KONUT FİNANSMAN / İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - 2017


Değerli Müşterimiz,
Kullanmış olduğunuz Konut Finansman /İpotekli İhtiyaç Kredisine (Kredi) ait aşağıdaki sözleşme hükümlerini lütfen dikkatlice inceleyiniz.
Kredi sabit faizli olup kredinin süresi ödeme planında gösterilen kredi vadesi kadardır.

Kredi Hesap Numarası ve IBAN: Kredi Referans No:
Kredi (Anapara) Tutarı:
Kredi Toplam Tutarı: TL(Kredi anapara tutarı, faiz, vergi vb. yasal yükümlülük tutarlarını içerir)
Toplam Borç Tutarı: TL(Kredi Toplam Tutarı ve ücretler dâhil toplam tutar?$M])
Toplam borç tutarının anapara, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ve ücretler itibarıyla dağılımı imza sayfasında gösterilmiştir

GENEL HÜKÜMLER
Bu sözleşmenin amacı, Banka tarafından müşteriye, Türk Lirası üzerinden sabit faizli şekilde; Konut Finansmanı / İpotekli İhtiyaç Kredisi tahsis etmek ve tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektir.
Müşteri ve Kefiller, işbu sözleşmenin ekinde bulunan Ödeme Planı (Kredi Şartları) ile Konut Finansman Kredisi / İpotekli İhtiyaç Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ve Müşteri Bilgi Formu’nun (Form) işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.
Müşteri ve Kefillerin Bankaya verdiği belgeler, özellikle proforma fatura/fatura ve/veya tapu senedi, kredi kullanılarak satın alınacak konutun belirlenmesinde değil, verilecek kredi miktarının saptanması için fiyat aralığı tespitinde ve/veya konutun değerlemesinde kullanılacak olup, işbu kredinin belirli marka bir mal veya hizmetle ilişkilendirilerek tahsis edilmediği ve kredinin belirli bir mal veya hizmetin finansmanı için kullanılmadığı hususunu taraflar (Müşteri, Kefiller ve Banka) kabul ve beyan etmişlerdir.
Müşteri, sözleşmenin bir örneğini, düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ücretsiz alabilir.
Bankanın, Müşteri’ye tahsis edilen krediyi başka bir konut finansmanı kuruluşuna veya konuta nakletme hakkı saklıdır.
Müşterinin talep etmesi halinde ekspertiz raporunun bir örneği müşteriye verilecektir.
Sözleşme konusu konut, alım satıma konu olan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz malları ifade etmektedir. KREDİ LİMİTİ, KREDİ FAİZİ VE VADESİ İşbu sözleşme ekinde yer alan ödeme planında gösterilen akdi faiz; Banka tarafından belirlenen ve tüm müşterilere uygulanan, ödeme planı oluşturulmasına esas teşkil eden ve varsa müşteri tarafından kredinin kullandırımı sırasında peşin olarak ödenen faiz tutarı da dikkate alınarak hesaplanan faiz oranıdır. Kredide faiz indirimi sağlamak üzere peşin faiz tahsil edilmesi halinde de akdi faiz oranı aynıdır. Dolayısı ile gecikme, erken ödeme gibi faizin dikkate alınması gereken hallerde akdi faiz oranı dikkate alınacaktır. Ancak faizin bir kısmının peşin olarak ödenmiş olması nedeni ile peşin faiz çıktıktan sonra uygulanan indirimli faiz oranı, bilgi amacı ile ayrıca gösterilecektir. Peşin faiz ödemesi yapılan kredilerde, kredinin erken ödenmesi söz konusu olur ise, yapılan peşin faiz ödemesi ancak tarafınızca yapılmış ise dikkate alınacaktır.
Aylık taksit tutarı TL cinsinden anapara, kredi faizi, fon ve vergiyi içerecek olup, toplam borç tutarının anapara, faiz, vergi, harç vb. yasal yükümlülükler ve ücretler itibari ile dağılımı iş bu sözleşme ve eki ödeme planında gösterilmiştir.
Taksit vadesinin kanunen tatil olan bir güne rastlaması halinde vade, bu günü izleyen ilk gün olacaktır. Taksitlerin ödeme tarihleri, sözleşmenin süresi (kredi vadesi), kredinin toplam tutarı, yıllık maliyet oranı, akdi faiz oranı, her bir taksit tutarı ve diğer kredi şartları ekli ödeme planında gösterilmiştir.
VERGİ VE MASRAFLAR Müşteri ve Kefiller mevzuatın izin verdiği çerçevede, Form ve işbu sözleşme kapsamında Banka’nın talep edeceği her türlü ücret, komisyon ve diğer masraflar ile adına açılan kredi
 
dolayısıyla verilen/verilecek teminat ile ilgili işlemlerin gereği olarak doğacak her türlü vergi, resim, harçlarla, krediye ilişkin sigorta yapılması halinde sigorta primi ve masrafları dahil bütün masrafları ve bunların gider vergileri ile ileride konulabilecek her türlü vergi ve resim ve benzeri diğer yükümlülükleri, bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri de ödeme planındaki taksitlerle birlikte Banka’ya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefiller, taksitlerin ödenmemesi ve/veya geç ödenmesi nedeniyle Banka’nın göndereceği ihbar ve ihtarnameler için yapacağı her türlü masraf ve benzeri gideri nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefiller, kredinin vadesi sona ermeden ve kredi bakiyesi kapatılmadan, krediye konu konutun satılması halinde, vergi mevzuatı gereğince satış tarihinden itibaren vergi (BSMV) ve/veya fon (KKDF) ile tahakkuk ederse bunların cezalarını ödemekle yükümlü olduklarını beyan ve kabul ederler. Bu durumda henüz vadesi gelmeyen kredi taksitlerine vergi ve/veya fon tutarı ekleneceğinden, kredi taksit tutarları değişecektir. Müşteri ve Kefiller, böyle bir satışın gerçekleşmesini takiben, kredinin kullanıldığı Banka Şubesinden, BSMV ve/veya KKDF borçlarını da içeren güncel ödeme planını almayı kabul ve taahhüt etmiştir. MÜŞTERİ ADINA HESAP AÇILIŞI VE HESAPTAN TAHSİLAT YETKİSİ Banka, nezdinde aktif bir hesabı olmayan Müşteriye kredinin kullandırılması için bir hesap açabilir. Bu hesabın kredi geri ödemeleri, sigorta primi ödemeleri gibi sadece krediyle ilgili işlemler için kullanılması ve başka işlem yapılmaması halinde Banka bu hesaptan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Krediyle ilgili ödemeler sona erince, Müşterinin kredi vadesi içinde ilettiği, hesabın açık kalmasına dair yazılı beyanı bulunmadıkça, açılan hesap Bankaca kapatılacaktır. Müşteri, bu hesabı, krediyle ilgili olmayan diğer bankacılık işlemleri için kullandığı anda krediyle ilgili ödemeler bitse ve hesabın açık kalmasına dair yazılı beyanı olmasa dahi Banka bu hesabı kendiliğinden kapatmaz ve hesaba ilişkin ücret talep edebilir.
Müşteri, taksitlerin vadesinde Müşterinin mevduat hesabından veya hesaba talimatıyla tanımlanmış destek hesaptan talebi üzerine, Banka’nın tahsile yetkili olduğunu taahhüt eder.
ERKEN ÖDEME Müşteri, borcun tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilir. Ancak sabit faiz oranı ile hazırlanan sözleşmelerde Banka tarafından erken ödeme tazminatı tahsil edilir. Erken ödeme tazminatı, Banka’ya erken ödenen tutarın, kredinin kalan vadesi otuz altı ayı aşmadığı durumda yüzde birini, aştığı durumda yüzde ikisini geçmeyecektir.
Müşterinin vadesi gelmeyen bir veya birden fazla taksitini erken ödemesi halinde, Banka erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ile vergi, harç vb yükümlülüklerden oluşan diğer maliyet unsurlarına ilişkin erken ödeme indirimini yapar.
KREDİNİN KULLANILDIRILMASI USULÜ Banka tahsis ettiği krediyi, niteliği/müşteri talebi gereği müşterinin talimatı üzerine nakden veya hesaben satıcıya ödeyebilir.
Banka dilerse, tahsis edilecek krediyi, müşterinin gerekli teminatları tesisi ve bu kredi sözleşmesini imzalaması sonrasında doğrudan müşteri nam ve hesabına satıcıya veya satıcı nam ve hesabına dağıtıcı firmaya ödeyerek kullandırılabilecek olup, müşteri bu işlemlerin ve kendi adına tahsis edilen kredinin yine kendi nam ve hesabına yapılmış ödeme olarak satıcı ve/veya dağıtıcı firmaya doğrudan yapılması hususunda Banka’yı yetkili kıldığını, işbu maddenin aynı zamanda yazılı, süresiz yetki belgesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankanın krediyi, dilerse müşteri adına ve kredi tutarında bir bloke çek düzenlemek suretiyle kullandırabilmesi de mümkün olup, müşteri kredinin bu şekilde de kullandırılabileceğini kabul ve beyan eder.
Kredi ile satın alınması planlanan konutun kredili müşteriye satışı ve/veya bahse konu/kredili müşterinin sahibi olduğu konut üzerinde Banka lehine, bankanın belirleyeceği şartlarda takyidatsız olarak 1. derece ipotek tesis işlemleri; bu Kredi Sözleşmesinin imzalandığı tarihte gerçekleştirilemez ise, Kredi; işbu sözleşme ekinde yeralan Taahhütnamenin imzalanması kaydı ile Kredi Sözleşmesinin imzalandığı tarihte kullandırılacaktır. Kredili Müşteri, Banka’nın bilgisi olmaksızın satışı gerçekleştirmeyeceğini, ayrıca Taahhütnamede belirtilen süre içerisinde kredi kullandırım şartı olan ipotek tesisinin her ne sebeple olursa
 
olsun yerine getirilememesi ve/veya kredinin kullandırıldığı hesaba haciz v.b. takyidat gelmesi halinde, Bankanın, Taahhütname uyarınca rehinli kredi tutarını resen kredi borcuna mahsup ederek, kredi borcunu kapatacağını ve/veya takyidatın gereğini yapacağını; bu durumlarda satış ve/veya ipotek tesisi gerçekleşmiş olsa dahi satıcıya ödeme yapılmayacağını, kredinin kapatılacağını bildiğini kabul ve beyan etmiştir.
GECİKME FAİZ ORANLARI, MUACCELİYET VE GECİKMENİN HUKUKİ SONUÇLARI Bu madde kapsamında
“muaccel”, ödenmesi gereken hale gelmiş, vadesi gelmiş borcu ifade eder.
Temerrüt (Gecikme) Faizi Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu sözleşme uyarınca muaccel hale gelmiş borçlarını gününde ödemediği, gecikme tarihinden Banka’ya fiilen ödediği tarihe kadar geçen günler için ödeme planında belirtilen oranda gecikme faizi ve bu faiz üzerinden hesaplanacak fon ve vergiyi ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Gecikme faiz oranı, akdi faiz oranının %30 fazlasını geçemez.
Temerrüt hali de dâhil olmak üzere işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerde bileşik faiz uygulanmaz. Muacceliyet (Ödeme Zamanı) Ödeme planında gösterilen taksitler ihtara gerek kalmaksızın vadelerinde muaccel olurlar. Müşteri ve Kefiller, işbu sözleşmenin Kredi Limiti, Kredi Faizi ve Vadesi başlıklı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde ve/veya ekli ödeme planına uygun olarak borcun ödeneceğini kabul ederler. Ödeme planında detayları belirtilen taksitlerden birbirini takip eden en az iki tanesinin, kısmen ya da tamamen vadesinde ödenmemesi durumunda, Bankanın borcun tamamının ifasını talep etme hakkı saklıdır. Böyle bir durumda Bankanın göndereceği 30 günlük muacceliyet ihbarına rağmen ödeme yapılmaz ise müşteri ve kefiller bu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülükleri, özellikle henüz vadesi gelmemiş olan bütün taksit borçlarının tamamı için gecikmiş sayılacaklarını ve hesaplanacak borçlarını derhal nakden tediye ile sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler. Muaccel olan alacağa muacceliyet tarihinden fiili ödeme gününe kadar yukarıda belirtilen gecikme faizi uygulanacaktır.
Banka’nın Takibe Geçmesi ve Tedbir İsteme Yetkisi Banka, muaccel olsun veya olmasın bu sözleşmeden doğan her türlü alacağı için kanunen kabul edilebilir nedenlerinin bulunması halinde, ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alabilir veya alacaklarını devir edebilir. Banka’nın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmesi diğer takip yollarına müracaat hakkını ortadan kaldırmayacaktır.
Müşteri ve Kefiller, Bankanın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde teminat yatırmamasını kabul ederler.
Gecikmeye düşen Müşteri/Kefiller, gecikme faizi ödemek zorunda kalacak, aleyhinde rehnin paraya çevrilmesi ve haciz yolu ile takip yapılabilecek, bu kapsamda teminatlar paraya çevrilebilecek, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takibin alacağın tamamını karşılamaması halinde aşan kısım için haciz yolu ile takip yapılabilecek, konutun satışı için gereken işlemler yürütülebilecek, konutun satışının gerçekleştirilmesi ve elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmının müşteriye ödenmesini takiben müşteri veya fiili hâkimiyetin (zilyetliğin) devredilmiş olması halinde fiili hâkimiyeti elinde bulunduran üçüncü şahısların konutu tahliye etme yükümlülüğü doğacak, konutun tahliye edilmemesi halinde konut sahibi veya zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine icra yoluna başvurulabilecek, bütün bu işlemler nedeniyle doğacak masraflar, vergi ve harçlar, Müşteri/Kefiller tarafından karşılanmak durumunda kalınacaktır.
KREDİNİN TEMİNAT KARŞILIĞI KULLANDIRILMASI Müşteri ve Kefil, kullanacakları kredilerin teminatı olarak Banka’nın kabul edeceği şartlarda ipotek, rehin, kefalet, alacak temliki vs. her türlü teminatı ve Banka’nın talebiyle ek teminatları tesis etmeyi kabul eder. Borçlu dışında 3. şahıslardan bir teminat alınırsa, hangi krediye istinaden alındığı ilgili teminat sözleşmesinde belirtilir.
Banka’nın muacceliyet ihbarı göndermesine rağmen Müşteri borçlarını ödemezse teminatlar paraya çevrilebilir ve Banka nakdi teminatları da rehin, hapis, takas ve mahsup hakkına istinaden muaccel olan borçlara mahsup edebilir.
Müşteri ilgili teminatla ile temin edilmiş tüm borçlarını tamamen öderse, kefil ve rehnedenin hakları ayrık kalmak üzere Banka’ya başvurarak teminatın fekkini veya nakdi teminatın serbest bırakılmasını talep edebilir.
 
TEMİNATLAR Banka tarafından kredinin teminatı olarak ipotek ve kefalet talep edecek olup, gerekirse ilave olarak mevduat ve/veya menkul kıymetler rehni, taşıt rehni ya da alacak temliki istenebilecektir. Teminata ilişkin hükümler ve teminat bilgileri, alınacak teminata göre her bir teminat bazında düzenlenecek ve kredi sözleşmesi eki niteliğinde olan “Kredi Sözleşmesi Eki Kredi Şartları”nda gösterilecektir. Müşterinin edimlerine karşılık alınan şahsi teminatlar adi kefalet; müşterinin alacaklarına karşı Banka tarafından şahsi teminat verilmesi halinde, yasal düzenlemelerde aksine hüküm olmadıkça, müteselsil kefalet sayılacaktır.
BANKANIN HAPİS VE REHİN HAKKI Müşteri ve Kefiller; Banka’ya karşı işbu sözleşmeden doğmuş veya doğacak tüm borçları için, Banka nezdinde mevcut olan veya olabilecek her türlü hak ve alacaklarını, vadesi gelmiş ya da gelecek Türk Lirası mevduat, Yabancı Para (Döviz) tevdiat ve bloke hesaplarının üzerine Banka lehine hapis hakkının ve Banka lehine rehin olduğunu kabul ettiğini, herhangi bir zaman ve şekilde Banka’nın nezdinde bulunan poliçe, bono ve çeklerden, kıymetli madenlerden doğan her türlü alacak haklarını, Sermaye Piyasası Araçları ve Sermaye Piyasası Araçlarından doğan temettü, faiz vb. haklarını, Sermaye Piyasası faaliyetlerinden doğan her türlü hak ve alacaklarını, ücret ve/veya maaşları üzerinde de Banka lehine hapis hakkının olduğunu ve bunların Banka lehine rehinli olduğunu, Banka’ya olan borçlarını ihbarda bulunmadan Banka’da mevcut her türlü alacaklarını, mevduat ve Yabancı Para (Döviz) tevdiat ile bloke hesapları veya tahsil edilen çek veya senet bedelleriyle ya da taraflarına gönderilen havale tutarlarıyla Banka’nın takas ve mahsup hakkının ve bunlar üzerinde Banka’nın rehninin bulunduğunu, beyan, kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefiller, Banka’nın her tür alacağı sebebiyle tüm hesap ve mevduatları arasında dilediği zamanda dilediği miktarda kısmen/tamamen süresiz virman yapma yetkisinin bulunduğunu, işbu maddenin aynı zamanda rehin sözleşmesi ve süresiz-yazılı virman yetkisi niteliğinde bulunduğunu bu yetkiye rağmen Banka’nın bunu kullanma zorunluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefiller, işverenlerinden doğmuş ve doğacak ikramiye, kar payı, kıdem tazminatı, yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde maaş tutarı ile her ne nam altında olursa olsun, taraflarına ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını Banka’ya rehin amacıyla temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacaklarını işverenlerinden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka’nın yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca, müşteri ve kefiller, mevzuatın izin vermesi halinde Banka’nın rehinli tüm menkul değerlerinden dilediğini dilediği bedelle satarak rehin bedelini tahsile yetkili olduğunu kabul eder.
SİGORTA Müşteri ve Kefillerin, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın krediyle ilgili ihtiyari sigorta yaptırılamaz. Zorunlu Deprem Sigortasının yapılması / yenilenmesi zorunlu olup, yapılmadığının / yenilenmediğinin tespit edilmesi halinde ZDS poliçesi, müşteriye bilgi verilerek Bankaca yapılır / yenilenir. Müşteri ve Kefiller, sigortaları diledikleri sigorta şirketinden yaptırabilir; ancak poliçenin Bankaca kabul edilebilmesi için sigortanın kredi konusuyla ve meblağ sigortalarında kalan borç tutarı ve vadesiyle uyumlu olması gerektiğini kabul ederler.
Müşteri ve Kefiller, kredi vadesine göre yenilemeleri gereken sigortalar için Bankanın gerekli gördüğü, poliçeleri düzenleyerek/yenileyerek, Bankadaki hesaplarından ayrıca onayları alınmaksızın prim ve masraf tahsiline yetkili olduğunu kabul ederler.
BAĞLI KREDİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Konut Finansman Kredisinin, belirli bir konutun satın alınması amacıyla bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu hallerde, bağlı kredinin varlığı kabul edilir. Müşteri, ayıplı mal ve hizmetlerde TKHK’na göre, bedel iadesini de içeren satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkına sahiptir. Bedelden indirim hakkının kullanılması halinde, bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. Sözleşmeden dönme hakkı kullanılırsa, müşterinin o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ile birlikte Banka da birlikte sorumludur.
Ancak Bankanın sorumluluğu, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut teslim tarihinden; konutun teslim edilmesi durumunda ise teslim edildiği tarihten itibaren; kullandırılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.
 
KONUT FİNANSMAN / İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
Banka tarafından verilen bağlı kredinin; ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolması hâlinde dahi, Bankanın sorumluluğu devam eder.
Banka ile satıcı arasında belirli bir konutun tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, Müşteri tarafından belirlenen konutun bedelinin Banka tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz. TARAFLARIN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ Müşteri ve kefiller, işbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda tarafların bilgisayar, defter ve evraklarındaki kayıtların geçerli olacağını, bu maddenin taraflar arasında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
BİLGİ VERME Müşteri ve Kefiller, Banka nezdinde mevcut kredisine ve kredi ilişkisine ait tüm bilgi ve belgelerin, Banka tarafından kendileri hakkında bilgi isteyen, yasaların yetkili kıldığı kişi ve mercilere, Banka’nın acenteliğini yaptığı şirketlere, iş birliği ve iş ortaklığı yaptığı tüm 3. kişi şirket/şahıs, kurum ve kuruluşlara; verilmesine veya kendilerinin mali durumu ve hesapları hakkında sair 3. kişi şahıslar, şirketler, kurum ve kuruluşlardan bilgi talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
TAKİP, MAHKEME MASRAFLARI ve AVUKATLIK ÜCRETİ Müşteri ve Kefiller, işbu sözleşmeden doğan borçlarının tahsili için Banka’nın mahkeme ve icra dairelerinde yasal takip yapması halinde yapılacak bütün masrafları ve anapara, faiz ve sair her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden yasal avukatlık ücretini ve bunun gider vergisini Banka’nın ödeyeceği cezaevi harcı ile diğer harç ve masraflar ve bunlarla ilgili gider vergisini Banka’ya ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt ederler.
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI, KANUNİ İKAMETGÂH, YETKİ Müşteri, işbu sözleşme kapsamında herhangi bir uyuşmazlık konusundaki başvurusunu, uyuşmazlık konusu tutara göre, Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir. Müşteri ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde kurulu ilgili birimler ile Bankanın Müşteri İletişim Merkezi’ne de müracaat edebilir.
Müşteri ve Kefiller, aşağıda isim ve imzalarının yanında yazılı yeri veya adres paylaşım sisteminde kayıtlı adresleri kanuni ikametgâh olarak gösterdiklerini, bu adreslerden herhangi birine yapılacak tebligatın şahıslarına yapılmış sayılacağını, kanuni ikametgâhlarının değişmesi halinde, yeni adresi derhal Banka’ya yazılı olarak bildirmeyi, bu bildirime kadar eski adreslerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
Müşteri ve Kefiller, sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) ve/veya sözleşmenin yapıldığı Banka şubesinin yerleşim yeri Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler. Ancak bu yetki Müşteri ve kefillerin yerleşim yerinin ve Müşteriye/kefillere ait mal ve değerlerin bulunduğu yer adli mercilerinin yetkisini ortadan kaldırmaz.
MÜŞTERİ BEYANI Bu Sözleşmenin ekleriyle birlikte bir suretini aldığımı, hükümleri müzakere ettiğimi hak ve yükümlülüklerimi bilerek bu sözleşmeyi imzaladığımı taahhüt ederim.
(Yukarıdaki ifade imza bölümünün üstüne MÜŞTERİ TARAFINDAN el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır.)
Eki: Ödeme Planı, Konut Finansman Kredisi / İpotekli İhtiyaç Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ve Müşteri Bilgi Formu
 
S ö z le şm e S ü re s i (A y ): Toplam Masraf:
K re d i T u ta rı: F a iz T u ta rı:
Kredi Tahsis Ücreti: B S M V T u ta rı:
Ekspertiz Ücreti: K K D F T u ta rı:
İp o te k T e s is Ü c re ti: G e c ik m e F a iz O ra n ı:
Kredi Sigorta Primi: A k d i F a iz O ra n ı:
Efektif Yıllık Faiz Oranı/ Yıllık Maliyet Oranı:

MÜŞTERİ BEYANI
Bu Sözleşmenin ekleriyle birlikte bir suretini aldığımı,  hükümleri müzakere ettiğimi hak ve yükümlülüklerimi bilerek  bu sözleşmeyi imzaladığımı taahhüt ederim.
Eki: Ödeme Planı, Konut Finansman Kredisi / İpotekli İhtiyaç Kredisi “Sözleşme Öncesi Bilgi Formu” ve “Müşteri Bilgi Formu” (Form)

 
Konut Finansman Kuruluşunun;
Unvanı : ING Bank Anonim Şirketi
Adresi : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 34467
Sarıyer/İSTANBUL
Tel No : 0850 222 0 600
Fax No :
Mersis No : 2332-9421-6542-8742
 
Sözleşme ve eklerinin bir nüshasını teslim aldım.
(Yukarıdaki ifade imza bölümünün üstüne MÜŞTERİ TARAFINDAN el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır.)

Müşterinin;
Ad ve Soyad/ Unvan :……………………………. Adres :
………………………………………………………
Telefon
1. Mobil : ……………………………………………
2. Sabit : …………………………………………… Tarih : …………………….