2024 Yılı Zamanaşımı Mevduat, Emanet ve Alacaklar

captcha captcha refresh

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62’inci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesi gereğince bankaların, nezdinde ki zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir. Listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin, 15 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli kimlik belgeleri ile birlikte Bankamıza başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.