Mesafeli İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi - 2015


Değerli Müşterimiz,
Kullanmış olduğunuz İhtiyaç Kredisine ait aşağıdaki sözleşme hükümlerini lütfen dikkatlice inceleyiniz.

Kredi Toplam Tutarı, Kredi Şartları, Kredi Sözleşmesi Eki Kredi Şartlarında (“Ödeme Planı”) belirtilmiştir. Sözleşme Süresi: Kredi Vadesi kadardır. Kredi Türü; ihtiyaç kredisidir.
Bu sözleşmenin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) kapsamında bağlı kredi sözleşmesi olarak nitelendirildiği hallerde, sözleşme konusu mal veya hizmete ilişkin fatura/satış sözleşmesi/sipariş formu örneği üzerinde gösterilir.

Kredi Hesap Numarası ve IBAN: Kredi Referans No:
Kredi Tutarı:


GENEL HÜKÜMLER
1. Bu sözleşme ING Bank A.Ş. (Banka) tarafından Müşteriye tahsis edilen sabit faizli İhtiyaç Kredisine ilişkin tarafların hak ve sorumluluklarını kapsar. Müşteri, Sözleşmenin bir örneğini düzenlendiği tarihten itibaren ilk yıl içinde ücretsiz olarak alabilir. . Sözleşme, bu amaçla Banka şubelerinin sistemlerinde hazır hale getirilmiştir.
“Ödeme Planı”, “ Müşteri Bilgi Formu ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu”, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz  bir parçasıdır.
Cayma Hakkı: Müşteri, sözleşme şartlarını edindiği tarihten itibaren 14 gün içinde aşağıda yer alan iletişim kanalları dahilinde Bankaya yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirerek sözleşmeden cayabilir. Krediden cayarsa, anapara ve kredi kullanım tarihinden geri ödeme tarihine kadar işleyecek akdi faizi (“Toplam Tutar”) cayma bildirimini göndermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Bankaya ödemesi gerekir, aksi halde caymamış sayılır. Ödemeyi, “Cayma Sebebiyle Ödeme” açıklamasıyla yapar ve bu ödemenin cayma sebebiyle yapıldığını ve krediden mahsup edilebileceğini bankaya yazılı olarak veya Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak bildirir. Aksi takdirde ödemiş olduğu tutarın üzerine haciz/tedbir vb. sınırlamalar konması ve sair zararlardan Banka sorumlu olmayacaktır. Müşteri cayma hakkını kullanırsa, Bankanın bir kamu kurum/kuruluşuna/3.kişilere ödediği masraflar da müşteriden tahsil edilir.
Cayma Bildiriminin Yapılabileceği İletişim Bilgileri: Telefon Numarası:0850 222 0 600,İnternet Sitesi: www.ingbank.com.tr

2- AKDİ FAİZ ORANI, UYGULANMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR VE EFEKTİF YILLIK FAİZ ORANI
a) Bu sözleşme eki ödeme planında, krediye uygulanan aylık/yıllık akdi faiz oranı, kredinin toplam tutarı, her taksitin içindeki anapara, faiz ve feri giderler gösterilir. Akdi faiz oranı sabittir; onayınız olmadan aleyhinize değiştirilemez. İşbu sözleşme kapsamındaki işlemlerde bileşik faiz uygulanmaz.
b) Yıllık efektif faiz oranı hesabında, kredi tahsis ücreti, her türlü sigorta bedeli, fon, vergi ve 3.şahıslara ödenen tutar bileşenleri dikkate alınır. Efektif yıllık faiz oranı ödeme planında gösterilir.
3- VERGİ VE MASRAFLAR
Müşteri, KKDF ve BSMV oranlarındaki lehe ve aleyhe değişikliklerin değişiklik tarihinden itibaren borçluya yansıtılacağını kabul eder. Kredinin vadesi içinde ve Kredi bakiyesi kapatılmadan, kredi teminatında/krediye konu olan taşınmazın 3. kişiye devri/satılması halinde konut edinme amacı ortadan kalkmış sayılır. Bu halde vergi düzenlemeleri gereği Müşteri’ye uygulanmış olan KKDF/BSMV tutarlarındaki muafiyet (vergi dışı bırakılma) taşınmazın devir tarihinden itibaren sona erer ve ödeme planında belirtilen faiz oranı üzerinden KKDF/BSMV doğar. Doğacak olan KKDF / BSMV ve bu işlem nedeniyle doğabilecek cezalar müşteri tarafından ödenecektir. Müşteri, vadesi gelmeyen kredi taksitlerine de KKDF/BSMV tutarları ekleneceğini bildiğini, bu tutarları ödemeyi, devir işlemini Banka’ya bildirmesiyle güncellenecek ödeme planını krediyi kullandığı Banka şubesine başvurarak teslim alacağını taahhüt eder.
Müşteri işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası FORM’da yer alan ücretleri ve ileride konulabilecek tüm vergi ve resimlerle bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri Banka’ya ödemekle yükümlü olduğunu, gerektiği takdirde noter masraflarını ödeyeceğini taahhüt eder.
Müşteri ödenmeyen taksiti olursa Banka’nın tesis edeceği teminatlar ve kendisine göndereceği ihbar ve ihtarname için yapacağı masrafı kendisine ek bedel yansıtılmaması kaydıyla nakden ve bir defada (defaten) ödemeyi taahhüt eder.
 

4- KREDİLİ MÜŞTERİ ADINA HESAP AÇILIŞI VE HESAPTAN TAHSİLAT YETKİSİ
Banka, nezdinde aktif bir hesabı olmayan Müşteriye kredinin kullandırılması için bir hesap açabilir. Bu hesabın kredi  geri ödemeleri, sigorta primi ödemeleri gibi sadece krediyle ilgili işlemler için kullanılması ve başka işlem yapılmaması halinde, Banka, bu hesaptan herhangi bir ücret/ talep etmeyecek, krediyle ilgili ödemeler sona erince, Müşterinin kredi vadesi içinde ilettiği hesabın açık kalmasına dair açık yazılı beyanı bulunmadıkça, Müşteriden ayrıca talep almaksızın açılan hesabı kapatacaktır. Ancak Müşteri, bu hesabı, krediyle ilgili olmayan diğer bankacılık işlemleri için kullandığı anda hesabın akıbetiyle ilgili Banka’ya ilettiği beyanı ne olursa olsun, Banka krediyle ilgili ödemeler bitse dahi açılan hesabı kendiliğinden kapatmaz ve hesaba ilişkin ücret talep edebilir. Müşteri, taksitlerin vadesinde Müşteri’nin mevduat hesabından veya hesaba talimatıyla tanımlanmış destek hesaptan talebi üzerine tahsile Banka’nın yetkili olduğunu taahhüt eder.

5- KREDİNİN GERİ ÖDENMESİ - ERKEN ÖDEME
Müşteri borcunun tamamını ya da bir kısmını önceden ödeyebilir. Banka ödenen tutara göre gereken indirimleri yapar. TKHK’nın hükümleri saklıdır. Müşteri, kredi taksitlerini vadelerinde ödemekle yükümlüdür. Taksit vadesinin, kanunen tatil gününe rastlaması halinde vade, bu günü izleyen ilk iş günüdür.
Kredi Taksit/Taksitlerinin Vadesinden Önce Ödenmesi: Müşteri vadesi gelmeyen taksitlileri erken ödeyebilir.
Kredi Borcunun Tamamının Vadesinden Önce Ödenmesi (Kredinin Erken Kapatılması): Müşteri, bakiye kredi borcunu vadeden önce ve tümüyle kapatmayı talep ettiği ve ödeme yapacağı günü Banka’ya bildirdiği takdirde, ödenecek tutar, mevzuata göre Bankaca belirlenir. Müşteri, belirlenen tutarı, taahhüt ettiği gün ödemediği takdirde, başvurusu yapılmamış sayılarak normal ödeme planının işleyeceğini, daha önce ödemiş olduğu geri ödeme tutarlarına ilişkin fon, vergi iadesi vs. yapılmayacağını kabul eder.

6- KREDİNİN KULLANILDIĞI MAL VE HİZMET ALANINDA BANKANIN SORUMLULUĞU
Banka tahsis ettiği krediyi niteliği/müşteri talebi gereği Müşterinin talimatıyla nakden veya hesaben Müşteri tarafından belirlenen mal/hizmeti aldığı satıcı firmaya ödeyebilir. Kredinin ödenmesinden müşteri sorumludur. Satın alınacak mal/hizmetle ilgili satıcı, dağıtıcı firma, imalatçı, üretici gibi kişilerle arasında çıkabilecek anlaşmazlığın, kredinin geri ödenmesine ve bu sözleşmedeki yükümlülüklere aksine bir yargı kararı olmadıkça etki etmeyeceğini kabul eder.
Bağlı Kredi kullanan müşteri bedelden indirim hakkını kullanırsa bağlı kredi de bu oranda indirilerek ödeme planı buna göre değiştirilir. Müşteri sözleşmeden dönme hakkını kullanırsa, Banka, satıcı ve sağlayıcı güne kadar yapılan ödemenin iadesi hususunda müteselsilen sorumludur. Bankanın sorumluluğu kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere 1 yıldır. Bu süre mal teslim veya hizmet ifa edilmediyse (yerine getirilmediyse) satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen teslim/ifa tarihinden; mal teslim veya hizmet ifa edildiyse teslim/ifa tarihinden itibaren başlar.
Bağlı kredide, Müşteri’nin mal/hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve durumu cayma süresi içinde Bankaya yazılı veya Bankanın erişebileceği kalıcı veri saklayıcıyla iletmesi halinde, bağlı kredi sözleşmesi tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer. Müşteri bağlı krediden cayarsa anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadarki sürede işleyen faizi cayma bildiriminden kaynaklandığı açıklamasıyla en geç bu bildirimi Bankaya göndermesinden sonra 30 gün içinde geri öder. Aksi halde yukarıdaki tutarın satıcı tarafından iade edilmesini sağlamakla yükümlüdür. Müşteri bu yükümlülüğüne uymazsa meydana gelebilecek zarardan/yapılacak işlemlerden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu taahhüt eder.
Müşteri, teminatların tesisi ve bu kredi sözleşmesini imzalamasından sonra kredinin doğrudan kendisinin nam ve hesabına satıcıya veya satıcı nam ve hesabına dağıtıcı firmaya ödenerek kullandırılabileceğini, bu işlemler için Banka’yı yetkili kıldığını, bu maddenin yazılı, süresiz, yetki belgesi niteliğinde olduğunu, Bankanın krediyi, dilerse müşteri adına ve kredi tutarında bir bloke çek düzenleyerek kullandırılabileceğini taahhüt eder.
 7- TEMERRÜT (GECİKME) FAİZ ORANLARI VE KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ
Gecikme Faizi: Bu krediye Ödeme Planı 4.1.a’daki akdi faiz oranı ve 4.2. maddesindeki gecikme faiz oranı uygulanır. Müşteri bu sözleşmeden doğan borçlarını gününde ödemezse, gecikme tarihinden ödeme yaptığı tarihe kadar Ödeme Planını’nın 4.2 maddesinde belirtilen oranda gecikme faizi, fon ve vergisini ödemeyi kabul eder.
Muacceliyet (Borcun ödenmesi gereken hale gelmesi, vadesinin gelmiş olması): Ödeme planındaki taksitler ihtara gerek kalmaksızın vadelerinde muaccel olurlar. Bankanın borcun tamamının ifasını/ödenmesini talep hakkı saklıdır. Müşteri, Ödeme Planındaki taksitlerden birbirini takip eden en az 2 tanesi vadesinde ödenmezse ve Banka’nın Müşteriye göndereceği 30 günlük muacceliyet ihbarına rağmen ödeme yapılmazsa vadesi gelmemiş taksitler dahil bu sözleşmeden doğan tüm borçları için temerrüde düşmüş sayılacağını, anapara, fer’ileri, gecikme faizi ve kamusal yükümlülükleriyle birlikte tüm borçları derhal ödemekle sorumlu olduğunu, temerrüdün hukuki sonucu olarak aleyhinde icra takibi yapılarak malvarlığının haczedilebileceğini, teminatların paraya çevrilebileceğini tüm bu işlemler nedeniyle doğacak masraf, vergi ve harçların kendisinden talep edileceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda ödenmesi gereken toplam borç muaccel alacak sayılır. Ancak vadesi gelmediği halde yukarıdaki şekilde muaccel kılınan taksitlerin hesabında faiz, komisyon vb. masraflar dikkate alınmaz.
Banka’nın Takibe Geçmesi ve Tedbir İsteme Yetkisi: Müşteri, Bankanın; alacaklarının tahsili için teminat yatırmaksızın ihtiyati tedbir/haciz kararı alabileceğini kabul eder.

8- BANKANIN HAPİS VE REHİN HAKKI, TEMİNATLAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ
Müşteri; bu sözleşmeden doğmuş/doğacak tüm borçları için, Banka nezdindeki her türlü hak ve alacakları (ücret, maaş, vadeli vadesiz TL mevduat, döviz tevdiat ve bloke hesapları vb.) üzerinde Bankanın rehin hapis ve ihbarda bulunmadan takas ve mahsup hakkı bulunduğunu kabul eder. Banka, kredi için adi kefalet, rehin, alacak temliki, garanti vb. teminatlar talep edebilir. Müşterinin alacaklarına ilişkin verilen şahsi teminatlar kanunlarda aksine hüküm yoksa müteselsil kefalet sayılır.
Müşteri, Banka’nın, alacakları için rehin hakkına istinaden tüm hesap ve mevduatları arasında dilediği zamanda/miktarda kısmen/tamamen virman (para transferi) yapma yetkisi olduğunu kabul eder.
Müşteri, işverenlerinden doğmuş/doğacak ikramiye, temettü (kar payı), kıdem tazminatı mevzuatın izin verdiği ölçüde maaş ile her tür hak ve alacaklarını Banka’ya rehin amacıyla temlik ettiğini ve bu alacaklarını ilgilisinden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka’nın yetkili olduğunu kabul eder.
Bu sözleşme, Müşteri’nin anapara, faiz ve tüm ferileriyle birlikte Banka’ya olan borcunun tamamını ödemesi kaydıyla, kredi vadesinin dolduğu veya kredinin erken ödendiği tarihte, bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

9- SİGORTA HÜKÜMLERİ
Müşteri, önceden yaptırıdığı sigorta poliçesinde Banka’nın lehdar olarak gösterilmesini, poliçeleri Banka’ya bir  zeyilname (ek sigorta sözleşmesi) ile ciro ve devretmeyi, , teminatların değerinin kaybı halinde sigorta bedelinin Bankaca sigorta şirketinden alınarak borçlarına mahsup edilmesini, sigorta tazminatının rehin kapsamında olduğunu, sigorta prim, vergi ve masraflarının kendisine ait olacağını kabul eder.

10- BANKA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda Banka defter, kayıt ve belgeleri geçerli olup, bu madde delil sözleşmesi  niteliğindedir.
 
11- BİLGİ VERME
Müşteri, Banka nezdindeki kredi ilişkisine ait tüm bilgi/belgelerin, Banka tarafından yasaların yetkili kıldığı kişi ve mercilere, Banka’nın acentesi olduğu, iş birliği/iş ortaklığı yaptığı, hizmet ve danışmanlık aldığı 3. kişilere verilmesine veya kendisinin mali durumu ve hesapları hakkında sair 3. Kişilerden bilgi talep etmeye yetkili olduğunu kabul, taahhüt ve buna muvafakat eder.

12- KANUNİ İKAMETGÂH ve YETKİLİ MAHKEME, İCRA DAİRELERİ
Müşteri, aşağıda yazılı yeri veya adres paylaşım sisteminde kayıtlı adresini kanuni ikametgâh olarak gösterdiğini, bu adrese yapılacak tebligatların şahsına yapılmış sayılacağını, kanuni ikametgâhı değişirse yeni adresi Banka’ya noter vasıtasıyla bildirene dek eski adresinin geçerli olacağını taahhüt eder.
Müşteri’nin bu kredi sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemesi veya tüketici hakem heyetlerine ve Banka’nın Müşteri Çözüm Merkezi’ne başvurma hakkı bulunmaktadır. Taraflar; bu sözleşmenin Türk Hukukuna tabi olduğunu ve işbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda İstanbul Çağlayan veya sözleşmenin yapıldığı Banka şubesinin ikametgâhındaki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler. Bu Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili kılınması, Banka tarafından 6502 sayılı veya yerine geçecek kanun çerçevesinde tüketicinin ikametgâhı mahkemesinde dava açılmasına veya Müşterinin ikametgâhının ve Müşteriye ait mal ve değerlerin bulunduğu yerin adli mercilerine başvurulmasına ve kovuşturma yapılmasına engel teşkil etmez.
 
Sözleşme Süresi (Ay):
Toplam Masraf:
Kredi Tutarı: Faiz Tutarı:
Kredi Tahsis Ücreti:
BSMV Tutarı:
Ekspertiz Ücreti:
KKDF Tutarı:
İpotek Tesis Ücreti:
Gecikme Faiz Oranı:
Kredi Sigorta Primi:
Akdi  Faiz Oranı:
Teminat Sigorta Primi:
Efektif Yıllık Faiz Oranı/ Yıllık Maliyet Oranı:


Ekleri: Ayrılmaz parça niteliğindeki Referans numaralı Ödeme planı, “İhtiyaç Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ve Müşteri Bilgi Formu” sözleşmenin ve eklerinin bir kopyasını teslim aldım.


Müşterinin Adı/Soyadı:
Tarih:
İmzası:
ING Bank A.Ş