Bireysel Müşteriler SPK Sözleşmesi

Sayın Müşterimiz,
Bankamız ile imzalayacağınız Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”), Bankamız aracılığıyla yürüteceğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin olarak, Bankamızın ve sizin uymakla yükümlü olacağınız esaslar, kurallar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleşme, menfaatinize aykırı olabilecek hükümler içermekte olup, Türk Borçlar Kanunu’nun Genel İşlem Şartlarına ilişkin hükümleri dikkate alınmak suretiyle, Sözleşme hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmanız, menfaatinize aykırı olabilecek, özellikle aşağıda işaret edilen hükümleri öğrenmeniz, anlamanız ve bunları kabul ederek Sözleşme’ye taraf olmanız gerekmektedir. Akabinde sizinle görüşmeye ve müzakere yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz. (a) Sözleşme’nin Genel Hükümler Kısmında yer alan 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. maddelerinde hesap açılışına ve hesap işletim esaslarına, müşteri sınıflandırılmasına, uygunluk testine, müşteri risklerinin bildirilmesine, BANKA’nın sorumluluğuna, müşteri hesapları üzerinde tasarruf yetkisine ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, menfaatinize aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedir. (b) Sözleşme’nin 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. maddeleri işlemlerin teyidi ve müşterinin bilgilendirilmesi, saklama hizmetleri, kurtaj bedeli ve komisyonlar, işlem masrafları, vergi yükümlülükleri, müşteri teminatları, rehin, takas, mahsup ve virman hakkı ile rehin sözleşmesi ve temerrüt esaslarına ilişkin olup, menfaatinize aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedir. (c) Sözleşme’nin 19., 20., 21., 22., 23. ve 24. maddeleri Sözleşme’nin değiştirilmesine, Sözleşme’nin süresi ve feshine, kanuni delil şartına ve ihbar ve tebligatlara ilişkin hükümleri ve Sözleşme’nin 2. Bölümü ise Repo/ Ters Repo ve Türev Araçlara ilişkin özel hükümleri içermekte olup, menfaatinize aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedirler. (d) DİĞER: EK-1: Ücretlendirme Bilgi Formu EK-2: Yatırımcı Tazmin Merkezi Hakkında Bilgi EK-3: Amerikalı Şahıs Beyan Formu EK-4: Müşteri Sınıflandırması Bilgi Notu EK-5: Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu EK-6: Sermaye Piyasası Ürün ve Hizmetlerine Dair Risk Bildirim Formu Bildirim Yolu Beyanı ve Müşteri’nin imzasının ve bilgilerinin yer aldığı Sözleşme’nin son sayfası (İmza sayfası) ING BANK A.Ş. Bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, Sözleşme’nin BANKA yararına hükümler içeren bölümleri hakkında bilgilendirme yapan bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nu ve Sözleşme metnini temin ettiğimi, birer nüshasını teslim aldığımı, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve söz konusu hükümleri bilerek, anlayarak ve kabul ederek bu Sözleşme’yi imzaladığımı ve imzaladığım nüshasını BANKA’ya teslim ettiğimi kabul ve beyan ederim. Müşteri Adı ve Soyadı : Tarih : SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri İmzası 1 Sayın Müşterimiz, Bankamız ile imzalayacağınız Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”), Bankamız aracılığıyla yürüteceğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin olarak, Bankamızın ve sizin uymakla yükümlü olacağınız esaslar, kurallar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleşme, menfaatinize aykırı olabilecek hükümler içermekte olup, Türk Borçlar Kanunu’nun Genel İşlem Şartlarına ilişkin hükümleri dikkate alınmak suretiyle, Sözleşme hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmanız, menfaatinize aykırı olabilecek, özellikle aşağıda işaret edilen hükümleri öğrenmeniz, anlamanız ve bunları kabul ederek Sözleşme’ye taraf olmanız gerekmektedir. Akabinde sizinle görüşmeye ve müzakere yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz. (a) Sözleşme’nin Genel Hükümler Kısmında yer alan 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. maddelerinde hesap açılışına ve hesap işletim esaslarına, müşteri sınıflandırılmasına, uygunluk testine, müşteri risklerinin bildirilmesine, BANKA’nın sorumluluğuna, müşteri hesapları üzerinde tasarruf yetkisine ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, menfaatinize aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedir. (b) Sözleşme’nin 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. maddeleri işlemlerin teyidi ve müşterinin bilgilendirilmesi, saklama hizmetleri, kurtaj bedeli ve komisyonlar, işlem masrafları, vergi yükümlülükleri, müşteri teminatları, rehin, takas, mahsup ve virman hakkı ile rehin sözleşmesi ve temerrüt esaslarına ilişkin olup, menfaatinize aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedir. (c) Sözleşme’nin 19., 20., 21., 22., 23. ve 24. maddeleri Sözleşme’nin değiştirilmesine, Sözleşme’nin süresi ve feshine, kanuni delil şartına ve ihbar ve tebligatlara ilişkin hükümleri ve Sözleşme’nin 2. Bölümü ise Repo/ Ters Repo ve Türev Araçlara ilişkin özel hükümleri içermekte olup, menfaatinize aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedirler. (d) DİĞER: EK-1: Ücretlendirme Bilgi Formu EK-2: Yatırımcı Tazmin Merkezi Hakkında Bilgi EK-3: Amerikalı Şahıs Beyan Formu EK-4: Müşteri Sınıflandırması Bilgi Notu EK-5: Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu EK-6: Sermaye Piyasası Ürün ve Hizmetlerine Dair Risk Bildirim Formu Bildirim Yolu Beyanı ve Müşteri’nin imzasının ve bilgilerinin yer aldığı Sözleşme’nin son sayfası (İmza sayfası) ING BANK A.Ş. Bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, Sözleşme’nin BANKA yararına hükümler içeren bölümleri hakkında bilgilendirme yapan bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nu ve Sözleşme metnini temin ettiğimi, birer nüshasını teslim aldığımı, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve söz konusu hükümleri bilerek, anlayarak ve kabul ederek bu Sözleşme’yi imzaladığımı ve imzaladığım nüshasını BANKA’ya teslim ettiğimi kabul ve beyan ederim. Müşteri Adı ve Soyadı : Tarih : Müşteri İmzası SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1 SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI 1. Bu Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”), bir tarafta Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 8 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim ING BANK A.Ş. (bundan böyle “BANKA” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta adı soyadı imza sayfasında (Son sayfa) belirtilen MÜŞTERİ (bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış olan III.37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (“Yatırım Hizmetleri Tebliği”) ile III.39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ(Yatırım Kuruluşları Tebliği”) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak; BANKA tarafından MÜŞTERİ’ye sunulacak sermaye piyasası hizmetlerine ilişkin olarak, hizmetin usul ve esasları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 2. Sözleşme, “Alım Satım Aracılığı Temel Hükümler” ve “Özel Hükümler” olmak üzere iki bölüm ve eklerden oluşmaktadır. “Alım Satım Aracılığı Temel Hükümler” başlıklı birinci bölüm, BANKA ve MÜŞTERİ arasında Sözleşme kapsamında yürütülecek alım satım aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak geçerli ve uygulanacak olan temel hükümleri içermektedir. “Özel Hükümler” başlıklı ikinci bölüm ise, MÜŞTERİ’nin BANKA’dan talep edeceği ürün ve hizmet türüne bağlı olarak uygulama alanı bulacak özel hükümleri içermektedir. Sözleşme ekleri, Sözleşme’de atıf yapılan form, bildirim ve beyanları kapsamakta olup, Sözleşme ekleri Sözleşme’nin asli ve ayrılmaz parçasını teşkil eder. 3. Sözleşme, konu hakkında BANKA ve MÜŞTERİ (kısaca “TARAFLAR”) arasında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve bu işlemler ile ilgili olarak, Sözleşme Öncesi Bilgi Formu hariç olmak üzere, daha önce yazılı veya sözlü olarak yapılan her türlü teyit, mutabakat ve anlaşmanın yerine geçer. 4. Sözleşme Taraflar’ca usulünce imzalanmış ve akdedilmiş olup Müşteri, Sözleşme’nin BANKA’nın imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını teslim almıştır. 5. Sözleşme ve eklerinin imzalanması dolayısıyla damga vergisi dahil herhangi bir verginin doğması halinde bu bedelleri ödeme yükümlülüğü MÜŞTERİ’ye ait olacak ve MÜŞTERİ’den tahsil edilerek BANKA tarafından vergi dairesine ödenecektir. TANIMLAR VE KISALTMALAR Bu Sözleşme’de, aksi açıkça belirtilmediği sürece, aşağıda gösterilen ifadeler, karşısında yazılı anlamları taşıyacaktır. Alım Emri: Bu Sözleşme kapsamında, MÜŞTERİ‘nin Sermaye Piyasası Araçlarını satın almak üzere BANKA’ya vermiş olduğu satın alma talimatı anlamına gelir. BİST: Borsa İstanbul A.Ş. anlamına gelir. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi: MÜŞTERİ ve BANKA arasında imzalanmış olan Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi anlamına gelir. Elektronik İşlem Platformu: MÜŞTERİ’ye sunulan ve MÜŞTERİ’nin internet, akıllı telefon, bilgisayar, ATM, interaktif televizyon ve benzeri aygıtları kullanmak suretiyle elektronik ortamda Müşteri Hesapları’na erişimine ve Müşteri Hesapları ile ilgili işlem yapmasına, Emir iletmesine imkân veren, yazılı olmayan her türlü elektronik ortam anlamına gelir. Emir veya Emirler: Bu Sözleşme kapsamında Sermaye Piyasası Araçlarının satılması veya satın alınması için MÜŞTERİ’den alınan Alım Emri veya Satım Emri anlamına gelir. Emir Gerçekleştirme Politikası: BANKA’nın internet sayfası üzerinden erişilebilecek olan (www.ingbank.com. tr) ve müşterilerin emirlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve ilkelerin düzenlendiği BANKA politikasıdır. Genel Kredi Sözleşmesi: MÜŞTERİ ve BANKA arasında imzalanmış olan Genel Kredi Sözleşmesi anlamına gelir. İşlem veya İşlemler: Teşkilatlanmış Piyasalar veya Tezgâhüstü Piyasalar’da bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her alım işlemi veya satım işlemi anlamına gelir. İşlem Teyit Formu (Dekont): MÜŞTERİ’nin Banka ile imzalamış olduğu işbu Sözleşme çerçevesinde yapılan her bir İşleme ilişkin olarak BANKA tarafından düzenlenen ve bir sureti MÜŞTERİ’ye verilen, söz konusu işlemin tutarı başta olmak üzere işlemin yapısına ilişkin ve işleme özgü bilgilerin yer aldığı belge anlamına gelir. Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu anlamına gelir. Kurul veya SPK: T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu anlamına gelir. Menkul Kıymetler: Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere; 1) Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikaları, 2) Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikaları anlamına gelir. MKK: Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. anlamına gelir. Müşteri Emir Formu: MÜŞTERİ’nin BANKA’ya vereceği Emir’lerin Kurul tarafından çıkarılmış olan ilgili mevzuata uygun şekilde yazılı veya elektronik ortamda işlendiği emir kayıt ve izleme formu anlamına gelir. Piyasa: Bu Sözleşme kapsamında İşlem’lerin gerçekleştirildiği Teşkilatlanmış Piyasalar ile Tezgâhüstü Piyasalar anlamına gelir. Satım Emri: Bu Sözleşme kapsamında, MÜŞTERİ’nin Sermaye Piyasası Araçları’nı satmak üzere BANKA’ya vermiş olduğu satış talimatı anlamına gelir. Sermaye Piyasası Aracı/Araçları: Menkul Kıymetler ve Türev Araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları anlamına gelir. Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. anlamına gelir. Takas İşlemi: Bu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ 2 tarafından gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülüklerin, ilgili düzenlemelerde belirlenen süre ve şartlarda yerine getirilmesi suretiyle Takasbank veya ilgili takas kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Araçları’nın transferinin sağlanmasına ilişkin süreçlerin tamamını ifade eder. Teşkilatlanmış Piyasa: Borsalar ile Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerleri anlamına gelir. Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerleri: Borsalar dışında Sermaye Piyasası Araçlarının alıcı ve satıcılarını bir araya getiren, alım ve satımına aracılık eden, bunlar için sistemler ve platformlar oluşturan ve bunları işleten alternatif işlem sistemleri, çok taraflı işlem platformları ve teşkilatlanmış diğer piyasalar anlamına gelir. Türev Araç(lar): Menkul kıymetleri satın alma veya satma veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren türev araçlar; Değeri, bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine; bir döviz fiyatına veya fiyat değişikliğine; faiz oranına veya orandaki değişikliğe; bir kıymetli maden veya kıymetli taş fiyatına veya fiyat değişikliğine; bir mal fiyatına veya fiyat değişikliğine; Kurul’ca uygun görülen kurumlarca yayınlanan istatistiklere veya bunlardaki değişikliğe; kredi riski transferi sağlayan, enerji fiyatları ve iklim değişkenleri gibi ölçüm değerleri olan ve bu sayılanlardan oluşturulan bir endeks seviyesine veya seviyedeki değişikliğe bağlı olan türev araçlar, bu araçların türevleri ve sayılan dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme hakkı veren türevler; Döviz ve kıymetli madenler ile Kurul’ca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılacak kaldıraçlı işlemler ve Kurul’ca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer türev araçlar anlamına gelir. Vergi Yükümlülükleri: Bu Sözleşme’nin imza edilmesinden, Sözleşme kapsamındaki İşlemlerden ve alınan hizmetlerle ilgili olabilecek ilgili Türk veya yabancı mevzuat uyarınca doğabilecek damga vergisi, BSMV de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygulanan her türlü vergiyi, fonu, harcı veya stopajı (ve bunlardan herhangi birinin ödenmemesi veya ödenmesinin gecikmesi ile bağlantılı olarak ödenmesi gereken her türlü cezayı veya faizi de kapsar. Yetkili Kuruluş: MÜŞTERİ’nin bu Sözleşme kapsamında yürüteceği emir iletimine aracılık işlemlerinin gerçekleştirilmesinde aracılık yapması amacıyla Emirlerin iletileceği ve bulunduğu ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurtdışında yerleşik kuruluş anlamına gelir. Birinci Bölüm ALIM SATIM ARACILIĞI TEMEL HÜKÜMLER 1. HESAP AÇILIŞI VE HESAP İŞLETİM ESASLARI 1.1. Müşteri’nin Tanınması BANKA, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce MÜŞTERİ‘nin kimlik bilgilerini kontrol etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme öncesinde BANKA nezdinde yürüttüğü bankacılık işlemleri ile ilgili olarak BANKA’ya vermiş olduğu bilgilerinin bu Sözleşme’nin imza tarihi itibarıyla doğru, tam ve gerçek olduğunu; BANKA’ya sunulan bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak BANKA’ya bildireceğini ve böyle bir bildirim yapılana kadar, BANKA’nın yaptığı tüm işlemlerde, imza sayfasında ve BANKA nezdinde bulunan bilgileri esas alma konusunda yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ’nin, devir, birleşme, veraset, müşterek hesaplara yeni hak sahiplerinin dahil olması ya da mevcutlardan bazılarının ayrılması gibi nedenlerle değişmesi halinde Sözleşme’nin yenilenmesi ve bu durumu yansıtacak şekilde yeni bir Müşteri Hesabı açılması zorunludur. Şu kadar ki, bu maddede belirtilen hallerden herhangi birinin ortaya çıkması durumunda; BANKA, işbu Sözleşme’yi derhal hüküm ifade etmek suretiyle feshetme yetkisini haizdir. 1.2. Müşterek Hesap Birden fazla kişiyi kapsayacak şekilde müşterek hesap açılması halinde, müşterek hesap sahibi olan kişilerin her biri için, 1.1 madde hükmüne uygun şekilde kimlik kontrolü ayrıca yapılır. Müşterek hesaba ortak olan her bir müşteri, müteselsil alacaklı sıfatıyla; Müşteri Hesapları üzerinde her türlü tasarrufta bulunmaya ve her türlü işlemi gerçekleştirmeye, kısmen veya tamamen Müşteri Hesapları’ndaki parayı çekme, para yatırma, Müşteri Hesapları arasında virman, menkul kıymet alımı-satımı ve saklanması, Sermaye Piyasası Araçları‘nın kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alınması ve verilmesi konularında talimatlar verme, Müşteri Hesapları’nı kapatma, İşlem yapmak üzere gerekli bedeli tediye veya İşlem konusu Sermaye Piyasası Aracını tevdi etme, Müşteri Hesapları’nda mevcut Sermaye Piyasası Araçları ve/veya bunları tevsik eden belgeleri teslim alma, Müşteri Hesapları’nda mevcut Sermaye Piyasası Aracı ve/veya nakit tutarın dilediği miktarını dilediği kişi ya da kurum/kuruluşa devir ve teslimi konusunda talimatlar verme ve sahip olduğu tüm yetkilerle üçüncü bir kişiyi de, noter marifetiyle düzenlenmiş vekâletnameye istinaden, vekil tayin etme hususlarında tek başına ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın tam olarak yetkilidir. Müşterek hesaplar için yapılacak bildirimler, MÜŞTERİ’lerden herhangi birinin BANKA nezdinde bulunan en güncel tebligat adresine yapılacak olup, bu bildirim tüm ortaklar için bağlayıcıdır. BANKA, müşterek hesaba ortak olan müşterilerden herhangi birine veya usulünce yetkilendirilmiş vekiline yaptığı ödeme ve/veya teslimat (Sermaye Piyasası Aracı teslimi dahil) miktarınca, bütün müşterek hesap ortaklarına karşı ibra edilmiş sayılır. Müşterek hesap ortaklarının her birinin hissesi eşittir. Ortağın müşterek hesaptan ayrılmak istemesi veya müşterek hesaba yeni ortak katılmasının istenmesi durumunda mevcut müşterek hesap kapatılıp yeni hesap açılacaktır. Yeni hesap açılışı için BANKA’nın gerekli gördüğü bütün belge ve sözleşmelerin yeniden imzalanması şarttır. Hesap sahiplerinden herhangi birinin BANKA nezdindeki hak ve alacaklarına, hesaba haciz, tedbir vs. kararlar tebliğ 3 olunduğu yahut BANKA tarafından takas ve mahsup tatbik edildiği takdirde, hakkında anılan işlemler uygulanan müşterek hesap sahibinin hesaptaki hisse oranı dikkate alınmaksızın haciz tedbir vs. kararını müşterek hesabın tamamı üzerine uygulama ve hesap sahiplerinden hiçbirisine ödeme yapmama konusunda BANKA yetkilidir. 1.3. Müşteri’nin Temsili MÜŞTERİ adına ve hesabına, MÜŞTERİ’nin kendisi dışında, sadece MÜŞTERİ tarafından Noter marifetiyle düzenlenmiş vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. MÜŞTERİ’nin temsilciye verdiği vekâletnamenin kapsamı içindeki yetkiler üzerinde bir özel kısıtlama veya sınırlama getirilmedikçe, temsilcilerin MÜŞTERİ’yi, bu Sözleşme kapsamındaki tüm işlemlerde temsil etmeye yetkili oldukları kabul edilecektir. 2. MÜŞTERİ’NİN SINIFLANDIRILMASI BANKA, MÜŞTERİ’den temin edilecek bilgilere dayanarak, Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 30, 31 ve 32’nci maddeleri uyarınca MÜŞTERİ’yi profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak ve Sözleşme çerçevesinde sunulması planlanan ürün ve hizmetleri bu sınıflandırmaya uygun olarak sunmakla yükümlüdür. Yatırım Kuruluşları Tebliği uyarınca MÜŞTERİ’nin sınıflandırılmasına ilişkin ilkeler, ilgili mevzuat hükümleri ve MÜŞTERİ’nin yer aldığı sınıfı değiştirme haklarına ilişkin esaslar, “Müşteri Sınıflandırılması Bilgi Notu” ile MÜŞTERİ’ye sunulmuş olup, MÜŞTERİ, Sözleşme’yi imzalamadan önce bu konuda bilgilendirilmiştir. MÜŞTERİ, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu derhal yazılı olarak BANKA’ya bildirmekle yükümlü olduğunu, bu kapsamda verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 3. UYGUNLUK TESTİ MÜŞTERİ, bu Sözleşme çerçevesinde BANKA’nın kendisine sunacağı ürün ya da hizmetlerin kendisi için uygun olup olmadığı hususunun değerlendirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak BANKA tarafından hazırlanmış Yatırımcı Uygunluk ve Risk Profil Testini tam, gerçek ve doğru bilgileri vermek suretiyle doldurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31’inci maddesi uyarınca “profesyonel müşteri” sınıfına giren müşteriler ile, sadece Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil bono fonları katılma payları ve/veya Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş Borsalarda ve Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçlarına ilişkin olarak alım/ satım işlemleri yapacak müşteriler için geçerli değildir. Yapılacak uygunluk testi neticesinde MÜŞTERİ’ye uygun olmadığı anlaşılan ürün ve hizmetler hakkında, MÜŞTERİ bilgilendirilecektir. Aynı şekilde, MÜŞTERİ’nin uygunluk testinde kendisine sorulan hususlarda bilgi vermekten kaçınması veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, BANKA hangi ürün ya da hizmetlerin MÜŞTERİ’ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı hususunda MÜŞTERİ’yi bilgilendirmekle yükümlüdür. BANKA, uygunluk testi ile uygunluk testi uyarınca yapılacak uyarı ve bildirimler yazılı veya elektronik ortamda yapabilir. MÜŞTERİ’nin yukarıda açıklandığı şekilde bilgilendirilmesine rağmen, bir ürün veya hizmeti BANKA’dan talep etmesi halinde, BANKA söz konusu ürün veya hizmeti MÜŞTERİ’ye sunmaktan kaçınabileceği gibi, kendi takdirine bağlı olarak talep edilen ürün veya hizmeti MÜŞTERİ’ye sunmakta da serbesttir. Ancak MÜŞTERİ’nin bilgilendirilmesine rağmen, MÜŞTERİ’nin talebine istinaden MÜŞTERİ’ye bu şekilde sunulan ürün veya hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ’nin uğrayabileceği her türlü zarar veya kâr kaybından MÜŞTERİ sorumludur. 4. MÜŞTERİ’YE RİSKLERİN BİLDİRİLMESİ MÜŞTERİ, bu Sözleşme imzalanmadan önce ekte yer alan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nu (Ek-5) okuyup anladığını ve bu formun bir kopyasını almış olduğunu, BANKA’dan talep edeceği ürün ve hizmetleri, bu risk bildirim formunda yer alan açıklamalar ile yatırım risklerini bilerek talep edeceğini kabul ve beyan eder. Yukarıda belirtilen genel risk bildirim formuna ek olarak, bu Sözleşme çerçevesinde MÜŞTERİ’ye işlem yaptırılacak olan Sermaye Piyasası Araçları için, Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 25’inci maddesinin (2) numaralı bendine uygun şekilde hazırlanmış, ilgili Sermaye Piyasası Araçlarının yapısı, tarafları ve risklerini açıklayan, Borçlanma Araçları Piyasası İşlemlerine İlişkin Riskler ve Tezgâhüstü Piyasalar Türev Araç İşlemlerine İlişkin Riskleri içeren Sermaye Piyasası Ürün ve Hizmetlerine Dair Risk Bildirim Formu başlıklı ek risk bildirim formları Ek-6’da ayrıca sunulmuştur. Müşteri talep edeceği ürün ve hizmetleri Sermaye Piyasası Aracı’nın risklerini açıklayan bu ek risk bildirim formlarında yer alan açıklamalar ile yatırım risklerini bilerek talep edeceğini kabul ve beyan eder. BANKA, MÜŞTERİ’nin profesyonel müşteri olarak sınıflandırılmış olması halinde, bu ek risk bildirim formlarını MÜŞTERİ’ye sunmayabilir. 5. ALIM SATIM ARACILIĞI FAALİYETLERİ 5.1. Alım Satım Aracılığı Faaliyetlerinin Kapsamı BANKA, MÜŞTERİ tarafından verilen Emir’leri; a) Kanun’un 37’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) veya (c) bendi kapsamında yetkilendirilmiş bir yatıım kuruluşuna veya kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere, ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni amış yurtdışında yerleşik bir kuruluşa ileterek, emirlerin sonuçlarına ilişkin olarak MÜŞTERİ’yi bilgilendirmek suretiyle (“Emir İletimine Aracılık”); b) Borsalar ya da Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerlerine, Kanun’un 37’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşa veya kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurtdışında yerleşik bir kuruluşa iletmek suretiyle gerçekleştirmeye (“İşlem Aracılığı”); veya, c) Kendisi karşı taraf olarak hareket etmek suretiyle gerçekleştirmeye (“Portföy Aracılığı”); yetkilidir. 4 5.2. Emir İletimine Aracılık Esasları BANKA‘nın Emir İletimine Aracılık yapacağı İşlemler, bu Sözleşme’nin ilgili hükümlerinin yanı sıra, MÜŞTERİ ile BANKA’nın Emirleri ileteceği yetkili kuruluş arasında imzalanacak olan ayrı bir çerçeve sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu İşlemler ile ilgili olarak BANKA’nın sorumluluğu, MÜŞTERİ Emirleri’nin bu Sözleşme’ye uygun olarak yetkili kuruluşa bildirilmesi ve MÜŞTERİ tarafından verilen Emirlere ilişkin belge ve kayıtların birer örneğinin saklanması ile sınırlı olup, Emirlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar, MÜŞTERİ ile yetkili kuruluş arasında yapılacak çerçeve sözleşme hükümlerine tabidir. Emir iletimine aracılık kapsamındaki işlemlerle sınırlı olmak üzere, BANKA, MÜŞTERİ ve Emirleri gerçekleştirecek olan yetkili kuruluş arasında tek bir çerçeve sözleşme düzenlenmesi halinde, MÜŞTERİ’nin emir iletimine aracılık kapsamındaki işlemleri, bu Sözleşme’ye tabi olmayacaktır. 5.3. İşlem Aracılığı Hizmetlerine İlişkin Esaslar BANKA‘nın bu Sözleşme kapsamında İşlem Aracılığı yapacağı İşlemler, aşağıdaki esaslara tabi olarak gerçekleştirilir: a) BANKA, MÜŞTERİ Emirlerini, emir gerçekleştirme politikası, bu Sözleşme’de belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirir. b) Borsa’da işlem yapmayı gerektiren Emirler ayrıca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde alınır ve yerine getirilir. c) İşlemlerin, portföy aracılığına yetkili bir kuruluşa iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesi halinde dahi, MÜŞTERİ’ye ait hesap ve işlemler, BANKA nezdinde müşteri bazında izlenmeye devam olunur. d) İşlemlerin, portföy aracılığına yetkili bir kuruluşa iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, Emirlerin BANKA hesabına veya BANKA ile ilişkili kişilerin hesabına verilen aynı fiyatlı emirlerden öncelikli olarak yerine getirilmesi zorunludur. 5.4. Portföy Aracılığı Hizmetlerine İlişkin Esaslar BANKA’nın bu Sözleşme kapsamında Portföy Aracılığı yapacağı İşlemler, aşağıdaki esaslara tabi olarak gerçekleştirilir: a) BANKA, MÜŞTERİ Emirlerini, emir gerçekleştirme politikası, bu Sözleşme’de belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirir. b) İşlemlerin gerçekleştirileceği fiyatların genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenmesi gerekir. 6. BANKA’NIN İŞLEMLERDE SORUMLULUĞU BANKA, MÜŞTERİ’ye sunulan hizmetlerde azami özen ve hassasiyeti göstermekle yükümlüdür. Ancak, BANKA’nın bu Sözleşme çerçevesinde verilecek hizmetlere ilişkin sorumluluğu kendisine kusur atfedilebilen haller ile sınırlıdır. BANKA, kendisine kusur atfedilebilen haller hariç olmak üzere, hizmet aldığı kuruluşların ve üçüncü şahısların ihmallerinden sorumlu olmayacaktır. BANKA’nın, İşlemlerin gerçekleştirilmesinde emir iletimine aracılık veya işlem aracılığı faaliyetlerini yürüttüğü esnada başka yatırım kuruluşları kullanması halinde, BANKA’nın sorumluluğu, üstlendiği görev ve yerine getirdği işlemlerle sınırlıdır. Şöyle ki; a) BANKA’nın MÜŞTERİ adına ve MÜŞTERİ hesabına gerçekleştirdiği ve MÜŞTERİ ile hizmet alınan yetkili yatırım kuruluşu arasında ayrı veya BANKA’nın da dahil olduğu üçlü bir çerçeve sözleşme düzenlendiği İşlemlerde, BANKA’nın sorumluluğu, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla, Emir’lerin yetkili kuruluşa iletilmesi ile sınırlıdır. b) BANKA’nın işlem aracılığı faaliyetlerinde ise sorumluluğu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu görevlerin usulüne uygun şekilde ifası ile sınırlı olup, İşlemlerin gerçekleştirilmesinde rolü olan Borsalar, piyasalar, yatırım kuruluşları ve diğer üçüncü kişilerden kaynaklanabilecek nedenlerden veya MÜŞTERİ’nin veri iletişim sistemlerindeki donanımsal veya yazılımsal teknik sorun ya da yetersizlik nedeniyle veri alınamaması, hatalı veri alınması ve bu yüzden emrin gerçekleştirilememesi, hatalı emir gerçekleştirilmesi, veri sağlayıcı kurumların aktardığı veri yayınlarının eksikliği gibi sebeplerle MÜŞTERİ’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı MÜŞTERİ’nin uğrayabileceği zararlardan BANKA sorumlu olmayacaktır. 7. MÜŞTERİ HESAPLARI ÜZERİNDE TASARRUF YETKİSİ MÜŞTERİ; BANKA’nın, bu Sözleşme çerçevesinde yapılan işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Emirler’i ile bağlantılı ücretlerin, komisyonların ve sair giderlerin karşılanması için Müşteri Hesapları üzerinde tasarruf etme yetkisine sahip olduğunu ve yerine getirilmesi gereken her bir ödeme işlemi için MÜŞTERİ’den ayrıca talimat alınmasına gerek olmaksızın Müşteri Hesapları’ndan ihtiyaç duyulan tutarı tahsil etme yetkisini haiz olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, BANKA’nın bu yetkisini kullanmak üzere ihtiyaç duyacağı her türlü ek beyan, talimat ve vekâletnameyi de düzenlemek ve sunmakla yükümlüdür. BANKA, MÜŞTERİ’nin vereceği Sermaye Piyasası Aracı alım talimatlarının karşılığını teşkil eden Müşteri Hesapları’ndaki varlıklarının üzerine blokaj koyma hakkına sahiptir. BANKA tarafından henüz yerine getirilmemiş MÜŞTERİ talimatları için, iptal talimatı verilmediği sürece blokaj konulmuş varlıklar üzerinde MÜŞTERİ’nin tasarruf hakkı olmayacaktır. Blokaj tatbik edilen nakdin kullanımı, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 8. EMİRLERİN İLETİLMESİ 8.1. Yazılı Emirler Bu Sözleşme kapsamında verilen Emirler’in yazılı olarak iletilmesi esastır. BANKA, MÜŞTERİ’den Emri yazılı olarak aldığında, ilgili mevzuata uygun şekilde düzenleyeceği Müşteri Emir Formu’nun imzalı bir örneğini MÜŞTERİ’ye vermekle yükümlüdür. 8.2. Sözlü Emirler MÜŞTERİ, BANKA’nın kabulü halinde Emirler’ini BANKA’ya 5 telefonla sözlü şekilde de iletebilir. BANKA, bu tip emirleri sadece kayıtlı telefondan kabul edebilir. Bu şekilde sözlü olarak alınan Emirler, aşağıdaki esaslara tabidir: (a) BANKA, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde “Müşteri Emir Formu” düzenleyecek ve MÜŞTERİ’nin talebi olması halinde, MÜŞTERİ’ye emir alınış numarası verecektir. (b) Telefon yoluyla iletilen Emirler’in tümü Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca sözlü emir niteliğindedir. (c) MÜŞTERİ, yapılan telefon görüşmesinin kayıt altına alındığını bildiğini, bu duruma muvafakat ettiğini ve verilen talimatların bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder. (d) BANKA, hiçbir surette bu kapsamda bir yükümlülüğü bulunduğu şeklinde yorumlanmamak kaydı ile, herhangi bir Sözlü Emir’in yazılı olarak teyit edilmesini istemek hakkına sahiptir. (e) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayıt altına alınmış olan ve MÜŞTERİ muvafakatini içeren bu sözlü Emirler herhangi bir ihtilaf halinde ilgili işlemlerin delili olarak kabul edilir. 8.3. Faks Yoluyla İletilen Emirler MÜŞTERİ, dilerse Emirlerini BANKA tarafından kendisine bildirilecek olan faks numarasını kullanmak suretiyle de BANKA’ya iletebilir. Bu şekilde faks yoluyla alınan Emirler, aşağıdaki esaslara tabidir: (a) Emirler, MÜŞTERİ’nin BANKA’ya sunulan veya yazılı olarak bildireceği faks numarası üzerinden gönderilmelidir. Faks yoluyla gönderilen Emirler’e ilişkin talimatın, faks cihazı tarafından otomatik olarak yazılan göndericinin faks numarası, tarih ve zaman bilgilerini kapsaması zorunludur. (b) BANKA, bu şekilde belirlenen faks numarası haricinde başka numaralardan gelen Emirler’i reddedebileceği gibi, MÜŞTERİ’nin teyidini sözlü olarak almak suretiyle işleme koyma konusunda yetkilidir. (c) Faksla gönderilen Emirler’in her sayfası, MÜŞTERİ veya MÜŞTERİ’yi temsil etmeye yetkili kişi ya da kişilerin imzalarını taşımalıdır. (d) MÜŞTERİ, faksla gönderilmiş olan Emirler‘in orijinal nüshalarını, ‘teyit içindir’ işaretli olarak BANKA’ya elden veya posta marifetiyle iletmekten sorumludur. (e) Faksla iletilen Emirleri aldıktan sonra, BANKA, yukarıda bahsi geçen yazılı teyidi beklemeksizin Emir konusunu işleme koyabileceği gibi, tereddüt duyması halinde İşleme koymaktan da kaçınma hakkını haizdir. Bu durumda BANKA, faksla gelen Emir’in işleme konmadığı hususunda MÜŞTERİ’yi uygun gördüğü en seri iletişim aracı ile bilgilendirir. (f) BANKA, faks ile iletilen Emir talimatındaki imzaların karşılaştırılması ve kontrolünde gereken özeni göstermekle yükümlüdür. Ancak, bu özenin gösterilmesine rağmen, (i) ilk bakışta anlaşılamayan imza benzerlikleri ve (ii) sahtekârlık ve hile eylemlerinin sonuçları ve (iii) kendisinin bağlı olduğu genel veya özel iletişim araçlarının arızalanması ve (iv) yanlış ve yetersiz talimat ve bilgiler içeren veya yanlış veya farklı veya eksik bir şekilde iletilen Emirler’in ve ayrıca, ‘teyit içindir’ ibaresini içermeyen teyit yazılarından dolayı yapılabilecek mükerrer işlemlerden dolayı BANKA sorumlu tutulamaz. (g) Faksla iletilen talimat ile ‘teyit içindir’ ibaresini içeren teyit yazısı arasında fark bulunması durumunda faks talimatı geçerlidir. MÜŞTERİ, BANKA’nın faks talimatına istinaden gerçekleştirdiği işlemin bağlayıcı olacağını ve BANKA’nın sorumlu olmayacağını kabul eder. 8.4. Elektronik İşlem Platformu Aracılığıyla İletilen Emirler MÜŞTERİ, dilerse, Emirlerini Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla BANKA’ya iletebilir. Bu şekilde Elektronik İşlem Platformu yoluyla alınan Emirler, aşağıdaki esaslara tabidir: (a) MÜŞTERİ’nin Elektronik İşlem Platformu’na ilişkin olarak şifre alması veya ilgili programları yüklemesi veya kullanması halinde, bu Elektronik İşlem Platformu’nun kullanılması için ihtiyaç duyulan teknik altyapıya ve yazılım ile donanımı kullanmak için yeterli derecede bilgiye sahip olduğu ve Elektronik İşlem Platformu’nu kullanmak için gerekli olan güncellemeleri takip edeceği ve yükleyeceği kabul edilir. MÜŞTERİ’nin kullandığı altyapıdan veya MÜŞTERİ’nin yazılım ve donanımı kullanırken yaptığı hatalı işlemlerden, Emirler’in iletilememesinden veya hatalı veya eksik iletilmesinden doğabilecek zararlardan, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun hareket etmiş ve istenilen koşulları sağlamış olması kaydıyla, BANKA sorumlu olmayacaktır. (b) MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu üzerinden iletilen Emirler‘in gönderilmesinde kendisine tahsis edilmiş olan şifre ve benzeri bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Üçüncü şahısların MÜŞTERİ’nin şifresini kullanarak Elektronik İşlem Platformu üzerinden göndereceği her türlü Emir MÜŞTERİ tarafından gönderilmiş kabul edilecek ve bu Emir ile ilgili tüm sonuçlardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın, MÜŞTERİ’nin rızası olmaksızın bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, MÜŞTERİ bu durumu derhal BANKA’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda BANKA, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz Emirler’in verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. (c) MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla kullanabilir. MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu üzerinden üçüncü şahıslara işlem yaptıramayacağını, bu işlemler nedeniyle her ne ad altında olursa olsun ücret tahsil edemeyeceğini, bu tip işlemlerin yapılması halinde, kamu otoriteleri nezdinde ve MÜŞTERİ ve üçüncü kişiler arasında doğabilecek ihtilaflarda, BANKA’nın kendilerine açıkça kusur atfedilebilen haller hariç olmak üzere, sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. (d) BANKA, Yatırım Hizmetleri Tebliğinin 35’inci maddesi uyarınca, Elektronik İşlem Platformu’nun güvenilir bir şekilde kullanılması, denetlenmesi ve oluşturulması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. (e) BANKA, güvenlik amacıyla gerekli görmesi halinde, 6 MÜŞTERİ’nin Elektronik İşlem Platformu üzerinden işlem gerçekleştirmesini geçici veya sürekli olarak durdurabilir ve engelleyebilir. Bu durumda MÜŞTERİ, BANKA tarafından bilgilendirilecektir. (f) BANKA, Elektronik İşlem Platformu’nun kullanımına ilişkin olarak kullanılacak uygulamalarda istediği zaman değişiklik yapmaya yetkilidir. (g) BANKA, Elektronik İşlem Platformu üzerinden sunulan hizmetler ile ilgili olarak gerekli ürün bilgi formlarının birer örneği elektronik ortamda yer vermekle yükümlü olup, MÜŞTERİ Elektronik İşlem Platformu üzerinden işlem yapmakla bu ürün bilgi formlarını okuduğunu ve anladığını; Elektronik İşlem Platformu üzerinden yapılan işlemlerin kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul etmektedir. (h) MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu’nda gerçekleşen ve BANKA’ya atfı kabil olmayan sistem arızalarından dolayı, BANKA’nın her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını kabul etmektedir. (i) MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile iletilen Emirler’de, ilgili Elektronik İşlem Platformu’nun kullanılması için imzalanacak sözleşmelerin hükümleri ile bağlı olacağını kabul etmektedir. (j) MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu üzerinden vereceği Emirler’in, Elektronik İşlem Platfomu üzerinde belirlenmiş olan farklı işlem saatlerine tabi olabileceğini ve vereceği Emirler’de bu işlem saatlerine uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. (k) BANKA, tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Elektronik İşlem Platformu üzerinden verilen Emirleri işleme koymadan önce, MÜŞTERİ’nin yazılı veya sözlü teyidinin alınmasını talep etme yetkisini haizdir. Ancak böyle bir teyit alınmaksızın Elektronik İşlem Platformu’nun işleyiş kurallarına uygun şekilde alınmış ve işleme konulmuş olan Emirler, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. 9. EMİRLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, TAKAS VE TASFİYESİ BANKA, Emir Gerçekleştirme Politikası çerçevesinde MÜŞTERİ için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde özen ve sadakat borcu çerçevesinde Emirler’i yerine getirir. BANKA, MÜŞTERİ tarafından verilmiş olan bir Emri işleme koymak istememesi halinde, söz konusu Emrin işleme konulmasının reddedildiğini, gerekçesi ile birlikte uygun göreceği en seri haberleşme vasıtasıyla MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin verdiği Alım Emirlerinde, alım konusu Sermaye Piyasası Aracı’nın ilgili Piyasadan satın alınması için gerekli olan nakit, veya MÜŞTERİ’nin verdiği satım emirlerinde satıma konu Sermaye Piyasası Aracı’nın Müşteri Hesapları’nda bulundurulmaması halinde, veya Emir için ihtiyaç duyulan İşlem Teminatları’nın Müşteri Hesapları’nda bulunmaması halinde, BANKA söz konusu Emir’i işleme koymaktan kaçınabilir. Gerçekleşen emirlerin takas ve tasfiyesinde, İşlem’in gerçekleştirildiği Piyasa’nın takas ve tasfiye kurallarına uygun olarak, İşlem neticesi olan nakit veya ilgili Sermaye Piyasası Araçları, en hızlı şekilde Müşteri Hesapları’na aktarılır. Tezgâhüstü Piyasa Türev Araç işlemleriyle ilgili olarak MÜŞTERİ’nin kesinleşmiş nakit alacakları ise, MÜŞTERİ talebi üzerine, talep tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde tam ve nakden MÜŞTERİ’ye ödenir. 10. İŞLEMLERİN TEYİDİ VE MÜŞTERİ’NİN BİLGİLENDİRİLMESİ BANKA, MÜŞTERİ’nin Sözleşme’de yer alan Bildirim Tercih Formu’nda belirttiği tercihi doğrultusunda, aksine yazılı bir talimat vermediği sürece, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın gerektirdiği tüm raporları, her takvim ayının son gününü takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ’nin tercihine uygun şekilde ve Kurul’un belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde gönderecektir. MÜŞTERİ tarafından herhangi bir işlem yapılmayan aylar için bu raporların gönderilmesi zorunlu değildir. MÜŞTERİ’nin, hesap ekstrelerinin posta yoluyla iadeli taahhütlü gönderilmesini talep ettiği hallerde, gönderi masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanır. Müşteri Hesapları’nda gönderim ücretini karşılayacak bakiye bulunmaması durumunda ise hesap ekstresi gönderilmeyecek ya da gönderilmesi halinde hesaba ileride yatacak bedellerden mahsup edilecektir. Ancak MÜŞTERİ bu durumda dahi hesap bilgilerini Elektronik İşlem Platformu üzerinden takip edebilecektir. MÜŞTERİ’nin hesaplarında yapılan işlemler, Elektronik İşlem Platformu üzerinden gerçekleşmesi halinde; işlemlerin yapılmasını takiben aynı anda MÜŞTERİ tarafından Elektronik İşlem Platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Ancak bu durum MÜŞTERİ’nin, Müşteri Hesabı’nın bakiyesi ve/veya gerçekleştirilen işlemler hakkında her zaman bilgi alma hakkını ortadan kaldırmaz. 11. EMİRLERİN GİZLİLİĞİ BANKA, MÜŞTERİ’nin verdiği Emirler’in gizliliğini korumakla yükümlüdür. Bu çerçevede, yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, MÜŞTERİ’ye ait Emir bilgileri, herhangi bir üçüncü şahsa, MÜŞTERİ aleyhine ve üçüncü şahıs lehine MÜŞTERİ’nin bilgisi olmaksızın aktarılamaz ve kullanılamaz. 12. SAKLAMA HİZMETLERİ 12.1. Yetkili Saklama Kuruluşu Yetkili Saklama Kuruluşu, yatırım hizmet ve faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun MÜŞTERİ’ye ait kayden veya fiziken tevdi ve teslim edilen Sermaye Piyasası Araçları’nı MÜŞTERİ hesabına hak sahibi bazında tutma, izleme, MÜŞTERİ hesabına veya MÜŞTERİ’nin talimatı ile açılmış alt hesaplarına Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi, yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve paylardan doğan oy haklarının kullanılması ve Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin teminat takibi gibi hizmetlerin sunulması ile söz konusu işlemlerin Aracı Kurum nezdindeki Müşteri Hesaplarına yansıtılması ve MÜŞTERİ’ye ait nakitlerin saklanması ve izlenmesi hizmetlerini yürütmekle görevli ve yetkildir. 7 MÜŞTERİ’nin bu Sözleşme çerçevesinde BANKA’dan almakta olduğu işlem aracılığı ve portföy aracılığı hizmetlerine konu olan Sermaye Piyasası Araçları ve nakde ilişkin olarak saklama hizmeti, MÜŞTERİ’nin aksi bir talebi olmadığı durumlarda, BANKA tarafından sunulur. MÜŞTERİ, BANKA’ya vereceği talimatı ile, saklama hizmeti konusunda BANKA dışında yetkili bir başka kuruluşu görevlendirme ve yetkilendirme hakkını haizdir. BANKA veya MÜŞTERİ’nin yetkilendirdiği saklama kuruluşu, MÜŞTERİ’ye sadece kendisine ait olacak ve değişmeyecek bir sicil numarası ve şifre tahsis edecektir. MÜŞTERİ bu sicil numarasını kullanarak çeşitli yatırım kuruluşlarındaki alt hesaplarda bulunan kendine ait Sermaye Piyasası Araçlarını ve portföy bakiyelerini telefon, internet, çağrı merkezi ve SMS aracılığıyla öğrenebilecek ve/veya kontrol edebilecek, gerekirse blokaj uygulayabilecek veya kendi uyguladığı blokajı kaldırabilecektir. 12.2. Sermaye Piyasası Araçlarıyla İlgili Hakların Kullanılması MÜŞTERİ, BANKA’ya, MÜŞTERİ hesaplarındaki Sermaye Piyasası Araçları için saklama hizmetleri vermesi talimatını verdiği takdirde, BANKA, bu Sermaye Piyasası Araçları ilgili anapara, faiz, temettüler veya benzeri gelirlerin tahsil edilmesi ve/veya masraflar, giderler ve ücretlerin ödenmesi ve paylarla bağlantılı olan oy haklarının ve bedelsiz rüçhan ve ön alım haklarının kullanılması da dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Araçları ile bağlantılı tüm hakları kullanma yetkisine MÜŞTERİ adına sahip olacaktır. MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak aksi yönde bir talimat verilmediği sürece, MÜŞTERİ adına bedelli sermaye artırımlarında rüçhan hakkının kullanılması BANKA’nın takdirinde olup, BANKA, özen borcu çerçevesinde MÜŞTERİ’yi borçlandırmak suretiyle bedelli sermaye arttırımlarına katılma veya katılmama veya MÜŞTERİ’den bu yönde talimat isteme hakkını haizdir. Talimat istenildiği durumlarda BANKA, MÜŞTERİ’nin talimatına uygun haraket etmekle yükümlüdür. Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin olarak oy haklarının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. BANKA’nın yukarıda bahsi geçen hizmetleri için, Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılacak ilave bir saklama hizmeti ücreti uygulanabilir. 13. KURTAJ BEDELİ VE KOMİSYONLAR MÜŞTERİ, BANKA’nın, Ücretlendirme Bilgi Formu’nda (Ek- 1) belirtilen kurtaj ve komisyon oranlarını uygulayacağını ve bu uygulama neticesinde hesaplanacak tutarları BANKA’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. BANKA, MÜŞTERİ’nin aleyhine olacak şekilde kurtaj ve komisyon oranlarında meydana gelen değişiklikleri MÜŞTERİ’ye en az 5 (beş) iş günü öncesinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, söz konusu oranlara ilişkin değişiklikleri kabul etmediğini ve/veya Sözleşme’yi feshetme hakkını kullanmak istediğini BANKA’ya, değişikliğin kendisine tebellüğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde bildirmez ise, söz konusu değişikliğin tebellüğ tarihinden itibaren 5’inci (beşinci) iş gününün bitiminde uygulanmaya başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. BANKA’nın komisyon oranlarını MÜŞTERİ lehine tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır. 14. İŞLEM MASRAFLARI MÜŞTERİ, BANKA’nın MÜŞTERİ adına ve/veya hesabına yapacağı işlemler için veya bu işlemlerden dolayı finans kurumları, borsalar, takas ve saklama kuruluşları, bankalar ve başka yetkili kurumlara ödenecek İşlem Masrafları’nı ve vergisel yükümlülükleri ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından karşılanacak İşlem Masrafları’nın ve vergisel yükümlülüklerin ödenmesinde, BANKA, MÜŞTERİ’den ayrıca talimat veya teyit almaya ihtiyaç olmaksızın, Müşteri Hesaplarını borçlandırmak suretiyle söz konusu tutarları MÜŞTERİ’den tahsil etmeye yetkilidir. Müşteri Hesapları’ndan İşlem Masrafları’nın yapıldığı gün itibarıyla tamamen veya kısmen tahsilinin mümkün olmaması halinde, MÜŞTERİ, BANKA’nın kendisine bildirim yapmasını takiben, en geç 2 (iki) iş günü içerisinde gerekli olan tutarı Müşteri Hesapları’na yatırmak veya BANKA’ya ödemekle yükümlüdür. 15. MÜŞTERİ’NİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 15.1. Vergi Yükümlülüklerine İlişkin Sorumluluk Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen İşlemlerle ilgili Vergi Yükümlülükleri’nin tamamının usulüne uygun olarak ve süresi içinde ödenmesinden MÜŞTERİ sorumludur. 15.2. MÜŞTERİ’nin Yurtdışında İkamet Etmesi MÜŞTERİ’nin Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, MÜŞTERİ, Türkiye’de bir daimi temsilci tayin etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin talebi ve BANKA’nın onayı ile, daimi temsilci olarak BANKA da atanabilir. Bu halde, bu Sözleşme kapsamında alım satımı yapılan Sermaye Piyasası Araçlarından MÜŞTERİ’nin elde edeceği gelirler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilebilecek olan Vergi Yükümlülükleri için vergi dairelerine karşı BANKA’nın sorumlu tutulacağını MÜŞTERİ bilmektedir. Bundan dolayı, MÜŞTERİ, Türkiye’de daimi temsilcisi olarak BANKA’yı tayin ettiği hallerde, ilgili vergi kanunlarına göre gereken vergi beyannamesinin MÜŞTERİ adına BANKA tarafından verileceğini ve tahakkuk eden vergilerin MÜŞTERİ adına BANKA tarafından ödeneceğini ve bu tutarların hesaplarından tahsil konusunda BANKA’nın yetkili olduğunu, ve bu tutarların hesabından tahsil edilememsi halinde, kendisine yapılacak bildirimi takiben en geç 2 (iki) iş günü içerisinde söz konusu tutarları BANKA’ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 16. MÜŞTERİ TEMİNATLARI 16.1. Teminat Verilmesi BANKA, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olmak kaydıyla ve Sermaye Piyasası Mevzuatı usul ve esaslarına uygun olarak, MÜŞTERİ’nin taşınır ve taşınmaz mal rehni, kefalet, menkul kıymet rehni ve BANKA tarafından uygun görülecek diğer bir teminat verilmesini talep edebilir ve MÜŞTERİ, talep edilen bu teminatları derhal tesis etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından BANKA lehine verilecek teminatlar, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak BANKA’nın kendi mal varlığından ayrı hesaplar üzerinde izlenir ve MÜŞTERİ’nin yazılı açık izni olmaksızın, tevdi amacı dışında kullanılamazlar. 8 16.2. BANKA’nın Teminatlar Üzerinde Tasarruf Yetkisi MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamında BANKA’ya karşı doğmuş ve doğacak her türlü borçlarına karşılık, BANKA nezdinde ve/veya Müşteri Hesapları’ndaki her türlü hak ve alacakları ile nakit ve Sermaye Piyasası Araçları üzerinde, BANKA’nın alacağına yetecek tutardaki kısmıyla sınırlı olmak üzere, BANKA’nın rehin hakkı olduğunu, bu varlıklar üzerinde alacağını karşılamaya yetecek tutarla sınırlı olmak üzere blokaj uygulayarak, MÜŞTERİ’nin tasarruf yetkisini sınırlayabileceğini; gerekmesi halinde Müşteri Hesaplarında bulunan Sermaye Piyasası Araçlarını nakde çevirerek alacağını tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. BANKA’nın bu nakit ve diğer varlıklar üzerindeki rehin hakkı, söz konusu Sermaye Piyasası Araçlarının ve/ veya nakdin Müşteri Hesapları’na aktarıldığı anda kurulur ve MÜŞTERİ’nin teslim amacına uygun olarak BANKA tarafından verilen hizmetlerden doğan MÜŞTERİ yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder. 17. TEMERRÜT ESASLARI 17.1. Temerrüt Halinde Uygulanacak Esaslar MÜŞTERİ, bu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerden doğan her türlü yükümlülüklerini süresi içinde ifa etmekle yükümlü olup, herhangi bir yükümlülüğünü süresi içinde ifa etmemesi halinde, kendisine ayrıca ihbarda bulunmaya gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. BANKA’nın veya MÜŞTERİ’nin bu Sözleşme’den ve bu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerden doğan yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde temerrüde düşen Taraf, diğer Taraf’a temerrüt tarihinden başlamak üzere ve temerrüt süresince her gün itibarıyla, ödenmesinde gecikilen tutar üzerinden, gecelik repo faizinin iki katına eşit oranda temerrüt faizi ile, buna ilişkin gider vergisi ve sair fon kesintilerini ödemekle yükümlüdür. BANKA ve MÜŞTERİ ayrıca, temerrüde düşen Taraf’ın, bu temerrüt sebebiyle, diğer Taraf’ın maruz kalabileceği her türlü kayıp, masraf veya ilave ücretleri de diğer Taraf’a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, BANKA’nın “Suç Gelirlerinin Aklanması”, “Terörün Finansmanı” ve “Yolsuzluk” ile mücadele konularında gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat kurallarında öngörülen hususlardan hareketle riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, BANKA’nın risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliştirme/uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede BANKA’nın riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve/veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli olarak addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile BANKA’nın ödemeleri ya da talep edilen emirleri ya da işlemleri gerçekleştirmeyeceğini ve verilen emirler tahtında gerçekleştirilen işlemlere dair herhangi bir ödeme yapmayabileceğini ve bu durumun hiçbir surette temerrüt teşkil etmeyeceğini kabul eder. Yine aynı surette MÜŞTERİ BANKA’ya muaccel bir borcu olması durumunda BANKA’nın ödemeleri ya da talep edilen emirleri ya da işlemleri gerçekleştirmeyeceğini ve verilen emirler tahtında gerçekleştirilen işlemlere dair herhangi bir ödeme yapmayabileceğini ve bu durumun da hiçbir surette BANKA açısından temerrüt hali teşkil etmeyeceğini kabul eder. 17.2. MÜŞTERİ Hesaplarında Açık Olması MÜŞTERİ’nin hesabının herhangi bir sebeple eksi bakiye vermesi halinde, BANKA, MÜŞTERİ’ye derhal yazılı olarak bildirimde bulunup, bu açığı kapatmasını isteme hakkını haizdir. MÜŞTERİ’nin bu açığı BANKA’nın talebi üzerine 2 (iki) iş günü içerisinde kapatmaması halinde, BANKA, bu açığı karşılamak için, Müşteri Hesaplarında bulunan MÜŞTERİ’nin diğer varlıkları üzerinde Medeni Kanun’un 950’nci maddesinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla hapis hakkına sahip olacaktır. BANKA, MÜŞTERİ’nin herhangi bir alım/satım emri olmadan, MÜŞTERİ’nin ilgili varlıklarını bu alacağının tahsili amacıyla satabilir ve elde edilen bedeli Türk Borçlar Kanunu’nun 100-102’nci madde hükümleri çerçevesinde MÜŞTERİ’nin temerrüt konusu borcuna mahsup edebilir. Bu durumda, söz konusu satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümü MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. 17.3. BANKA’nın Takas ve Mahsup Hakkı BANKA’nın; MÜŞTERİ’nin temerrüdü halinde, Müşteri Hesaplarında mevcut bulunan Sermaye Piyasası Araçları ve diğer tüm nakit ve varlıkları, Türk Borçlar Kanunu’nun 139-145’inci madde hükümlerine uygun olmak kaydıyla, MÜŞTERİ’den olan ve muaccel olmuş alacaklarına karşılık takas etme hakkı mevcut olup MÜŞTERİ bu hususu kabul ve beyan eder. 17.4. BANKA’nın Zararlarının Tazmini MÜŞTERİ’nin temerrüdünden dolayı BANKA’nın Borsalara, Piyasalara, saklama kuruluşlarına, yatırım kuruluşlarına veya başka yetkili makamlara ve/veya düzenleyici organ ve idarelere karşı olan edim ve yükümlülüklerinin ifasında temerrüde düşmesi halinde, BANKA’nın bu sebeple maruz kaldığı veya kalabileceği tüm zararlar MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir. 17.5. Teminatların Nakde Çevrilmesi Alış İşlemi karşılığı nakit tutarının veya satışa konu Sermaye Piyasası Aracı’nın takas tarihinde ve belirtilen saat itibarıyla Müşteri Hesabı’nda bulundurulmaması halinde, BANKA, ayrıca MÜŞTERİ’ye ihbarda bulunmaksızın ve MÜŞTERİ’nin talimatını almaksızın, alış konusu Sermaye Piyasası Aracı’nın bedelini karşılamak veya satışa konu Sermaye Piyasası Aracı’nın teslimini sağlamak üzere, Müşteri Hesapları’nda bulunan varlıkları nakde çevirme veya pozisyonları kapatma veya nakdi kullanarak işleme konu Sermaye Piyasası Aracını ilgili Piyasadan satın alarak takası gerçekleştirme hakkını haizdir. MÜŞTERİ, bu işlemlerden dolayı BANKA’nın maruz kaldığı her türlü ceza, faiz, ücret ve gideri talep tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde BANKA’ya ödemekle yükümlüdür. 18. SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞTİRİLMESİ Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Taraflar karşılıklı yazılı mutabakat ile işbu Sözleşme’nin tüm koşul 9 ve hükümlerini tamamen veya kısmen değiştirebilirler. Ücret, komisyon ve bu Sözleşme kapsamındaki sair alacaklarına ilişkin hükümler de dahil olmak üzere Sözleşme’nin herhangi bir hükmü Tarafların muvafakati ile yazılı olarak veya Elektronik İşlem Platformu üzerinden, MÜŞTERİ tarafından elektronik imza kullanılarak veya BANKA’nın MÜŞTERİ’ye atadığı şifre ile giriş yapılarak onaylanması ve Müşteri’nin ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına ilişkin onayının Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile alınmış olması suretiyle gerçekleştirilebilir. İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler için Elektronik İşlem Platformu kullanılmaması durumunda BANKA, MÜŞTERİ’ye yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunur. MÜŞTERİ dilerse, söz konusu değişikliğin tebellüğ tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde Sözleşme’yi, tek taraflı olarak feshedebilir. MÜŞTERİ, öngörülen süre içerisinde fesih hakkını kullanmaz ve/veya bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmaz veya değişikliği onayladığını BANKA’ya yazılı olarak bildirirse, bahse konu değişiklik MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş sayılır. 19. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ 19.1. İşbu Sözleşme, kapak sayfasında belirtilen “Sözleşme İmza Tarihi” itibarıyla yürürlüğe girecek ve feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. 19.2. Taraflar, en az 1 (bir) ay önceden, Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla ihbarda bulunmak kaydıyla, bu Sözleşme’yi feshetmeye ve MÜŞTERİ adına açılan hesapların tümünü veya bir kısmını kapatmaya yetkilidir. Hesapların kapatılmasının talep edilmesi üzerine BANKA’nın işbu Sözleşme’den doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, MÜŞTERİ tarafından ödenmelidir. MÜŞTERİ, tüm borçlarını ödemiş olması kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir. İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, MÜŞTERİ’nin hesabının kapanması üzerine hesaptaki varlıklar BANKA tarafından MÜŞTERİ’nin bildireceği hesap veya hesaplara aktarılacaktır. Kapanan hesaptaki Sermaye Piyasası Araçları veya diğer Sermaye Piyasası Araçları, MÜŞTERİ’ye teslim edilene ve/veya MÜŞTERİ’nin başka bir yatırım kuruluşu nezdindeki hesabına virmanlanana kadar BANKA tarafından muhafaza edilecek ve bu Sermaye Piyasası Araçları için doğacak saklama ücretleri de ayrıca MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. 19.3. Taraflardan her biri, (i) diğer Taraf’ın temerrüde düşmesi veya (ii) diğer Taraf’ın aciz içerisinde bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) halinde bu Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Derhal fesih, Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla tebliğ edilecek, yazılı fesih ihbarının ilgili Taraf’a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır. Taraflardan birinin derhal fesih hakkını kullanması halinde, MÜŞTERİ adına açılmış tüm hesaplar kapatılmalı ve BANKA’nın işbu Sözleşme’ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, MÜŞTERİ tarafından derhal ödenmeli/karşılanmalıdır. 19.4. MÜŞTERİ; aşağıdaki beyan ve taahhütlerine aykırılığın Sözleşme’ye esaslı aykırılık teşkil edeceğini ve bu kapsamda BANKA’nın işbu Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip olacağını kabul ve beyan eder. Sözleşme’nin işbu nedenlerle BANKA tarafından feshedilmesi halinde Müşteri Banka’nın bu esaslı ihlaller sebebiyle uğradığı zararları tazmin etmeyi ve sözleşme fesih tarihi itibarıyla tüm borçları açısından temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda MÜŞTERİ; a) Kendisinin ve/veya tüzel kişi ortaklarının ve/veya Kefillerin ortaklık yapısının değişmesi halinde bu durumu derhal BANKA’ya bildirmeyi, ortaklık yapısı ile ilgili bu değişimi BANKA’ya beyan edeceğini, b) MÜŞTERİ tacir ise işine ara vermeyeceğini ve işine ara vermesi olasılığını ortaya çıkarabilecek her türlü tehlikeden kaçınmayı, tüm mali borçlarını her zaman vadesinde yerine getirmeyi ve söz konusu borçlarından kaçınmak saikiyle hareket etmeyeceğini, c) Önemli Olumsuz Değişiklik: Kendisinin ve/veya Kefillerin ve/veya kendisinin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan kuruluşların finansal durumunda, faaliyet sonuçlarında veya işletme ortamında BANKA’nın makul görüşüne göre MÜŞTERİ ve/veya Kefillerin işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerine riayet etmesini olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir değişiklik olması veya olma ihtimali bulunmasının “Önemli Olumsuz Değişiklik” teşkil edeceğini, bu kapsamda Kendisinin ve/veya Kefillerin ve/veya kendisinin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan kuruluşların faaliyetlerinde önemli olumsuz değişiklik gerçekleşmeyeceğini, d) Olumsuz Rehin: BANKA’nın önceden yazılı izni olmaksızın, mevcut veya gelecekteki gelir veya varlıklarının tümü veya herhangi bir tanesi üzerinde herhangi bir ipotek, rehin, teminat devri veya (mülkiyetin veya alacaklının inançlı devri ve koşullu devir de dahil olmak üzere) hakların temliki, mülkiyetin muhafazası, hapis hakkı veya benzeri sonuç ve etkiye yol açacak türde bir düzenleme veya takyidat tesis etmemeyi, kendisinin ve/veya Kefillerin veya doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altında bulunan herhangi bir kuruluşun da nezdinde böyle bir düzenleme veya takyidat tesis edilmesine izin vermeyeceğini, e) Çapraz Temerrüt: Kendisinin ve/veya Kefillerin ve/ veya dolaylı veya doğrudan kontrolleri altında bulunan bir kuruluşun tahviller, bonolar, senetler, poliçeler, finansman bonoları veya benzeri belgelerle birlikte her nevi kredi sözleşmeleri ve finansal kira sözleşmeleri de dahil olmak üzere her nevi finansal sözleşmenin yanı sıra borç olarak ödünç alınan herhangi bir miktara ilişkin herhangi bir garanti, teminat veya sair sözleşme çerçevesinde BANKA’ya veya başka bir Alacaklı/Kredi Veren/Kuruluş’a borçlu olduğu tutarları veya bir ödeme yükümlülüğünü vadelerinde yerine getireceğini, bu borç ya da yükümlülüklerin ödenmemesi/yerine getirilmemesi veya kendisinin ve/veya Kefillerin ve/veya doğrudan veya dolaylı olarak kontrolleri altındaki bir kuruluşun bu borcunun belirlenmiş vade tarihi öncesinde muaccel hale gelmesi halinde bu Sözleşme’den doğan borçlarının da muaccel hale geleceğini, 10 f) Eşit Muamele: Kendisinin ve/veya Kefillerin işbu Sözleşme çerçevesindeki ödeme yükümlülüklerinin, rüçhanlı olmayan ve birincil nitelikteki diğer tüm alacaklıların/finansal kuruluşların talep ve alacaklarıyla en az aynı derecede ve sırada muamele göreceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder. 20. KANUNİ DELİL ŞARTI Taraflar arasında teati edilen ve Taraflar’dan herhangi birisinin yazılı mutabakatını içeren dekontlar ve faturalar ile Taraflar’ın kayıtları, defterleri ve bilgisayar kayıtları da dahil, herhangi veya tüm yazışma ve bildirimler, raporlar, faks mesajları ve kayıtlar, bu Sözleşme’de, Taraflar arasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesinde gösterilen anlamıyla münhasır delil sayılacaktır. Bu Sözleşme ile faks, internet, interaktif sistem ve benzeri de dahil olmak üzere sözlü, telefonla, veya başka iletişim yollarıyla MÜŞTERİ tarafından BANKA’ya verilen talimatlar/Emirler için de BANKA nezdindeki bilgisayar, telefon kayıtları, faks metinleri, telefon, tuş ve ses gibi bant kayıtları ile şifreli/şifresiz her türlü elektronik ortam kayıtları ve BANKA’nın her türlü kaydı Kurul’un belge ve kayıt düzeni ile ilgili düzenlemeleri uyarınca MÜŞTERİ’nin mutabakatını içermek kaydı ile geçerli delil niteliğindedir. MÜŞTERİ’nin, BANKA ile yapmış olduğu telefon görüşmeleri Kurul düzenlemeleri gereği kayıt edilecektir. MÜŞTERİ, söz konusu kayıtların tutulmasına muvafakat eder ve gerektiğinde delil olarak kullanılabileceğini kabul eder. 21. İHBAR VE TEBLİGATLAR İşbu Sözleşme uyarınca BANKA’ya verilen Emirler hariç, her türlü bildirim, talep ve diğer ihbarlar, Tarafların işbu Sözleşme ve eklerinde gösterilen adreslerine, 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi saklı olmak üzere, iadeli taahhütlü mektupla, kuryeyle, elden teslim yoluyla veya Tarafların bildirilen numaralarına faks gönderilmesi suretiyle yapılacaktır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için BANKA’ya bildirmiş olduğu adresini yasal ikametgâh edindiğini, işbu Sözleşme’nin imza tarihi itibarıyla yasal ikametgâh olarak belirtilen bu adresin; Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) kayıtlı olan güncel adresi olduğunu, işbu adresi 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 21’inci maddesi ve 148/a maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla kanuni ikametgâh olarak kabul ettiğini, bu adrese gönderilecek her türlü tebligatın bu adrese ulaştığı tarihte kendisine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yabancı gerçek kişi MÜŞTERİ, Sözleşme’nin ilgili maddelerinde Türkiye içinde adres bildirmeyi, bildirdiği bu adresin işbu Sözleşme’nin imza tarihi itibarıyla yasal ikametgâh adresi olduğunu, işbu Sözleşme’nin imza tarihinden sonra adresini ileride değiştirilmek suretiyle yeni bir yurtdışı kanuni ikametgâh belirlemesi ve bu yeni adresini Noter aracılığıyla veya güvenli elektronik imza ile BANKA’ya bildirmesi halinde dahi, Sözleşme’nin imzalanmasından sonra yurtiçinde adres değişikliği bildiriminde bulunmadı ise bu Sözleşme’nin ilgili maddelerinde yazılı Türkiye içindeki adresine gönderilecek her türlü tebligatın bu adrese ulaştığı tarihte kendisine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. BANKA’nın kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu’nda tescil edilmiş bulunan Ticari İkametgâh Adresidir. MÜŞTERİ, BANKA’ya her türlü tebligatı ve bildirimi o tarihteki BANKA’nın ticari ikametgâhına yapacaktır. 22. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Bu Sözleşme’nin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar kanunen yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yetkilerinin saklı olduğunu kabul ederler. 23. KANUNİ HÜKÜMLER İşbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri, genel hükümler ve Bankacılık Hizmet Sözleşmesi hükümleri uygulanır. İkinci Bölüm ÖZEL HÜKÜMLER REPO/TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER RTR.1. Devlet Tahvilleri, Hazine Bonoları, Banka Bonoları, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları ve gelire endeksli senetler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca ihraç edilen borçlanma senetleriyle, mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ihraç ettikleri borçlanma senetleri, Varlığa dayalı menkul kıymetler dahil olmak üzere menkul kıymetler borsaları veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ihraç edilen likidite senetleri, İMKB tarafından belirlenen ve İMKB pazarlarında Repo ve Ters Repo işlemlerine konu olacak hisse senetleri ve Kira sertifikalarının (kısaca “Borçlanma Araçları”nın), geri alma taahhüdüyle Müşteri’ye satılması (Repo) veya geri satma taahhüdüyle Müşteri’den satın alınması/Ters Repodur. RTR.2. Her Repo/Ters Repo işleminin özel şartları ve koşulları, BANKA’nın düzenleyeceği ve bir suretini işlem tarihinde MÜŞTERİ’ye teslim edeceği işlem dekontunda belirtilecektir. Borsa’da yapılacak işlemlerde yalnızca içeriği Borsa’ca belirlenecek taahhütname verilerek işlem gerçekleştirilebilecektir RTR.3. Repo işlemlerinde, MÜŞTERİ’ye satılan borçlanma araçları, fiziksel olarak teslim edilmez ve Repo işlemleri MÜŞTERİ’nin hesaplarında kaydi şekilde gerçekleştirilir. Bununla birlikte, Repo işlemlerine konu olan borçlanma araçları, usulüne uygun olarak “depo” edilecektir. Ters Repo işlemlerinde ise, BANKA’nın MÜŞTERİ’den satın aldığı borçlanma araçları, işlem tarihinde BANKA’ya 11 teslim edilecektir. BANKA, Ters Repo işlemiyle satın aldığı borçlanma araçlarını, Repo işleminin vadesinin Ters Repo İşlemi’nin vade tarihini geçmemesi şartıyla, bir Repo işlemiyle tekrar satabilir. RTR.4. Repo işlemlerinde, BANKA, Dekont koşullarına uygun olarak borçlanma araçlarını işlem tarihinde satmayı ve aynı borçlanma araçlarını vade tarihinde geri satın almayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu işlemde MÜŞTERİ, Dekont koşullarına uygun olarak borçlanma araçlarını işlem tarihinde satın almayı ve aynı borçlanma araçlarını vade tarihinde geri satmayı kabul ve taahhüt eder. Ters Repo işlemlerinde ise, BANKA, Dekont koşullarına uygun olarak borçlanma araçlarını işlem tarihinde satın almayı ve aynı borçlanma araçlarını vade tarihinde geri satmayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu işlemde MÜŞTERİ, Dekont koşullarına uygun olarak borçlanma araçlarını işlem tarihinde satmayı ve aynı borçlanma araçlarını vade tarihinde geri satın almayı kabul ve taahhüt eder. RTR.5. Repo işlemlerinde borçlanma araçlarının mülkiyeti MÜŞTERİ’ye geçmekle birlikte getirileri BANKA’ya aittir. Vade tarihinde ise borçlanma araçlarının mülkiyeti kararlaştırılan bedelin ödenmesi şartıyla tekrar BANKA’ya geçecektir. Ters Repo işlemlerinde ise, borçlanma araçlarının mülkiyeti ve her türlü getirisi BANKA’ya aittir. Vade tarihinde borçlanma araçlarının mülkiyeti kararlaştırılan bedelin ödenmesi şartıyla tekrar MÜŞTERİ’ye geçecektir. RTR.6. Repo ile MÜŞTERİ’ye satılan borçlanma araçları herhangi bir nedenle ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir uygulanması veya haciz veya rehin veya herhangi bir kısıtlama getirilmesi halinde, BANKA tarafından uygun görülmesi durumunda, borçlanma araçlarının vadede geri alınmasına ilişkin olarak BANKA’nın verdiği taahhüt ortadan kalkar ve bu duruma istinaden Dekont ve saklama makbuzu BANKA’ya karşı hükümsüz hale gelir. RTR.7. MÜŞTERİ, Repo ve/veya Ters Repo işlemlerine ilişkin taleplerini BANKA tarafından öngörülen usule göre ulaştıracaktır. RTR.8. MÜŞTERİ, Reponun ifasını sağlamak amacıyla Repo bedelini nakden ödeyecek veya işlem günü saat 12:00’dan önce BANKA nezdindeki hesabında veya BANKA’nın MÜŞTERİ’ye bildirdiği banka hesabında bulunacak şekilde havale edecektir. Bu şarta uyulmadığı takdirde BANKA, Repo işlemini gerçekleştirip gerçekleştirmemek veya ertesi gün valörü ile gerçekleştirmek inisiyatifine sahip olacaktır. RTR.9. Repo işleminde, BANKA, borçlanma aracını alma bedelini MÜŞTERİ’nin BANKA nezdindeki veya işlem bazında bildireceği banka hesabına, masraf ve komisyonları MÜŞTERİ’ye ait olmak üzere alacak kaydedecektir. Müşteri’ye ait ödeme bankası bir diğer banka ise, ödenecek meblağın o bankanın TCMB nezdindeki hesabında saat 17.00’a kadar hazır bulundurulması ile ödeme yapılmış sayılır. Ters Repo işleminde ise MÜŞTERİ, mutabık kalınan borçlanma araçları geri alma bedelini, BANKA’in MÜŞTERİ’ye bildirdiği banka hesabına kararlaştırılan vade gününde saat 12:00’a kadar yatıracaktır. RTR.10. Müşteri, Ters Repo işlem vadesinde gerekli ödemede temerrüde düşerse, Ters Repoya konu olan menkul kıymetlerin işlem değeri ile birlikte bu işlem değeri üzerinden Banka’nın TCMB’ye en son bildirmiş olduğu (yani temerrüt tarihinde geçerli olan) kısa vadeli ticari kredilerine uyguladığı en yüksek kredi faiz oranının %100 fazlasını, fon ve vergisiyle birlikte cezai şart olarak Banka’ya ödemeyi, işlem vadesinde Banka temerrüde düştüğünde yukarıdaki şekilde hesaplanacak meblağı Müşteri’ye cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. RTR.11. Repo ve Ters Repo işlemlerinde vade ve buna bağlı faiz oranı taraflarca belirlenecektir. Şu kadar ki, MÜŞTERİ, herhangi bir teklifte bulunmadığı takdirde öngördüğü vadeye göre, faiz oranının ilgili piyasada oluşan rayicin alt ve üst sınırları içerisinde BANKA tarafından belirlenmesini şimdiden kabul eder. TEZGÂHÜSTÜ PİYASA TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER TPT.1. Kapsam: Tezgâhüstü Piyasa Türev Araç İşlemlerine İlişkin Özel Hükümler (“Türev Özel Hükümler”), Borsa veya Teşkilatlanmış Piyasalarda işlem görmeksizin, standart nitelikleri haiz olmayan ve BANKA’nın emir iletimine aracılık ve/veya işlem aracılığı faaliyetlerine konu olmaksızın, portföy aracısı sıfatıyla doğrudan kendi nam ve hesabına taraf olduğu, BANKA ile MÜŞTERİ arasında yapılan menkul kıymet, döviz veya kıymetli madenlere ilişkin vadeli alım satım işlemleri ile faize dayalı türev işlemler ve menkul kıymetler, döviz veya faize dayalı Opsiyon Sözleşmeleri başta olmak üzere tüm Tezgâhüstü Piyasa Türev Araç İşlemlerinde uygulanacaktır. TPT.2. Nakit Ödemeler: Türev Özel Hükümler kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak MÜŞTERİ ile BANKA arasındaki tüm ödemeler, MÜŞTERİ’nin BANKA nezdinde bulunan yatırım veya mevduat hesapları kanalıyla gerçekleştirilecektir. TPT.3. Emirler ve İşlem Teyit Formlarının İletilmesi: Türev Özel Hükümler kapsamında yapılan her bir işlem için İşlem Teyit Formu düzenlenmesi ve MÜŞTERİ ile BANKA tarafından imzalanarak birer nüsha alınması esastır. Ancak, Türev Özel Hükümler kapsamında MÜŞTERİ veya BANKA tarafından faks, telefon, elektronik posta veya Reuters, Bloomberg gibi diğer elektronik araçlar ile verilecek sözlü veya yazılı emir ve bildirimler de bizzat ilgili Taraf’tan sadır olmuş ve gerçek iradesini yansıtır sayılacaktır. MÜŞTERİ tarafından verilen sözlü veya yazılı emirler ile imzalanan İşlem Teyit Formları arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda, işlem üzerinde ilk anlaşma sağlanan ve telefon/faks/ elektronik mesaj kayıtlarında geçen sözlü veya yazılı emir esas alınacaktır. İlk anlaşma sağlanan sözlü veya yazılı emir sonrasında, belirtilen uyuşmazlığın düzeltilmesi için Taraflar arasında telefon, faks veya elektronik mesaj ile görüşme yapılması durumunda ise, ilgili telefon/faks/elektronik mesaj kayıtları esas alınacaktır. MÜŞTERİ tarafından faks, telefon, elektronik posta vb. gibi diğer elektronik iletişim platformları 12 ile verilecek sözlü veya yazılı emiri alınması üzerine BANKA, yukarıda belirtilen yazılı İşlem Teyit Formu’nun ulaşmasını beklemeksizin sözlü veya yazılı emri gerçekleştirebilecektir. BANKA, faksla gönderilen İşlem Teyit Formu’na atılmış imzaları karşılaştırırken, gereken özeni gösterecektir. BANKA, (i) ilk bakışta ayırt edilemeyecek derecedeki imza benzerliklerinden ve (ii) sahte imzanın veya hileli işlemlerin neticelerinden ve (iii) genel veya özel nitelikli iletişim araçlarının bağlantılarının arızalanmasından ve (iv) kendi uygulamaları uyarınca açık olmayan, tereddüte yer veren, yanlış veya yetersiz bilgiler ya da yanlış ve yetersiz emir ve işlem talepleri içeren faks talimatlarından ve (v) üzerinde “tekrar teyit” ibaresi taşımayan teyitler nedeniyle oluşacak mükerrer işlemlerden dolayı sorumlu tutulamaz. BANKA’nın kasıt ve ağır ihmali ile sorumlu tutulabildiği hallerde dahi bu sorumluluk, doğrudan doğruya maruz kalınan fiili maddi zararlarla sınırlı olacaktır. BANKA, MÜŞTERİ’nin uğrayabileceği dolaylı zararlardan, kâr mahrumiyetinden ve manevi zararlardan sorumlu olmayacaktır. BANKA, kendi uygulamaları uyarınca, MÜŞTERİ’nin açık olmayan ya da tereddüte yer veren emir ve işlem taleplerini yerine getirmekle yükümlü olmayıp bu durumlarda Taraflar arasında İşlem Teyit Formu düzenlenmeyecektir. İşlem Teyit Formları’nın, Türev Özel Hükümler çerçevesindeki tüm işlemlere ilişkin olarak veya bu işlemlerden kaynaklanan şekilde, MÜŞTERİ tarafından BANKA’ya faksla gönderilmesi aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır: a) İşlem Teyit Formları, MÜŞTERİ’nin belirleyeceği faks numaralarından gönderilecektir. Belirlenecek faks numaraları, telefonla veya elektronik iletişim araçlarıyla BANKA’ya bildirilecektir. BANKA, bu bildirime istinaden işlem yapmadan önce bildirimin İşlem Teyit Formu’nu ıslak imzalı olarak isteme hakkına sahiptir. BANKA, İşlem Teyit Formları’nın iletiminden önce kendisine bildirilmeyen faks numaralarından alınan İşlem Teyit Formları’nı dikkate alma veya almama hakkını saklı tutar. b) MÜŞTERİ, İşlem Teyit Formları’nın sadece yetkili şahıs veya şahıslar tarafından faksla BANKA’ya gönderilmesini sağlamak için gereken tüm önlemleri alacaktır. c) Faksla gönderilen İşlem Teyit Formları’nın her bir sayfası, MÜŞTERİ’nin yetkili personelince imzalanmış olacaktır. d) Faksla gönderilen İşlem Teyit Formları’nın “tekrar teyit” ibaresi taşıyan orijinal sureti, teyit amacıyla derhal posta yoluyla BANKA’ya gönderilecek veya elden teslim edilecektir. MÜŞTERİ’nin Türev Özel Hükümler çerçevesinde yapacağı işlemlere ait İşlem Teyit Formu’nda yer alan koşullar ve düzenlemeler ile Sözleşme’de yer alan koşullar ve düzenlemeler arasında bir çelişki olması halinde, İşlem Teyit Formu, yalnızca o İşlem özelinde işbu Sözleşme’ye kıyasen öncelik taşıyacak ve esas alınacaktır. İşlem Teyit Formu’nda açıkça düzenlenmemiş konularda, öncelikle işbu Sözleşme’nin ilgili maddeleri bağlayıcı olacaktır. TPT.4. Tezgâhüstü Piyasa Türev Araç İşlemlerine İlişkin İlkeler: Tezgâhüstü Piyasa Türev Araç işlemleriyle ilgili olarak MÜŞTERİ’nin kesinleşmiş nakit alacakları, MÜŞTERİ’nin talebi üzerine, talep tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde tam ve nakden ödenir. Tezgâhüstü Piyasalarda işlem gören Türev Araç işlemlerinin takası, ilgili Türev Araç’ın tabi olduğu takas düzenlemelerine uygun şekilde gerçekleştirilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince merkezi bir takas kuruluşunun veya merkezi karşı taraf olarak yetkilendirilmiş bir kuruluşun kullanılmasının zorunlu olduğu hallerde, İşlemlerin takası yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşu aracılığıyla veya merkezi karşı taraf nezdinde gerçekleştirilir. TPT.5. Temerrüt 5.1. Taraflar, işbu Türev Özel Hükümler’den ve bu Türev Özel Hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerden doğan her türlü yükümlülüklerini süresi içinde ifa etmekle yükümlü olup, herhangi bir yükümlülüğünü süresi içinde ifa etmemesi halinde, ilgili Taraf, kendisine ayrıca ihbarda bulunmaya gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılacak ve Taraflar arasında Genel Hükümler’in 18’inci maddesi ile düzenlenen Temerrüt Esasları ve diğer ilgili hükümler uygulanacaktır. 5.2. İşbu Türev Özel Hükümler’in 6.1’inci maddesi ile belirlenen esaslara ek olarak, Temerrüde düşmeyen Taraf, fesih ihbarının tebliğ edilmesini beklemeksizin, temerrüt tarihini izleyen herhangi bir zamanda (“Sözleşme Sonlandırma Tarihi”), Genel Hükümler ve işbu Türev Özel Hükümler kapsamında yapılmış ve; a) Sözleşme Sonlandırma Tarihi itibarı ile vadesi dolmamış tüm işlemleri erken sonlandırmaya ve ilgili işlemler için gerçekte yenileme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın yenileme maliyetlerini hesaplamaya, hesaplanan yenileme maliyetlerini Türk Lirası’na çevirmeye, Türk Lirası cinsinden pozitif ve negatif yenileme maliyetine sahip işlemleri birbiriyle mahsuplaştırıp net bir yenileme maliyeti (“Net Yenileme Maliyeti”) hesaplamaya, b) Sözleşme Sonlandırma Tarihi itibarı ile Vade Tarihi veya Takas Tarihi dolmuş, ancak ödeme yükümlülükleri ifa edilmemiş işlemler için, gerçekte pozisyon kapama yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın pozisyon kapama maliyetlerini hesaplamaya, hesaplanan pozisyon kapama maliyetlerini Türk Lirası’na çevirmeye, Türk Lirası cinsinden pozitif ve negatif pozisyon kapama maliyetine sahip işlemleri birbiriyle mahsuplaştırıp net bir pozisyon kapama maliyeti (“Net Pozisyon Kapama Maliyeti”) hesaplamaya ve c) Temerrüde düşülen tutar ve bu tutar üzerine Genel Hükümler uyarınca işleyen temerrüt faizi tutarının toplamının Türk Lirası karşılığı (“Temerrüt Tutarı”) ile Net Yenileme Maliyeti ve Net Pozisyon Kapama Maliyeti’nin toplamından; temerrüde düşmeyen Taraf’ın ödemekten kaçındığı ve Net Pozisyon Kapama Maliyeti’nin hesaplanmasına dahil edilmeyen tutarların Türk Lirası karşılığının düşülmesiyle hesaplanan tutarı (“Sözleşme Sonlandırma Net Ödeme Tutarı”), bu tutarın ödeneceği tarihe kadar işleyecek temerrüt faizi ile birlikte temerrüde düşen Taraf’tan istemeye yetkilidir. 13 Yenileme maliyeti, vadesi dolmamış her bir Türev Ürün için, ilgili Türev Ürün ile kalan vade itibarı ile aynı veya büyük oranda benzer ekonomik koşullara sahip, eşdeğer bir finansal varlığı Sözleşme Sonlandırma Tarihi’nde edinme maliyetidir. Pozisyon kapama maliyeti, Vade Tarihi veya Takas Tarihi dolduğu halde ifa edilmemiş her bir Türev Ürün için, ilgili ürünün veya ödemenin yarattığı finansal pozisyonun, ilgili işlemin Vade Tarihi veya Takas Tarihi’nde Taraflar arasında anlaşılan kur/fiyat/faiz oranı/seviye yerine, Sözleşme Sonlandırma Tarihi’nde geçerli piyasa kur/ fiyat/faiz oranı/seviyesinden kapatılması nedeniyle temerrüde düşmeyen Taraf’ın katlandığı veya kapatılması yapılsaydı teorik olarak katlanacağı maliyettir. 5.3. MÜŞTERİ’ye Türev Özel Hükümler’deki yükümlülükleri ile ilgili olarak, herhangi bir zamanda BANKA tarafından kredi kullandırılması halinde, kullandırılan bu kredinin koşulları ve MÜŞTERİ’nin hak ve yükümlülükleri, başta Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi olmak üzere, bahse konu krediyi düzenleyen ilgili sözleşmelere tabi olacaktır. 14 EK-1 ÜCRETLENDİRME BİLGİ FORMU Tezgâhüstü Piyasalar Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin Komisyon ve Ücretler: Tezgâhüstü piyasalarda türev araçlara ilişkin fiyatlandırma işleme konu tarafların ihtiyaçları ve dayanak varlık fiyatları doğrultusunda yapılmaktadır ve işlem bazında değişebilmektedir. Türev aracın alım/satım tarihinde müşteriye bildirilen tutar harici müşteriden bu işleme istinaden başkaca herhangi bir ücret ya da komisyon alınmamaktadır. Borçlanma Araçlarının Alım Satım İşlemlerine İlişkin Komisyon ve Ücretler: Müşterilerimizin Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond, ING BANK Bonosu alım satım işlemleri Bankamız Portföyünden gerçekleştirilmekte olup, Bankamız tarafından şube ve diğer dağıtım kanallarında ilan edilen alım satım fiyat/oranları üzerinden işlemler gerçekleştirilmektedir. Alım/Satım tarihinde müşteriye bildirilen fiyat harici müşteriden bu işleme istinaden başkaca herhangi bir ücret ya da komisyon alınmamaktadır. Diğer Masraf ve Ücretler: MKK Masraf ve Komisyon Tarifesi MKK Hesap Bakım+Saklama+Pay Alım/Satım İşlemleri İşlem Türü Açıklama Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran BSMV - - MKK Hesap Açılışı MKK Şifre Gönderim Hizmet Bedeli MKK Şifre Gönderim Hizmet Bedeli MKK Hesap Açılışı Hesap Başına Hesap Başına 1,50 TL 1,50 TL 8,00 TL 8,00 TL (BSMV Hariç) (BSMV Hariç) İşlem Türü Açıklama Menkul Kıymet Rayiç Bedeli Üzerinden Hesap Bakım Ücreti 1.000 TL ve üzeri saklama bakiyesi (piyasa değeri) olan hesaplardan hesap başına günlük 0,00924 TL MKK Saklama Ücreti–ÖSBA, VDMK, VTMK, Kira Sertifikası ve DİBS (Anapara) Nominal Değer üzerinden hesaplanır. (Yıllık Oran) MKK Saklama Ücreti– ÖSBA, VDMK, VTMK, Kira Sertifikası ve DİBS (Kupon) Nominal Değer üzerinden hesaplanır. (Yıllık Oran) Borsa İstanbul’da Gerçekleşen Pay Senedi, Varant, ÖSBA, VDMK, VTMK, BYF, Kira Sertifikası Alım Satım İşlemlerine İlişkin Kayıtlar Kayıt sayısı bazında hesaplanır. BİST’te gerçekleştirilen ÖSBA işlemleri için borç kapatma ve alacak dağıtımı hareket kayıtları baz alınır. DİBS Alım Satım İşlemleri (Üye İçi) Yapılan işlem sayısı bazında hesaplanır. ÖSBA, VDMK, VTMK, Kira Sertifikası, Yatırım Fonu Anapara ve Kupon İtfası, Varant Nakdi Uzlaşı Ödenen tutar üzerinden hesaplanır. Belirlenen oran üzerinden itfa sonrası tahsilat yapılır. DİBS ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları anapara ve kupon itfa ödemelerinden ücret alınmayacaktır. MKK Saklama Ücreti - Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonu Payları Hesap başına-Pay adedi*Pay fiyatı= Yıllık Asgari Tutar - - - 0,02 TL 0,015 TL - - Asgari Oran - %0,005 %0,0005 - - %0,01 %0,005 Azami Tutar - - - 0,02 TL 0,015 TL - - Azami Oran - %0,005 %0,0005 - - %0,01 %0,005 BSMV (BSMV Hariç) (BSMV Hariç) (BSMV Hariç) (BSMV Hariç) (BSMV Hariç) (BSMV Hariç) (BSMV Hariç) 15 İşlem Türü Açıklama Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran BSMV MKK Saklama Ücreti – Diğer Yatırım Fonları Yatırım Fonu Payı Alım/ Satım İşlemleri Hesap başına-Pay adedi*Pay fiyatı=Yıllık İşlem tutarı bazında %0,001 - %0,01 %0,01 0,01 TL - - - - (BSMV Hariç) (BSMV Hariç) EK-2 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ Genel Yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya Sermaye Piyasası Araçları teslim yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya kısa sürede yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi hâlinde yatırımcıların Kanun’daki şartlar çerçevesinde tazmini amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz Yatırımcı Tazmin Merkezi (“YTM”) kurulmuştur. YTM, Kurul tarafından çıkarılacak bir yönetmelik çerçevesinde Kurul tarafından idare ve temsil olunur. YTM’nin görev ve yetkilerine, yatırımcıların tazminine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. İşbu madde kapsamında yer alan düzenlemeler ile Kurul düzenlemelerinin çelişkili olaması halinde Kurul düzenlemesi esas olacaktır. Başvuru Süresi, Hak Sahiplerinin ve Alacak Tutarlarının Tespiti Yatırımcıların haklarını gösterir belgelerle birlikte YTM’ye başvurmalarını teminen, tazmin kararları YTM tarafından ilan edilir. Yatırımcıların YTM’ye başvuru süresi, tazmin süreci ve esasları ilanda belirtilir. Yatırımcılar başvurularını ilanda belirtilen süre içerisinde YTM’ye, hak sahipliğinin ispatına ilişkin belgelerle birlikte, yazılı olarak yaparlar. Tazmin talebinde bulunma hakkı, tazmin kararının ilanından itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar. YTM, yatırım kuruluşunun tazmin kapsamında yer alan gerçek hak sahiplerini, alacak ve borç tutarlarını; Kurul, MKK, Takasbank, yatırım kuruluşu, veri depolama kuruluşu, merkezi saklama kuruluşu kayıtları ile alacaklıların başvurularında sunulan belgeler ve YTM tarafından güvenilir bulunan diğer bilgi ve belgelere dayanarak tespit eder. Tazminatın Kapsamı Tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya Sermaye Piyasası Araçları‘nın teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur. Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir. Bankacılık mevzuatı uyarınca mevduat veya katılım fonu olarak kabul edilen nakit ödeme yükümlülükleri tazmin kapsamı dışındadır. Kanun’un 106’ncı ve 107’nci maddelerde yer alan suçlardan veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan mahkûm olan yatırımcılara ait talepler, söz konusu eylemlerle ilgili alacaklarla sınırlı olmak üzere, tazmin kapsamı dışındadır. Söz konusu suçlardan dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulan kişilere yapılacak ödemeler anılan suçlara ilişkin soruşturmanın başlamasından mahkeme kararının kesinleşmesine kadar durur. Aşağıda sayılan kişi ve kurumlar tazmin edilmez: a) Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve şahsen sorumlu ortakları, yüzde beş veya daha fazla paya sahip ortakları, denetim kurulu üyeleri veya ilgili yatırım kuruluşları ile aynı grup içinde yer alan diğer şirketlerde benzer konumda olan kişiler ile bu kişilerin eş ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile bu kişiler adına hareket eden üçüncü kişiler b) Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşları ile aynı grupta yer alan diğer şirketler c) Bu fıkranın (a) bendinde sayılan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde yirmi beş veya daha fazla paya sahip olduğu şirketler d) Yatırım kuruluşlarının mali sıkıntıya düşmesine neden olan veya finansal durumunun bozulmasına önemli etkileri olan olaylarda sorumluluğu bulunan veya bu olaylardan menfaat sağlayan kişiler MKK ücret tarifesi, Sözleşme basım tarihindeki rakamları yansıtmaktadır. Güncel MKK ücret tarifesine, MKK’nın resmi internet sitesi www.mkk.com.tr’den ulaşabilirsiniz. 16 Tazmin Tutarının Hesaplanması Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı Kurul tarafından belirlenir. Bu sınır, hesap sayısı, türü ve para birimine bakılmaksızın, bir yatırımcının aynı kuruluştan olan taleplerinin tümünü kapsar. YTM tarafından ödenecek azami tutarın üzerinde kalan tutarın başka bir yatırımcıya ödenmesi amacıyla devredilmiş olması hâlinde devralana YTM tarafından ödeme yapılmaz. Yatırımcıların tazmin talepleri, yatırım kuruluşunca karşılanmayan nakit ödeme ve Sermaye Piyasası Araçları’nın teslim yükümlülükleri üzerinden hesaplanır. Tazmin tutarı, kanuni ve akdi şartlar uyarınca yatırım kuruluşunun mahsup ve benzeri talepleri de dikkate alınarak belirlenir. Tazmin edilecek Sermaye Piyasası Araçları‘nın değerinin hesaplanmasında, Kurulun yatırım kuruluşlarının sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelerinde yer verilen değerleme esasları uygulanır. Söz konusu hesaplama, tazmin karar tarihi itibarıyla yapılır. Bu madde uyarınca aynen teslimi yapılacak Sermaye Piyasası Araçları‘na ilişkin tazmin kararından sonra dağıtım tarihine kadar gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı, kupon ödemesi ve benzeri işlemlerden kaynaklanan nakitler de aynen teslim edilir. Aynı kişiye ait borçlar tazmin kapsamındaki alacağından mahsup edilir. Ödenecek tazmin tutarının hesabında mahsuptan sonraki net alacak tutarı esas alınır. Tahsil ve Talep Edilmeyen Emanet ve Alacaklara ilişkin Zamanaşımı Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye gelir kaydedilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Kurul’ca belirlenir. Teslim Edilmeyen Sermaye Piyasası Araçlarının YTM’ye İntikali ve Satışı Kanun’un 13’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen Sermaye Piyasası Araçları MKK tarafından, YTM hesaplarına aktarılır, bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bununla ilgili usul ve esaslar Kurul’ca belirlenir. EK-3 AMERİKALI ŞAHIS BEYAN FORMU (a) ABD’de ikamet eden her nevi şahıs; (b) Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları (ve Greencard sahipleri); (c) Kendisini, ING Bank Türkiye’de hesap açılışı veya ING Bank Türkiye’nin herhangi bir diğer doğrulama veya benzer durum ve kimlik tespiti sürecinin bir parçası olarak, ABD’de mukim olarak tanımlayan her nevi birey; (d) (i) ABD’de mukim bir yatırım danışmanı veya yöneticisi aracılığıyla ING Bank Türkiye ile işlem gerçekleştiren veya talimatlarını ING Bank Türkiye’ye bu şekilde ulaştıran her nevi birey veya bu tür bireyin ABD’de mukim sair temsilcisi veya (ii) ABD’de menkul kıymetler ile bağlantılı olarak ödeme yapan, kabul eden veya teslimat gerçekleştiren veya bilgi toplayan veya temin eden her nevi birey Amerikalı Şahıs statüsündedir ve yukarıdaki maddeler kapsamında bulunan kişilere ING Bank Türkiye tarafından menkul kıymete dayalı yatırım hizmeti verilememektedir. (e) Müşteri, işbu Amerikalı Şahıs Beyan Formu ile ilgili olarak, müşteri beyanı gereğince işlem yapılmasını, işbu maddedeki tanımlamalar kapsamında bulunması veya gelecekte bu kapsama girecek şekilde statüsünde değişiklik olması halinde, durumu ING Bank Türkiye’ye derhal bildireceğini, olası değişikliğin ING Bank Türkiye tarafından tespitini müteakip, verilen hizmetlerin derhal sonlandırılması ve/veya gerekli işlemlerin yapılması durumunda, tüm sorumluluğun şahsına ait olduğunu, Banka’yı bu işlemlerle ilgili en geniş anlamda ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen tanım kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir bağlantınız bulunması durumunda aşağıdaki seçeneği işaretlemeli ve statünüzde bir değişiklik olduğunda da ING Bank Türkiye’ye bildirmelisiniz. ABD ile (ABD vatandaşı olma/Greencard, ABD’de yerleşim, posta, mali adres veya telefon sahibi olma, ABD ile bağlantısı olan yatırım danışmanı veya vekili olma durumlarından biri ya da birkaçı kapsamında) bağlantım bulunmaktadır. 17 EK-4 MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI BİLGİ NOTU I. İlgili Mevzuat Hükümleri MÜŞTERİ’nin sınıflandırılması, Kurul tarafından çıkarılmış olan Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 29-32’nci maddeleri hükmüne uygun olarak yapılacaktır. Sınıflandırmaya ilişkin olarak bahse konu Tebliğ düzenlemeleri aşağıdaki şekildedir: 1. Müşteri sınıflandırılması a) Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini Yatırım Kuruluşları Tebliği’nde belirtilen esaslar doğrultusunda profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. b) Yatırım kuruluşları, sınıflandırma yaparken müşterilerine Yatırım Kuruluşları Tebliği uyarınca yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi vermek zorundadır. c) Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur. d) Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür. 2. Profesyonel Müşteri ve Genel Müşteri a) “Profesyonel müşteri” kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir: i. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurtdışında yerleşik kuruluşlar ii. Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar iii. Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar iv. Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurul’ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar v. Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar vi. 32’nci maddede tanımlanan talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler b) Yatırım kuruluşunun herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmesi şarttır. c) Müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak yatırım kuruluşuna ilettiği durumlarda, yatırım kuruluşunun bu talebi dikkate alması zorunludur. d) Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler “Genel müşteri” kabul edilir. 3. Talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecek müşteriler a) Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir: 18 i. İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları ii. Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dahil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması iii. Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması. b) Bu tutarlar gerekli görülmesi durumunda Kurul tarafından değiştirilebilir. c) Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlardan sadece (b) bendindeki şartı sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir. II. Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri 1) Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce kendisine yapılan genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak zorundadır. Profesyonel müşteriler için ise böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte, profesyonel müşteri bu açıklamaların kendisine yapılmasını talep etme hakkını haizdir. 2) Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında genel müşterilere uygunluk testi yapmakla yükümlü olmakla birlikte, profesyonel müşteriler için uygunluk testi yapmakla yükümlü değildir. Buna bağlı olarak, profesyonel müşteriye yatırım kuruluşu tarafından sunulacak hizmet ve ürünlerin, profesyonel müşteriye uygun olup olmadığı hususu, profesyonel müşterinin kendisi tarafından belirlenmelidir. 3) Yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında çerçeve sözleşme imzalamadan önce genel müşterilerine sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskleri açıklamak ve bu amaçla asgari içeriği Kurul’ca belirlenmiş olan “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nun bir örneğini vermek ve bu şekilde genel müşteriyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Profesyonel müşterinin ise bu şekilde bilgilendirilmesine gerek bulunmamaktadIr. III. MÜŞTERİ’nin Beyanı MÜŞTERİ; BANKA nezdinde bu Sözleşme kapsamında sermaye piyasası işlemleri yapmaya başlamadan önce, müşterinin sınıflandırılmasına ilişkin usul, esas ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında yeterli derecede bilgilendirildiğini; Sınıflandırılması ile ilgili olarak vermiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gerekmesi halinde güncellenmesinden sorumlu olduğunu; Sözleşme çerçevesinde sağlanan ürün ve hizmetlerin kendi talebi doğrultusunda sunulduğunu ve bu konuda BANKA tarafından kendisine herhangi bir telkin ve tavsiyede bulunulamayacağı hususunda uyarıldığını; Yapılması halinde, uygunluk testi sonucunda kendisine uygun olmadığı anlaşılan ürünleri talep etmesi halinde, bu ürünlerin kendisine sunulup sunulmaması hususunda BANKA’nin takdir hakkı olduğunu ve sunulması halinde, bu yatırımların sonuçlarından ve risklerinden dolayı sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu, kabul ve beyan eder. Müşteri Adı ve Soyadı : Tarih : Müşteri İmzası 19 i. İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları ii. Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dahil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması iii. Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması. b) Bu tutarlar gerekli görülmesi durumunda Kurul tarafından değiştirilebilir. c) Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlardan sadece (b) bendindeki şartı sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir. II. Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri 1) Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce kendisine yapılan genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak zorundadır. Profesyonel müşteriler için ise böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte, profesyonel müşteri bu açıklamaların kendisine yapılmasını talep etme hakkını haizdir. 2) Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında genel müşterilere uygunluk testi yapmakla yükümlü olmakla birlikte, profesyonel müşteriler için uygunluk testi yapmakla yükümlü değildir. Buna bağlı olarak, profesyonel müşteriye yatırım kuruluşu tarafından sunulacak hizmet ve ürünlerin, profesyonel müşteriye uygun olup olmadığı hususu, profesyonel müşterinin kendisi tarafından belirlenmelidir. 3) Yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında çerçeve sözleşme imzalamadan önce genel müşterilerine sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskleri açıklamak ve bu amaçla asgari içeriği Kurul’ca belirlenmiş olan “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nun bir örneğini vermek ve bu şekilde genel müşteriyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Profesyonel müşterinin ise bu şekilde bilgilendirilmesine gerek bulunmamaktadIr. III. MÜŞTERİ’nin Beyanı MÜŞTERİ; BANKA nezdinde bu Sözleşme kapsamında sermaye piyasası işlemleri yapmaya başlamadan önce, müşterinin sınıflandırılmasına ilişkin usul, esas ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında yeterli derecede bilgilendirildiğini; Sınıflandırılması ile ilgili olarak vermiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gerekmesi halinde güncellenmesinden sorumlu olduğunu; Sözleşme çerçevesinde sağlanan ürün ve hizmetlerin kendi talebi doğrultusunda sunulduğunu ve bu konuda BANKA tarafından kendisine herhangi bir telkin ve tavsiyede bulunulamayacağı hususunda uyarıldığını; Yapılması halinde, uygunluk testi sonucunda kendisine uygun olmadığı anlaşılan ürünleri talep etmesi halinde, bu ürünlerin kendisine sunulup sunulmaması hususunda BANKA’nin takdir hakkı olduğunu ve sunulması halinde, bu yatırımların sonuçlarından ve risklerinden dolayı sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu, kabul ve beyan eder. Müşteri Adı ve Soyadı : Tarih : Müşteri İmzası 19 EK-5 YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25’inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. 20 Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. Müşteri Adı ve Soyadı : Tarih : Müşteri İmzası (Müşteri el yazısı ile “Okudum ve Anladım” ibaresi yazarak imzalamalıdır.) 21 Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. Müşteri Adı ve Soyadı : Tarih : Müşteri İmzası (Müşteri el yazısı ile “Okudum ve Anladım” ibaresi yazarak imzalamalıdır.) 21 EK-6 SERMAYE PİYASASI ÜRÜN VE HİZMETLERİNE DAİR RİSK BİLDİRİM FORMU (Bireysel Müşteriler) Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce ING BANK A.Ş.’nin yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİMLERİ: Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız Borçlanma Araçları alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibin zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce Borçlanma Araçları Piyasası’nda karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39. 1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25’inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda belirtilen hususlara ek olarak işbu Borçlanma Araçları Piyasası İşlemlerine İlişkin Risk Bildirimi bölümünde yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Tanımlar Borçlanma Araçları Piyasası: Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü, Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulmuş olan piyasadır. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtiçi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Borçlu olan T.C. Hazinesi, DİBS sahiplerine kupon ödeme tarihlerinde ve vade sonunda borçlu olduğu tutarı öder. DİBS’ler vadeleri boyunca ikincil piyasalarda kişi ve kurumlar tarafından alınıp satılabilmektedir. 1 yıl ve daha uzun vadeli DİBS’ler Devlet Tahvili, 1 yıldan kısa vadeli DİBS’ler ise Hazine Bonosu olarak adlandırılmaktadır. Eurobond (Eurotahvil): T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yabancı para cinsinden yurtdışında ihraç edilen, uzun vadeli ve kupon ödemeli borçlanma araçlarıdır. Vadeleri genellikle 5-30 yıl arasında değişmektedir. Banka Bonosu: Bankaların, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde borçlu sıfatıyla düzenleyip kaynak temin etmek amacıyla ihraç ettikleri menkul kıymetlerdir. İskonto esası ile satılan söz konusu bonoların iskonto oranı ihraççı banka tarafından serbestçe belirlenir. ING Bank Bonosu: ING BANK A.Ş.’nin ihraç etmiş olduğu banka bonosu. Repo-Ters Repo: Devlet Tahvilleri, Hazine Bonoları, Banka Bonoları, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları ve gelire endeksli senetler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca ihraç edilen borçlanma senetleriyle, mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ihraç ettikleri borçlanma senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler dahil olmak üzere menkul kıymetler borsaları veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ihraç edilen likidite senetleri, BİST tarafından belirlenen ve BİST pazarlarında Repo ve Ters Repo işlemlerine konu olacak pay senetleri ve Kira sertifikalarının (kısaca “Borçlanma Araçları”), geri alma taahhüdüyle Müşteri’ye satılması (Repo) veya geri satma taahhüdüyle Müşteri’den satın alınması/Ters Repodur. Borçlanma Araçları Piyasasının İşleyişi Borçlanma Araçları işlemleri Borsa İstanbul’un belirlediği işlem saatlerinde gerçekleştirilmektedir. Bu piyasada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetkilendirilmiş bankalar işlem yapabilirler. Takas ve saklama işlemleri, Borsa İstanbul ve Üyelerin katılımı ile kurulmuş, ayrı ve bağımsız bir kuruluş olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank A.Ş.) tarafından gerçekleştirilmektedir. İhraç edilen borçlanma araçları ikincil piyasada işlem görmektedirler. Borçlanma Araçlarına Dair Risk Bildirimi (BORÇLANMA ARAÇLARININ ALIM SATIMINA İLİŞKİN İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR) ING BANK A.Ş. ile sermaye piyasası işlemlerine yönelik imzalanacak “Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 22 İşlem Türü Tam Mükellef Gerçek Kişi Dar Mükellef Gerçek Kişi Devlet Tahvili + Hazine Bonosu Faiz Gelirleri ile Alım Satım Kazançları (01.01.2006 Sonrası İhraç Edilenler) %10 oranında stopaja tabidir. %10 oranında stopaja tabidir. Hazine Müsteşarlığı’nca İhraç edilen Eurobond Faiz Gelirleri %0 oranında stopaja tabidir. %0 oranında stopaja tabidir. Hazine Müsteşarlığı’nca İhraç Edilen Eurobond Alım Satım Kazançları Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir. Özel Sektör Tahvili Faiz Gelirleri (01.01.2006 Sonrası, Banka ve Aracı Kurum Aracılığıyla Türkiye’de İhraç Edilenler) %10 oranında stopaja tabidir. %10 oranında stopaja tabidir. Özel Sektör Tahvili Faiz Gelirleri (01.01.2006 Sonrası, Banka ve Aracı Kurum Aracılığı Olmaksızın Türkiye’de İhraç Edilenler) %10 oranında stopaja tabidir. %10 oranında stopaja tabidir. Özel Sektör Tahvili Faiz Gelirleri (Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Yurtdışında İhraç Edilenler) Tahvil vadesine göre %0 ile %10 arasında değişen oranlarda stopaja tabidir. Tahvil vadesine göre %0 ile %10 arasında değişen oranlarda stopaja tabidir. 1. ING BANK A.Ş. nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm sermaye piyasası işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Borçlanma araçları alım satım işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda hesabınıza yatırdığınız menkul kıymetler ve nakit değer kaybına uğrayabilir. 3. Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören Borçlanma Araçları ekonomik ve siyasi gelişmelerden, piyasa fiyatlarındaki hareketlerden etkilenebilir. 4. ING BANK A.Ş. tarafından sunulan Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond, ING Bank Bonosu vade sonuna kadar elde tutulduğunda, nominal tutar üzerinden ödemesi gerçekleşir. Vadeden önce ikincil piyasada o günkü piyasa koşullarında nakde çevrilebilir. İlgili sabit getirili Borçlanma Araçlarının faiz oranları düşerse piyasa fiyatları artar, faiz oranları artarsa piyasa fiyatları düşer. 5. Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşlar anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini yerine getiremeyebilirler, mali durumları bozulabilir veya iflas edebilirler. 6. İkincil piyasada işlem yapılmak istenmesi durumunda, piyasada yeterli miktarda alıcı satıcı bulunamayabilir veya istenilen fiyat oluşmayabilir. 7. Borçlanma Araçları Piyasası’nda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktarılacak bilgiler ve yapılacak tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 8. Borçlanma Araçlarının alım satımına ilişkin olarak ING BANK A.Ş. yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 9. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. Borçlanma Araçlarının Alım Satım İşlemlerine İlişkin Komisyon, Ücret, Vergi Tutar ve Oranları Müşterilerimizin Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond, ING BANK Bonosu alım satım işlemleri Bankamız Portföyünden gerçekleştirilmekte olup, Bankamız tarafından şube ve diğer dağıtım kanallarında ilan edilen alım satım fiyat/oranları üzerinden işlemler gerçekleştirilmektedir. Alım/Satım tarihinde müşteriye bildirilen fiyat harici müşteriden bu işleme istinaden başkaca herhangi bir ücret ya da komisyon alınmamaktadır. 23 Yukarıda verilen açıklamalar 01.07.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan mevzuata göre yapılmış genel açıklamalar niteliğinde olup, kavramsal çerçevenin anlamlandırılmasında Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, konuyla ilgili yayımlanmış Genel Tebliğ, Sirküler vb. mevzuat birlikte değerlendirilmelidir. Müşteriye yansıtılacak söz konusu BSMV oranı, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Türk Hazinesince ihraç edilmiş Eurobond ve yurtiçinde TL cinsinden ihraç edilmiş tahvillerin Banka lehine kalan alım/satım kazançlarında %1, diğer tahvil alım satım kazançlarında ise %5 olarak uygulanacaktır. Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından belirlenen tarife kapsamında yansıtılan vergi, ücret, komisyon ve masraflar (www.takasbank.com.tr ve www.mkk.com.tr web sitelerinde ilan edilmektedir) ilgili kuruluşlara ödenmek üzere ING BANK A.Ş. tarafından hesabınızdan tahsil edilir. MKK Masraf ve Komisyon Tarifesi MKK Hesap Bakım+Saklama+Pay Alım/Satım İşlemleri İşlem Türü Tam Mükellef Gerçek Kişi Dar Mükellef Gerçek Kişi Özel Sektör Tahvili Alım Satım Kazançları (01.01.2006 Sonrası, Banka ve Aracı Kurum Aracılığıyla Türkiye’de İhraç Edilenler) Özel Sektör Tahvili Alım Satım Kazançları (01.01.2006 Sonrası, Banka ve Aracı Kurum Aracılığı Olmaksızın Türkiye’de İhraç Edilenler) Özel Sektör Tahvili Alım Satım Kazançları (Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Yurtdışında İhraç Edilenler) Repo Gelirleri %10 oranında stopaja tabidir. Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir. %15 oranında stopaja tabidir. %10 oranında stopaja tabidir. Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir. %15 oranında stopaja tabidir. İşlem Türü Açıklama Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran BSMV Menkul Kıymet Rayiç Bedeli Üzerinden Hesap Bakım Ücreti MKK Saklama Ücreti– ÖSBA, VDMK, VTMK, Kira Sertifikası ve DİBS (Anapara) MKK Saklama Ücreti– ÖSBA, VDMK, VTMK, Kira Sertifikası ve DİBS (Kupon) 1.000 TL ve üzeri saklama bakiyesi (piyasa değeri) olan hesaplardan hesap başına günlük 0,00924 TL Nominal Değer üzerinden hesaplanır. (Yıllık Oran) Nominal Değer üzerinden hesaplanır. (Yıllık Oran) (BSMV Hariç) (BSMV Hariç) (BSMV Hariç) - - - - - - - % 0,005 %0,0005 - % 0,005 %0,0005 İşlem Türü Açıklama Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran BSMV MKK Hesap Açılışı MKK Şifre Gönderim Hizmet Bedeli Hesap Başına Hesap Başına 1,50 TL 8,00 TL 1,50 TL 8,00 TL (BSMV Hariç) (BSMV Hariç) - - - - 24 TEZGÂHÜSTÜ PİYASALAR TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİMLERİ: Önemli Açıklama Tezgâhüstü Piyasalarda yapacağınız Türev Araç Alım Satım İşlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibin zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce Tezgâhüstü Piyasalarda karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39. 1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25’inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda belirtilen hususlara ek olarak işbu Tezgâhüstü Piyasalar Türev Araç İşlemlerine İlişkin Risk Bildirimi bölümünde yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Tanımlar Tezgâhüstü Piyasa: Organize olmayan, işlemlerin taraflar arasında karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirildiği piyasa. Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşme. Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşme. Swap Sözleşmesi: Faiz veya döviz cinsini değiştirmek için tarafların yaptıkları takas sözleşmesi. DCD-Dual Currency Deposit: Temelde bir vadeli mevduat ve opsiyon işleminin bulunduğu, vadeli mevduatın opsiyon işlemi vadesi boyunca teminat olarak alındığı işlemdir. Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğü. Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde): 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkı. 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkı. Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğü. MKK ücret tarifesi, Sözleşme basım tarihindeki rakamları yansıtmaktadır. Güncel MKK ücret tarifesine, MKK’nın resmi internet sitesi www.mkk.com.tr’den ulaşabilirsiniz. MKK Saklama Ücreti – Diğer Yatırım Fonları Hesap başına-Pay adedi*Pay fiyatı=Yıllık - %0,01 %0,01 (BSMV Hariç) İşlem Türü Açıklama MKK Saklama Ücreti - Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonu Payları Hesap başına-Pay adedi*Pay fiyatı= Yıllık Asgari Tutar - Asgari Oran %0,005 Azami Tutar Yatırım Fonu Payı Alım/Satım İşlemleri İşlem tutarı bazında %0,001 0,01 TL - - - (BSMV Hariç) - - Azami Oran %0,005 BSMV Borsa İstanbul’da Gerçekleşen Pay Senedi, Varant, ÖSBA, VDMK, VTMK, BYF, Kira Sertifikası Alım Satım İşlemlerine İlişkin Kayıtlar Kayıt sayısı bazında hesaplanır. BİST’te gerçekleştirilen ÖSBA işlemleri için borç kapatma ve alacak dağıtımı hareket kayıtları baz alınır. 0,02 TL - 0,02 TL - (BSMV Hariç) DİBS Alım Satım İşlemleri (Üye İçi) Yapılan işlem sayısı bazında hesaplanır. 0,015 TL - 0,015 TL - (BSMV Hariç) ÖSBA, VDMK, VTMK, Kira Sertifikası, Yatırım Fonu Anapara ve Kupon İtfası, Varant Nakdi Uzlaşı Ödenen tutar üzerinden hesaplanır. Belirlenen oran üzerinden itfa sonrası tahsilat yapılır. DİBS ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları anapara ve kupon itfa ödemelerinden ücret alınmayacaktır. - %0,01 - %0,01 (BSMV Hariç) (BSMV Hariç) 25 Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde): 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğü. 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğü. Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu prim. Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyat. Başlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutar. Tezgâhüstü Piyasaların İşleyişi Fiziki ve resmi olarak belirlenmiş bir mekânı bulunmayan, organize piyasalarda yapılamayan alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği piyasalardır. Tezgâhüstü piyasalarda türev araç işlemleri, işlem tarafları arasında kendi ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı pazarlığa dayalı olarak gerçekleşmektedir. Tezgâhüstü piyasa türev araç işlemleri, taraflar arasında farklı ve belirli ihtiyaçlara karşılık vermek üzere yapılandırılmış ve işlem tarafları farklı özelliklere sahip olduklarından, başlangıç anında tespit edilmesi mümkün olmayan bazı özel risk unsurlarını barındırması mümkündür. Türev Araçlara Dair Risk Bildirimi: (TEZGÂHÜSTÜ PİYASALAR TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA İLİŞKİN İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR) ING BANK A.Ş. ile sermaye piyasası işlemlerine yönelik imzalanacak “Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. ING BANK A.Ş. nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm sermaye piyasası işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Tezgâhüstü piyasa türev araç işlemleri, taraflar arasında farklı ve belirli ihtiyaçlara karşılık vermek üzere yapılandırılmış ve işlem tarafları farklı özelliklere sahip olduklarından, başlangıç anında tespit edilmesi mümkün olmayan bazı özel risk unsurlarını barındırması mümkündür. Bu kapsamda tarafların, işlem yapacakları tezgâhüstü sözleşmelerin kendi özel ihtiyaçlarına uygunluğu ve hukuki yaptırımların uygulanabilirliği konularında profesyonel yardım almaları tavsiye olunur. 3. Tezgâhüstü piyasa türev araç işlemleri taraflar arasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle işlemin karşı tarafının, işlemden doğan yükümlülüğünü yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin kapasitesinin değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Tezgâhüstü piyasa kapsamında işlemlerin netleştirilmesi ve takasına ilişkin anlaşmaların yapılması mümkün olmakla birlikte, bu tür anlaşmaların varlığı taraflara işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında herhangi bir garanti ya da koruma sağlamamaktadır. 4. Piyasa yapıcılarla yapılan karşılıklı işlemlerin 3. taraflarla yapılmış gibi kabul edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerde piyasa yapıcılara, özellikle piyasa ya da münferit işleme ilişkin teknik bilgi ve tecrübeleri dikkate alındığında, işlemlere danışmanlık eden ya da emanetçi taraf olarak bakılmamalıdır. Taraflar, hukuki ilişkilerinin tam ve açıklıkla belirlenmesine yönelik olarak, işlem kapsamına giren her türlü detay ve açıklamaya aralarındaki sözleşme metninde yer vermelidir. Bu türde işlemler gerçekleştirmeden önce hukuki konularda danışmanlık hizmeti alınması uygun olacaktır. 5. Tezgâhüstü piyasa türev araç işlemleri kapsamında getiri kadar karşılaşılması muhtemel zararın da miktarı çok yüksek tutarda olabilir. Ayrıca, taraflar işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilirler. 6. Tezgâhüstü piyasa türev araç işlemlerinin kişisel ihtiyaçlara göre yapılandırılmış olması ve sözleşmelerin, işlemlerin sonuçlandırılması ya da diğer bir tarafa devredilmesine ilişkin içerdiği kısıtlamalar nedeniyle, herhangi bir tezgâhüstü türev işleminin, işlem başlangıç fiyatı üzerinde ya da herhangi bir fiyat üzerinden zarar durdurmalı emir ihtiva etse bile tasfiye edilmesi mümkün olamayabilir. 7. Piyasa riskine ilişkin değerlendirme yapılması tamamen bu riske maruz kalan tarafların sorumluluğu altındadır. Anlaşma hükümleri çerçevesinde, tezgâhüstü türev araç işleminin vadesi içerisinde, taraflardan hiçbirinin (aracılık eden kurumlar dahil), işlemin diğer tarafına ya da taraflarına piyasa ve fiyat hareketleri hakkında bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. 26 Yukarıda verilen açıklamalar 01.07.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan mevzuata göre yapılmış genel açıklamalar niteliğinde olup, kavramsal çerçevenin anlamlandırılmasında Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, konuyla ilgili yayımlanmış Genel Tebliğ, Sirküler vb. mevzuat birlikte değerlendirilmelidir. Tezgâhüstü Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Banka lehine bir gelir doğması halinde, işlemin Fiziki Teslimat ile sonlanması durumunda %0, Nakdi Uzlaşma ile sonlandırılması durumunda %5, diğer gelirlerde %5 BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) tahakkuk ettirilerek müşteriye yansıtılacaktır. İşbu “Sermaye Piyasası Ürün ve Hizmetlerine Dair Risk Bildirim Formu” sizi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Tezgâhüstü piyasalar türev araçları ve Borçlanma Araçları alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında ING BANK A.Ş.’nin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Ürün ve Hizmetlere Dair Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. 8. Tezgâhüstü piyasa türev araç işlemleri kapsamında, aracı kuruluş çalışanlarının hatalı işlemlerini de kapsayacak şekilde, tazminat garantisi veren zorunlu sigorta anlaşmaları bulunmamaktadır. Tezgâhüstü piyasa türev araç işlemleri az tutarda özkaynak ile yapılabilmektedir. Bununla birlikte, tezgâhüstü türev araçların sahip olduğu kaldıraç oranları sonucunda, belirli şartlar altında alınan teminatlar bile işlemin sonuçlandırılmasında gerekli olan parasal tutarı kısmen dahi karşılayabilecek seviyede olmayabilir. 9. Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek Tezgâhüstü piyasa türev araç işlemleri kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel problemlerden kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması mümkündür. 10. Tezgâhüstü piyasalarda yapacağınız türev araç işlemlere ilişkin tarafınıza aktarılacak bilgiler ve yapılacak 11. Tezgâhüstü piyasalarda türev araç alım satımına ilişkin olarak ING BANK A.Ş. yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 12. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. Tezgâhüstü Piyasalar Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin Komisyon, Ücret, Vergi Tutar ve Oranları Tezgâhüstü piyasalarda türev araçlara ilişkin fiyatlandırma işleme konu tarafların ihtiyaçları ve dayanak varlık fiyatları doğrultusunda yapılmaktadır ve işlem bazında değişebilmektedir. Türev aracın alım/satım tarihinde müşteriye bildirilen tutar harici müşteriden bu işleme istinaden başkaca herhangi bir ücret ya da komisyon alınmamaktadır. İşlem Türü Tam Mükellef Gerçek Kişi Dar Mükellef Gerçek Kişi Tezgâhüstü Vadel iİşlem ve Opsiyon İşlemlerinden Elde Edilen Kazançlar (Forward, Swap, Opsiyon, DCD vb.) Hisse senedine ve hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilen kazançların %0 oranında, diğer kontratlardan elde edilen kazançlar ise %10 oranında stopaja tabidir. Hisse senedine ve hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilen kazançların %0 oranında, diğer kontratlardan elde edilen kazançlar ise %10 oranında stopaja tabidir. Müşteri İmzası Müşteri el yazısı ile “Okudum ve Anladım” ibaresi yazarak imzalamalıdır.) Müşteri Adı ve Soyadı : Tarih : 27 Yukarıda verilen açıklamalar 01.07.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan mevzuata göre yapılmış genel açıklamalar niteliğinde olup, kavramsal çerçevenin anlamlandırılmasında Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, konuyla ilgili yayımlanmış Genel Tebliğ, Sirküler vb. mevzuat birlikte değerlendirilmelidir. Tezgâhüstü Vadeli işlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Banka lehine bir gelir doğması halinde, işlemin Fiziki Teslimat ile sonlanması durumunda %0, Nakdi Uzlaşma ile sonlandırılması durumunda %5, diğer gelirlerde %5 BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) tahakkuk ettirilerek müşteriye yansıtılacaktır. İşbu “Sermaye Piyasası Ürün ve Hizmetlerine Dair Risk Bildirim Formu” sizi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Tezgâhüstü piyasalar türev araçları ve Borçlanma Araçları alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında ING BANK A.Ş.’nin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Ürün ve Hizmetlere Dair Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim. Müşteri İmzası Müşteri el yazısı ile “Okudum ve Anladım” ibaresi yazarak imzalamalıdır.) Müşteri Adı ve Soyadı : Tarih : 8. Tezgâhüstü piyasa türev araç işlemleri kapsamında, aracı kuruluş çalışanlarının hatalı işlemlerini de kapsayacak şekilde, tazminat garantisi veren zorunlu sigorta anlaşmaları bulunmamaktadır. Tezgâhüstü piyasa türev araç işlemleri az tutarda özkaynak ile yapılabilmektedir. Bununla birlikte, tezgâhüstü türev araçların sahip olduğu kaldıraç oranları sonucunda, belirli şartlar altında alınan teminatlar bile işlemin sonuçlandırılmasında gerekli olan parasal tutarı kısmen dahi karşılayabilecek seviyede olmayabilir. 9. Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek Tezgâhüstü piyasa türev araç işlemleri kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel problemlerden kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması mümkündür. 10. Tezgâhüstü piyasalarda yapacağınız türev araç işlemlere ilişkin tarafınıza aktarılacak bilgiler ve yapılacak 11. Tezgâhüstü piyasalarda türev araç alım satımına ilişkin olarak ING BANK A.Ş. yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 12. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. Tezgâhüstü Piyasalar Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin Komisyon, Ücret, Vergi Tutar ve Oranları Tezgâhüstü piyasalarda türev araçlara ilişkin fiyatlandırma işleme konu tarafların ihtiyaçları ve dayanak varlık fiyatları doğrultusunda yapılmaktadır ve işlem bazında değişebilmektedir. Türev aracın alım/satım tarihinde müşteriye bildirilen tutar harici müşteriden bu işleme istinaden başkaca herhangi bir ücret ya da komisyon alınmamaktadır. İşlem Türü Tam Mükellef Gerçek Kişi Dar Mükellef Gerçek Kişi Tezgâhüstü Vadel iİşlem ve Opsiyon İşlemlerinden Elde Edilen Kazançlar (Forward, Swap, Opsiyon, DCD vb.) Hisse senedine ve hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilen kazançların %0 oranında, diğer kontratlardan elde edilen kazançlar ise %10 oranında stopaja tabidir. Hisse senedine ve hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilen kazançların %0 oranında, diğer kontratlardan elde edilen kazançlar ise %10 oranında stopaja tabidir. 27 BİLDİRİM YOLU BEYANI Sözleşme kapsamında BANKA’nın tarafıma göndermekle yükümlü olduğu hesap özeti ve Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesine dair bildirimler dahil olmak üzere diğer tüm bildirimlerin e-posta yoluyla Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde yer alan ya da BANKA’ya yazılı olarak bildirdiğim e-posta adresime gönderilmesini, bildirdiğim herhangi bir e-posta adresi bulunmuyor ise BANKA’da kayıtlı adresime posta yolu ile gönderilmesini talep ediyorum. MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’ler, 6 adet Eki dahil toplam 27 sayfadan oluşan bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu/ okuduklarını, her sayfayı imzalamaya/paraflamaya gerek olmadığını, mevzuat gereği ilgili Eklerde mevcut imzaları hariç bu sayfadaki imzalarının tüm Sözleşme hükümleri için geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme …………/……………/…………… tarihinde imza altına alınmıştır. Müşteri Adı ve Soyadı : Tarih : Müşteri İmzası BİLDİRİM YOLU BEYANI Sözleşme kapsamında BANKA’nın tarafıma göndermekle yükümlü olduğu hesap özeti ve Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesine dair bildirimler dahil olmak üzere diğer tüm bildirimlerin e-posta yoluyla Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde yer alan ya da BANKA’ya yazılı olarak bildirdiğim e-posta adresime gönderilmesini, bildirdiğim herhangi bir e-posta adresi bulunmuyor ise BANKA’da kayıtlı adresime posta yolu ile gönderilmesini talep ediyorum. MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’ler, 6 adet Eki dahil toplam 27 sayfadan oluşan bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu/ okuduklarını, her sayfayı imzalamaya/paraflamaya gerek olmadığını, mevzuat gereği ilgili Eklerde mevcut imzaları hariç bu sayfadaki imzalarının tüm Sözleşme hükümleri için geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme …………/……………/…………… tarihinde imza altına alınmıştır. Müşteri Adı ve Soyadı : Tarih : Müşteri İmzası