ING Menkul Değerler A.Ş.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

ING Menkul Değerler A.Ş. (“veya “Şirketimiz”) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri uyarınca faaliyet gösteren bir sermaye piyasası kurumudur. Şirketimiz, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmekte olduğu faaliyetleri nedeniyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımakta olup kişisel verileriniz ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen sınırlar çerçevesinde Şirketimizce işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

1.1. Şirketimiz hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe aşağıda yer alan amaçlar dâhilinde oluşturulacak ve/veya güncellenecek genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz tarafınıza sunulmakta olan sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin hizmetler nedeniyle işlenebilmektedir. ( Özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir.)

• Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz;
• Şirketimiz le akdetmiş olduğunuz “Sermaye Piyasaları Çerçeve Sözleşmesi” ve/veya “Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi” hükümleri uyarınca aldığınız hizmetler veya ilgili sair hizmetler kapsamında gerekebilecek finansal verileriniz işlenebilecektir.

1.2. Ayrıca, Şirketimiz çağrı merkezi aradığınızda, mobil uygulamalarımızı kullandığınızda veya internet sitemizi gezdiğinizde/kullandığınızda, Şirketimizin düzenlediği toplantı veya organizasyonlara katıldığınızda Şirketimizce kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz; İlgili mevzuat çerçevesinde tezgah üstü araçlar ile her türlü sermaye piyasası aracına ilişkin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve gelişmeler hakkında bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve bu doğrultuda müşteriler ile sözleşme kurulması ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesi dahil söz konusu faaliyetler için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, Şirketimizce müşterilerine mevzuat çerçevesinde izin verilen hizmetlerin sunulabilmesi için öngörülen her türlü hesabın açılması, ING Bank müşteri portföyü incelenmek suretiyle Şirketimiz nezdinde yeni müşteri kazanma çalışmalarının yapılması ya da ING Bank müşterilerinin analiz edilerek potansiyel müşterilerin belirlenmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketimiz nezdinde belirli süreler içinde işlem yapmayan müşterilerin işlem yapmama sebebinin araştırılması amacıyla müşteriyle iletişime geçilmesi, Şirketimiz sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimizin olası taleplerinin önceden öngörülebilmesi amacıyla analiz, tanıtım, pazarlama, kampanya ve reklam faaliyetlerinin çeşitli kanallarla yürütülmesi ve duyurulması, müşterilere özel teklifler, ürünler ve hizmetler sunulması, Şirketimiz ana hissedarı ING Bank ve iştiraklerinin bankacılık, finans (portföy, faktoring, finansal kiralama vs.), yatırım (menkul değerler vs.) veya sigorta (bireysel emeklilik sigortası, hayat sigortası vs.) hizmetlerine ilişkin mevcut veya yeni ürünlerin çapraz satışı için gerekli çalışmaların yerine getirilerek, tekliflerin iletilmesi, İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz ve/veya ING Bank İnternet siteleri aracılığıyla para ve sermaye piyasası işlemleri yapabilme ve fiyat izlenmesine olanak sağlanması, Müşterinin yaptığı işlemlerin sistemler arası doğrulamasının yapılması, Şirketimizin hizmet kanallarını ve müşterilerimizin varlıklarını hedef alan dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı gibi suç girişimlerinin önlenmesi kapsamında gerekli işlemlerin yapılması, Belirli dönemler ile finans piyasaları ile ilgili araştırma, stratejik ve teknik bülten gönderiminin yapılması, Şirket iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında araştırma, risk izleme, raporlama, kontrol, denetim, dâhil hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve müşteri veya ilgili kişilerin taleplerinin gerçekleştirilebilmesi, yasal düzenlemelere, iç-dış kural ve politikalara uyum sağlayabilmesi ve benzeri amaçlarla, işlenebilecektir. Ayrıca, Şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla Kanun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen şartlar kapsamında Resmi Kurumlar (SPK, MKK vb.), Takasbank, Şirket’in ana hissedarı ING Bank A. Ş, ve iştirakleri, bağımsız denetim şirketleri, arşiv firmaları, mahkemeler, finans piyasalarını izleme şirketleri vb. hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen, sözleşmenin ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, hakkın korunması veya veri sorumlusunun meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, doğrudan müşterinin talebi üzerine çağrı merkezi, şube, e-mail, web/internet bankacılığı ile istihbarat faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan diğer kanallar vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

4.1. 6698 sayılı kanunun 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
4.2. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı ekteki ING Menkul Değerler Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak ;
• Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:8 Kat:10 34467 Sarıyer/İSTANBUL adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
• Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin ingmenkul.com.tr adresine veya
• Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.