DESTEK HESAP (KMH) BİLGİ VE BAŞVURU FORMU


Değerli Müşterimiz,

Vadesiz hesabınıza tanımlanmasını talep etiğiniz Destek Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) ürünümüz hakkında aşağıda yazan bilgilendirmeleri lütfen dikkatlice inceleyiniz.

DESTEK HESAP (KMH) ÜRÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Bu Form, Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, bu sözleşme hükümlerine tabidir.

Geçerlilik süresi:
Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu düzenlenme tarihinin mesai saati bitimine kadar geçerli olup, okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız. 

Ürün: Destek Hesap, talebiniz üzerine vadesiz mevduat hesabınıza Banka’nın yapacağı değerlendirme sonucunda tahsis edilen ve limit dâhilinde tanımlanan bir kredidir. Vadesiz hesaba tanımlanan kredi limiti herhangi bir sebeple iptal edilinceye kadar geçerlidir. Banka KMH’ın tahsisi için tarafınızdan rehin, alacak temliki vs. teminatları talep edebilir. 

Ürün İşleyişi: Tanımlanan limit dahilinde hesabınızda para olmasa dahi, para çekip işlem yapabilirsiniz. Vadesiz hesabınıza bağlı düzenli ödemeler için hesabınızda yeterli bakiye yoksa Destek Hesap limitiniz devreye girer ve ödeme yapılır. Böyle bir durumda para çektiğiniz gün valörü ile kredi faizi işlemeye başlar. Hesabınıza para yatırdığınızda ise bir sonraki işgünü valörü esas alınır. Ödeme gününün tatil günü olması durumunda takip eden ilk işgünü dikkate alınır.

Ürün Sağlayıcı:
Bankamız unvanı, adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri ile MERSİS numarası aşağıda yer almaktadır.

Ürün Limiti: Banka Destek Hesap limitini ve kullandırım şartlarını belirlemeye, limiti artırıp azaltmaya veya iptal etmeye yetkilidir. Limitiniz tarafınıza yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilir. Limite ilişkin herhangi değişiklik olması durumunda da yürürlüğe girmesinden 30 gün önce bildirilir.

Akdi faiz oranı ve artışları: Bu form tarihi itibariyle geçerli olan akdi faiz oranı aylık %2.15'tir. Vergiler dâhil yıllık brüt akdi faiz oranı ise %30.96'dır. Faiz oranında artış yapılması halinde, değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tarafınıza bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde borcun tamamını ödemeniz ve ürün kullanımına son vermeniz halinde faiz artışından etkilenmezsiniz.

Sözleşmenin feshi: Herhangi bir zamanda ücretsiz olarak, en geç 1 ay öncesinden bildirimde bulunarak KMH Sözleşmesini feshedebilirsiniz. Banka da tarafınıza en geç 2 ay önceden bildirimde bulunarak veya haklı nedenler varsa hemen sözleşmeyi feshedebilir. Fesih için yapılacak bildirimler yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapılabilir.

Gecikme faiz oranı ve temerrüt: Bu form tarihi itibariyle geçerli olan gecikme faiz oranı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Birbirini izleyen az iki tahakkuk dönemi sonunda oluşan anapara ve ferilerinin ödenmesinde gecikilmesi durumunda Banka, hesabı kat ederek borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir. Bu takdirde aleyhinize yasal işlemlere başlanır, muacceliyet tarihinden itibaren gecikme faizi işletilir ve vergi, harç vb yasal yükümlülükler toplamı tahsil edilir. Gecikme
hali de dâhil olmak üzere faiz hesaplamalarında bileşik faiz uygulanmaz.

Cayma hakkı: Sözleşme şartlarını edindiğiniz tarihten itibaren 14 gün içinde aşağıda yer alan iletişim kanalları dahilinde Bankaya yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirerek sözleşmeden cayabilirsiniz. . Krediden cayarsanız, anapara ve kredi kullanım tarihinden geri ödeme tarihine kadar işleyecek akdi faizi (“Toplam Tutar”) cayma bildiriminizi göndermenizden itibaren en geç 30 gün içinde Bankaya ödemeniz gerekir, aksi halde caymamış sayılırsınız. Ödemeyi, “Cayma Sebebiyle
Ödeme” açıklamasıyla yapmalı ve bu ödemenin cayma sebebiyle yapıldığını ve krediden mahsup edilebileceğini bankaya yazılı olarak veya Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak bildirebilirsiniz. Aksi takdirde ödemiş olduğunuz tutarın üzerine haciz/tedbir kaydı vb. konması ve sair zararlardan Banka sorumlu olmayacaktır. Cayma hakkınızı kullanırsanız, Bankanın bir kamu kurum/kuruluşuna/3.kişilere ödediği masraflar da tarafınızdan tahsil edilir. 

Cayma Bildiriminin Yapılabileceği İletişim Bilgilerimiz: Telefon Numarası: 0850 222 0 600, İnternet Sitesi: www.ing.com.tr