İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - 2016


Kredi Hesap Numarası veya IBAN : 
Kredi Referans No :
Kredi Tutarı: 

MADDE 1-GENEL HÜKÜMLER

1.1.-Bir taraftan bu sözleşmede kısaca “Banka” diye anılacak olan ING Bank A.Ş. ile diğer taraftan son
sayfada isim ve imzaları bulunan “Kredili Müşteri (müşteri) ve Kefiller” arasında, aşağıdaki koşullarda
ve tüm hükümleri taraflarca ayrı ayrı müzakere edilerek varılan mutabakat çerçevesinde, bir sözleşme
akdedilmiştir.
1.2.-Bu sözleşmenin amacı, Banka tarafından Kredili Müşteriye, limit dahilinde sabit faizli şekilde;
“Kredi” tahsis etmek ve kredinin şartları ile kredinin kullanımından dolayı tarafların hak ve
yükümlülüklerini tespit etmektir.
1.3.-Kredili Müşteri ve Kefiller, talepleri üzerine Banka tarafından lehlerine açılması uygun görülen
kredinin sözleşme ekinde yer alan ödeme planına uygun olarak kullandırılmaya başlamasından
tamamen tasfiye tarihine kadar geçecek süreye taalluk etmek üzere işleyecek kredi faizi, fon, B.S.M.V.
ve diğer masrafların tahsilinde, işbu sözleşme hükümlerinin cari ve muteber olacağını, kabul ve
taahhüt ederler.
1.4.-Kredili Müşteri, Bankacılık teamülleri gereği veya bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Banka’ya
vermiş olduğu tüm bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul eder. Bu bilgi ve belgelerin
kısmen ya da tamamen eksik/yanlış/sahte/tahrif edilmiş veya değiştirilmiş olması gibi, Bankanın kredi
kullandırımına ilişkin uygulamaları ile aykırılık teşkil eden bir durumun saptanması halinde Banka,
kredi henüz kullandırılmamış ise tahsis edilen krediyi kullandırmamaya ya da kredili müşterinin kabulü kaydı ile, talep ettiğinden daha düşük tutarda kredi kullandırmaya Bankanın tam yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.
1.5.-Kredili Müşteri, Banka’nın muvafakati olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir ve temlik edemez.
1.6.-Kredili Müşteri ve Kefiller, işbu sözleşmenin ekinde bulunan “Kredi Şartları”, “İhtiyaç Kredisi Bilgi
Formu” ve “Sözleşme Öncesi Bilgi Formu”’nun işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul,
ederler.
1.7.-Kredili Müşteri ve Kefillerin Bankaya verdiği belgeler, özellikle proforma fatura/fatura ve/veya tapu senedi, kredi kullanılarak satın alınacak aracın/menkulün ve/veya konutun belirlenmesinde değil,verilecek kredi miktarının saptanması için fiyat aralığı tesbitinde ve/veya ekspertiz raporunun
hazırlatılmasında kullanılacak olup, işbu kredinin belirli marka bir mal veya hizmetle ilişkilendirilerek
tahsis edilmediği ve kredinin belirli bir mal veya hizmetin finansmanı için kullanılmadığı hususunu
taraflar (Kredili Müşteri, Kefiller ve Banka) kabul ve beyan etmişlerdir.

1.8 Cayma Hakkı
Kredili Müşteri, işbu ihtiyaç kredisi sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Müşterinin bu hakkını kullanabilmesi için yukarıda belirtilen süre içinde cayma bildirimini Banka’ya
yöneltmesi gerekmekte olup, bu bildirimi Banka’nın çağrı merkezine telefon aracılığı ile, veya krediye
başvurulan Banka şubesine yazılı talimat vermek suretiyle iletmesi gereklidir. Cayma hakkını kullanan Müşterinin krediden faydalandığı hâllerde, Müşteri, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi (“Toplam Tutar”) en geç cayma bildirimini Bankaya göndermesinden sonra otuz gün içinde, cayma bildiriminden kaynaklandığına dair açıklama ile birlikte geri öder. Şu kadar ki; Müşteri her halükarda ödemeyi yaptıktan sonra, şubeye yazılı talimat vermek veya Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak bilgi vermek suretiyle yapmış olduğu ödemenin, cayma bildirimine istinaden yapılan geri ödeme olduğunu ve kredisine mahsup edilebileceğini Banka’ya bildireceğini ve teyit edeceğini; bu yükümlülüğe uymaması halinde meydana gelebilecek zarardan ve/veya yapılacak işlemlerden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Faiz, akdi faiz oranına göre hesaplanır. Müşteri, cayma bildirimini göndermesinden itibaren otuz gün içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak olan bedelin tamamını Banka’ya ödemediği takdirde, sözleşmeden caymamış sayılır. 30 günlük geri ödeme süresi içinde vadesi gelmekle muaccel olan kredi taksitleri müşteri hesabında bulunan ve Banka lehine rehinli olan tutarlardan Bankaca resen tahsil edilerek kredi borcuna mahsup edilir, Müşterinin talimatı varsa bu tahsilat hesaba tanımlı destek hesaptan da gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde Müşterinin cayma bildirimini Bankaya gönderdikten sonra otuz gün içinde, Toplam Tutar’ın tamamını ödemeyerek kısmi ödeme (“Kısmi Ödeme”) yapması durumunda da vadesi gelmekle muaccel olan kredi taksitleri Müşterinin yapmış olduğu Kısmi Ödeme tutarından Bankaca resen tahsil edilerek kredi borcuna mahsup edilir. Muaccel olmayan Banka alacakları için ise mahsup yapılmaz. Müşterinin cayma hakkını kullanması durumunda, Banka müşteriden, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

MADDE 2-KREDİ LİMİTİ, KREDİ FAİZİ VE VADESİ

Kredili Müşteri ve Kefiller Banka’dan işbu sözleşmenin eki “Kredi Şartları”nın 1’inci maddesinde
belirtilen konu/amaçla kredi kullanacaklarını kabul ederler. İş bu sözleşme ve ekinde yeralan akdi faiz; Banka tarafından belirlenen ve tüm müşterilere uygulanan faiz oranını, katkılı faiz ise; Bankanın anlaştığı dağıtıcı ve/veya satıcı firma tarafından yapılan katkı payı  veya Kredili Müşteri tarafından kredinin kullandırımı sırasında peşin olarak ödenen kampanya katılım payı düşüldükten sonra hesaplanan indirimli faizi ifade etmektedir. Kredinin TL. olması halinde, aylık taksit tutarı TL. cinsinden anapara payı, kredi faizi, fon ve vergiyi, içerecektir.

MADDE 3-VERGİ VE MASRAFLAR

Aylık taksit tutarı anapara, kredi faizi, K.K.D.F. ve B.S.M.V.’yi içerecektir. K.K.D.F. ve B.S.M.V.
oranlarında meydana gelecek leh ve aleyhteki değişikliklerin resmi makamlarca Banka’dan talep
edilmesi halinde, bu değişiklikler değişiklik tarihinden itibaren borçluya yansıtılacak olup, Kredili
Müşteri ve Kefiller, doğabilecek tüm vergi ve masrafların ait olduğu tarihteki taksitle birlikte
ödeneceğini kabul etmişlerdir. Kullandırılmış olan kredinin vadesi sona ermeden ve kredi bakiyesi kapatılmadan, krediye konu olan/ kredi teminatında bulunan taşınmazın üçüncü kişiye devredilmesi halinde konut edinme amacı ortadan kalkmış olacaktır ve ilgili mevzuat gereğince daha önce istisna uygulanmış olan KKDF ve/veya BSMV tutarlarındaki muafiyet, devir tarihinden başlayarak ortadan kalkacaktır. Bu çerçevede taşınmazın devir tarihinden itibaren geri ödeme planında belirtilen faiz oranı üzerinden fon (KKDF) ve/veya Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) doğacaktır. Doğacak olan fon (KKDF) ve/veya Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve ayrıca bu işlem nedeniyle doğabilecek olan cezalar Kredili Müşteri ve kefiller tarafından ödenecektir. Kredili müşteri ve kefiller, henüz vadesi gelmeyen kredi taksitlerine de KKDF ve/veya BSMV tutarları ekleneceğini bildiğini, bu tutarları ödemeyi, devir işlemini Banka’ya bildirmesi ile güncellenecek olan geri ödeme planını krediyi kullandığı Banka şubesine başvurarak teslim alacağını kabul ve taahhüt ederler. Kredili Müşteri ve Kefiller işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan İhtiyaç Kredisi Bilgi Formu gereğince Banka’nın talep edeceği ücret, komisyon ve masrafları (diğer masraflar), bu arada adına açılan kredi dolayısıyla verilen/verilecek teminat ile ilgili işlemlerin gereği olarak tahakkuk edecek vergi, resim, harçlarla, krediye ilişkin sigorta yapılması halinde sigorta primi ve masrafları dahil bütün masrafları ve bunların gider vergilerini keza ileride konulabilecek bilcümle vergi ve resimlerle bunlara yapılacak zamlar ve ilaveleri de, Banka’ya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler. Kredili Müşteri ve Kefiller ödenmeyen taksitleri olursa bundan dolayı Banka’nın tesis edeceği teminatlar ve kendisine göndereceği ihbar ve ihtarnameleri için yapacağı masrafları kendilerine herhangi bir ek bedel yansıtılmaması kaydıyla nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 4- BAŞVURU FORMU VE KREDİLİ MÜŞTERİNİN SORUMLULUĞU, BANKANIN YETKİLERİ

Kredili Müşteri, Kredi Başvuru Formu’nda belirttiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve
beyan eder. Banka, bu bilgilerden herhangi birinin doğru olmadığının anlaşılması veya yapılan
istihbarat sonucunda, Bankaya doğru ve eksiksiz bilgi verilmiş olsaydı, Bankaca kredinin tahsis
edilmeyecek olması gibi hallerde, Banka yasal yollara müracaat hakkını haizdir.

MADDE 5-VALÖR UYGULAMASI

Kredili Müşteri ve Kefiller, kredi tutarının müşteriye/taşınır-taşınmaz mal ve hizmet tedarik edene
ödendiği/ödenmesi gereken tarihin valör tarihi olduğunu, bu tarihin Banka’ca faiz tahakkukunda
dikkate alındığını ve sözleşme ekinde yer alan Kredi Şartları’na uygun olarak Banka’ca işlem yapılmasını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 6- KREDİLİ MÜŞTERİ ADINA HESAP AÇILIŞI VE HESAPTAN TAHSİLAT YETKİSİ

Banka, Kredili Müşteriye işbu sözleşme kapsamında kredinin kullandırılması için bir hesap açabilecektir. Bu hesabın Kredili Müşteri tarafından münhasıran kredi geri ödemeleri ve işbu kredi ile ilgili sigorta primi ödemeleri gibi sadece kredi ile ilgili işlemlerin yapılması amacı ile kullanılması ve hesaptan başkaca işlemler yapılmaması halinde, Banka, bu hesaptan herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep etmeyecek, kredi ile ilgili ödemeler sona erdiğinde, Kredili Müşterinin söz konusu
hesabın açık kalması yönünde açık yazılı beyanı bulunmadıkça, Kredili Müşteriden ayrı bir talep almaya gerek kalmaksızın açılan hesabı kendiliğinden kapatacaktır. Kredili Müşteri, kredi ile ilgili açılacak hesabı münhasıran kredi ödemeleri ile ilgili kullanıp kullanmayacağı hususunda, Banka’ya ileteceği beyanı doğrultusunda işlem yapılmasını kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Kredili Müşteri, işbu konuda Banka’ya ileteceği beyanı ne olursa olsun, söz konusu hesabını, Kredi ile ilgili olmayan diğer Bankacılık işlemleri için kullandığı anda, bu hesabın münhasıran kredi ile ilgili işlemler için açılmış bir hesap olmaktan çıkacağını ve bu hesap sebebiyle Bankanın bir ek hizmet vermekte olacağını, bu sebeple Bankanın açılan hesaba ilişkin olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde kendisinden ücret, masraf ve komisyon talep edebileceğini ve kredi ile ilgili ödemeler sona erse dahi Bankanın hesabı kendiliğinden kapatmayacağını kabul ve beyan eder. Kredili Müşteri ve Kefiller, aldıkları krediyi sözleşme ekinde yer alan Kredi Şartları çerçevesinde ödeyeceklerini; anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan bir takside tekabül eden her bir taksitin vadelerinde, Banka nezdindeki Kredili Müşteriye ait bir mevduat hesabından ve/veya bu hesaba yine Kredili Müşterinin talimatı üzerine Banka tarafından tanımlanmış Kredili Mevduat Hesabı (DestekHesap) bulunması halinde bu hesaba tanımlı kredi limitinden –yine kredili müşterinin talebi üzerinetahsile ve tahsil olunan miktarın hesaba/Kredili Mevduat Hesabı limitine borç kaydedilmesine Banka’nın yetkili olduğunu ve taksitlerden herhangi birinin ödenmesinin, ondan evvelki taksitlerin ve faizlerin ödendiği anlamında kabul edilmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 7- ERKEN ÖDEME

Müşteri Banka’ya borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir.
7.1. Kredi Taksit/Taksitlerinin Vadesinden Önce Ödenmesi Müşterinin vadesi gelmeyen bir veya birden fazla taksitini erken ödemesi halinde, Banka meri mevzuat kapsamında yapılması gereken erken ödeme indirimini yapar.
7.2. Kredi Borcunun Tamamının Vadesinden Önce Ödenmesi (Kredinin Erken Kapatılması)
Müşteri, Banka tarafından kendisine tahsis edilen Kredi’den doğan bakiye borcunu vadeden önce ve tümüyle kapatmayı talep ettiği ve söz konusu ödemeyi yapacağı günü Banka’ya bildirdiği takdirde, erken kapatma sırasında ödenecek tutar, meri mevzuatın izin verdiği esaslar çerçevesinde belirlenir. Müşteri, Banka tarafından belirlenen erken kapama tutarını, taahhüt ettiği gün içinde Banka’ya ödemediği takdirde, başvurusu hiç yapılmamış sayılarak normal ödeme planının işlemeye devam edeceğini ve daha önce ödemiş olduğu geri ödeme tutarlarına ilişkin fon, vergi iadesi vs. yapılmayacağını, Banka’nın bundan dolayı kusuru olmamak kaydıyla herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.
7.3.Bu konuda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri saklıdır.

MADDE 8- KREDİNİN KULLANILDIĞI MAL VE HİZMET ALANINDA BANKANIN SORUMLULUĞU

Banka ayrıca tahsis ettiği krediyi niteliği/müşteri talebi gereği Kredili Müşterinin talimatı üzerine nakden veya hesaben Kredili Müşteri tarafından belirlenen mal/hizmeti aldığı satıcı firmaya ödeyebilir. Kredinin ödenmesinden tamamen müşteri ve kefilleri sorumlu olup satın alınacak taşınır/taşınmaz/hizmetle ilgili satıcı, dağıtıcı firma, imalatçı, üretici gibi kişiler ile aralarında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların, kredi borcunun geri ödenmesine yönelik yargı kararı bulunmadıkça kredinin geri ödemesine ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklere hiçbir etkisi olmayacağını kabul ederler. Kredinin, Banka (kredi veren) ile satıcı veya sağlayıcı arasında münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin akdedilen bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve işbu Sözleşme ile mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu (kredinin bağlı kredi olarak kullandırıldığı) durumda; Banka’nın mevzuattan doğan sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden; malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda ise malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır. Kredinin bağlı kredi olarak kullandırıldığı durumlarda, Müşteri’nin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca Bankaya da işbu sözleşmenin cayma hakkı maddesinde belirtilen usulde yöneltilmesi halinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erecektir. Müşteri, kredinin bağlı kredi olarak kullanıldığı durumlarda cayma hakkını kullanması halinde, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi cayma bildiriminden kaynaklandığına dair açıklama ile birlikte en geç cayma bildirimini Bankaya göndermesinden sonra otuz gün içinde geri ödemekle veya yukarıda belirtilen tutarın satıcı tarafından iade edilmesini sağlamakla yükümlüdür. Şu kadar ki; Müşteri her halükarda ödemeyi yaptıktan sonra, şubeye yazılı talimat vermek veya Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak bilgi vermek suretiyle yapmış olduğu ödemenin, cayma bildirimine istinaden yapılan geri ödeme olduğunu ve kredisine mahsup edilebileceğini Banka’ya bildireceğini ve teyit edeceğini; bu yükümlülüğe uymaması halinde meydana gelebilecek zarardan ve/veya yapılacak işlemlerden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Tahsis edilecek kredi müşterinin gerekli teminatları tesisi ve bu kredi sözleşmesini imzalamasını müteakiben doğrudan müşteri nam ve hesabına satıcıya veya satıcı nam ve hesabına dağıtıcı firmaya ödenerek kullandırılabilecek olup, müşteri bu işlemlerin ve kendi adına tahsis edilen kredinin yine kendi nam ve hesabına yapılmış ödeme olarak satıcı ve/veya dağıtıcı firmaya doğrudan yapılması hususunda Banka’yı yetkili kıldığını, işbu maddenin aynı zamanda yazılı, süresiz, yetki belgesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankanın krediyi, dilerse müşteri adına ve kredi tutarında bir bloke çek düzenlemek suretiyle kullandırabilmesi de mümkün olup, müşteri kredinin bu şekilde de kullandırılabileceğini, kabul ve beyan etmiştir.

MADDE 9-TEMERRÜT FAİZ ORANLARI VE KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ

9.1-Temerrüt Faizi
Müşteri ve Kefil/Kefilleri bu sözleşmeden doğan borçlarını ifada, özellikle geri ödeme planında gösterilen kredi anapara, faiz ve teferruatını veya bu sözleşme uyarınca muaccel hale gelmiş borçlarını gününde ödenmediği veya sair suretle gecikmeye düştüğü takdirde, gecikmenin doğduğu andan itibaren bunları Banka’ya fiili ödeme tarihine kadar geçen günler için işbu sözleşmenin eki Kredi Şartları’nın 4.2 maddesinde belirtilen oranda gecikme faizini ve bu faiz üzerinden hesaplanacak fon ve vergisini ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. İş bu krediye uygulanan akdi faiz oranı sözleşmenin eki Kredi Şartlarının 4.1.a. maddesinde belirtilen orandır. Kredili Müşteri ile yapılan müzakere sonucu katkılı faiz oranı belirlendiği hallerde, faiz oranı olarak ek Kredi Şartlarının 4.1.b.maddesindeki oranın uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak tüketicinin gecikmesi halinde krediye konu gecikme faiz oranı ek Kredi Şartlarının 4.2. maddesinde belirtilen oranda uygulanır.
9.2- Muacceliyet
Geri ödeme planında gösterilen taksitler ihtara gerek kalmaksızın vadelerinde muaccel olurlar. KrediliMüşteri’nin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda Banka’nın borcun tamamının ifasını talep etme hakkı saklıdır.Kredili Müşteri ve Kefiller, işbu sözleşmenin 2’nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde ve/veya bilahare ekli Kredi Şartlarına uygun olarak borcu tediye edeceklerdir. Kredi Sözleşmesi Eki Şartlarında belirtilen taksitlerden birbirini takip eden en az iki tanesinin, kısmen ya da tamamen vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ve Banka’nın Kredili Müşteri ve Kefillere göndereceği otuz günlük muacceliyet ihbarına rağmen ödeme yapılmaması halinde, Kredili Müşteri ve Kefiller, işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin, özellikle henüz vadesi gelmemiş olan bütün taksit borçlarının tamamı için mütemerrit sayılacaklarını ve anapara ve fer’ileri ve gecikme faizi ile birlikte tüm borçları derhal nakden tediye ile sorumlu olduklarını kabul, ve taahhüt ederler. Gerek vadenin dolması gerekse borcun Banka tarafından kısmen ya da tamamen belirtilen şekilde muaccel kılınması durumunda, muaccel olan alacağa muacceliyet tarihinden fiili ödeme gününe kadar işbu Sözleşmede belirlenmiş gecikme faizi uygulanacaktır. Şu kadar ki vadesi gelmemiş ancak muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.
9.3- Banka’nın Takibe Geçmesi ve Tedbir İsteme Yetkisi Banka, muaccel olsun veya olmasın bu sözleşmeden doğan her türlü alacağı için kanunen kabul edilebilir nedenlerinin bulunması halinde, ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alabilir ve alacaklarını temlik edebilir. Banka’nın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmesi diğer takip yollarına müracaat hakkını ortadan kaldırmayacaktır. Bankanın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde teminat yatırmamasını da Müşteri ve Kefiller kabul eder.

MADDE 10- KREDİNİN TEMİNAT KARŞILIĞI KULLANDIRILMASI

Kredili Müşteri ve Kefiller, bu sözleşme gereğince, Banka’dan temin edecekleri kredilerin teminatı ve karşılığını teşkil etmek üzere; Banka’nın kabul edeceği nitelik, şart ve tutarda her türlü teminat tesisini, beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme gereğince kredi borçlusu dışında 3. Şahıslardan herhangi bir teminat alınır ise bu teminatın hangi krediye istinaden alındığı ilgili teminat sözleşmesinde belirtilecektir. Kredili Müşteri ve Kefiller, tesis edilmiş teminatın değerinin düşmesi yetersiz kalması ve/veya herhangi bir nedenle toplam kredi borcunu karşılayamaz olması durumunda Banka’nın talep ettiği her türlü tamamlayıcı teminatı vermeyi, teminatlara ilişkin marj oranlarının Banka tarafından tespit edileceğini ve Kredili Müşterinin borç bakiyesine göre Banka’nın uygun göreceği kıymet marjını muhafaza etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Kredili müşteri, teminat veya ek teminat alınması ile ilgili işlemlerin gerektirdiği ve gerektireceği her türlü resim, harç vergi ve masrafları da, kendisine herhangi ek bir bedel yansıtılmaması kaydıyla ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna mukabil borç devam ederken rehnin kıymeti yükselirse, Banka’nın teminat yeterliliği ve Müşteri’nin ödeme performansını dikkate alarak yapacağı objektif ve makul değerlendirme neticesinde uygun bulmaması halinde bunlardan herhangi birinin iadesini isteme haklarının olmayacağını beyan ve kabul ederler. Müşteri Banka’ya olan kefalet ve sair borçlarını tamamen ödediği takdirde, en kısa zamanda Banka’ya müracaat ederek teminatını geri almak veya teminatın fekkedildiğine ilişkin belgeleri almak zorundadır. Aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü hasar, fire ve diğer kayıplardan Banka hiçbir surette sorumlu olmayacaktır.

MADDE 11- TEMİNATLAR
MADDE 11.1-REHİN ve REHİN HÜKÜMLERİ
11.1.1- Muhafaza Müşteri teminat olarak Bankaya rehin, tevdi ve/veya teslim ettiği/edeceği her tür, taşınır, kıymetli evrak, hisse senedi, hazine bonosu, altın ve kıymetli madenler v.s.’nin, bakım, muhafaza, yeddi emin, üçüncü kişiye teslim, nakliye, kira v.s. bedellerini; bunlara ilişkin her tür vergi, resim, harç, masraf, sigorta bedellerini, kendisine herhangi ek bir bedel yansıtılmaması kaydıyla Banka’ya derhal ve nakden ödeyeceğini, sözkonusu rehinli taşınır,taşınmazların istirdadına kadar doğabilecek bu tür ödemelerin kendi borcu olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.Kredili Müşteri Banka’ya rehin ve teslim ettiği işbu sözleşmenin eki Kredi Şartları’nda özellikleri belirtilen taşınır üzerinde Banka’nın rehin hakkının ve satılamaz kaydının varsa İlgili Sicil Memurluğu’na tescil ve kayıt ettirileceğini, Banka’ca İlgili Sicil Memurluğu’ndan rehin ve satılamaz kaydının silinmesi konusundaki yazılı talebine kadar ve/veya her koşulda Banka’nın yazılı izni olmaksızın taşınırı bir başkasına devretmeyeceğini, Banka’nın krediden doğan alacağının faiz, harç, masraf, vekalet ücreti vs. ile birlikte tamamen ödenmesine kadar, İlgili Sicildeki rehnin ve satılamaz kaydının kaldırılmayacağını ve İlgili Kanun ve Mevzuat hükümleri cevaz vermediği sürece taşınırın kendisine teslim edilmeyeceğini, taşınırın yeddi emin nezdinde telef olması, zarar görmesi veya değerinin eksilmesinden, Banka’nın sorumlu olmayacağını, Banka’nın rehin hakkının ve satılamaz kaydının ilgili sicil memurluklarınca dercedilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.1.2- Zarar
Kredili Müşteri, Kefiller veya Rehin Veren, hırsızlık, ihtilal, yangın, kayıp gibi haller dolayısıyla sigortalı olsun veya olmasın Bankanın uhdesindeyken rehinde meydana gelebilecek zararlardan kusuru olmamak kaydıyla Banka’ya hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.
11.1.3-TL, Yabancı Para (Döviz) Tevdiat Yatırım ve Sair Hesapların Rehni ile ilgili şartlar Kredili Müşteri, Kefiller veya rehin veren üçüncü şahıs, kredi risk ve fer’ilerinin; tasfiye, vade, ödeme tarihlerinde veya alacağın muaccel olduğu günde, rehinli vadeli/vadesiz TL/döviz mevduat Yatırım ve Sair hesabının, (Yabancı Para (Döviz) tevdiat ise Banka’nın gişe efektif alış kuru üzerinden dövizlerin alışı yapılarak) tamamının veya bir kısmının, hesabın vadesinden önce veya vadesinde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işlemiş faizleri ile birlikte riske veya borca mahsup edilmesine böyle bir durumun ortaya çıkmasında yapılan işleme, vadenin bozulması nedeniyle meydana gelecek faiz ve diğer kayıplara karşı hiç bir itirazda bulunmayacaklarını bu sebeple Banka’yı şimdiden ibra ettiklerini, beyan, kabul ve taahhüt ederler. Diğer taraftan; rehinli mevduatın herhangi bir suretle riske veya borca mahsubundan sonra kalacak bakiyesini; Banka dilerse Kredili Müşterinin adına açılmış olan veya talebi üzerine açılacak vadesiz bir mevduat hesabında tutabileceği konusunda Banka’nın yetkili ve mezun olduğunu beyan ve kabul ederler. Kredili Müşteri, Kefiller veya rehin veren; Banka’ya rehin edilen TL/döviz vadeli mevduat Yatırım ve Sair hesabının vadesinin; kullandırılan kredi veya borcun ödenip tamamen tasfiye edilinceye kadar, faizli bakiyesi ile birlikte ve o günkü faiz koşullarına uygun olarak, önceki vadeye paralel veya Banka’nın uygun göreceği süreye kadar, Banka’nın rehin hakkı devam etmek üzere, Banka’ca re’sen temdit edilmesini veya karşılıklarının muvakkat bir hesapta bekletilmesini, beyan, kabul ve taahhüt ederler.
11.1.4-Sermaye Piyasası Kanunu’nda Halen Belirtilmiş ve İleride Belirtilecek Olan Sermaye Piyasası
Araçlarının Rehni Sermaye Piyasası Türev Araçlarının Banka’ya rehnedilmesi halinde Banka’nın iş bu Sermaye Piyasası Türev Araçları üzerindeki rehin hakkı, rehinli Sermaye Piyasası Türev Araçlarının rehinli menkuldeğerlerin sağladığı bütün hakları, ve her türlü imtiyazlarını da kapsar. Ancak, rüçhan hakkının kullanımı ve apel ödemelerinin yapılması ile ilgili takip müşteri tarafından yapılacak olup, bu konuda Banka’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, ancak bu işlemin tek taraflı olarak Banka’ca re’sen yapılmasına da muvafakat ettiklerini ve yapılacak masrafların, kendisine herhangi ek bir bedel yansıtılmaması kaydıyla derhal ve defaten müşteri tarafından ödeneceğini Kredili Müşteri, Kefiller veya rehin veren beyan ve kabul ederler.
11.1.4.1-Rehin veya serbest depo suretiyle Banka’ya tevdi edilen menkul kıymetlerin bedelleri ile kupon bedellerini tahsile, kuponları biten hisse senedi ve tahvilleri yenileriyle ve geçici hisse senetleriyle tahvilleri asıllarıyla değiştirmeye mecbur olmamakla birlikte bu işlemleri yapmaya Banka mezundur. Banka’ya rehin edilen kıymetli madenler, hisse senedi, hazine bonosu ve tahvil gibi menkul kıymetleri bankalar arası işlemler icabı Banka’nın dilediği şekil ve işlerde kullanmasına ve bu arada zaman zaman T.C. Merkez Bankası’na karşılık göstermesine ve bir başkasına rehnetmesine Medeni Kanunu’nun 942. maddesi uyarınca muvafakat ettiklerini Kredili Müşteri, Kefiller veya rehin veren beyan ve kabul ederler.
11.1.4.2- Kredili Müşteri, Kefiller veya rehin veren, Banka’nın dilediği takdirde Kredili Müşteriye herhangi bir bilgi vermesine gerek kalmaksızın rehinli hisse senetlerini ve tahvilleri çıkarmış bulunan şirketlerin ve tahvil sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına katılmaya, kabul veya red ve karşıt oylar kullanmaya ya da çekimser kalmaya, iptal davaları açmaya yetkili olduğunu, ancak rehin edilen  menkul kıymetlere ilişkin hakları korumak ve kullanmak için gerekli hukuki işlemlerin müşteri tarafından yapılacağını, bu hususta Banka’nın sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11.2- TAŞINMAZ İPOTEĞİ HÜKÜMLERİ

Verilecek ipotekler hakkında aşağıdaki hükümler cari olacaktır.
11.2.1-Müşteri, bu taşınmazların tamamı veya bir kısmına ait istihkak davası veya müdahale veya münazaaların ve mülkiyetin infisahını mucip fesat ve butlan sebepleri veya bunlar üzerinde tesis olunan herhangi bir mükellefiyet veya intifa ve irtifak haklarını Banka’ya derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
11.2.2-İpotekli taşınmazın değeri malikin kusuru olmaksızın azalırsa, Müşteri Medeni Kanun’un 867. maddesi uyarınca alabileceği tazminatı Banka’nın bilgi ve muvafakati olmaksızın tahsil edemeyecektir. Banka, dilerse anılan tazminatı, ödeyecek kişi veya kuruluştan Müşteri’nin izni olmaksızın istemek, almak ve vadesi gelmese de Müşteri’nin borcuna mahsup etmek üzere tam izin ve yetki ile hareket etmek konusunda serbesttir.İpotekli taşınmazın devredilmiş olması, Kredili Müşteri ve/veya Kefillerin borcunda herhangi bir değişiklik yaratmaz. İpotek edilen gayrimenkulün bir bölümünün veya tamamının üçüncü kişilere devredilmesi halinde veya taksim vuku bulduğunda, yeni malik borcun tamamını kabul etse dahi, Medeni Kanunun 888 ve 889. maddeleri gereğince Bankaca ipotek borçlusuna, Kredili Müşteri ve/veya Kefillere herhangi bir ihbar yapılmasına gerek kalmaksızın Müşteri ve/veya Kefillerin borçluluğu devam edecektir.
11.2.3-Bankaca ipotek alınan taşınmaza ilişkin kayıtlar ekli Kredi Şartları’nın 7.3 maddesindedir.
11.2.4-Kıymetli Madenlerin Rehni Kredili Müşteri ve/veya Kefil veya rehin veren, tahsis edilen krediden doğacak borcun teminatını teşkil etmek üzere ekli Kredi Şartlarında özellikleri ve rehin tutarı belirtilen altın ve sair kıymetli madenleri Banka’ya rehnettiğini, İstanbul Altın Borsasında işlem gören ve/veya Banka nezdinde saklanan ve/veya fiziken ibraz edilecek rehinli kıymetli madenlerin her türlü muvazaadan ari olduğunu, rehnedilen kıymetli madenlerin mülkiyetini Bankanın onayı olmaksızın üçüncü şahıslara devretmeyeceklerini, bunlar üzerindeki rehnin, kullanılan kredinin anaparası, akdi faizleri, icra takip ve yargılama giderlerinin, her türlü vergi, resim, harçlar, komisyon ve masraflardan kaynaklanan borçların teminatını teşkil edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11.3- TAŞIT REHNİ HÜKÜMLERİ

Kredili Müşteri ve/veya Kefil, rehin veren sıfatı ile, tahsis edilen krediden doğacak borcun teminatını teşkil etmek üzere ekli Kredi Şartlarının 7.2 maddesinde özellikleri belirtilen taşıtı/taşıtları, yine ekli Kredi Şartlarının 7.2 maddesinde kayıtlı rehin tutarı üzerinden, Banka’ya rehin ve teslim ettiğini, ayrıca tesis edilen bu rehnin, kullanılan kredinin anaparası, akdi faizleri, icra takip ve yargılama giderlerinin, her türlü vergi, resim, harçlar, komisyon ve masraflardan kaynaklanan borçların teminatını teşkil edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11.4- KEFİLLERİN SORUMLULUĞU

Bu Sözleşmeyi “kefil” sıfatıyla imzalayan kefil veya kefiller, bu Sözleşme dolayısıyla Müşteri’nin borçlandığı ve borçlanacağı bütün meblağları, aşağıda yeralan beyanları çerçevesinde işbu sözleşmenin eki Kredi Şartları’nın 7.1 maddesinde belirtilen miktara kadar kefil sıfatıyla üstlenirler. Kefil veya kefiller bu kefalet miktarının, anaparadan ayrıca bu Sözleşme ve eki Kredi Şartları’nda öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi faizleri, fon ve gider vergilerini, bu Sözleşme ve eki Kredi Şartları ile belirlenecek şekilde hesaplanacak gecikme faizlerini, masraf, komisyon, vekalet ücreti, mahkeme giderleri, takip masraflarını ve diğer her türlü gider ile bunlara isabet eden vergi, resim, harç ve fonları da kapsadığını kabul ve beyan ederler.
Kefiller;
. işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumluluğu,
. Kredili Müşterinin iflası, konkordato istemiş veya mirasının her ne şekilde olursa olsun tasfiyesi hallerinde, iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her türlü kayıtları yaptırmayı ve Banka’nın da bu konularda gerekeni yapmaya yetkili olmakla beraber kusuru bulunmamak kaydıyla, bu yüzden sorumluluğu bulunmadığını,
. Banka’nın Kredili Müşteri ile ilgili konkordatoyu muvafakati halinde de kendisine yapılacak ihbarla kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini,
. Banka’nın, Kredili Müşterinin taahhütlerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, borç için verilmiş olan teminatları kısmen veya tamamen geri vermesi, fek etmesi hallerinde kefaletinin
Bankaca yapılacak ihbar çerçevesinde aynen devam edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder/ederler. Banka’nın mevzuatın izin verdiği çerçevede olmak kaydıyla, diğer kefillerden vazgeçebileceğini, diğer kefilleri veya mirasçılarını ibra edebileceğini, bu durumun kefalet sorumluluğunu etkilemeyeceğini, kefaletinin, diğer kefillerin varlığı ve her türlü kefalet koşulundan bağımsız olduğunu, bu anlamda birlikte kefaletin söz konusu olmadığını, diğer kefillerin alacaklı tarafından kefalet borcundan kurtarılması veya kefaletlerinin sona ermesi söz konusu olsa dahi kefaletinin aynen devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder/ederler. Öte yandan müracaat formunda kefillerle ilgili olarak beyan edilen bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Banka, işbu sözleşmeden doğan alacakları nedeniyle, mevzuatın izin verdiği haller saklı kalmak kaydıyla, sadece ve tek başına kefillere müracaat etmeyeceğini kabul eder.

MADDE 11.5- ALACAĞIN TEMLİKİ HÜKÜMLERİ

Kredili Müşteri, Kefiller veya alacağını temlik eden üçüncü şahıs, kredi risk ve fer’ilerinin; tasfiye, vade, ödeme tarihlerinde veya alacağın muaccel olduğu günde, Banka’ya temlikli alacağın tamamının veya bir kısmının, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işlemiş faizleri ile birlikte riske veya borca mahsup edilmesini ve Banka’nın bu konularda yetkili ve mezun olduğunu, böyle bir durumun ortaya çıkmasında yapılan işleme, meydana gelecek kayıplara karşı hiç bir itirazda bulunmayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Diğer taraftan; temlikli alacağın herhangi bir suretle riske veya borca mahsubundan sonra kalacak bakiyesini, alacak temlik hakkı devam etmek üzere; Banka dilerse Kredili Müşteri adına açılmış olan veya talebi üzerine açılacak vadesiz bir mevduat hesabında tutabileceği gibi muvakkat bir bloke hesapta bekletme konusunda Banka’nın yetkili ve mezun olduğunu beyan ve kabul ederler. Kredili Müşteri, Kefiller veya alacağını temlik eden üçüncü şahıs, Banka’nın Genel Müdürlük Birimleri ve tüm şubelerince, açılmış ve açılacak krediler için işbu sözleşme eki Kredi Şartları’nın 7.6 maddesinde belirtilen ve Bankaya ibraz edilmiş bulunan alacağın dayanağı Sözleşme/ Belgelerde yer alan koşullara uygun olarak ve temlik tutarına ilaveten ayrıca cezai şart, tazminat ile gecikme faizi vb. her tür alacak haklarının Banka Genel Müdürlük Birimleri ve Şubelerine, Borçlar Kanunu’nun 183 vd. Maddelerine uygun olarak ve aşağıdaki şartlarla devir temlik edildiğini kabul ve beyan eder.
11.5.1-Kredili Müşteri/Temlik eden, temlik edilen alacağın temlik muamelesi anında mevcut olduğunu, başka rehine ve başka bir temlik sözleşmesine konu olmadığını, temlike konu alacağın borçlusunun ödeme gücüne sahip olduğunu,
11.5.2-Kredili Müşteri/Temlik eden, temlike konu alacağını azaltacak, erteleyecek ve geri bırakacak işlemler yapmamayı, bu alacak ile ilgili olarak borçlusu tarafından kendisine bir ödeme yapılması halinde derhal bu parayı temellük eden ING Bank A.Ş.’ne (Banka’ya) yatırmayı,
11.5.3-Kredili Müşteri/Temlik eden temlike konu alacağın gerek dayanağını teşkil eden sözleşme, gerekse muhatap ile arasında ayrıca yapmış olduğu başka herhangi bir sözleşme ile temlik yasağına alınmadığını, aksi durumun ortaya çıkması halinde temellük edene karşı temlike konu alacak tutarından bizzat sorumlu olacağını,
11.5.4-Kredili Müşteri/Temlik eden, muhatabın alacağın esasına ya da tutarına karşı olan itirazlarının vaki olması ya da başkaca herhangi bir nedenden dolayı ödemekten imtina etmesi veya aczinden Bankaya karşı bu temlikten ötürü bizzat kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu sorumlu olduğunu,
11.5.5-Kredili Müşteri/Temlik eden, Banka’ya alacağını ispata yarayan tüm delilleri ve hakları beyana yarayan her tür bilgiyi ve belgeyi vermeyi,
11.5.6.- Kredili Müşteri/Temlik eden, Banka’nın bu temliği muhataba yazılı olarak tek başına bildirme konusunda yetkili olduğunu işbu maddenin aynı zamanda yazılı yetki belgesi niteliğinde bulunduğunu, muhatabın muhasebe kayıtlarına intikalini sağlamayı ve muhatabın bildirimi aldığına dair teyit mektubunu Bankaya vermekle yükümlü olduğunu,
11.5.7-Kredili Müşteri/Temlik eden, temellük eden Banka’nın temlik olunan alacağı tahsile yetkili olduğunu, ancak bunun dava takip hakkının da münhasıran temellük edene ait olması anlamına gelmeyeceğini, temellük edenin dava ve takip etme hususunun kendi ihtiyarında bulunduğunu, bu açıdan sorumluluğunun bulunmadığını, temlike konu alacağın ödenmesinde doğabilecek gecikmelerden temlik eden olarak sorumlu olacağını,
11.5.8-Kredili Müşteri/Temlik eden, işbu temlikin Banka’nın borcun tamamı üzerinden takip hakkını etkilemeyeceğini,
11.5.9-Kredili Müşteri/Temlik eden, bu temlike aykırı davranılması halinde temlike konu alacak tutarından Bankaya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12- BANKANIN HAPİS VE REHİN HAKKI

Kredili Müşteri ve Kefiller; Banka’ya karşı işbu sözleşmeden doğmuş veya doğacak tüm borçları için, Banka nezdinde mevcut olan veya olabilecek her türlü hak ve alacaklarının, vadesi gelmiş ya da gelecek TÜRK LİRASI mevduat, Yabancı Para (Döviz) tevdiat ve bloke hesaplarının üzerinde Banka lehine hapis hakkının bulunduğunu ve tüm hak ve alacaklarının Banka lehine rehnedilmiş olduğunu kabul ettiğini, herhangi bir zaman ve şekilde Banka’nın nezdinde bulunan poliçe, bono ve çeklerden, kıymetli madenlerden doğan her türlü alacak haklarını, Sermaye Piyasası Araçları ve Sermaye Piyasası Araçlarından doğan temettü, faiz vb. haklarını, Sermaye Piyasası faaliyetlerinden doğan her türlü hak ve alacaklarını, ücret ve/veya maaşları üzerinde de Banka lehine hapis hakkının olduğunu ve bunlarınBanka lehine rehinli olduğunu, Banka’ya olan borçlarının herhangi birini veya hepsini ihbarda bulunmadan, Banka’da mevcut her türlü alacaklarını, mevduat ve Yabancı Para (Döviz) tevdiat ile bloke hesapları veya tahsil edilen çek veya senet bedelleriyle ya da taraflarına gönderilen havale tutarlarıyla Banka’nın takas ve mahsup hakkının ve bunlar üzerinde Banka’nın rehninin bulunduğunu, beyan, kabul ve taahhüt ederler.
12.1-Kredili Müşteri ve Kefiller, Banka’ya karşı asaleten ve/veya kefaleten doğmuş/doğacak tüm borçları sebebiyle, Banka’da mevcut/mevcut olacak her tür hak ve alacakları, vadesi gelmiş/gelecek her tür para cinsinden vadeli/vadesiz mevduatları, tahsile verdiği/vereceği kambiyo senetleri ve bunlardan doğmuş/doğacak alacak bedelleri, sermaye piyasası araçları, hisse senetleri ve bunlara ilişkin doğacak faiz, temettü, kar payı, vb. hakları, havale bedelleri üzerinde Banka’nın rehin hakkı bulunduğunu, Banka’nın her tür alacağı sebebiyle tüm hesap ve mevduatları arasında dilediği zamanda dilediği miktarda kısmen/tamamen süresiz virman yapma yetkisinin bulunduğunu, işbu maddenin aynı zamanda rehin sözleşmesi ve süresiz-yazılı virman yetkisi niteliğinde bulunduğunu bu yetkiye rağmen Banka’nın bunu kullanma zorunluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
12.2-Kredili Müşteri ve Kefiller, işverenlerinden doğmuş ve doğacak ikramiye, temettü, kıdem tazminatı mevzuatın izin verdiği ölçüde maaş ile her ne nam altında olursa olsun, taraflarına ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını Banka’ya rehin amacıyla temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacaklarını işverenlerinden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka’nın yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Keza Kredili Müşteri ve Kefiller SSK, Emekli Sandığı, Bağ-kur vs’den emekli olması halinde, mevzuatın izin verdiği ölçüde emekli maaşının haczine muvafakat ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca, Kredili Müşteri ve Kefiller, mevzuatın izin vermesi halinde Banka’nın rehinli tüm menkul değerlerinden dilediğini dilediği bedelle satarak rehin bedelini tahsile yetkili olduğunu kabul eder.

MADDE 13- SİGORTA HÜKÜMLERİ

A) ZORUNLU SİGORTALAR Kredili müşteri, kredinin teminatı olarak Banka lehine, ipotek tesis edilen taşınmaz için zorunlu deprem sigortası (ZDP) yaptırmakla yükümlüdür. Kredili müşteri, mevzuat gereğince yapılması zorunlu olan ve bundan sonra zorunlu kılınacak sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. Şu kadar ki, Müşteri zorunlu sigortaları Bankanın acentesi bulunduğu sigorta şirketinden veya dilediği başka bir sigorta şirketinden yaptırmakta serbesttir. Banka, Kredili Müşterinin Bankanın acentesi bulunduğu sigorta şirketi dışındaki bir sigorta şirketinden sağladığı teminatı ve poliçeyi aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde kabul edecektir: i) Sigorta kredi konusuyla uyumlu olmalıdır. ii) Meblağ sigortalarında, sigorta kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olmalıdır. iii) Sigorta poliçelerinin üzerinde Banka’nın adı dain ve mürtehin olarak gösterilmiş olmalıdır. Kredili müşterinin zorunlu sigortaları yaptırmaması veya yaptırmış olduğu zorunlu sigortaların yukarıdaki koşulları karşılamaması halinde Banka, krediyi tahsis etmekten kaçınabileceği gibi, kredi tahsis ettiği takdirde, Banka’nın takdirinde olmak üzere, sigorta poliçesini istediği sigorta şirketi aracılığı ile resen, müşterinin ayrıca yazılı talebini almaksızın düzenlemeye yetkilidir. Kredili müşteri; Bankanın acentesi olduğu sigorta şirketi dışında bir sigorta şirketine daha önce yaptırmış olduğu zorunlu sigorta poliçelerini Banka’ya bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi, veya söz konusu poliçelerde Banka’nın dain ve mürtehin olarak yeralmasını temin etmeyi; açılacak kredi sebebiyle yaptırılan tüm zorunlu sigorta poliçelerini vadelerinin hitamında yenilemeyi, Kredili müşteri’nin yenilemeyi yapmaması ya da poliçeyi kredi vadesi içerisinde iptal etmesi ve Banka’nın talebi üzerine Banka’ya yeni bir policeyi derhal ibraz etmemesi halinde söz konusu poliçelerin Banka tarafından, Banka takdirinde olmak üzere, yenilenebileceğini, her yıl yenilenen sigorta bedelinin; Banka’nın riskini teminat altına alacak marj oranıyla belirleyeceği tutardan düşük olmayacağını, yenilenen sigorta ücretini ödeyeceğini ve /veya Banka nezdinde mevcut mevduat hesabından ya da açık yazılı talebi alınmış olmak kaydı ile, kredili mevduat hesaplarından sigorta primleri ile tüm fer’ilerini de Banka’nın tahsile yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Banka, zorunlu sigortalarda sigorta primlerinin kredili müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, mevzuat gereği yapılması zorunlu olan sigortaya ilişkin rizikoyu krediye uygun şart, kayıt ve müddetlerle, lehdarı kendisi olmak üzere dilediği sigorta şirketine sigorta ettirebilir ve bu primleri kredili müşteriden bu kredi sözleşmesi şartları dahilinde talep ve tahsil edebilir. Kredili Müşteri ve Kefillerin Sigorta primlerini ödememesi durumunda Bankanın bu tutarların tahsili için aleyhe yasal yollara müracaat hakkı saklıdır.

B) İSTEĞE BAĞLI SİGORTALAR:

Kredili Müşteri, isteğe bağlı sigorta yaptırmaya yönelik açıkça talepte bulunmak kaydı ile dilediği sigorta şirketine, isteğe bağlı sigortalardan dilediğini yaptırabilir. Kredili Müşterinin Banka’nın acentesi olduğu sigorta şirketi dışındaki bir sigorta şirketine isteğe bağlı bir sigorta yaptırması durumunda, Banka söz konusu teminatı/poliçeyi aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde kabul edecektir:
i) Sigorta kredi konusuyla uyumlu olmalıdır. ii) Meblağ sigortalarında, sigorta kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olmalıdır. iii) Sigorta poliçelerinin üzerinde Banka’nın adı dain ve mürtehin olarak gösterilmiş olmalıdır. Banka bu şartları birlikte taşımayan sigorta poliçelerini kabul etmek zorunda olmayıp, yerine söz konusu şartları taşıyan bir poliçenin ibrazını talep edebilir. Kredili Müşteri, Sigorta yapılması hususunda talebi olması ve kredinin teminatını teşkil edecek isteğe bağlı sigortaların daha önce yaptırılmış olması halinde, sigorta poliçesinde Banka’nın lehdar olarak gösterilmesini, poliçeleri Banka’ya bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi, süresi biten sigortaları yeniletmeyi, teminatların değerinde her ne nedenle olursa olsun tamamen veya kısmen değer kaybı halinde sigorta bedelinin Banka tarafından sigorta şirketinden alınmasını ve borçlarına mahsup edilmesini, sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatın rehin kapsamında olduğunu, sigorta prim, vergi ve masraflarının kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. Şu kadar ki; Kredili Müşteri, kredi vadesi içinde yenilemesi gelen poliçeyi süresinde yenilememesi halinde söz konusu poliçelerin Banka tarafından, Banka takdirinde olmak üzere, yenilenebileceğini veya Banka tarafından Kredili Müşteri adına, kalan borç tutarı ve kredi vadesiyle uyumlu yeni bir sigorta yapılabileceğini kabul eder. Kredili Müşteri, devam eden sigorta poliçesinin kredinin vadesi içinde iptali talebinde bulunur ise, Banka’nın talebi üzerine, aynı koşul ve şartlar ile yeni bir poliçeyi Banka’ya derhal ibraz edeceğini; yeni bir sigorta poliçesini ibraz etmemesi halinde Banka’nın, Banka takdirinde olmak üzere, Kredili Müşteri adına kalan borç tutarı ve kredi vadesiyle uyumlu ve lehtarı Banka olan yeni bir sigorta poliçesi yaptırabileceğini kabul eder. Kredili Müşteri, kendisi tarafından yenilenmeyen veya iptal edilen poliçelerin Banka tarafından yenilenmesi veya yeni bir poliçe düzenlenmesi halinde, prim ödeme borcunun kendisine ait olduğunu ve Banka’nın söz konusu sigorta primleri ile tüm ferilerini, Kredili Müşteri’nin Banka nezdindeki mevduat hesabından veya açık yazılı talebi bulunması halinde Kredili Mevduat Hesabından tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredili Müşteri kredi ile ilgili gerek zorunlu gerekse isteğe bağlı sigortanın primlerini, masraflarını ve gider vergilerini sigorta şirketine vadesinde ödeyeceğini, sigorta poliçelerinde Banka’nın dain (alacaklı) ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını, sigorta ile ilgili bir riskin doğması halinde, sigorta bedellerinin Banka’ca sigorta şirketinden tahsil, ahzu kabz ve alınmasını ve kredi alacağına mahsup edilmesini ve ayrıca sigorta ettirilen teminatlarla ilgili olarak, sigorta şirketine karşı hasarı ihbar, primödeme v.s. gibi tüm yükümlülüklerini layıkıyla yerine getireceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14- BANKA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Kredili Müşteri ve Kefiller, işbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda tarafların bilgisayar, defter ve evraklarındaki kayıtların geçerli olacağını, bu maddenin taraflar arasında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefiller, aksine açık yazılı talimatları olmadığı takdirde, işbu sözleşme kapsamında kullanılan kredi için hesap özeti gönderilmesinin Bankanın takdirinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

MADDE 15- BİLGİ VERME

Kredili Müşteri ve Kefiller, Banka nezdinde mevcut kredisine ve kredi ilişkisine ait tüm bilgi ve belgelerin, Banka tarafından kendileri hakkında bilgi isteyen, yasaların yetkili kıldığı kişi ve mercilere, Banka’nın acenteliğini yaptığı şirketlere, iş birliği ve iş ortaklığı yaptığı, hizmet ve danışmanlık aldığı tüm 3. Kişi şirket/şahıs, kurum ve kuruluşlara; verilmesine veya kendilerinin mali durumu ve hesapları hakkında sair 3. Kişi şahıslar, şirketler, kurum ve kuruluşlardan bilgi talep etmeye yetkili olduğunu kabul, taahhüt ve muvafakat ederler. Kredili Müşteri, kredi ilişkisinin devam ettiği süre boyunca, her yıl hesap dönemini izleyen 6 ay içinde, hesap durum belgesi ya da kredi kullandırım anında Banka tarafından bir örneği verilen “Ticari Kredi Niteliği Taşımayan İşlemler İçin Gerçek Kişilerden Alınacak Hesap Durum Belgesi”ni, başkaca bir ihbara gerek kalmaksızın düzenleyerek krediyi kullandığı Banka Şubesi’ne teslim edeceğini, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 16- TAKİP, MAHKEME MASRAFLARI ve AVUKATLIK ÜCRETİ

Kredili Müşteri ve Kefiller, işbu sözleşmeden doğan borçlarının tahsili hususunda Banka’nın mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde bu sebeple yapılacak bütün masrafları ve anapara faiz ve sair her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden yasal avukatlık ücretini ve bunun gider vergisini Banka’nın ödeyeceği cezaevi harcı ile diğer harç ve belgeleri ve bunlarla ilgili gider vergisini Banka’ya ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 17- KANUNİ İKAMETGAH ve YETKİLİ MAHKEME, İCRA DAİRELERİ

Kredili Müşteri ve Kefiller, Banka tarafından işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi amacıyla, gerekli tebligatın yapılabilmesi için, aşağıda isim ve imzalarının yanında yazılı yeri veya adres paylaşım sisteminde kayıtlı adreslerini kanuni ikametgah olarak gösterdiklerini, bu adreslerden herhangi birine yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, kanuni ikametgahlarının değişmesi halinde, yeni adresi derhal Banka’ya noter vasıtasıyla bildirmeyi, bu bildirime kadar eski adreslerinin muteber olacağını kabul ve taahhüt ederler. Diğer taraftan; işbu sözleşmeden doğan her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) ve/veya sözleşmenin yapıldığı Banka şubesinin kanuni ikametgâhındaki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler. Ancak, bu Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili kılınması, Banka tarafından 6502 sayılı veya bunun yerine geçecek kanun çerçevesinde tüketicinin ikametgahı mahkemesinde dava açılmasına veya Müşteri ve kefillerin ikametgahının ve Müşteriye/Kefillere ait mal ve değerlerin bulunduğu yerin adli mercilerine başvurulmasına ve kovuşturma yapılmasına engel teşkil etmez. İşbu 17 maddeden müteşekkil Kredi Sözleşmesi’nin ve işbu sözleşmenin ayrılmaz niteliğindeki ekleri Başvuru Formunun, İhtiyaç Kredisi Bilgilendirme Formunun, Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunun (SÖBF) ve Kredi Şartları’nın tamamı taraflarca okunarak bir sureti borçlular tarafından teslim alınmıştır. Müşteri ve Kefiller 17 maddeyi de okuyup anladıklarını ve her sayfanın imzalanmasına gerek olmadığını, beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Müşterinin:
Ad ve Soyadı/Unvanı:
Adresi:
İmzası:


MÜŞTERİ BEYANI
Bankanız ile imzalamış olduğum işbu Sözleşmenin ekleri ile birlikte bir suretini aldığımı, işbu sözleşmenin tüm şart ve hükümlerinin tarafımla karşılıklı olarak müzakere edildiğini, bu şart ve hükümlerin açık ve anlaşılır olduğunu, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerimi bilerek işbu sözleşmeyi imzaladığımı, beyan kabul ve taahhüt ederim. 
Ekleri: Ayrılmaz parça niteliğindeki --------------------- Referans numaralı ek kredi şartları (Geri ödeme planı), Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, İhtiyaç Kredisi Bilgi Formu Sözleşmenin ve eklerinin bir nüshasını teslim aldım. (Yukarıdaki ifade müşteri tarafından imza bölümünün altına el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır)