilere dayanılarak işlem yapılması hususlarında Banka yetkili olacaktır. Müşteri’nin bu madde kapsamındaki hizmetlerden yararlanırken kullanmış olduğu telefon hattının her türlü masrafı Müşteri’ye aittir.
3.16 Müşteri, Banka tarafından kendisine verilen bu hizmetler çerçevesinde Banka tarafından belirlenen ücretleri Banka’ya zamanında ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.17 Müşteri, Bankacılık Kanunu ve sair mevzuat uyarınca sır kapsamındaki bilgilerinin, elektronik bankacılık hizmetlerinin ifası için, Banka tarafından görevlendirilmiş üçüncü şahıslara verilmesine ve ayrıca, rızası alınmaksızın (aleyhinde zarara meydan vermeyecek şekilde) işlemlerin işbu üçüncü şahıslarca yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine yazılı talimatını Banka derhal işleme alacaktır.
3.18 Müşteri Banka’nın kendisine, elektronik ortamlar aracılığı ile duyuru ve/veya bildirim yapabileceğini kabul eder. İşlem anında ATM gibi elektronik işlem birimleri ile işlemin yapıldığı mecra/ünitede yapılan duyuru ve/veya bildirimler haricinde, işbu duyuru ve/veya bildirimler, “Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler” madde hükümlerine tabidir.
3.19 Müşteri, Banka’nın ilgili birim, şube ve Müşteri İletişim Merkezi veya onun yerine geçecek bir bölüm aracılığı ile Bankacılık işlemleri yapmak istediğinde, gerek müşteri temsilcisi aracılığıyla yapacağı ve gerekse Sesli Yanıt Sistemini kullanarak gerçekleştireceği işlemlere ilişkin konuşmalarının, telefon aracılığı ile verdiği talimatların ve beyanlarının bir ses alma cihazı ile kaydedildiğini, işlem yaparken verdiği talimatların, yaptığı konuşmaların ve beyanlarının Bankanın uygun göreceği şekilde kaydedilmesine ve Banka’nın uygun göreceği kişi ve kurumlara iletilmesine muvafakat ettiğini, daha sonra konuşmalarının kaydedildiğini ileri sürerek Banka’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.20 Müşteri, Banka tarafından kendisine Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanırken yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Banka tarafından Elektronik Bankacılık aracılığı ile verilen hizmetleri hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici ya da başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için veya aynı hizmeti başkalarına satmak amacıyla kullanamaz. Müşteri, Banka tarafından kendisine elektronik bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanırken dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu, Banka’nın sorumlu olmadığını beyan ve kabul eder.
3.21 Müşteri, Bankanın Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunmuş olduğu hizmet ve ürünlerin, bu hizmet ve ürünlerin sunumu ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin Banka’nın fikri hakları içerisinde olduğunu ve bunları Banka’nın izni olmaksızın kullanmayacağını beyan ve kabul eder. Müşteri, Banka tarafından verilen yazılımların telif hakkının Banka’ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.22 Banka, Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerekli bilgi ve açıklamaları tam, uygun, güncel veya yeterli bir biçimde Müşteri’ye verecektir.
3.23 Banka Müşteri’nin Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetler kapsamında verdiği talimatları yerine getirmekte tamamen serbesttir. Şöyle ki, çalışma saatleri ve/veya süreli hizmet saatleri dışında verilen Müşteri talimatları Banka’ca alınır ve ertesi iş gününde gerçekleştirilir. Banka işlem saatini değiştirebilir.
3.24 Banka, gerekli gördüğü durumlarda Müşteri’ye duyurmak suretiyle, Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, genişletebilir, kısmen veya tamamen durdurabilir. Banka, Müşterinin Elektronik Bankacılık aracılığı ile sunulan hizmetleri amacı dışında veya kötü niyetli olarak kullandığı kanaatine varırsa, gerek Banka’nın gerek Müşteri’nin güvenlik ve menfaati için, bu hizmetlerin sunulmasını geçici olarak veya tamamen durdurabilir.
4. Banka Tarafından Yapılan Fazla Ödemeleri Geri Verme Yükümlülüğü: Müşteri, herhangi bir şekilde tarafına fazla ödeme yapıldığının BANKA tarafından tespit edilmesi halinde, söz konusu tutarı derhal geri vermekle yükümlü olup, anılan yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda BANKA’nın alacağını temerrüt faizi, komisyon, fon ve vergi ile birlikte nezdindeki Müşteri’ye ait herhangi bir hesaptan, mevduat ve alacaklarından takas ve mahsup edebilme yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
5. Para Yatırma Durumunda Müşteri’nin Bildirdiği Tutar ile Banka Kayıtları Arasında Farklılık Bulunması: Müşteri, Kart Hamili/Ek Kart Hamili’nin Müşteri hesaba para yatırırken ATM’de bildireceği tutar ile daha sonra şube yetkililerince, paranın içine konulduğu zarfın açılması sırasında belirlenen ve düzenlenen tutanakta gösterilen tutar arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, şube yetkilileri tarafından saptanan miktarın asıl olduğunu kabul ve taahhüt eder.
6. Eksik ve Hatalı İşlemlerin Banka’ya Bildirilmesi Yükümlülüğü: Müşteri/Kart Hamili/Ek Kart Hamili, BANKA’nın herhangi bir kusuru olmaksızın kartla işlem yapması esnasında ortaya çıkabilecek her türlü teknik arıza ya da sorun nedeniyle işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi veya kısmi ödeme yapılması halinde, durumu hemen BANKA’ya bildirmek zorundadır.
7. Valör: Valör, işlemin yapılacağı veya faizin işlemeye başlayacağı günü ifade eder. Hesaba yatırılan para için alacak faizi, paranın yatırıldığı tarihi izleyen ilk iş günü, hesaptan çekilen para için faiz, paranın çekildiği gün işlemeye başlar. Vadeli hesabın açılmasında valör, paranın hesaba yatırılmasını takip eden ilk iş günüdür. Virman talimatı ile yapılan ödemelerde valör, borç kaydının yapıldığı hesap için aynı gün, alacak kaydının yapıldığı hesap için izleyen ilk iş günüdür. EFT yoluyla gelen havalelerde bedelin hesaba alacak kaydedilmesinde valör, bedelin bankanın muhabir hesabına alacak geçtiği tarihi izleyen ilk işgünüdür. Hesaba alacak kaydının yapıldığı durumlarda valör veya valörün hesap edileceği gün hafta sonu veya diğer tatil günlerine rastlarsa valör, tatil bitimini izleyen ilk işgünüdür. Müşteri, valör tarihinin belirlenmesinde yürürlükteki mevzuat ve Banka’nın kendi uygulamaları doğrultusunda işlem yapacağını kabul eder.
8. Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler:
8.1 Müşteri, işbu sözleşme ile ilgili hususlarda Banka’nın, müşteriye ulaşmada en elverişli olarak gördüğü ve Müşteri’nin Banka’ya bildireceği güncel SMS, e-posta, telefon ve/veya iletişim adresi gibi kanallardan biri aracılığıyla kendisine bildirimde bulunabileceğini; işbu iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde Banka’yı yazılı olarak bilgilendireceğini kabul etmektedir. Müşteri, Banka’ya bildirdiği iletişim bilgilerinin (adres, telefon numarası, e-posta adresi veya müşteriye ulaşılmasını sağlayan her türlü iletişim bilgisi) herhangi biri üzerinden kendisine ulaşılamadığı takdirde, Banka’nın her türlü güncel iletişim bilgilerini, hiç bildirmemiş olsa dahi tespit etmeye yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri, Banka’nın kendisine ait güncel iletişim bilgilerini tespit ederken, telefon numarası bilgilerinin, kimlik bilgilerinin veya tespit için gerekli olan her türlü bilgilerinin 3. kişiler ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Banka, tespit ettiği yeni iletişim bilgilerini işbu madde kapsamında Müşterilere yapacağı bildirimlerde kullanabilecektir. Elektronik ortamlar aracılığı ile yapılacak duyurulara ilişkin hükümler ve mevzuatın mümkün kıldığı diğer bildirim usulleri saklıdır.
8.2 Banka tarafından gerek Müşteri’ye, gerekse müşteriyle birlikte müteselsil kefillere ve diğer teminat vermiş olanlara yapılacak her türlü bildirim ve/veya duyurular, Müşteri’nin özellikle bu bildirim ve/veya duyuruların hangi yolla gönderilmesi gerektiğine ilişkin Banka’ya ilettiği yazılı bir talebi yok ise, bildirimlerin ve/veya duyuruların hangi yolla gönderileceğini tercih hakkı Banka’ya ait olacaktır.
8.3 Banka’nın, (a) Müşteri’nin Banka’ya yazılı olarak bildirdiği veya daha sonra bildireceği elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla, (b) Müşteri’nin Banka’ya yazılı olarak bildirdiği/bildireceği adresine noter vasıtasıyla, (c) Müşteri’nin Banka’ya yazılı olarak bildirdiği/bildireceği adresine iadeli taahhütlü mektupla, (d) Müşteri’nin Banka’ya yazılı olarak bildirdiği/bildireceği telefon numarasına SMS yoluyla, (e) Müşteri’nin Banka’ya yazılı olarak bildirdiği/bildireceği faks numarasına faks yoluyla, İşin aciliyetini, posta giderini ve mahiyetini göz önünde bulundurarak, yukarıda sayılan bildirim yollarından birini veya bir kaçını tercih ederek, buna göre Müşteri’ye gerekli bildirimleri ve/veya duyuruları yapma hakkına sahip olduğu taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.
8.4 Müşteri, itirazlarını, bildirimin kendisine ulaştığı veya talimat veya emrin yerine getirilip getirilmediğini öğrenebileceği andan başlayarak 5 (beş) iş günü içinde Banka’ya ulaştırmak zorundadır. Müşteri’nin Banka ile olan ilişkilerinde kullanılmak üzere Banka’ya vereceği telefon Türkiye’de kayıtlı bir telefon olacaktır. Müşteri’nin Banka’nın kendisi ile iletişim kurması için yurtdışında kayıtlı bir telefon vermesi halinde, söz konusu telefon görüşmelerinin masrafı Müşteri’ye aittir.
9. Müşteri’nin Bildirimleri: Müşteri’nin Banka’ya ileteceği bütün bildirim, talimat ve emirlerin hiçbir tereddüde yer vermeyecek tarzda açık ve yazılı olmaları gerekir. Aksi takdirde Banka bunları yerine getirmekle yükümlü değildir.
10. Faks Aracılığı ile ve Elektronik Posta Ekinde İletilen Talimatlar:

A- Faks Aracılığı ile İletilen Talimatlar: 

10.1 İşbu madde; Müşteri’nin Banka nezdinde açılmış veya açılacak mevduat ve kredi hesapları da dahil olmak üzere her türlü hesapları ile ilgili işlemlerinin, Müşteri’yi Banka’ya karşı hak sahibi kılan veya Müşteri’yi yükümlülük altına sokan, borçlandıran, ilzam eden her türlü bankacılık işleminin, Müşteri’nin Banka’ya ileteceği faks talimatı ile yapılabilmesinin usul ve esaslarını düzenlemektedir.
10.2 Müşteri, işbu madde gereğince faks talimatı ile gerçekleştireceği işlemlerde talimatlarını Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nde Banka’ya beyan ettiği/edeceği ya da sonradan Banka’ya yazılı olarak bildireceği faks numarasından/numaralarından ileteceğini, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nde Banka’ya herhangi bir faks numarası beyan etmemesi ya da sonradan Banka’ya yazılı olarak faks numarası bildirmemesi durumunda, Banka’nın, faks talimatlarına istinaden herhangi bir işlem yapmayacağını bildiğini, bu numaraların değişmesi halinde yeni faks numaralarını Banka’ya yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğunu, bu bildirimde bulunmaması halinde Banka’da mevcut faks numarasından/numaralarından Banka’ya iletilen talimatların kendisinden sâdır olmuş sayılacağını; Banka’ya ulaşacak ve Banka’nın faks cihazlarından alınacak faks çıktıları üzerinde sistem tarafından oluşturulup basılan faks numaralarının işbu numaralarla örtüşmemesi veya faks üzerinde hiç numara yazılı olmaması halinde Banka’nın faks talimatını işleme almayabileceğini, gönderilen faks talimatlarının gerçekte bu numaralar dışında bir başka cihazdan gönderilip gönderilmediğini Banka’nın araştırma yükümlülüğünün olmadığını, bu konudaki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
10.3 Müşteri; Banka’ya ileteceği faks talimatlarının tüm sayfalarını imzalayacağını ve faks talimatının Banka’ya iletildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde talimat aslını da mutlaka Banka’ya ileteceğini, Banka’nın kendisine faksla ulaşan talimatı uygulamayıp asıl metnin kendisine ulaşmasını beklemek hakkına sahip olduğunu; Banka faksla ulaşan talimatı uygulamış ise orijinal metin bu madde koşullarına göre teslim edilmese dahi yapılan işlemin geçerli olduğunu ve Müşteri’yi ilzam ettiğini; Banka’nın talimat aslını beklemeden işlem yapması ve fakat Müşteri’nin talimat aslını bir kez Banka’ya süresi içinde iletmemesi halinde Banka’nın bundan sonra iletilecek faks talimatlarını işleme almama hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Banka, kendisine iletilen faks talimatında yer alan imzaları, Müşteri’nin Banka nezdinde bulunan imza örnekleriyle karşılaştırırken makul derecede özen göstermekle yükümlü olup, imzalar arasındaki ilk bakışta ayırt edilemeyecek benzerliklerinden sorumlu tutulmayacaktır. Müşteri ayrıca, faks talimatları üzerinde gerçekleştirilebilecek olası bir hile veya sahtecilik işleminden dolayı, kusurlu olmadığı takdirde Banka’nın sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmiştir.
10.4 Müşteri, Banka’nın; (i) Banka’ya faks ile ulaştırılmış olan talimatları, işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla Banka tarafından uygun görülecek teyitleri sağlamadıkça yerine getirmeyeceğini, (ii) Banka’ya faks ile iletilen talimat ile sonradan iletilen talimat aslı arasında herhangi bir fark olduğunda, Banka’ya önce ulaşan faks talimatını esas alacağını ve işbu maddenin hiçbir surette, yukarıda düzenlenen, talimat aslının, faks talimatının Banka’ya iletildiği tarihten itibaren 5 işgünü içinde Banka’ya ulaştırılması yönündeki yükümlülüğü ortadan kaldırmayacağını kabul ve beyan eder.
10.5 Müşteri, faks sistemiyle iletilen talimatın yanlış ve/veya yetersiz olmasından ya da yanlış/değişik veya eksik iletilmiş olmasından veya herhangi bir nedenle Banka’ya ulaşmamasından doğacak sonuçlardan dolayı sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Banka’nın genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, Banka sorumlu olmayacaktır.
10.6 Yapılan işlemlerin Müşteri’ye hesap özetiyle bildirilmesinden sonra, Müşteri’nin hesap özetine itiraz etmemesi halinde, Müşteri, söz konusu hesap özetinde yer alan faks talimatıyla yapılan işlemleri kabul etmiş sayılır.
10.7 Müşteri, Banka’nın, faks talimatları ile yapılabilecek işlemler için uygun göreceği bir üst limit belirleyerek, bu limiti aşan tutardaki işlemler için ıslak imzalı talimat sunulmasını şart koşma, bu limit üzerindeki işlem taleplerini reddetme ve yerine getirmeme hakkını haiz olduğunu; Banka’nın gerek kendisinin gerek Müşteri’nin güvenliği için olası sahtecilik teşebbüslerine karşı her zaman tek taraflı olarak faks talimatlarını işleme alma uygulamasına son verebileceğini kabul eder.
B- Elektronik Posta Ekinde İletilen Talimatlar:
10.8 Müşteri’nin işbu sözleşmeye konu teşkil eden her türlü bankacılık işlemi ile ilgili fiziki talimatlarını, bir tarayıcı aracılığı ile tarayarak Banka’ya elektronik posta ekinde iletmesi de mümkündür. Müşteri, elektronik posta aracılığıyla gerçekleştireceği işlemlerde, talimatlarını, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nde Banka’ya beyan ettiği/edeceği ya da sonradan Banka’ya yazılı olarak bildireceği elektronik posta adresinden/adreslerinden göndereceğini, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nde Banka’ya herhangi bir elektronik posta adresi beyan etmemesi ya da sonradan Banka’ya yazılı olarak elektronik posta adresi bildirmemesi durumunda, Banka’nın, elektronik posta ekinde iletilen talimatlara istinaden herhangi bir işlem yapmayacağını bildiğini, bu adresin değişmesi halinde yeni elektronik posta adresini derhal Banka’ya yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğunu, bu bildirimde bulunmaması halinde Banka’da mevcut elektronik posta adresinden/adreslerinden Banka’ya gönderilen elektronik postaların ekindeki talimatların kendisinden sâdır olmuş sayılacağını; Banka’nın, gönderilen elektronik postanın gerçekte Müşteri’ye ait olup olmadığını makul bir araştırma ile saptayamadığı durumlarda, bu talimatı uygulamaya koymayabileceğini kabul eder.
10.9 Müşteri, taradığı talimatlarını elektronik posta ekinde Banka’ya iletmeyi tercih etmesi halinde, Banka’nın talimata konu işlemi talimatı aldığı anda gerçekleştirebileceği gibi, Banka’nın kendisine elektronik posta ile ulaşan talimatı uygulamayıp asıl metnin kendisine ulaşmasını beklemek hakkına da sahip olduğunu kabul eder.
10.10 Müşteri, talimatın elektronik posta ekinde Banka’ya iletildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde talimat aslını da mutlaka Banka’ya ileteceğini, bu yükümlülüğe uymaması halinde, Banka’nın bundan sonra elektronik posta aracılığıyla gönderilecek talimatlarını işleme almama hakkına sahip olduğunu kabul eder.
10.11 Elektronik posta içeriğine metin yazılarak gönderilen talimatlara, Banka itibar etmeyecektir. Yalnızca elektronik posta ekinde iletilen talimatlar Banka tarafından değerlendirmeye alınacak olup, talimatın bütün sayfaları, Müşteri’nin yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Banka, kendisine elektronik posta ekinde iletilen talimatta yer alan imzaları, Müşteri’nin Banka nezdinde bulunan imza örnekleriyle karşılaştırırken makul derecede özen göstermekle yükümlü olup, imzalar arasındaki ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinden sorumlu tutulmayacaktır. Müşteri ayrıca, Banka’ya elektronik posta ekinde iletilen talimatlar üzerinde gerçekleştirilebilecek olası bir hile veya sahtecilik işleminden dolayı, kusurlu olmadığı takdirde Banka’nın sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmiştir.
10.12 Müşteri, Banka’nın; (i) Banka’ya elektronik posta ekinde iletilmiş olan talimatları, işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla Banka tarafından uygun görülecek teyitleri sağlamadıkça yerine getirmeyeceğini, (ii) Banka’ya elektronik posta ekinde ulaştırılan talimat ile sonradan ulaşan talimat aslı arasında herhangi bir fark olduğunda, Banka’ya önce ulaşan talimatını esas alacağını ve işbu maddenin hiçbir surette, yukarıda düzenlenen, talimat aslının, talimatın elektronik posta ekinde Banka’ya iletildiği tarihten itibaren 5 işgünü içinde Banka’ya ulaştırılması yönündeki yükümlülüğü ortadan kaldırmayacağını kabul ve beyan eder.
10.13 Müşteri; yapılan işlemlerin kendisine hesap özetiyle bildirilmesinden sonra, hesap özetine itiraz etmemesi halinde, söz konusu hesap özetinde yer alan, elektronik posta ekinde iletilmiş talimatlarla yapılmış işlemleri kabul etmiş sayılacağını beyan ve taahhüt eder.
10.14 Müşteri, elektronik posta ekinde Banka’ya iletmiş olduğu talimatın yanlış ve/veya yetersiz olmasından ya da yanlış/değişik veya eksik iletilmiş olmasından veya herhangi bir nedenle Banka’ya ulaşmamasından doğacak sonuçlardan dolayı sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Banka’nın genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, Banka sorumlu olmayacaktır.
10.15 Müşteri, Banka’nın, kendisine elektronik posta ekinde iletilecek talimatlar ile yapılabilecek işlemler için, uygun göreceği bir üst limit belirleyerek, bu limiti aşan tutardaki işlemler için ıslak imzalı talimat sunulmasını şart koşma, bu limit üzerindeki işlem taleplerini reddetme ve yerine getirmeme hakkını haiz olduğunu; talimat aslı sonradan iletilmek üzere elektronik posta ekindeki talimatın işleme alınması şeklindeki uygulamanın mutat bir uygulama haline gelmesi durumunda, Banka’nın güvenlik ve olası sahtecilik teşebbüslerine karşı her zaman tek taraflı olarak elektronik posta ekinde iletilen talimatları işleme alma uygulamasına son verebileceğini kabul eder.
11. Verilen Bilgilerin Gerçekliği ve Değişikliklerin Bildirilmesi: Müşteri, gerek Sözleşmenin imzalanması sırasında Banka’ya ibraz ettiği veya imzaladığı belgelerde gerekse daha sonra dolduracağı form/talimat mektubunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve vaki olabilecek değişiklikleri Banka’ya derhal yazılı biçimde bildirmeyi, bildirmediği takdirde, doğacak her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
12. Ücret, Masraf, Komisyon, Sigorta Giderleri, BSMV, KKDF, Damga Vergisi ve Diğer Yükümlülükler: Müşteri, işbu Sözleşmede yer alan ve daha sonra eklenebilecek hizmet/işlem/ürünler ve Banka’nın bildirimleri nedeni ile gereken her türlü masraf, hesap işletim ücreti, limit tahsis ücreti, limit münakale ücreti, limit yenileme ücreti, kredi temdit ücreti, vergi, vergi benzeri diğer mali yükümlülükler, kurtaj, komisyon ve sigorta primlerinin kendisine ait olduğunu, Bankanın bunları herhangi bir şekilde ödemek durumunda kalması halinde talep üzerine derhal nakden Banka’ya ödeyeceğini, bu ödemeler ile Bankanın komisyon, ücret ve her türlü alacağını kendi hesabından re’sen tahsile de yetkili olduğunu, Banka’nın herhangi bir bildirimde bulunmaksızın dilerse vadeli hesabının vadesini veya fonlarını bozarak re’sen tahsilat yapmasına muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Banka, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, masraf ve komisyon oranlarını ve miktarlarını değiştirebilir. Vadesiz tasarruf mevduat/yatırım/vadesiz döviz tevdiat hesabına yatırılacak paralar ve yapılacak işlemlerin gerektirdiği Damga Vergisi, Destek Hesap dahil Müşteri tarafından karşılanacak, kanunen Banka’ca ödenmesi gereken Damga Vergisi karşılığı, BSMV, KKDF Kambiyo Gider Vergisi ile birlikte Müşteri tarafından Banka’ya ödenecektir. Havale uygulaması kapsamında yapılacak havalelerle ya da her türlü havalelerle ilgili olarak, Banka, işlem başına ve işlem anında yürürlükte bulunan oranda ve tutarda her türlü komisyon, vergi ve masrafı Müşteri’nin “Talimat Mektubu”nda veya “Havale Emri”nde belirttiği hesabına veya diğer cari hesaplarına re’sen borç kaydetmeye yetkilidir. Müşteri, Bankanın, diğer şubeleri veya Muhabirleri aracılığıyla tahsil edilmek üzere Bankaya tevdi ettiği senetler nedeniyle, senet bedelleri tahsil edilemese dahi ödemek zorunda olduğu veya olacağı protesto, komisyon, BSMV ve diğer her türlü gider ve masrafları, Banka’nın ilk talebi üzerine derhal Bankaya ödemeyi, Banka’nın bu alacağını, dilediği takdirde Banka nezdindeki hesabına/hesaplarına borç kaydetmeye yetkili olduğunu, Banka’nın alacağını hesaplardan veya Banka nezdindeki alacaklardan takas ve mahsup etmeye yetkili olduğunu, bunların yeterli olmaması halinde söz konusu senetlerin Banka’ya rehinli olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, söz konusu yükümlülüklere ilişkin oranlar ve tutarlar ile ilgili güncel bilgiye Banka Şubeleri, aracılığı ile ulaşılabileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Banka lüzumlu gördüğü takdirde ayrıca diğer mecralarda da (şube panolarında, internet şubesi ekranlarında, ATM’lerde, hesap özetlerinde vs.) duyuracaktır. İşbu duyuru/bildirimi müteakip Müşteri’nin 5 (beş) işgünü içerisinde, “Sözleşmenin Fesih ve Hesabın Kapatılması” maddesi uyarınca fesih hakkı saklıdır. Banka hesap sayısı bazında Hesap işletim ücreti hesaplamaya ve tahakkuk ettirmeye tam yetkilidir. Tahakkuk eden Hesap işletim ücreti tahsilatı için, müşterinin vadesiz mevduat hesapları taranarak, bakiyesi bulunan hesaplardan toplu şekilde tahsil edilebilecektir. Tahakkuk etmiş ancak tahsilatı sağlanamamış tutarlar, izleyen aylarda müşterinin vadesiz mevduat hesapları taranarak tahsil edilebilecektir. Destek Hesap tanımlı vadesiz mevduat hesaplarına farklı hesap işletim ücreti uygulanabilecek olup, farklı hesap işletim tutarı tahakkuk ettirilebilecektir. Hesap türü ve hesaba bağlı ürünlere göre vadesiz mevduat hesaplarına farklı hesap işletim ücreti uygulanabilecek olup, farklı hesap işletim tutarı tahakkuk ettirilebilecektir. Banka yürürlükteki mevzuata uygun olarak masraf,ücret komisyon oranlarını ve miktarlarını, tahsil edilecek asgari/azami tutarları belirlemeye tam yetkilidir.
13. Hesap Özeti ve Hesap Özetine İtirazlar:
13.1 Müşteri açıkça yazılı olarak talep etmedikçe bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ve hesaplarla ilgili olarak belirli bir dönemi kapsayan hesap özeti gönderilmeyecektir. Müşteri, talebine bağlı olsun veya olmasın Banka tarafından kendisine hesap özeti gönderilmesi halinde, cari usulde işleyen hesapları için Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri gereği, hesap özetini aldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde noter kanalıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmadığı takdirde, bakiyeyi kabul etmiş sayılır.
13.2 Diğer hesaplar ve/veya hizmetler için Müşteri, talimat ve emirlerinin yerine getirilip getirilmediği konusunda yapacağı itirazları, bildirimin ulaştığı veya talimat veya emrin yerine getirilip getirilmediğini öğrenebileceği andan başlayarak derhal Banka’ya ulaştırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde gerçekleşen işlemler Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.
13.3 Banka, Müşteri’nin açık yazılı talebi halinde, Banka’ya bildirmiş olduğu elektronik posta adresine hesap özeti gönderebilir. İşbu halde Müşteri de hesap özetinde kendisine bildirilecek adrese yukarıda belirtilen şekilde itiraz hakkına sahiptir.
14. Banka’nın Sorumluluğu:
14.1 Banka, işlemlerinde mutat olan dikkati gösterecektir. Banka, muhabirlerinin, üçüncü kişilerin kusurundan, gecikmesinden, unutma ve yanılmasından, ihmalinden sorumlu değildir. Banka ancak, kusuru nedeni ile Müşteri’nin doğrudan doğruya uğradığı gerçek maddi zarardan sorumlu tutulabilir. Banka, posta, telefon, telgraf, faks, teleks gibi genel ve özel iletişim araçlarının işlememesinden, arızalanmasından veya bu gibi sebeplerle oluşabilecek arızalardan her ne sebeple olursa olsun tüm iletişim ve taşıma araçlarının kullanılması nedeniyle doğabilecek bütün zararlar ve özellikle kayıp, gecikme, yanlış anlama, bozulma ve mükerrerlik gibi hususlardan, mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz, bu nedenle doğacak her türlü zarar Müşteri’ye aittir.
14.2 Banka, Müşteri’ye ait belgelerin üzerinde yapılan silinti, kazıntı, çıkıntı ve eklerden, imza taklidi veya sahtekarlıklardan sorumlu olmayıp, bundan dolayı ilgili tarafların ileri sürebilecekleri taleplerin sonuçları da Müşteri’ye aittir.
15. Banka’nın Rehin, Hapis, Takas ve Mahsup Hakkı: Müşteri, Banka’ya karşı gerek bu Sözleşme gerek Genel Kredi Sözleşmesi vesair taahhütnamelerden; her ne sebeple olursa olsun, doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere; Banka’nın yurtiçinde ve dışında bütün şubelerinde ve yurtiçindeki ve dışındaki iştiraklerinde adına açılmış ve açılacak yatırım/vadesiz alacaklı cari/vadesiz döviz tevdiat ve her türlü hesaplarının bakiyelerinin ve doğmuş ve doğacak her türlü alacağının; Müşteri’ye ait olup da Banka’ya tevdi ettiği ve/ veya edeceği bütün kambiyo senetleri ve emtiayı temsil eden belgeler, konşimentolar, hisse senetleri ve tahviller, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların kuponları ve diğer kıymetli evrak, mal ve eşyaların üzerinde Banka’nın hapis hakkı bulunacağını ve bunların (senetler, mallar vd. ile her ne sebeple olursa olsun doğmuş/doğacak bütün alacaklarının ve hesaplarının) Banka’ya doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak, rehnedilmiş olduğunu ve rehinli alacakların muaccel olup olmadığına bakılmaksızın Banka’ca takas/mahsup edilebileceğini, bu hususta Banka’nın yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri, Banka’nın, rehin ve hapis hakkına dayanarak Müşteri’ye ait paraları kısmen ya da tamamen bloke bir hesaba aktarmaya, bloke edilmiş hesaba faiz verip vermemeye ya da faiz oranını tespit etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Banka tarafından emanete alınan ve alınacak olan veya Banka’ya emaneten veya serbest depo suretiyle verdiği veya vereceği veya herhangi bir zaman ve şekilde Banka nezdinde bulunabilecek sermaye piyasası araçlarının ve diğer mal ve eşyalarının Banka’ya rehinli olduğunu ve Bankanın bunlar üzerinde de hapis hakkının bulunduğunu, Banka’nın bu rehinleri istediği zaman borsada veya piyasada fiyatı günlük olarak belirlenen menkuller (borsaya kote hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, altın, gümüş, pamuk, tütün, üzüm vb.) için bunları haricen satmaya ve bedellerini temerrüt faizi, KKDF VE BSMV’yi de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri hesabına gelecek havalelerin kendisine ihbarda bulunulmadan Banka tarafından adına kabulünü ve Banka’da mevcut veya adına açılacak bir hesaba alacak kaydedilmesini, havale tutarı üzerinde Banka’ya karşı herhangi bir borcu olduğu takdirde Banka’nın rehin hakkı ve virman, mahsup yetkisi bulunduğunu kabul eder. Müşteri ayrıca, kendisi tarafından Banka’nın merkez veya herhangi bir şubesi aracılığı ile yapılacak havale meblağları üzerinde de aynı şekilde Banka’nın rehin, virman ve mahsup yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
16. Bankanın Bileşik Faiz Talep Hakkı: Müşteri Banka’ya herhangi bir nedenle borçlu bulunduğu takdirde; herhangi bir surette Müşteri’ye fazla bir ödeme yapıldığının veya yatırım/vadesiz döviz tevdiat/vadesiz alacaklı cari hesabından yapılan virmanlar nedeniyle ya da hesabı çekle işlediği takdirde, bu hesap üzerine keşide edeceği çeklerin karşılıksız ya da kısmen karşılıklı olmaları nedeniyle vadesiz alacaklı cari hesabının borç bakiyeye döndüğünün Banka’ca anlaşılması halinde; borç bakiyenin doğduğu tarihten itibaren hesaplanacak borç adada, ayrıca hesapta provizyonsuz ödemeler ve buna benzer nedenler sonucunda valör itibariyle oluşacak borç adada göre tespit edilen faizi, gider vergisini, fonunu işlemin / hizmetin / kredinin vadesinde ve vadesi yok ise dönem sonunda (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık) ödemeyi taahhüt eder. Vadesinde, vadesi yok ise dönem sonunda ödenmemesi halinde tahakkuk etmiş bu faiz, gider vergisi, fonu ve ferileri anaparaya ilave edilir. Toplam bedel üzerinden vadeden, vade yoksa dönem sonundan itibaren temerrüt faizi oranında gecikme faizi işlemeye başlar.
17. Temerrüt Faizi: Müşteri, Banka’nın işbu Sözleşme konusu işlemler, hizmetler, krediler nedeniyle doğan alacaklarını Banka’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden,def’aten veya hesaben ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde temerrüt faizi olarak Banka’nın TCMB’ye uygulayacağını bildirdiği en yüksek kredi faiz oranına bu oranın yüzde yüzünün ilavesiyle bulunacak oran üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile bu faiz üzerinden hesaplanacak KKDF, BSMV ve sair vergi, fon, harç ve diğer masrafları ödemeyi; sermaye piyasası araçları alım satım aracılığına ilişkin işlemlerde ise yine yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizi ile buna ilişkin diğer vergi, ve sair kesenek ve masrafları ödeyeceğini, işbu Sözleşmeden doğacak borçların tahsili hususunda Banka’nın mahkeme veya icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde, bu yolda yapacağı tüm masrafları ve anapara, faiz, komisyon, ve bunun gider vergisini ceza ve tevkif evleri harcı ile tahsil harcını Banka’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Banka işbu Sözleşmeden doğan her türlü alacağı için ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alabilir ve uygulayabilir. Banka’nın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde teminat yatırmamasını da Müşteri kabul eder. Banka’dan teminat alınması durumunda teminat mektubu komisyonları ile nakdi teminatların faizlerinin Müşteri tarafından ödeneceğini Müşteri kabul eder.
18. Müşteri’nin Banka Nezdindeki Hesapları Arasında Virman: Müşteri’nin Banka’da birden fazla hesabı varsa Banka, Müşteri’nin herhangi bir talimatı olması gerekmeksizin, bu hesaplar arasında dilediği şekilde ve zamanlarda kendi takdirine göre, her türlü virmanı ve hesap aktarmalarını yapabilir, sözü geçen hesapları birleştirerek tek hesap haline getirebilir. Banka kendi alacak, hak, talep ve teminat istemleri ve sair hakları ile muhtemel ya da beklenebilen hak, talep ve alacakları için hesabın tamamını veya bir bölümünü bloke edebilir, arbitraj yapabilir, rehin, hapis, takas, mahsup haklarını kullanabilir.
19. Sigorta Kapsamındaki Mevduat: Bakanlar Kurulu’nun 01/06/2000 tarih, 2000/682 sayılı kararının yürürlüğe girdiği 01/06/2000 tarihinden başlayarak açılan ya da yenilenen hesaplara uygulanmak üzere, Banka tarafından gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz, depo ve kıymetli maden cinsinden; tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının, 100 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigorta edilmiştir. Sigorta kapsamındaki mevduat limitlerinde yapılacak değişiklikler Müşteri hesaplarına aynen yansıtılacaktır.
20. Zamanaşımı Uygulamaları:
20.1 Banka’nın emanetinde bulunan hisse senedi ve tahviller, yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi verdiği Müşteri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat, alacak ve emanetlerin zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri ile katılma hesabına ilişkin kar payları da dahil olmak üzere her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan; Müşteri’nin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar.
20.2 Banka, bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 Türk Lirası ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara sahip olan Müşteriyi, başvuruda bulunmadığı takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 50 Türk Lirasının altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Şubat ayının başından itibaren bankanın kendi internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilir. Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının on beşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri Mayıs ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar.
20.3 İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Haziran ayının on beşinci gününe kadar Müşteri veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar Fonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek Bankalar nezdindeki hesaplarına devredilir. Banka, bu durumu, Müşteri’nin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kar payları ile birlikte ulaştığı tutar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fona bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu mevduat, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir. Kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasa kira bedelinin en son tahsil edildiği ya da kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar.
20.4 Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi, kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. Yetkili merciler tarafından üzerine blokaj konulan hesaplarda zamanaşımı süresi blokajın konduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokajın kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder.
21. Mevduat Hesabının Çekilmesi Veya Bir Başka Banka Hesabına Aktarılması:
21.1 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun (Kanun) Mevduata İlişkin Hükümler Madde 61’e göre; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun rehinlere ve hapis hakkına, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, Müşteri’nin mevduat sahibi olarak kendisine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakkı hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Müşteri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır.
21.2 Müşteri mevduatını bizzat kendisi çekebileceği gibi, Banka tarafından kabul edilebilir bir talimat ile bir başkasını da mevduatını çekebilmesi için yetkilendirebilir veya 5411 Sayılı Kanunun 60. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kendisinin ya da bir başkasının Türkiye’de veya Banka’ya vereceği talimatla Türkiye’de veya yurtdışında kurulu bir başka banka nezdindeki hesabına aktarabilir. Vadeli hesabın vadesi dolmadan önce mudinin veya temsilcisinin bakiyeyi çekme veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir hesaba aktarma talebi, Bankanın onayına tabidir.
22. Hareketsiz Hesaplar:
22.1 Banka’nın kendi oluşturduğu iz bedel dışında hesapta bakiye olmaması, hesaba bağlı herhangi bir ürünün olmaması ve en az bir yıl süre ile hesabın hareket görmemesi halinde Banka hesabı kapatabilir.
22.2 Hesapta bakiye olması ve en az bir yıl hesabın hareketsiz kalması durumunda ise Banka hesabı Müşteri’nin güvenliği açısından alacak ve borca durdurabilir.
23. Sözleşmenin Feshi ve Hesabın Kapatılması:
23.1 Taraflar, sonuçlarını derhal meydana getirmek üzere, yazılı bildirimde bulunarak, işbu Sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu halde Banka Müşteri adına açılan hesapların tamamını veya bir kısmını kapatabilir, cari hesabı kat edebilir. Bankaca hesaplar kapatıldığı takdirde, bunlarla ilgili olarak kapatılma anında Banka’nın alacağı olan anapara, faiz, kurtaj, komisyon, ücret, fon, BSMV ve diğer hususlardan dolayı Müşteri’nin Banka’ya olan doğmuş ve doğacak borçlarının tamamı, Müşteri tarafından derhal Banka’ya ödenecek ve Banka’nın bu nedenle faiz talep hakkı saklı olacaktır.
23.2 Banka, Müşteri’nin Sözleşme konusu yükümlüklerini yerine getirmemesi, kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeni ile yürürlükteki mevzuat tahtında yapılması gereken kimlik tespiti ve teyidinin yapılamaması, Sözleşme’ye konu işlem, ürün ve hizmetlerden doğan borçlarını ve Banka’ya olan başkaca borçlarının ödememesi, Banka tarafından diğer bir işlem nedeniyle takibe alınması, üçüncü kişilerce yasal takibe maruz kalması, iflasının talep edilmesi, iflasının ertelenmesi, iflas etmesi, konkordato talep etmesi, bankacılık hizmetlerini kötüye kullanması, Banka tarafından hizmet verilmesini tahammül edilemeyecek derecede zorlaştırması, banka birimlerinde huzur bozacak davranışlarının süreklilik arz etmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın haklı herhangi bir nedenle, işbu Sözleşme’nin “Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler” maddesi uyarınca bildirimde bulunmak sureti ile nezdindeki hesapları kapatabilecek, ürün/hizmetleri sona erdirebilecek, borcun fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesini talep edebilecek, kartlarını iptal ederek Banka’ya iadesini talep edebilecek ve Sözleşme’yi feshedebilecektir.
23.3 İşbu Sözleşmeden doğan muhafaza hizmetleri ile ilgili olarak taraflardan her biri, iadeli taahhütlü olarak yazılı feshi ihbar ile fesih ihbarının diğer tarafa tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde bu ilişkiyi sona erdirebilecektir. Bu takdirde Müşteri, varsa Banka’ya olan borçlarını ödemek suretiyle saklanan kıymetleri derhal Banka’dan almak zorundadır. Aksi takdirde Banka, her türlü muhafaza ve diğer hizmet yükümlülüğünden kurtulduğu gibi, yetkili mahkemeye başvurarak tevdi mahalli tayini isteyebilir. Bu halde, bu işlemlerin gerektirdiği tevdi mahalli tayini giderleri ve avukatlık ücreti Müşteri’ye aittir.
23.4 Banka Müşteri’nin hesabını kapatması ve/veya Sözleşmeyi sona erdirmesi halinde, Müşteri Banka’ya olan her türlü borcunu ödeme yükümlülüğüne ilaveten Banka tarafından kendisine verilmiş olan kredi ve ATM kartlarının, hesap üzerine verilmiş olan, ister işleme tabi tutulmuş isterse henüz keşide edilmemiş olsun Banka tarafından verilmiş olan çek yapraklarını Banka’ya, ihtarda belirtilecek süre içinde güvenli bir şekilde teslim etmeyi veya Banka’ya çek sorumluluk tutarını depo etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
24. Sözleşmede Değişiklik Yapılması: Banka, işbu Sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda kanunun el verdiği ölçüde değiştirmeye yetkilidir. Banka, bu değişiklikleri Müşteri’ye, işbu Sözleşmenin “Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler” maddesi uyarınca bildirir/ duyurur. Müşteri, bildirim/duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.
25. Hizmetlerde Değişiklik ve Hizmetlerin Durdurulması: Banka bu Sözleşme konusu hizmetlerin, başlamış hizmetler hariç, Müşteri’ye sunulması ile ilgili olarak uygulama değişikliği yapabilir, hizmetin verilmesine ara verebilir, tamamen durdurabilir.
26. Hizmetlerin Başka Bir Şubeye Devri: Müşteri, Banka’nın belirleyeceği bir tarihte vermekte olduğu hizmetleri, işbu Sözleşmenin “Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler” maddesi uyarına bildirerek/duyurarak ayrı bir şubeye devredebileceğini ve devir halinde bu sözleşme hükümlerinin Müşteri açısından bağlayıcılığının aynen devam edeceğini, bu durumda Müşteri’nin hesaplarının yeni açılacak bir hesapta ve yeni bir IBAN altında takip edilebileceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder.
27. Alacak Temliki: Müşteri, Banka’nın Sözleşme’den doğan tüm hak ve alacaklarını kısmen ve/veya tamamen temlik (devir) edebileceğini, Banka’nın Sözleşme’den doğan hak ve alacakların temlik (devir) edilmesi sürecinde, temlik (devir) alan ve/veya alacak olan ve/veya devralma talebinde bulunan resmi ve/veya özel, gerçek ve/veya tüzel kişilere, temlik edilen alacak ile Müşteri’nin ilgili bilgi ve belgelerini verebileceğini kabul eder.
28. Suç Riski Yaratan İşlemler: Müşteri, Bankanın “Suç Gelirlerinin Aklanması”, “Terörün Finansmanı” ve “Yolsuzluk” ile mücadele konularında gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat düzenleme ve kurallarda öngörülen hususlardan hareketle riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, Banka’nın risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliştirme/uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede Bankanın riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve/veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli olarak addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile Banka’nın ödemeleri gerçekleştirmeyeceğini, havaleleri işleme almayacağını, gelen havaleleri mahrecine iade edebileceğini ve yine burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile çeşitli finansal enstrümanları düzenlemeyebileceğini, ihbar ve teyit etmeyeceğini, finansal enstrümanlar tahtında herhangi bir ödeme yapmayabileceğini kabul eder.
29. Hediye, Ağırlama ve Rüşvetin Önlenmesine İlişkin Banka Politikası: Banka’nın; gerek kendisini gerek iştiraklerini gerekse personelini hediye ve ağırlama kabulü ile ilgili çıkar çatışmalarından korumak, kamu görevlileri veya kurumları ile olan doğrudan veya dolaylı tüm iş ilişkilerinin rüşvet veya rüşvet gibi algılanabilecek fiil ve işlemlerden (ağırlama, hediye vb.) bağımsız olarak yürütülmesini sağlamak ve defter ve kayıtlarında doğruluk ve şeffaflığı sağlamak amacı ile tesis etmiş olduğu “Hediye, Ağırlama ve Rüşvetin Önlenmesine ilişkin” bir Şirket Politikası bulunmaktadır. Genel hatlarıyla Banka’nın müşterileri ve işbirliği içinde bulunduğu üçüncü kişi/kurumlar ile olan iş ilişkilerinde kabul edilebilecek/verilebilecek hediye ve ağırlamalar için belli limitler bulunmakta, ayrıca Banka’nın rüşvetin önlenmesi ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuat dahilinde sorumlulukları da önemle yerine getirilmektedir. Müşteri, Banka’nın Hediye, Ağırlama ve Rüşvetin Önlenmesine ilişkin Şirket Politikası hakkında Banka tarafından bilgilendirilmiş olup, Banka ile iş ilişkisinde/iş birliği içinde bulunduğu sürece verdiği hizmetler ile bağlantılı olarak muhatap olduğu kamu görevlileri ile olan iş ilişkileri de dahil olmak üzere, üçüncü ki��i/kurumlar ile ilişkilerinde bir işi ya da bir faaliyeti yatırmak üzere doğrudan ya da dolaylı olarak rüşvet ya da rüşvet gibi algılanması mümkün olan her türlü davranıştan kaçınır.
30. Banka’nın Çalışma Zamanları: Müşteri, Banka’nın cumartesi günlerini tatil olarak mütalaa etmeye hak ve yetkisi bulunduğunu; ulusal bayram, hafta tatili, öğle tatili ve genel tatil günlerinde ve Türkiye Bankalar Birliği’nin kabul edeceği diğer günlerde Banka ile olan ilişkilerde bu günlerin işgünü sayılmayacağını; zorunlu nedenlerle Banka’nın kapalı olması halinde herhangi bir talepte bulunmamayı; bu günlerin Banka açısından işgünü sayılmamasını; Banka’nın gerekli göreceği tedbirleri almasını beyan ve kabul eder.
31. Madde Başlıkları: İşbu sözleşmede yer alan madde başlıkları sadece sistematik kolaylık sağlamaya yönelik olup, sözleşmenin yorumlanmasına esas alınamayacaktır. 
32. Sözleşmenin Süresi ve İfa Yeri: İşbu sözleşme süresiz olup; bu sözleşmeden doğan bütün borçların ifa yeri, hesabın nezdinde açıldığı Banka Şubesinin yasal ikametgâhının bulunduğu yerdir.
33. Müşteri’ye noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapılacak tebligatlar için yasal ikametgâhı: Banka’nın yasal ikametgâhı ve tebligat adresi, Ticaret Sicilinde kayıtlı olan yasal merkezlerdir. Müşteri aşağıda bildirdiği adresinin yasal ikametgâh adresi olduğunu ve bu adrese gönderilecek tebligatlar tebliğ edilemese dahi, anılan adrese ulaşmış olduğu tarihin kendisine tebliğ tarihi sayılmasını kabul ettiğini, bu sözleşmenin yapılmasından sonraki adres değişikliklerini, değişiklik tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde iadeli taahhütlü mektup ile veya noter aracılığıyla Banka’ya bildirmediği takdirde önceki adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını; kendisi yurtdışında ikamet etmekte ise bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflar nedeniyle kendisine Türkiye’de yapılacak her türlü tebligat için……………………………………………………………………….. …………………………………………’nı tebellüğe yetkili temsilci olarak tayin ettiğini ve aşağıdaki adresi Türkiye’deki tebligat adresi olarak gösterdiğini, bu adrese yapılacak tebligatın bila tebliğ dönse bile kendisine yapılmış sayılacağını ve temsilcinin şahsında ve tebligat adresinde bir değişiklik vukuu halinde keyfiyetin yazılı olarak Banka’ya bildirileceği tarihe kadar önceki temsilci ve tebligat adresine yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Yasal Temsilci Adresi:.................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................
34. Delil Sözleşmesi: Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki ürün ve hizmetler ile tüm iş ve işlemlerden doğacak uyuşmazlıklarda Banka’ya ait defter, kayıt, belge, mikrofilm, bilgisayar ve ses kayıtları ile Banka yetkilileri ile Müşteri arasında yapılan yüz yüze görüşmeler ve telefon görüşmeleri sırasında Banka yetkilileri tarafından tutulan yazılı kayıtların HMK 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil olacağını kabul etmişlerdir. Taraflar, Müşteri tarafından, Banka’ya faks aracılığı ile ya da elektronik posta ekinde iletilen talimatlar ile gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak, Banka’nın defter ve kayıtlarının, (i) Banka’ya faks sistemi ile iletilen talimatlarda Banka’nın faks cihazından çıkan, (ii) Banka’ya elektronik posta ekinde iletilen talimatlarda ise, Banka’nın elektronik posta adresine düşen talimat mektuplarının, Banka’nın bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikro fişlerinin ve Banka’ya ait her türlü belgenin, geçerli, bağlayıcı delil olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. 35. Uygulanacak Yasa ve Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabidir. Müşteri, Banka ile arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için hesabın bulunduğu Banka şubesinin ikamet yeri Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul eder. Ancak, bu mahkemelerin ve icra dairelerinin yetkili kılınması, Banka’ca Müşteri’nin ikametgâhının bulunduğu yerin veya Müşteri’ye ait mal ve değerlerin bulunduğu veya hesabın nakledildiği şube yerinin adli mercilerine başvurulmasına ve kovuşturma yapılmasına engel olmaz.

Bölüm 2

Özel Hükümler


EK- 1 MÜŞTERİ HESAPLARI

Tanımlar: 
Aşağıda yer alan;
Teselsüllü Müşterek Hesap: Hesap sahiplerinden her birinin ayrı ayrı işlem yapabildiği ortak hesabı, Teselsülsüz (Birlikte İşlem Yapılması Zorunlu) Müşterek Hesap: Hesap sahiplerinin ancak birlikte işlem yapabildikleri ortak hesabı,
1. Müşteri Hesaplarına Uygulanacak Hükümler
1.1. Hesaplarının Açılışı ve Hükümlerin Kapsamı: Müşteri’nin Banka nezdinde daha önce açılmış ve açılacak, her ne nam altında olursa olsun bütün hesapları hakkında işbu sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
1.2 Mevduata Uygulanacak Valör: Müşteri, iş gününde yaptığı para çekme işlemlerinin valörünün aynı iş günü, para yatırma işlemlerinin valörünün bir sonraki iş günü olacağını kabul eder.
1.3 Mevduata Faiz Tahakkuku: i) Banka, nezdindeki hesapların alacaklı bakiyesine mevzuat ve Banka uygulamaları çerçevesinde cari faiz oranını uygular. Banka uygun gördüğü zamanda, cari faiz oranlarını değiştirmeye yetkilidir. ii) Vadesiz alacaklı cari vadesiz döviz tevdiat hesabına faiz tahakkuk ettirildiği takdirde, bu faizler yıl sonlarında, hesabın erken kapatılması durumunda kapanış tarihinde, ana paraya eklenecektir. Müşteri, işbu sözleşme kapsamındaki hesaplarının yıllık ortalama alacak bakiyesinin, Banka’nın Müşterilere duyurarak değiştirebileceği yıllık ortalama alacak bakiyesinin altında kalması halinde Banka’nın bu hesaplara faiz verilmemesi hususunda yetkili ve serbest olduğunu beyan ve taahhüt eder. iii) Vadeli hesaplara faiz vadenin sonunda tahakkuk ettirilir.
1.4. Mevduatın Geri Alınması veya Hesapların Yenilenmesi: Müşteri’nin, vadesiz mevduat hesap bakiyesini dilediği zaman geri alma hakkı bulunmaktadır. Vadeli hesaptaki mevduata Bankacılık Kanunu doğrultusunda belirlenecek azami miktar ve oranlar dahilinde uygulanacak faiz oranı Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, vade sonuna kadar değiştirilemeyecek olup, vade sonunda kapatılmayan hesaplar, Müşteri’nin yeni başlayacak vadenin sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve bu vadenin son gününün ilk iş gününe ötelenmesi hususunda talimat vermesi durumunda yeni bir vade, söz konusu talimatın verilmemesi durumunda ise aynı vade ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz oranı üzerinden yenilenmiş sayılacaktır. Müşteri’nin, Banka’dan talep hakkı, hesabın vadesinin bittiği tarihteki faiz oranı üzerinden hesaplanan tutarda olacaktır. Vadeli hesaplarda Müşteri, tayin edilen vadeden önce Banka’nın muvafakati olmadan yatırdığı paranın bir bölümünü veya tamamını çekme hakkına sahip değildir. Vadeli hesaplarda vade müddeti içerisinde kısmi bir tutar için vadenin bozulması, Banka’nın izin vermesi halinde yapılabilir. Müşteri’nin, Banka’ya yazılı olarak müracaat ederek vadeden önce kısmi bir miktar talep etmesi ve bu talebin uygun görülmesi halinde Banka vadeli hesabın belirli bir kısım için bozulmasına izin verebilir. Hesabın vadesinden önce bir kısmının talep edilmesi halinde, talep edilebilecek tutarın nispetini ve vade müddeti içinde kaç defa yapılabileceğini belirlemeye Banka yetkilidir. Kısmen vadesi bozulan hesaplarda, vadesi bozulan kısma vadesiz faiz oranı uygulanır, kalan kısmın vadesi başlangıçta belirlenen şartlar çerçevesinde devam ettirilir. Vadeli veya vadesiz hesapların yenilenmesi halinde, Müşteri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı müddetçe faiz dışındaki hükümleri ile sözleşme de yenilenmiş sayılacaktır.
2. Müşterek Mevduat Hesapları:
2.1 Müşteri tarafından aksine yazılı bir talimat verilmediği sürece müşterek hesap, teselsüllü müşterek hesap olarak kabul edilir. Teselsüllü Müşterek Hesaplarda, hesap sahiplerinden her biri, Banka nezdinde açılmış olan Vadeli ve Vadesiz Teselsüllü Müşterek Mevduat Hesapları ve Teselsüllü Müşterek Yatırım Hesapları üzerinde tek başına tasarrufta bulunmaya, talimatlar vermeye, işbu sözleşmedeki bütün yetkileri tek başına kullanmaya yetkilidir. Hesap sahiplerinden her biri diğer hesap sahibi veya sahiplerinin hesabı tek başına kullanmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayı önceden kabul ve taahhüt ederler. Ancak, hesaptan ödeme yapılabilmesi için, Banka talep ettiği takdirde hesaba ait cüzdanların ibrazı şarttır. Banka’nın, hesaba üçüncü kişiler tarafından yatırılan paralar ve hesap sahiplerinden birinin talimatı ile üçüncü bir kişiye yaptığı ödemeler ve diğer işlemler için sadece müşterek hesap sahiplerinden birine hesap özeti göndermesi, diğer hesap sahiplerinin de durumdan haberdar edilmiş sayılmasına yeterlidir. Teselsüllü Müşterek hesaplarda hesap sahiplerinden her biri, hesapların kapatılmasını veya başka bir şubeye naklini isteyebilir, bu işlemlerin yapılması sırasında Bankaca talep edildiği takdirde hesap cüzdanı ibrazı zorunludur. Teselsüllü Müşterek Hesap sahipleri, yasal yollara başvurmaksızın, Banka’ya sadece bir ihtarname göndermek suretiyle, müşterek hesaplarından, hesabın diğer sahiplerine para ödenmesine engel olamazlar.
2.2 Teselsülsüz (Birlikte İşlem Yapılması Zorunlu Müşterek Hesap) Müşterek Hesaplarda, hesap sahipleri Banka nezdinde açılmış olan Vadeli ve Vadesiz Mevduat veya Yatırım Hesapları üzerinde tek başına tasarrufta bulunamaz, talimat veremez, işbu sözleşmedeki yetkileri tek başına kullanamaz. Banka, Teselsülsüz Müşterek Hesaplar üzerinde yapılan işlemler için hesap sahiplerine ayrı ayrı hesap özeti göndermek zorunda değildir. Hesap sahiplerinden birine gönderilen hesap özeti ile diğer hesap sahipleri de durumdan haberdar edilmiş sayılır.
2.3 Teselsüllü veya Teselsülsüz Müşterek Hesap sahipleri ellerindeki cüzdanları kaybettikleri takdirde durumu derhal Banka’ya bildirmeyi, aksi halde yapılacak hatalı ödemelerden dolayı Banka’nın sorumlu olmayacağını peşinen kabul ederler. Teselsülsüz Müşterek Hesaplar’da hesap sahipleri tek tek, hesapların kapatılmasını ve başka bir şubeye naklini isteyemez.
2.4 Teselsüllü veya Teselsülsüz Müşterek Hesap sahipleri, hesapların açılışında veya sonradan birlikte imzaları ile hisseleri tutarlarını Banka’ya bildirmemişlerse, hisselerin eşit olduğu kabul edilir. Banka’ya bir ya da birkaç hesap sahibi hakkında ihtiyati haciz, haciz, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde bulunulursa veya hesap sahiplerinden birinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, ya da ehliyetinin kısıtlanması veya iflas etmesi veya konkordato mehli alması veya konkordato akdetmesi halinde müşterek hesap sahibi veya sahiplerinin payını Banka eşit saymaya ve buna göre işlem yapmaya müşterek hesap sahibi veya sahiplerinin payının bu esasa göre ayırarak hesabın alacak bakiyesinden geri kalanını diğer müşterek hesap sahiplerinin, müşterek hesabı olarak işletmeye mezun ve yetkilidir. Yukarıda belirtilen durumlar dışında teselsüllü müşterek hesap sahiplerinin her birinin hesabın tamamı üzerinde tasarrufta bulunabileceği kabul edilir.
2.5 Banka’nın, teselsüllü/teselsülsüz müşterek hesap sahiplerinin herhangi birinden bir alacağının bulunması halinde, hesap sahiplerinin payının eşit olup olmadığına bakılmaksızın, Banka hesabın tamamını bloke etmeye ve/veya alacağına mahsup etmeye yetkilidir. Hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, diğer hesap sahipleri Bankanın kendilerine yaptığı ödemelerden dolayı Vergi Daireleri’ne ve ölenin mirasçılarına karşı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler.
3. Yabancı Paralar Üzerinden Açılan Hesaplar ve Yabancı Para Alım Satımı: Hesapla ilgili bütün ödemeler ve işlemler hesabın para cinsi üzerinden yürütülür. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve Müşteri’nin aksine bir talimatı yoksa, hesabın para cinsinden başka bir para cinsi ile hesaba giren paralar, Bankanın belirleyeceği kur uygulanarak hesabın para cinsine çevrilir. Kur değişikliklerinin sonuçları Müşteri’ye aittir. Banka, ödeme talimatını şube ve muhabirleri vasıtası ile yerine getirecektir. Banka, dilediği zamanda ve kendi isteğine bağlı olarak, mevzuatta aksine hüküm yoksa, herhangi bir neden göstermeksizin, yabancı para ile açılmış bir hesaptan ileri gelen tüm borçlarını Müşteri’ye o yabancı para üzerinden düzenlenmiş ve Banka’nın muhabiri üzerine keşide edilmiş bir çek göndermek ve çekin ödenmesi suretiyle tasfiye ederek bütün borçlarından kurtulabilir ve Müşteri’nin ödemesi gereken faiz, masraf, komisyon, vergi ve sair yükümlülüklerin tutarını Müşteri’den kesebilir. Yine Banka, dilerse yabancı para ile açılmış hesapların alacak bakiyelerinden doğan borçlarından, bu yabancı paranın bulunduğu memleketteki muhabirinden olan alacağının temlikini kapsayan belgeleri Müşteri’ye göndermek suretiyle tamamen kurtulabilir. Müşteri, yabancı para ve Türk Lirası cinsinden açılan hesaplarından arbitraj yapmak ve arbitraj komisyonu almak hakkını Banka’ya verdiğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri; Banka nezdindeki hesabı müsait olmadığı halde Banka’ya vereceği yabancı para alım satım talimatının yerine getirilip getirilmemesinin Banka’nın yetkisinde olduğunu, Banka’ca talimatın yerine getirilmesi halinde ise aynı gün itibariyle ödemede bulunması kaydıyla geçerli olacağını, aksi takdirde Banka’ca yapılan işlemin iptal edileceğini, bu nedenle doğacak Banka alacağını ve her türde zararını masraflar dahil nakden ve/veya hesaben, defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4. Likit Hesaba İlişkin Hükümler
4.1 Likit Hesabın amacı; Likit Hesaptan yapılacak olan tüm borç hareketlerinde vadesiz bakiye kontrolü ile değil, kullanılabilir bakiye (vadesiz bakiye+ ING Bank Yatırım Fonu Portföyü Değeri+Varsa Destek Hesap Kullanılabilir Limiti) kontrolü ile işlem yapılmasıdır. Müşteri tarafından ING Bank Yatırım Fonun bozulmasına gerek kalmadan bozum işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, sistem tarafından tüm borç hareketlerinin Müşterinin talebi üzerine, Likit Hesabın tanımlandığı vadesiz mevduat hesabından Müşteri tarafından ve/veya adına ve hesabına satın alınan ve Banka tarafından Başvuru Formu’nda belirtilen, Banka nezdindeki yatırım fonları, döviz ve sair yatırım araçları bozularak/satılarak otomatik yapılmasının ve Müşteri’nin her an nakit para çekme ihtiyacının kolaylıkla karşılanabilmesinin sağlanabilmesidir.
4.2 Banka’ca belirlenen alt limit yükseltildiği taktirde, Müşteri bu limit farkını tamamlayacağını, tamamlamadığı taktirde bu farkın Banka’ca miktarın yeterli olması şartıyla, mevcut fonların veya yatırım araçlarının satılması suretiyle karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hesaba Destek Hesap tanımlanıp tanımlanmayacağı hususu Müşteri’nin talebi üzerine Banka’nın taktirine bağlıdır.
4.3 Müşteri, Banka nezdinde adına açılacak Likit Hesabın Banka tarafından kendisine sunulacak ve Başvuru Formunda belirleyeceği yatırım araçlarında kullanmak üzere kendi adına ve hesabına, bu hesaptan para çekilmesi, çekilen bu para ve Bankanın belirleyeceği satış fiyatları /kurlar üzerinden kendi adına ve hesabına Banka nezdindeki yatırım fonları/ dövizler veya sair yatırım araçlarını satın alması, satın alınan Yatırım Fonları Katılma Belgelerinin adına emanete alınarak Emanet Makbuzuna bağlanması, uygun görüldüğü zamanda ve miktarda ve fiyatta bu Katılma Belgelerinin Fon’a iade edilerek paraya çevrilmesi veya “pay değerlerinin” tahsili ile Likit Hesaba yatırılması, döviz satın alınması halinde, dövizlerin Bankaca açılacak bir DTH hesabına yatırılması, DTH hesabındaki bu dövizlerin yine Banka’nın uygun göreceği zaman ve miktarda TL.ye çevrilerek Likit Hesaba yatırılması konularında Bankayı tamamen yetkili kıldığını beyan ve kabul eder.
4.4 Banka, alt bakiye tutarından az olmayan tutarı dikkate alarak işlem yapacak ve bu tutarı aşan meblağlar, Banka’nın takdirine bağlı olarak, Banka nezdindeki Yatırım Fonları/döviz veya sair yatırım araçlarına yönlendirilebilecektir. Hesap bakiyesinin, Banka tarafından belirlenen alt limitinin altına düşmesi ve hesapta/müşterinin Banka nezdindeki sair her türlü hesaplarında mevcut fonların, döviz veya diğer yatırım araçlarının, alt limitin tamamlanması için yeterli olmaması halinde, hesap Likit Hesap özelliğini yitirecek olup, bundan dolayı Müşteri’nin uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı Banka hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Hesaba, alt limitin tamamlanmasına yetecek miktarda para girişinin olması durumunda hesap, Likit Hesap olarak işlemeye devam edecektir.
4.5 Banka işlemler ve hizmetlerle ilgili olarak, işlem anında yürürlükte bulunan oranlarda ve tutarlarda komisyon talep etmeye, Müşteriye en az 5 iş günü öncesinden ihbarda bulunmak suretiyle, bir “Likit Hesap İşletme Ücreti” tahakkuk ettirmeye ve bunların müşterinin hesabından veya bu hesapta buna yeterli bakiye bulunmaması halinde, müşterinin Banka nezdindeki her türlü sair hesabından resen tahsile yetkilidir. 4.6 Banka bu Sözleşme konusu hesapla ilgili olarak müşteriye, Likit Hesap mevcudunu ve bu hesaba bağlı olarak yapılan işlemleri gösterir bir hesap özetini müşteri açıkça yazılı olarak talep etmesi halinde her ay sonunda müşterinin imzaladığı işbu sözleşmede belirtilen adresine gönderebilecek olup, hesap özetine itirazlar ile ilgili olarak, müşterinin imzaladığı işbu Sözleşme’nin “Hesap Özeti ve Hesap Özetine İtirazlar” maddesindeki hükümler uygulanacaktır.
4.7 Müşteri, bu hesabındaki mevcut paralarının bu Sözleşme nezdinde dövize çevrilmesi ve dövizlerin tekrar TL’ye çevrilmesi işlemlerinde, işlemin yapıldığı gün Banka’ca belirlenmiş kurların ve kotaların uygulanmasını, fon alım satım işlemlerinin ve diğer yatırım araçlarının alım satım işlemlerinin Banka’ca uygun görülecek fiyatlar ile gerçekleştirilmesini kabul eder.
4.8 Banka’nın Müşteri’ye hiçbir getiri taahhüdü bulunmamaktadır. Banka portföyünde ING Bank Yatırım Fonu kalmadığı veya Müşteri hesabına Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sicil numarası alınamadığı durumlarda, Müşteri’nin nam ve hesabına fon alışı gerçekleştirilemeyebilir. Bu takdirde Banka her ne nam altında olursa olsun, fon alınacak tutara herhangi bir nema, faiz vs. ödemez.
4.9 Müşteri, Başvuru Formu’ndaki talimatı doğrultusunda Banka’ca yapılacak işlemler sebebiyle Banka’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan ve kabul eder. Likit Hesabın Bağlı Olmasını İstediğiniz IBAN:
5. ING Paydos Yok Hesap’ a İlişkin Hükümler
5.1 ING Paydos Yok Hesap O/N (günlük) vadeli mevduat özelliklerine sahip, aynı zamanda bankacılık işlemlerini yapmaya imkân veren bir likidite yönetim hesabıdır. İşbu sözleşmede Vadeli Hesaplar hakkında öngörülen hükümler, ING Paydos Yok Hesabın niteliğine aykırı düşmediği sürece ING Paydos Yok Hesaba da aynen uygulanır.
5.2 Her Müşteri aynı para cinsinden yalnızca bir adet ING Paydos Yok Hesap açabilecektir.
5.3 ING Paydos Yok Hesaba uygulanan faiz oranı, Banka tarafından TCMB’ye bildirilen “asgari” ve “azami” faiz oranları arasında kalmak şartıyla, müşteri mevduatının büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Banka, mevduat hesaplarına uygulayacağı asgari faiz oranlarını, şubelerinde ve internet sitesinde ilan eder. ING Paydos Yok Hesap sahibi müşteriler, hesaplarına uygulanan faiz oranlarını internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve şubeler aracılığı ile öğrenebilirler.
5.4 ING Paydos Yok Hesap faizi, Banka’nın belirlediği alt ve üst limitin arasında (Bu tutarlar dahil) kalan tutar için geçerlidir. Banka, hesaptaki tutarın, alt limitin altında kalan kısmına, Banka tarafından belirlenen vadesiz mevduat faizini verip vermemekte muhtar olduğu gibi; aynı şekilde, hesaptaki tutarın üst limiti aşması durumunda, hesaptaki tutarın tamamına veya üst limiti aşan kısmına Banka tarafından belirlenen vadesiz mevduat faizini veya farklı bir faiz oranını verip vermemekte de muhtardır.
5.5 ING Paydos Yok Hesaptaki tutar üzerinde, resmi/idari mercilerin talimatlarına istinaden konulmuş blokaj/haciz/tedbir ya da Banka tarafından konulmuş blokaj, rehin vs. takyidadın bulunması ve/veya ING Paydos Yok Hesabın dondurulmuş/ borca-alacağa durdurulmuş olması durumunda, ING Paydos Yok Hesap tutarı, üzerine blokaj/haciz/tedbir/rehin vs. takyidat işlenmiş ya da dondurulmuş/borca- alacağa durdurulmuş tutarın dışında kalan hesap tutarını ifade etmektedir. Banka, üzerinde blokaj/haciz/tedbir/rehin vs. takyidat bulunan ve/veya dondurulmuş/borca-alacağa durdurulmuş olan tutara faiz verip vermemekte muhtardır.
5.6 ING Paydos Yok Hesap’a Banka’nın belirleyeceği bir saat öncesinde para yatırıldığında; ING Paydos Yok Hesap aynı gün faiz kazandırmaya başlar.
5.7 ING Paydos Yok Hesap alt ve üst limitleri, faiz oranları ve hesap çalışma saatinin belirlenmesi Bankanın takdirindedir.
5.8 Hesaptan para çekme veya hesaba para yatırma işlemleri, çalışma günleri içinde şubelerden veya internet/çağrı merkezi aracılığıyla EFT/havale sisteminin işlediği saatler arasında yapılabilecektir. Tatil günlerinde ING Paydos Yok Hesaba para yatırılması halinde, faiz, izleyen ilk işgününden itibaren işlemeye başlayacak; yine tatil günlerinde ING Paydos Yok Hesaptan para çekilmesi halinde ise, yalnızca hesapta kalan tutar üzerinden faiz geliri elde edilebilecektir.
5.9 ING Paydos Yok Hesap faiz hesaplamasında küsuratlı bir rakamın ortaya çıkması halinde, rakam virgülden sonraki iki haneye yuvarlanacak ve yeni faiz hesaplaması bu rakam üzerinden yapılacaktır.
5.10 ING Paydos Yok Hesap ile EFT/Havale işlemi yapılabilir düzenli ödeme, ileri tarihli EFT/Havale talimatı verilebilir.
5.11 ING Paydos Yok Hesap ile Banka’nın anlaşması bulunan fatura, kurum, vergi ödemeleri yapılabilir.
5.12 ING Paydos Yok Hesap sahiplerinin İnternet ve Telefon Bankacılığı’nda işlem yapabilmeleri için gereken tanımlamalar yapılacaktır.
5.13 En az bir yıl süre ile hareket görmeyen ve bu nedenle Banka tarafından alacağa ve borca durdurulan hesapların ING Paydos Yok Hesap tanımları iptal olacaktır. ING Paydos Yok Hesap tanımlarının iptal olması üzerine , hesapta herhangi bir tutar bulunması halinde, ilgili tutar vadesiz mevduat olarak muhafaza edilecektir.
5.14 Banka dilediği takdirde ING Paydos Yok Hesap’ın açıldığı tarihten başlayarak, Bankanın belirleyeceği bir süreyle sınırlı olarak hesapta bulunan tutar için “Hoş Geldin Faiz Oranı” olarak adlandırılan bir faiz oranı işletebilecektir. “Hoş Geldin Faiz Oranı” geçerlilik süresi, hesapta para olmasa dahi hesabın açılması ile başlar. Hesaba para yatırılmadığı günler için müşteri faiz talebinde bulunamaz. Hoş Geldin Faiz Oranı işleme süresi bittikten sonra, hesaba verilecek faiz oranı Banka’ca güncellenecektir.
5.15 Müşteri “Hoş Geldin Faiz Oranı”ndan sadece kampanya dönemlerinde ve sadece bir kez ve ilk kez hesap açtırırken yararlanabilecektir.
6. Komisyon Paketi
6.1 “Komisyon Paketi”, belirli bankacılık işlemlerinin bir araya getirilerek, her bir işlem için tek tek ücret alınmak yerine, tek bir tarife ücreti altında fiyatlandığı bir bankacılık hizmet paketidir. Takip eden maddelerde “Komisyon Paketi” kısaca “Paket” olarak anılacaktır.
6.2 Her paket farklı işlem gruplarından oluşabilecek olup, farklı fiyat ve işlem adedi içeriğine sahip olabilir.
6.3 Paket üyeliği için MÜŞTERİ’nin BANKA nezdinde vadesiz TL hesabının veya şirket kredi kartının bulunması gerekmektedir.
6.4 MÜŞTERİ; BANKA’ya, üye olduğu Paket avantajlarının kendisine tahsis edilmesi karşılığı, Paket ücretini peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. BSMV, Paket ücreti ile beraber ayrıca müşteri vadesiz TL hesabından/şirket kredi kartından tahsil edilecektir.
6.5 Komisyon paketine ilişkin MÜŞTERİ’nin sahip olacağı avantaj ve kullanım koşulları şubeler, internet sitemiz ve kurumsal internet bankacılığı kanalı duyurulacak olup, MÜŞTERİ belirtilen koşulları kabul ettiğini beyan eder.
6.6 BANKA Paket içeriğini ve ücretini tek taraflı olarak yeniden belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. BANKA’nın şube ve alternatif dağıtım kanalları ile bildirilen Paket içeriği ve ücreti, bildirildiği tarihten sonraki dönem için hüküm ifade eder.
6.7 MÜŞTERİ; satın aldığı komisyon paketinde belirtilen süre sonunda PAKET’in sunduğu avantajların sona ereceğini ve sona ermeye müteakip gerçekleştirilecek işlemler için BANKA’nın masraf komisyon tarifesi kapsamında ücret alınacağını kabul ve beyan eder.
6.8 Paket dahilindeki işlemler pakette bulunan süre/adet/periyotta geçerli olup, ilgili dönem içerisinde kullanılmazsa, takip eden döneme aktarılamaz.
6.9 MÜŞTERİ’nin birden fazla Paket alması durumunda, paket avantajları paket alım sırasına göre kullanılabilecektir.
6.10 Paket iptal edildiği takdirde kullanılmayan ücretsiz işlem hakları da paket iptali ile birlikte sona erecektir.
6.11 Otomatik yenileme tercih edildiği durumda; satın alınmış olan paketin vade sonunda, Paket aktif ve geçerli ise yeni fiyat üzerinden yenilenecektir. Otomatik yenilemelerde ödeme yapılan kartın kapatılması, Vadesiz TL hesaplarda bakiye bulunmaması, Vadesiz TL hesapların borca durdurulması, kart limitinin yetersiz oluşu vb. durumlarda paket yenilenmeyecek olup, bu durumda Banka’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.12 Paket ücretinin ödenmemesi ve/veya pakete üyelik şartlarının bulunmaması ya da ortadan kalkması ve/veya işbu sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda Banka, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın MÜŞTERİ’ye sunulan paket uygulamasını iptal etme hakkına sahip olup Müşteri paketin bu şekilde iptal edilmiş olması nedeniyle ödemiş olduğu paket ücretinin iadesini talep edemez.
6.13 Müşteri, paket alımını takiben ilk 5 gün içinde Paketin sağladığı herhangi bir bankacılık avantajından faydalanmamış olması ve Banka’ya noterden ihtar göndermek koşulu ile neden göstermeksizin satın aldığı paketi iptal hakkına sahip olacaktır. Müşteri paketin sağladığı herhangi bir bankacılık avantajından yararlanmadan işbu şekilde paketi iptal eder ise; ödediği paket ücreti Müşteri’ye iade edilecektir. Paketin satın alınmasına müteakip 5 gün geçmiş ve/veya Müşteri Paketin sağladığı herhangi bir bankacılık avantajından faydalanmış ise Paket ücretinin iadesini isteyemez.
6.14 Satın alınan Paket’in iptali durumunda Banka’ya Paket ücreti tahsili itibariyle BMSV yükümlülüğü doğduğundan, BSMV iadesi sadece satış yapılan günde paket iptalinin yapılması ile mümkündür.
6.15 Paket kapsamında Müşteri’nin, Paketin sağladığı avantajları kullanarak, işbu sözleşmede belirtilmemiş olan 3. Şahıs veya Firmalara avantaj sağlamak adına hizmet verdiği tespit edildiği takdirde BANKA, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın paketi tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahip olup, MÜŞTERİ ödemiş olduğu Paket ücretinin iadesini talep edemez.
6.16 BANKA uymakla yükümlü olduğu gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat kapsamında müşteri nezdinde riskli olarak değerlendirilecek gelişmeler olması durumunda paketi tek taraflı olarak derhal ve tazminatsız olarak iptal edebilecektir. Bu durumda Banka, Müşteri’nin ödediği Paket ücretini oranlayarak, dönem sonuna kadar kalan ay üzerinden hesaplanmak suretiyle iade eder.
7. Vadesiz Altın Mevduat Hesabı
7.1 Vadesiz Altın Hesabı; Müşterinin gram bazında fiziki teslimat olmaksızın Bankadan hesabına kaydi olarak altın almasını sağlayan bir vadesiz mevduat hesabı türüdür.
7.2 Müşterinin Bankadan Vadesiz Altın Mevduat Hesabı açılması talebine istinaden Banka, Müşteriye ayrıca faiz getirisi olmayan vadesiz bir hesap tanımlayacak ve bu kapsamda Müşterinin altın alım satım işlemleri işbu açılan hesap üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
7.3 Müşteri vadesiz altın mevduat hesabının açılışına müteakip Bankaya talimat göndermek veya elektronik bankacılık hizmetlerini kullanmak suretiyle Bankadan altın alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
7.4 Müşterinin yapacağı alım-satım işlemlerinde İstanbul Altın Borsasında tedavül gören gram ve ons cinsinden altın fiyatları esas alınacaktır. Altın alım satım işlemleri 1 g = 1000/1000 saflıkta 1XAU olarak gerçekleştirilecektir. Mevzuat gereklilikleri, piyasa koşulları ya da Banka uygulamaları kapsamında Bankanın Müşteriye bildirimde bulunmak kaydı ile işlem koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.
7.5 Müşterinin altın alım-satım işlemleri; en az 1 gram olmak üzere belirlenen cinsteki altının 1 gram ve katları olarak yapılabilecektir. Bankanın Müşteriye bildirimde bulunmak kaydı ile bir gün içinde yapılabilecek altın alım-satım adedine sınır getirme hakkı saklıdır. Müşteri bu hususları kabul beyan ve taahhüt eder.
7.6 Müşteri altın alım-satım işlemini yaparken Banka nezdinde kendisi için açılmış olan TL/USD/EUR/GBP cinsinden hesapları kullanmak zorundadır.
7.7 Müşteri; altın satın alma işlemini yaparken Bankanın internet sitesinde günlük olarak yayınladığı
7.4. maddede belirlenen nitelikteki altının gram ya da ons fiyatı üzerinden işbu satın alımı yapmış olacağını, bu yönüyle altın satın alımı işleminde satıcının Banka alıcının ise Müşteri olacağını ve bu işlemin hiçbir şekilde Borsa’dan bir altın alım satım işlemine aracılık işlemi sayılmayacağını kabul beyan ve taahhüt etmiştir.
7.8 Müşteri işbu sözleşme kapsamında yapılacak altın alım işlemlerine Bankanın hiçbir surette Müşteriye fiziki teslimat yapmayacağını, kendisinin Bankadan fiziki teslimat talep etme hakkının olmadığını, bu işlemlerin Türk Borçlar Kanunun 561 ve devamı maddelerinde düzenlenen bir vedia akdi olmadığını, Bankanın Müşteriye bir kıymetli madeni saklama hizmeti sunmadı��ını, bu anlamda Banka’dan yalnızca belirli bir tarihte (o tarihte münhasıran Bankaca yayınlanan Altın Alış fiyatı üzerinden) Bankaya geri satma hakkının bulunduğunu ve geri satmak istemesi halinde Bankanın tek yükümlülüğünün bu alış fiyatı üzerinden hesaptaki Altını müşteriden satın alarak satış tutarının TL/USD/EUR/GBP hesabına iade etmekten ibaret olduğunu, altın alım-satım işlemlerinin yalnızca kaydi olarak gerçekleştirilmesine muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul ve beyan etmiştir.
7.9 Müşteri; hesabında, talep ettiği altın satın alma işlemini karşılayacak tutarda bakiye olmaması halinde Bankanın satın alma işlemini gerçekleştirmeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
7.10 Müşteri Altın alım satım işlemlerinin Bankanın münhasıran belirleyeceği işgünü saatleri içinde yapacağını bu saatler dışında verilmiş talimatların bir sonraki iş günü ve o iş gününde açıklanan Altın Alım-Satım fiyatları üzerinden yapılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
7.11 Banka başta yürürlükteki yasal mevzuatta oluşabilecek değişiklikler olmak üzere, gerek görmesi halinde müşteriye bildirimde bulunmak koşulu ile açılan altın hesabını kapatma hakkına sahiptir. Altın hesabının herhangi bir surette kapatılması halinde, Banka müşterinin altın hesabında kayıtlı bulunan Altını hesap kapama tarihinde geçerli olan ve yayınlamış olduğu alım-satım tutarları üzerinden paraya çevirerek müşterinin mevcut TL/USD/EUR/GBP hesabına aktaracak, Müşterinin Banka nezdinde hiçbir açık hesabı yok ise nakden ödeyecek ya da tevdi mahalli tayin ettirecektir.

EK- 2 HAVALELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

1. Müşteri, Banka nezdindeki cari hesabına borç yazılmak veya Banka’da mevcut herhangi bir alacağından mahsup edilmek üzere havale emri verdiği takdirde; havale lehdarının kimlik numarası gibi havale lehdarına ilişkin kimlik bilgilerinin ve adresinin, havale edilecek meblağı ve havalenin ne şekilde yapılacağını açık bir biçimde ifade edecektir. Havale lehdarının kimlik bilgilerinin ve adresinin açık olmamasından ve havalenin ne suretle yapılacağının havale göndericisince net olarak belirtilmemiş olmasından doğan sorumluluk havale göndericisine aittir.
2. Banka, masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere, teknik arızalar ve/veya haberleşme yetersizlikleri sebebiyle on-line yapılamayan havaleleri mektup, telgraf ya da telefonla gönderme hakkını saklı tutar. Bu şekilde yapılacak havalelerde havale mektubunun postada kaybolması veya telgrafın çekilmesinde hata yapılması gibi Posta İşletmesi’nin kusurları sebebiyle Banka herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sözü edilen nedenlerle ilgili kişi ya da kuruluşlar tarafından talep edilecek gecikme faizi ve ceza gibi işlemlerde ve/veya bu kişi ya da kuruluşlar ile Müşteri arasında çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Banka taraf olmayacak ve her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır.
3. Havale bedelleri lehdara, doğrudan Banka’ca ödenecekse, Banka’nın ödeme yapmasıyla; Müşteri’nin talebi üzerine muhabir vasıtasıyla ödeme yapılacak ise muhabire gönderilmesiyle birlikte Banka’nın her türlü sorumluluğu sona erer.
4. Banka havaleyi, lehdarına Banka’nın uygun göreceği süre içinde, gerek davetiye veya ihbar mektubu göndererek, gerekse telefonla veya şifahen bildirmekte serbesttir. Bu davetin yapılması Banka için havale bedelini ödeme yükümlülüğünü doğurmayacak ve bu havalelerin lehdar tarafından kabulünü de tazammun etmeyecektir. Davet şeklinin Banka’yı borç altına sokar şekilde yorumlanması halinde, bundan doğan borç Müşteri’ye ait olacaktır.
5. Müşteri, hesabına gelecek havalelerin Müşteri’ye ihbarda bulunmadan Banka tarafından Müşteri adına kabulünü ve TL veya Yabancı Para hesabına alacak kaydedilmesini; döviz havalelerinde adına gönderilen döviz cinsinden hesabı yoksa yeni bir vadesiz hesap açılmasını ve bu hesabına alacak kaydedilmesini kabul eder.
6. Havalenin lehdarları tarafından herhangi bir nedenle kabul edilmemesi, havale meblağının tahsil edileceği hesabın müsait olmaması, havale gönderilecek hesaplara ya da Müşteri hesabına haciz veya tedbir konulmasından veya müşterinin havale talimatını geç vermesinden ötürü havalenin zamanında yapılamaması sonucu havalenin lehdarına geç ulaşması veya hiç ulaşamaması gibi sebeplerden Banka sorumlu olmayacaktır. Müşteri, yaptığı havaleler dolayısıyla Banka’nın üçüncü şahıslarla arasındaki ilişki ve ihtilaflarda taraf olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
7. Banka, Müşteri’nin vereceği havale/otomatik havale talimatında belirtilen hesabın müsait olmaması halinde havale işlemini yerine getiremeyecek olup, Müşteri’nin Banka nezdindeki başkaca hesaplarının müsait olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
8. Başka bankalardaki hesaplara gönderilmek üzere verilen havale talimatında belirtilen havale gününün tatil gününe rastlaması ve/veya havale talimatının Banka’nın aynı gün işlem yapabilmesi için ilan ettiği saatlerden sonra gelmesi halinde, havale işlemi izleyen ilk iş gününde gerçekleştirilecektir.
9. Bu bölümdeki havaleye ilişkin hükümler, havale işlemlerine imkân tanıyan, işbu Sözleşme konusu tüm bankacılık hizmetlerine uygulanır.
10. Banka’nın, havale göndericisinin talimatını havale alıcısına iletmek ve havale bedelini ödemekle sorumluluğu sona erer. Havale bedelinin, havale alıcısı dışında üçüncü bir kişi tarafından, tahsil edilmiş olması vb. gibi hallerde Banka kusuru olmadığı takdirde sorumlu olmayacaktır.
11. Müşteri, Elektronik Bankacılık Hizmetlerini kullanarak veya Şubede bizzat verdiği talimata istinaden, gerekse düzenli ödeme talimatı vermek suretiyle yapılacak EFT işlemlerinde, EFT alıcısının her ne sebeple olursa olsun EFT konusu tutarı kabul etmemesi/edememesi veya söz konusu tutarın her ne sebeple olursa olsun Banka’dan kaynaklanmayan bir nedenle veya Banka’nın kusuru olmaksızın alıcısına ulaşmadan Banka’ya iade edilmesi halinde, bu durumdan Banka’nın sorumlu olmadığını ve gerek kendisi gerekse üçüncü şahıslar nezdinde doğacak her türlü zararın kendisine ait olduğunu, beyan, kabul ve taahhüt eder.

EK- 3 KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

1. Banka, kendisine tahsil edilmek üzere tevdi edilen kambiyo senetlerinin tutarını Müşteri’nin hesabına kesin ödeme ve tahsilden sonra alacak kaydedecektir.. Bankanın ödeme ve tahsilden önce kambiyo senetlerinin tutarını Müşteri’nin hesabına alacak kaydetmesi Müşteri’ye bu tutar üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı vermez. Müşteri, Banka’nın hesaba yaptığı alacak kaydının yalnızca muhasebe kolaylığı amaçladığını kabul eder.
2. Banka, ödeme ve tahsilden önce hesaba alacak kaydedilen kambiyo senetlerinin tutarını her zaman ve özellikle bunlar ödenmemişse veya ödenmeden geri gelmişse, hesaptan ger almaya yetkilidir.
3. Banka, kambiyo senetlerini ibraz veya protesto etmemesi veya gecikmesi, rücu hakkını kullanmaması ya da gecikmesi hallerinde, kusuru bulunmak ve Müşteri’nin bu nedenle keşideciden alacağını alamadığını yargı kararı ile tevsik etmesi kaydıyla sorumlu olacaktır.
4. Özellikle Müşterinin talimatının ya da kambiyo senetlerinin metninin eksik, yetersiz, tereddüde yer verir veya çelişkili olması veya kambiyo senetlerinin vadesinden önce ibraz edilmesine elverişli bir zamanda Banka’ya tevdi edilmemesi durumlarında veya ibraz, protesto, ihbar, ihtar ya da rücu hakkının kullanılmasını zorlaştıran hal ve şartlarda, Banka ibraz etmede, protesto çekmekte, ihbar ve ihtarda bulunmakta, rücu hakkını kullanmakta ve hakların muhafazası için gerekli diğer yasal işlemlerde olabilecek eksiklik ve gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.
5. Banka’nın muhataba (senet borçlusuna) bir ihbarname göndermesi, ibraz ödevini yerine getirmiş sayılması için yeterlidir. Banka bu ihbarı normal posta ile ya da uygun olan başka bir yoldan gönderebilir. Banka, ihbarnamenin yolda kaybolmasından, gecikmesinden, muhatabın ihbarnameyi teslim almaktan kaçınmasından sorumlu değildir.
6. Banka, ibraz ettiği kambiyo senetlerini, vadelerinde ödenmezse protesto etmeye, ihbar ve ihtarda bulunmaya yetkilidir. Banka’nın bu yasal işlemleri yapmasının sonuçlarını Müşteri üstlenmiştir. Banka, Müşteri’ye bu konuda rücu etmeye yetkilidir. Muhatapların ya da üçüncü kişilerin Banka’ya karşı bu işlemlerden ötürü ileri sürebilecekleri tazminat talepleri ile diğer talepler ve bunların sonuçları Müşteri’ye ait olup, Banka bunlar için Müşteri’ye rücu etmeye yetkilidir.
7. Banka’ya tahsile verilen kambiyo senetlerinin sıhhatinin kontrolü Müşteri’nin sorumluluğundadır. Ancak, Banka tahsil edilmek amacıyla kendisine verilen senetleri teslim alırken yasal unsurları taşıyıp taşımadıklarını, bunlarda çizik, silinti, kazıntı bulunup bulunmadığını kontrol edecektir. İbraz edilecek mahalli bankaya ulaştırılması gibi sorunlar olabileceğinden, Müşteri, bono ve poliçeleri vade tarihinden en az 15 günlük bir süre öncesinde Banka’ya ibraz etmelidir. Bu süreye uyulmamış olmaması nedeniyle kambiyo senetlerinin süresinde ulaştırılmamasından doğacak zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.

EK- 4 SİGORTA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Müşteri, teklifnamede kendisine sorulan sorulara doğru yanıt vermek ve sigortanın konusunu oluşturan rizikonun takdirine etki edebilecek konulardan kendisince bilinenleri de beyan etmekle yükümlüdür. Müşteri, teklifnamede beyan veya poliçenin hususi şartları içinde belirtilmiş bulunan hususlarda sigorta müddeti içinde vukuu bulacak tüm değişiklikleri Banka’ya sözlü ve/veya yazılı olarak derhal bildirmekle mükelleftir. Müşteri, veya hak sahipleri rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde durumu Banka’ya sözlü ve/veya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

EK- 5 KİRALIK KASA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

1. Banka işbu sözleşme ile adı geçen Müşteri’ye, Şube/Şubelerimizde kiralayacağı kasalar için, Kiralık Kasa Kartonu doldurtarak, kartonda belirtilen numaralı kasayı, yine belirtilen tarihte başlamak üzere, Banka’ca belirlenen ve her yıl için peşin ödenecek olan kiralama ücreti ve depozito bedeli karşılığında, aşağıdaki koşullarda kiralamıştır. Müşteri bu şartlara tamamen uymayı taahhüt ve aksi takdirde Banka’nın tazminat isteğine ve sözleşmeyi feshe yetkili olduğunu kabul eder.

2. Kiralanan kasa ancak para, belgeler, mücevherler, hisse senedi, tahvil ticari senetler ve diğer taşınabilir değerlerin saklanması için kullanılabilir. Banka güvenlik önlemleri açısından Müşteri’nin önünde kasanın içindekileri yoklamak hakkına sahiptir. Banka bu hakkını kullanmak istediğinde Müşteri derhal hazır bulunacaktır.

3. Banka, kiraladığı kasaların içinde bulunanlardan sorumlu değildir. Müşteri talep etmedikçe, Banka’nın kiralık kasa ve içindekileri sigorta etme veya ettirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4. Kasanın kiralanmasında, Müşteri’nin teslim aldığı ve birbirinin aynı olan ve sözleşmenin sona ermesinde geri verilmesi gereken anahtarlardan birinin veya ikisinin kaybolması halinde, Müşteri derhal Banka’ya yazılı şekilde haber vermeye mecburdur. Aksi takdirde işbu kaybolmadan doğabilecek sonuçlardan dolayı Banka, sorumlu olmayacaktır. Her iki anahtarın kaybolması halinde, Müşteri’nin huzurunda ve kilidi kırmak suretiyle Banka kasasının açılması yoluna gidilecektir. Müşteri’nin anahtarlarından yalnız biri kaybolacak olursa kasanın kilidi değiştirilecektir. Kilidin bu suretle değiştirilmesi veya kırılmasının gerektiği durumlarda tamirat için masraflar Müşteri’ye aittir.

5. Müşteri anahtarı kilitten bizzat çıkarmaya mecburdur. Müşteri’nin anahtarını kasanın kilidinde unutmasından dolayı Banka, bir sorumluluk yüklenmez. Bu konudaki gerekli kontrol yükümlülüğü Müşteri’ye aittir.

6. Kiracı kiraladığı kasayı başkasına kiralayamaz, devredemez ve müştereken kiralamadıkça başkasıyla müştereken kullanamaz.

7. Müşteri kiraladığı kasanın kendi adına diğer bir kişi tarafından kullanılabilmesi için Banka’nın vereceği örneğe göre düzenlenecek bir vekâletname ile bu kişiye yetki verebilir. Bununla birlikte vekâletnameyi kullanacak kişinin Banka’ya tanıtılması ve Banka’ca uygun görülmesi gerekir. Bu vekâletname Banka’nın ilgili memuru huzurunda düzenlenecek müvekkil ile vekil tarafından imza olunduktan sonra Banka’nın izni de vekâletname üzerine kaydedilir. Müşteri, vekil tayin ettiği takdirde kasa anahtarını/anahtarlarını dilerse vekiline verebilecektir. Bu vekâletname ancak Banka’ya yapılacak yazılı bildirimle sona erdirilebilir. İşbu yazılı bildirimden Banka haberdar olmadıkça vekâletname hükmünü kaybetmez. Kanunen belirlenmiş durumlarda vekâlet sona erer ise ilgililer tarafından Banka’ya yazı ile bildirilmedikçe vekâletname Banka açısından geçerli olarak değerlendirilir.

8. Müşteri veya vekili kasa dairesine girerken her seferinde, bu işe ayrılmış defteri tarih ve saat belirterek imzalamak zorundadır. Banka müşterinin imzanın çıplak gözle inceleyecektir.

9. Kira Sözleşmesi, sona erme tarihinde Banka ve Müşteri tarafından feshedilmediği veyahut Müşteri her iki anahtarı iade etmediği takdirde, aynı süre için kendiliğinden yenilenmiş olacaktır. Her halde Müşteri’nin kasayı kullanabilmesi için kira bedelinin peşin olarak ödenmesi gerekir. Yenilenme tarihinden itibaren üç ay içinde kira ödenmediği takdirde Banka aşağıda yer alan 10 ve 11. madde hükümlerini uygulamakta serbesttir.

10. Eğer Müşteri, Kira Sözleşmesi’nin bitmesi tarihinden itibaren üç ay içinde anahtarları geri vermez ve kira bedelini ödemezse Banka’nın Sulh Mahkemesinde kasanın tahliyesi için dava açmaya veya bir noter önünde kasayı açtırmaya ve Müşteri’den olan alacağına karşılık olmak üzere kasa içindekileri almaya ve saklamaya karşılık olarak sakladıklarını uygun şekilde satmaya hakkı vardır. Keza Banka’nın kasa tahsisinden kaynaklanan alacağı için yapacağı icra takibi neticesinde icra memuruna açtırtmaya hakkı vardır.

11. Müşteri, sona erme tarihinde Sözleşmeyi fesheder ve kasanın anahtarını geri vermezse anahtarları teslim edeceği ve/ veya kasanın tahliyesinin sağlanacağı tarihe kadar geçecek sürenin kira bedelini ödemeye mecburdur.

12. Banka, müşterinin bir cari hesabı varsa, tüm kira taksitlerini hesaba borç kaydetme suretiyle tahsile yetkilidir.

13. Müşteri’nin kiralık kasasına haciz konulduğuna dair bir yazı/talimat alınırsa, haciz derhal kiralık kasalar kartonuna not edilir. Müşteri’nin veya vekilinin müracaatında kasanın açılmasına müsaade edilmez.

14. Banka, kira bedelinin henüz geçmemiş olan süreye ait bölümünü geri vererek, Müşteri ise ödenmemiş geçmiş süreleri ödemek suretiyle işbu Kira Sözleşmesini her an feshetmek hakkına sahiptir. Fesih tarihinden itibaren on beş gün içinde Müşteri anahtarları Banka’ya geri vermediği takdirde Banka 10 ve 11. maddede sözü geçen önlemlere başvurmak hakkına sahiptir.

15. Aksi kararlaştırılmadıkça, birden çok ki��ilere ortaklaşa kiralanan kasalar için kiralık kasa dairesine bunlardan herhangi birisi yalnız olarak da girebilir. Aksi kararlaştırılırsa, hepsi birden gelmek veya müşterek vekil göstermek zorundadır.

16. Kiralık kasa sahibinin ölümünün Banka’ya yazılı olarak bildirilmesinden sonra kiralık kasanın üzerine ve kartona not konur. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 23. Maddesi uyarınca Sulh Hukuk Hakimliklerinin yapacağı tespit hariç Vergi Dairesinin yetkili bir memuru bulunmadıkça kasanın açılmasına ve memur huzurunda tespit edilmedikçe muhteviyatının mirasçılar veya vekilleri veya kanuni temsilcileri tarafından alınmasına izin verilmez. Ölüm nedeniyle kasa sahibinin vekilinin vekâleti de sona ermiş olacaktır. Veraset ve İntikal Vergisinin ödendiğine dair vergi dairesinden makbuz alan veya belge ibraz eden varislere veraset ilamına istinaden kasadaki kıymetler teslim edilir.

17. Şubenin adres değiştirmesi veya başka bir şubeye devrolması/şube ile birleşmesi halinde, Banka’nın kasayı da Müşteri’yi bilgilendirmek suretiyle yeni adresine nakletmek hakkı saklıdır. Kiralık kasanın bulunduğu şubenin kapanması halinde ise, Müşteri’nin Sözleşme’de kayıtlı adresine makul bir süre önce yapılan ya da yapılmış sayılacak tebligata rağmen tebliğ tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde Müşteri’nin Banka’ya gelerek kasasını boşaltmaması hallerinde, masrafları Müşteri’ye ait olmak üzere kiralık kasa, Noter huzurunda açılarak düzenlenecek tutanak ile, kasa muhteviyatı, Banka’nın yeddinde Müşteri adına muhafaza edilecektir. Kasanın açılması halinde Banka tarafından yapılan giderler ile varsa ödenmemiş kira bedeli için Banka’nın kasa muhteviyatı üzerinde hapis hakkı bulunmaktadır.

18. Müşteri bu sözleşmeyi imza ettiği anda kasanın anahtarlarını da almış bulunduğunu da beyan eder.

19. Kiracı, işbu sözleşme dolayısıyla ödenmesi gereken gider vergisi ile halen mevcut veya ileride konulabilecek her türlü vergi, resim, harç ve giderlerin kendisine ait olduğunu kabul eder.

EK- 6 FATURA VEYA DÜZENLİ ÖDEME (OTOMATİK ÖDEME) HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

1. Müşteri, Banka ile ödeme lehdarı olan kurum, kuruluş ve kişiler arasındaki protokol, talimat ve mutabakatlar çerçevesinde Banka’nın yetkili olduğu fatura ve/veya borç ödemelerini Banka’nın gişe, otomatik ödeme talimatı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık, ATM, kredi kartları gibi ödeme kanal ve olanakları aracılığıyla, Banka’nın prensip ve koşullarına uygun olarak yapabilir.
2. Müşteri fatura ve/veya borç ödemelerinin; hesabından ve/veya kredi kartından otomatik olarak yapılmasına istinaden Otomatik Ödeme Talimatı Başvuru Formu ile Banka’ya verdiği talimatı yazılı olarak geri almadığı sürece, ilgili kişi ve/veya kuruluşların Banka’ya bildirdiği fatura ve/veya borç ödemelerini Banka’ya bildirilen ödeme tarihlerinde Otomatik Ödeme Talimatı Başvuru Formu’nda gösterdiği hesabından veya (bu hesabında söz konusu borç tutarını karşılayacak düzeyde bakiye bulunmaması halinde, bu hesabına kredi limiti tahsis edilmiş olması ve kredi limitinin müsait olması kaydıyla, borç tutarının tamamının veya eksik kalan bölümünün bu hesabıyla bağlantılı) Destek Hesabından ve/veya Banka’ya ait kredi kartı limitinden karşılanarak ilgili kurum, kuruluş ve kişilere ödenmesini veya bunların nezdindeki hesabına aktarılmasını kabul ve taahhüt eder.

3. Müşteri, fatura ve/veya borç ödemelerinin verdiği otomatik ödeme talimatı kapsamında gerçekleşmesi için Banka nezdindeki tanımlı hesabında ödemeler için yeterli bakiyeyi ve/veya kredi kartı kullanılabilir limitini ödeme günü sabahından itibaren müsait olarak bulundurmayı, Banka nezdindeki hesabının ödeme günündeki bakiyesinin ve kredi kartı kullanılabilir limitinin fatura bedellerini tam olarak ödemeye yetmediği takdirde ve kısmi ödemenin de mümkün olmadığı durumlarda ödemelerin gerçekleştirilemeyeceğini ve bu nedenle oluşabilecek zarardan Banka’nın sorumlu olmayacağını beyan ve taahhüt eder.

4. Müşteri’nin otomatik ödeme talimatı verdiği hesabının veya kredi kartı limitinin müsait olmamasından, haciz, tedbir, blokaj vb. nedenlerden ötürü ödemenin zamanında ve/veya tam yapılamamasından, yapılacak ödemelerin lehdarları tarafından herhangi bir nedenle kabul edilmemesinden, ödemelerde teknik nedenlerle veya haberleşmeden ya da benzeri nedenlerden doğabilecek gecikme, aksama ve kaybolmalardan dolayı Banka kural olarak, bir kusuru bulunmamak kaydıyla, hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

5. Fatura ve/veya borç ödemeleriyle ilgili bilgilerin ödeme lehdarı kişi ve kuruluşlar tarafından Banka’ya doğru ve zamanında verilmemesi, ödeme lehdarının sistemlerinin çalışmaması ve benzeri sebeplerle fatura ve/veya borçların kısmen ya da tamamen ödenememesinden ve bundan doğabilecek zararlardan Banka sorumlu olmayacaktır.

6. Ödeme lehdarı kişi ve kuruluşlar ile Müşteri arasında çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Banka taraf olmayacaktır. Müşteri, fatura ve/veya borç ödemeleriyle ilgili olarak kendisine ödeme yapılacak olan kişi/kuruluşlar nezdinde Banka tarafından borç izlemesi yapılmayacağını, fatura ve/veya borç ödemelerinin bu kişi/kuruluşların Banka’ya vereceği bilgiler esas alınarak yerine getirilebileceğini, fatura ve/veya borç bedelinin ilgili kişi/kuruluşlarca yanlış hesaplanması ve ödemenin bu yanlış tutarlar üzerinden yapılması durumunda Banka’nın hiçbir sorumluluk taşımayacağını, fatura ve/veya borç bedelleri ve fatura ve/veya borç muhteviyatı ile ilgili itiraz ve şikayetlerin muhatabının Banka olmadığını kabul ve taahhüt eder.

7. Müşteri, Banka’nın fatura ve/veya borç ödeme hizmetleriyle ilgili olarak Banka’nın internet web sitesinde duyuracağı ücret, masraf, komisyon, faiz ve vergilerini Müşteri hesabından ve/veya kredi kartından tahsile yetkili olduğunu kabul eder.

8. Müşteri, fatura veya otomatik ödeme talimatının iptali için, sıradaki ilk ödeme tarihinden önceki ay veya dönem içinde yazılı olarak Banka’ya bildirimde bulunmak zorundadır. Banka tarafından ilgili kuruma iletilen fatura iptal talebinin ilgili Kurum tarafından işleme alınmaması, gecikmeli alınması, bir sonraki ödeme dönemi/fatura borcu için dikkate alınmasına bağlı olarak iptal talebinden sonra Kurum tarafından Banka’ya gönderilen fatura borçlarının ödenmesi ve/veya ödenmemesiyle ilgili Banka’nın sorumluluğu yoktur.

9. Müşteri tarafından, otomatik ödeme talimatını sona erdirmek için ödeme lehdarı olan kişi/kuruluşlara yapılacak başvurular, Müşteri’nin Banka nezdindeki otomatik ödeme talimatını sona erdirmeyecektir.

10. Gerçekleşen fatura ve/veya borç ödemelerinin iptaline ilişkin müşteri talebi ancak ilgili kişi/kuruluşun ve Banka’nın teknik, idari, mali ve operasyonel koşullarına uygun olması halinde yerine getirilebilir.

11. Fatura ve/veya borç ödemelerinin, Müşteri veya üçüncü kişilerce yapılmasının ve/veya mükerrer olarak yapılmasının yaratacağı sonuçlardan Banka sorumlu olmayacaktır.

EK- 7 BANKA KARTI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Tanımlar: Aşağıda yer alan;
Ek Kart Hamili: Kart Hamili (veya Müşteri’nin) yazılı talimatı ile kendi hesabından ve aynı limit dahilinde tasarrufta bulunabilen, kendisi ile birlikte müşterek ve müteselsil borçlu olan kişiyi,

Kart Hamili: İşbu Ek bakımından Kart Hamili; talebi halinde adına verilen banka kartını doğrudan kullanma yetkisine sahip ve bu sözleşmeyi Müşteri sıfatı ile imzalayan kişiyi,

Banka Kartı: Müşteri’ye bir şifre ile birlikte verilen, Müşteri’nin mevduat hesabına ulaşmasını sağlayan yurtiçinde/yurtdışında geçerli olan Kartları (kısaca Banka Kartı)

POS:
Müşteri’nin ve Ek Kart Hamillerinin Banka kartıyla yapılan işlemleri, satış işlemi ile ilgili bilgileri Banka sistemine bilgisayarına aktaran, bu kartların geçerliliğinin kontrolünü sağlayan ve işlem için otokontrolünü yapan ve yapılan işlemlerle ilgili olarak Banka’dan otorizasyon alınmasını sağlayan özel bilgisayar terminalini ifade eder.

1. Müşteri, Banka tarafından kendisine imzası karşılığı verilen kartı ve özel şifreyi kullanmak suretiyle; ve/veya talimatı ile Ek Banka Kartı verilmesi halinde Ek Kart Hamillerinin kendilerine verilen özel şifreyi kullanmak suretiyle para çekme, hesap bakiyesini öğrenme, şifre değiştirme, aynı şubedeki ya da farklı şubelerdeki karta bağlı hesapları arasında virman yapma, hesabından/hesaplarından aynı şubedeki yada diğer şubelerdeki kartına bağlı olmayan hesaplara havale gönderme gibi, Banka’nın sunduğu veya bundan sonra sunacağı hizmetler için, Banka’nın doğrudan üyesi olduğu ulusal ve/veya uluslararası kart sistemlerinin söz konusu kartlar için hizmete açtığı/açacağı ATM’ler aracılığı ile Banka tarafından kendisine ve Ek Kart Hamiline tanınan limitler dahilinde gerçekleştirilecek bütün işlemlerin kendisi ve Ek Kart Hamillerinin imzası karşılığı olmadan yapılacağını, Ek Kart Hamillerinin dahi tüm hesapları (KMH dahil) üzerinde tasarrufta bulunmalarından doğan tüm borcu kabul ile yapılan işlemlerin sadece Banka nezdindeki defter, belge ve bilgisayar kayıtları ile ispat edileceğini ve bu delillerin HMK.193. maddesine göre delil teşkil edeceğini kabul eder.

2. İşbu sözleşmeyi imzalamak ile Müşteri, Banka’ca kendisine Banka Kartı tahsis edilmesini ve bu kartın adresine gönderilmesini ya da şubeden teslim edilmesini ve kart hamili olarak sorumluluğunun, kartın zilyetliğine geçtiği veyafiziki varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren başlayacağını kabul ettiğini beyan eder. Ek Kart’ın Müşteriye teslimi de Ek Kart Hamili’ne teslimi hükmündedir.

3. Müşteri/Ek Kart Hamili, kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde koruması ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri alması gerektiği, bunların kaybolması, çalınması halinde veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda kart çıkaran kuruluşa derhal bildirim yapmak zorundadır.

4. Müşteri, Banka Kartından kaynaklı masraf, ücret, komisyon ve vergilerin toplamı kadar tutarı mevduat hesabında hazır bulunduracağını, bulundurmadığı takdirde, para çekme veya alışveriş işleminin gerçekleştirilemeyebileceğini kabul eder.

5. Müşteri/Ek Kart Hamili, kart ile işlem yaparken, kimlik bilgilerini gösteren resmi belgeyi üye işyerlerine ibraz etmekle yükümlüdür.

6. Kartın arka yüzünde bulunan imza paneli, kart teslim alınır alınmaz Müşteri/Ek Kart Hamili tarafından imzalanacaktır.

7. Müşteri ve Ek Kart Hamili kartı ve ilgili şifre numarasını kimseye vermeyecek, kullandırmayacaktır. Müşteri Banka Kartı/Ek Kart ve şifre kullanarak gerçekleştirilmiş işlemleri bizzat kendisi yapmış sayılacağını ve bu işlemlere itirazda bulunmayacağını kabul eder.

8. Müşteri, Banka tarafından kendisine verilen kartın kaybedilmesi ve/veya Ek Kart Hamiline verilen kartın kaybedilmesi, kartın kaybolma, çalınma, zorla alınma gibi herhangi bir şekilde elinden/ellerinden çıkması halinde, bu hususu gecikmeksizin derhal Banka’ya bildirecek ve bu bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 Türk Lirası’na (5464 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik 17.4 uyarınca güncel rakam) kadar sorumlu olacaktır. Ancak, Müşteri, ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlarla ilgili yasal sorumluluk tutarı için sigorta yaptırılmasını talep hakkı mevcuttur. Müşteri’nin Banka’ya kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolma veya çalınma bildirimini yapmasından önceki 24 saatten önce gerçekleştirilen işlemlerin tamamı müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri’nin bu hususları Banka’ya derhal bildirmemesi, telefonla bildirmiş olsa bile telefon ihbarını en geç 24 saat içinde yazılı hale dönüştürmemesi veya hiç bildirmemesi halinde ya da kartın hukuka aykırı kullanımının Müşteri’nin ağır ihmaline veya kastından kaynaklanması halinde her türlü sorumluluk kendisine ait olacaktır.

9. Herhangi bir şekilde Müşteriye ve/veya Ek Kart Hamiline fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, Müşteri bunu derhal iade etmeyi, işlemin yapıldığı tarih ile iade ettiği tarih arasında geçecek günler için Banka’ya cari kısa vadeli kredi faiz oranı üzerinden temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10. Müşteri’nin ve Ek Kart Hamilinin kartını kullanarak ve POS vasıtasıyla yapacağı alışverişlerde, POS tarafından üretilecek belgede belirtilecek miktar kadar borçlandığını ve bu tutarın Banka nezdindeki hesabından, üye işyeri hesabına aktarılması konusunda Banka’yı yetkili kıldığını Müşteri kabul ve beyan eder.

11. Müşteri, üye işyeri ile arasında çıkacak ihtilaflarda Banka’nın sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin ve Ek Kart Hamilinin Banka kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde, Banka’nın satılan mal ile bir ilgisi olmayıp, maldaki ayıplardan Banka sorumlu değildir.

12. Müşteri Banka nezdindeki hesabını kapattığı takdirde Banka kartını ve Ek Kartı derhal Banka’ya iade edecektir.

13. Müşteri, adına gelecek havale, maaş, ikramiye, vergi iadesi ile bunlara bağlı ödemelerin Banka’ya bildirdiği hesabına alacak kaydedilmesini ve kartı aracılığıyla ödenmesini kabul ve beyan eder.

14. Müşteri, Banka’ya karşı doğacak borçlarının güvencesi olmak üzere Banka tarafından istendiğinde Banka tarafından kabule şayan olmak üzere her türlü şahsi, ayni ve nakdi teminatı vermeyi, aksi takdirde kartının iptal edileceğini kabul ve taahhüt eder.

15. Müşteri, bankaya bildirdiği bilgilerin doğruluğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda durumu derhal ve yazılı olarak Bankaya bildirmeyi, Banka tarafından değişik numaralı mükerrer kart verilmesi halinde kartı kullanmadan Banka’ya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde kartının ve mükerrer kartın iptalinden doğacak her türlü sorumluluğun Müşteri’ye ait olacağını ve bu nedenle Banka’nın uğrayacağı zararın tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

16. Müşteri, ölümü veya hacir altına alındığının Banka’ya bildirimden önce kartının ve şifre numarasının kullanılarak yapılacak işlemler nedeni ile Bankanın hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını, kabul eder.

17. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde bankaca uygulanacak kur şu şekilde belirlenecektir: Yurtdışı işlemlerde TL ve YP arasındaki dönüşüm kurları hesaptan otorizasyonun alındığı günkü Bankamız işlem anında geçerli Gişe Döviz satış kuruna %5 ilave edilerek yapılacaktır.

18. Müşteri, işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak çeşitli kuruluşlarca talep edilecek faiz ve masraflardan Banka’nın sorumlu olmadığını, sorumluluğun tarafına ait olduğunu, ilgili kuruluşlarla arasında çıkacak ihtilaflarda Banka’nın taraf olmadığını kabul ve taahhüt eder.

19. Müşteri, Banka Kartını kullanarak ATM’ler aracılığı ile yapabildiği ödemeleri ödeme lehdarı kişi/kuruluş ile Banka arasında akdedilmiş olan protokolün sona ermesinden sonra (süresi geçmiş dönemsel faturalar da dahil) gerçekleştiremeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

20. Banka, Müşterinin bu sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde veya başka haklı nedenlerinin bulunması halinde, kanuni koşullara uygun olarak, kartın iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, süresi dolan kartları yenilemeyebilir, kartı iptal ederek kullanılmasını durdurabilir.

21. Banka kartlarının mülkiyeti Banka’ya aittir. Kart üzerinde tahrifat yapılmasından Müşteri sorumludur.

22. Kart hamili, ATM kullanımı suretiyle sağlanan hizmetlerin imza karşılığı yapılamayacağını, söz konusu işlemlerin kanıtlanmasında Banka kayıtlarına dayanılabileceğini kabul eder. Kart hamili, ATM aracılığıyla hesabına para yatırırken, ATM’de bildirdiği tutar ile daha sonra şube yetkilileri tarafından sayılan tutar arasında bir mutabakatsızlık olması halinde, şube yetkililerince belirlenen tutarın geçerli olacağını kabul eder.

23. Kart hamili, Banka Kartı/Ek Kart ile yapılan işlemlerinde Banka’nın bir kusuru olmaksızın oluşabilecek her türlü teknik arıza ya da sorun veya bir başka nedenle işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi veya kısmi ödeme yapılması halinde, durumu derhal Banka’ya bildirmekle yükümlüdür.

24. Kart, üzerinde yazılı son kullanma tarihine kadar kullanılmak üzere geçerli olacaktır. Kart hamili son kullanma tarihini geçen kartını Banka’ya iade etmek veya ortadan keserek imha etmekle yükümlüdür. Banka’ya geri verilmeyen kartın son kullanma tarihinden sonra kullanılmasından doğacak her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluk Müşteri’ye aittir.

25. Müşteri, Banka Kartı/Ek Kart ile ulaşabileceği Banka hesaplarını seçmekte serbest olup, seçtiği hesapları Banka’ya kartıyla ilişkilendirmesi için bildirmekle mükelleftir. Müşteri bu hesaplardan sadece birini ana hesap olarak belirleyebilecektir. Ancak, Teselsüz Müşterek hesaplara Banka Kartı ile ulaşılmaz. Ayrıca Banka, kartla ulaşılabilecek hesap sayısını tespit etmekle, sınırlamakta serbesttir.

26. Müşteri, talimatı ile kendisine Ek Kart verilmesini talep ettiği kişinin, kartın kullanılmasına ilişkin olarak doğan ve işbu sözleşmede düzenlenmiş bulunan tüm hususlarda Ek Kart hamilinin sorumluluğunu yüklendiğini ve Ek Kart Hamilinin Banka’ya yönelik tüm borcunu müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla üstlendiğini gayrikabilirücu kabul ve beyan eder.

27. Feshe ilişkin olarak işbu sözleşmenin “Sözleşmenin Feshi ve Hesabın Kapatılması” maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Müşteri toplam 4 maddeden oluşan Giriş bölümü, toplam 35 maddeden oluşan Ortak Hükümler ve 7 Ekten oluşan Özel Hükümler ile 29 sayfadan oluşan işbu Sözleşmenin tamamını okuduklarını, tüm Sözleşme hükümlerinin kendilerine anlatıldığını ve bunları değerlendirip anladıklarını, tümünü okuyarak kabul ettiklerini, serbest iradeleriyle imzaladıklarını, her sayfaya imza atmaya gerek olmadığını, tüm Sözleşme hükümlerinin haklarında geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI / UNVANI

İşbu Sözleşmenin “Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler” başlıklı maddesi ile, “Faks Aracılığı ile ve Elektronik Posta Ekinde İletilen Talimatlar” başlıklı maddesi uyarınca Müşteri’nin;

TEBLİGAT ADRESİ
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
MOBİL TELEFON NUMARASI
FAKS NUMARASI

MÜŞTEREK HESAPLAR SAHİPLERİNİN:

Adı
Soyadı
Unvanı
İmza 
Adres
E-posta
Mobil Telefon
Faks

Adı
Soyadı
Unvanı
İmza 
Adres
E-posta
Mobil Telefon
Faks

Adı
Soyadı
Unvanı
İmza 
Adres
E-posta
Mobil Telefon
Faks

tarihinde okunarak imzalanmıştır. İMZA ING Bank A.Ş. Yetkili imzalar 01040040100011102016